Hello community,

here is the log from the commit of package kig for openSUSE:Factory checked in 
at 2018-02-14 09:38:35
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kig (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kig.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kig"

Wed Feb 14 09:38:35 2018 rev:87 rq:575041 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kig/kig.changes 2018-01-22 16:13:14.752732817 
+0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kig.new/kig.changes   2018-02-14 
09:38:59.147449731 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:17 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kig-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kig-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kig.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.mWQRjM/_old 2018-02-14 09:39:00.895385998 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.mWQRjM/_new 2018-02-14 09:39:00.899385853 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kig
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kig-17.12.1.tar.xz -> kig-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca/docs/kig/index.docbook 
new/kig-17.12.2/po/ca/docs/kig/index.docbook
--- old/kig-17.12.1/po/ca/docs/kig/index.docbook    2018-01-09 
01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca/docs/kig/index.docbook    2018-02-06 
01:07:15.000000000 +0100
@@ -119,7 +119,7 @@
 </itemizedlist>
 
 <para
->Podeu informar dels problemes del &kig; usant l'eina d'informes d'error 
interna (<menuchoice
+>Podeu informar dels problemes del &kig; usant l'eina interna d'informes 
d'error (<menuchoice
 ><guimenu
 >Ajuda</guimenu
 ><guimenuitem
@@ -164,13 +164,13 @@
 ></note>
 <note
 ><para
->De fet, això funciona de la mateixa manera per a construir altres objectes: 
fent clic a l'entrada de la barra de menú desitjada o el botó de la barra 
d'eines i seleccionant els elements necessaris per a construir l'objecte.</para
+>De fet, això funciona de la mateixa manera per a construir altres objectes: 
fent clic a l'entrada de la barra de menús desitjada o el botó de la barra 
d'eines i seleccionant els elements necessaris per a construir l'objecte.</para
 ></note>
 </listitem>
 
 <listitem>
 <para
->Com que necessitareu construir punts sovint, n'hi ha prou fent clic a la 
posició desitjada de la finestra amb el &BMR; sense necessitar d'anar a cercar 
cap entrada del menú o botó. </para>
+>Com que necessitareu construir punts sovint, n'hi ha prou fent clic a la 
posició desitjada de la finestra amb el &BMR; sense necessitat d'anar a cercar 
cap entrada del menú o botó. </para>
 </listitem>
 <listitem>
 <para
@@ -216,7 +216,7 @@
 </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->Així s'inicia la construcció del tipus d'objecte escollit. Tots aquests tipus 
requereixen arguments. Per exemple, si seleccioneu la construcció d'un cercle 
per centre i punt, necessitareu donar dos punts: un pel centre i l'altre com a 
punt per on passa la circumferència. </para>
+>Així s'inicia la construcció del tipus d'objecte escollit. Tots aquests tipus 
requereixen arguments. Per exemple, si seleccioneu la construcció d'un cercle 
per centre i punt, necessitareu donar dos punts: un pel centre i l'altre com a 
punt per a on passa la circumferència. </para>
 <para
 >Aquests arguments també són objectes que es poden seleccionar fent-hi clic a 
 >sobre. Quan passeu el cursor per sobre d'un objecte que podeu utilitzar per a 
 >construir un objecte, es mostrarà una imatge preliminar d'aquest; d'aquesta 
 >manera podreu veure com quedarà. Per a objectes que requereixin punts com a 
 >arguments, podeu posar-los a la posició actual del cursor fent clic amb el 
 >&BER;. </para>
 <para
@@ -260,7 +260,7 @@
 <para
 >Quan tingueu més d'un objecte sota el ratolí (indicat per <guilabel
 >Quin objecte?</guilabel
-> a la barra d'estat i al cursor del ratolí), podreu escollir fàcilment quin 
objecte seleccionar o afegir a la selecció. Fent clic amb el &BER; mentre 
premeu la tecla &Maj; o fent clic amb el &BDR;, tindreu un menú emergent amb 
tots els objectes que hi ha sota el ratolí. Aleshores podreu seleccionar el que 
necessiteu. Com s'ha dit abans, el comportament de la tecla &Ctrl; afectarà a 
la selecció. </para>
+> a la barra d'estat i al cursor del ratolí), podreu escollir fàcilment quin 
objecte seleccionar o afegir a la selecció. Fent clic amb el &BER; mentre 
premeu la tecla &Maj; o fent clic amb el &BDR;, tindreu un menú emergent amb 
tots els objectes que hi ha sota el ratolí. Aleshores podreu seleccionar el que 
necessiteu. Com s'ha dit abans, el comportament de la tecla &Ctrl; afectarà la 
selecció. </para>
 <screenshot>
 <screeninfo
 >Seleccionant objectes</screeninfo>
@@ -287,7 +287,7 @@
 >Quan ja teniu els objectes seleccionats podeu iniciar el moviment amb el 
 >&BER;, fent clic i arrossegant-ne un qualsevol. Quan acabeu, senzillament 
 >deixeu anar el botó. </para>
 <note
 ><para
->En el cas d'alguns tipus d'objectes (especialment els que estan definits per 
llocs geomètrics), el seu moviment pot resultar lent en màquines antigues. Això 
és una llàstima, però també inevitable degut a la gran quantitat de càlculs 
involucrats. </para
+>En el cas d'alguns tipus d'objectes (especialment els que estan definits per 
llocs geomètrics), el seu moviment pot resultar lent en màquines antigues. Això 
és una llàstima, però també inevitable per la gran quantitat de càlculs 
involucrats. </para
 ></note
 > <note
 ><para
@@ -365,7 +365,7 @@
 <title
 >Fer i desfer</title>
 <para
->Al &kig; podeu desfer pràcticament tots els canvis que feu en el document. 
Tant sols us cal usar els botons <guiicon
+>Al &kig; podeu desfer pràcticament tots els canvis que feu en el document. 
Només cal usar els botons <guiicon
 >Desfés</guiicon
 >/<guiicon
 >Refés</guiicon
@@ -403,7 +403,7 @@
 <para
 >El &kig; accepta un gran nombre de tipus d'objecte. Tingueu en compte que no 
 >tots els tipus d'objecte disponibles es mostren a la barra d'eines: hi ha 
 >alguns objectes que només podeu construir des del menú <guimenu
 >Objectes</guimenu
-> de la barra de menú. Per descomptat que com a tots els programes del &kde;, 
els continguts de la barra d'eines són configurables. Escolliu <menuchoice
+> de la barra de menús. Per descomptat que com a tots els programes del &kde;, 
els continguts de la barra d'eines són configurables. Escolliu <menuchoice
 ><guimenu
 >Arranjament</guimenu
 ><guimenuitem
@@ -428,7 +428,7 @@
 <variablelist>
 <varlistentry>
 <term
->Gira una forma un nombre donat de graus en torn a un punt</term>
+>Gira una forma un nombre donat de graus al voltant d'un punt</term>
 <listitem>
 <orderedlist>
 <listitem
@@ -556,7 +556,7 @@
 <para
 >Fent clic <mousebutton
 >dret</mousebutton
-> sobre el document (&ead;, no a sobre de cap objecte) s'us presentarà un menú 
emergent que podreu usar per a construir un nou objecte, canviar el sistema de 
coordenades, mostrar els objectes ocults, ampliar o reduir el document i 
alternar al mode de pantalla completa. </para>
+> sobre el document (&ead;, no a sobre de cap objecte) se us presentarà un 
menú emergent que podreu usar per construir un objecte nou, canviar el sistema 
de coordenades, mostrar els objectes ocults, ampliar o reduir el document i 
alternar al mode de pantalla completa. </para>
 </sect1>
 
 <sect1 id="defining-macros">
@@ -567,7 +567,7 @@
 <para
 >Per exemple. Suposem que voleu crear una macro per construir un cercle a 
 >partir de tres punts. Haureu d'entrar els tres punts i després construir 
 >algunes perpendiculars i punts mitjos fins a trobar el centre. Ara ja podeu 
 >usar l'ordre existent de <guimenuitem
 >Cercle per centre i punt</guimenuitem
-> (usant un dels tres punts com a punt per aquesta ordre). La següent imatge 
ho deixarà una mica més clar: </para>
+> (usant un dels tres punts com a punt per a aquesta ordre). La següent imatge 
ho deixarà una mica més clar: </para>
 <screenshot>
 <screeninfo
 >Tot fent macros</screeninfo>
@@ -584,7 +584,7 @@
 
 <para
 >Ara toca definir la macro. Seleccioneu <guimenuitem
->Nova macro...</guimenuitem
+>Macro nova...</guimenuitem
 > des del menú <guimenu
 >Tipus</guimenu
 >, o feu clic al botó de la barra d'eines. Apareixerà un assistent que us 
 >demanarà els objectes donats. En el nostre exemple, aquests són els tres 
 >punts. Seleccioneu els tres punts (feu clic per seleccionar i un altre clic 
 >per desseleccionar) i feu clic al botó <guibutton
@@ -635,7 +635,7 @@
 <title
 >Treballar amb tipus</title>
 <para
->Com heu vist en el capítol anterior, el &kig; us permet crear els vostres 
propis tipus d'objectes. El &kig; també se'n preocupa de desar aquest nou tipus 
a la sortida i de llegir-lo en arrencar. No cal doncs, que deseu o carregueu 
manualment les definicions de macros. Tot i així, el &kig; us permet fer més 
coses amb les macros. Si escolliu l'opció <menuchoice
+>Com heu vist en el capítol anterior, el &kig; us permet crear els vostres 
propis tipus d'objectes. El &kig; també se'n preocupa de desar aquest nou tipus 
a la sortida i de llegir-lo en arrencar. No cal doncs, que deseu o carregueu 
manualment les definicions de macros. Així i tot, el &kig; us permet fer més 
coses amb les macros. Si escolliu l'opció <menuchoice
 ><guimenu
 >Tipus</guimenu
 ><guimenuitem
@@ -675,7 +675,7 @@
 ><guimenuitem
 >Etiqueta de text</guimenuitem
 ></menuchoice
-> en la barra de menú. </para>
+> en la barra de menús. </para>
 <para
 >Després, podeu escollir un lloc per a l'etiqueta. Podeu escollir una posició 
 >aleatòria de la pantalla o bé <quote
 >adjuntar</quote
@@ -717,7 +717,7 @@
 >%1</token
 > serà substituït dinàmicament amb la longitud del segment especificat). 
 > </para>
 <para
->Per a fer això, escriviu un text amb els paràmetres de substitució (<token
+>Per a fer això, escriviu un text amb les variables de substitució (<token
 >%1</token
 >, <token
 >%2</token
@@ -727,9 +727,9 @@
 >Enrere</guibutton
 >. </para>
 <para
->Ara l'assistent us mostrarà el text que heu escrit amb els emplaçadors 
substituïts per alguna cosa com <guilabel
+>Ara l'assistent us mostrarà el text que heu escrit amb les variables de 
substitució reemplaçades per alguna cosa com <guilabel
 >argument 1</guilabel
->. Per a connectar una propietat a l'argument primer heu de fer clic sobre 
l'argument. Després, a l'objecte del qual en vulgueu la propietat, i per acabar 
seleccionar la propietat en el menú emergent que apareix. Per exemple, en el 
cas anterior, hauríeu de fer clic a <guilabel
+>. Per connectar una propietat a l'argument, primer heu de fer clic sobre 
l'argument. Després, a l'objecte del qual en vulgueu la propietat, i finalment, 
seleccionar la propietat en el menú emergent que apareix. Per exemple, en el 
cas anterior, hauríeu de fer clic a <guilabel
 >argument 1</guilabel
 >, clic al segment corresponent a la finestra principal del &kig;, i 
 >seleccionar la propietat <guilabel
 >longitud</guilabel
@@ -790,7 +790,7 @@
 > <guimenuitem
 >Lloc geomètric</guimenuitem
 ></menuchoice
-> a la barra de menú. Aleshores seleccioneu el punt restringit a la cercle com 
el punt a moure (apareixerà el text <guilabel
+> a la barra de menús. Aleshores seleccioneu el punt restringit al cercle com 
el punt a moure (apareixerà el text <guilabel
 >Punt a moure</guilabel
 > quan passeu el cursor per sobre seu), i l'altre com a punt depenent. 
 > Aleshores es mostrarà el lloc geomètric del punt depenent. </para>
 </sect1>
@@ -804,7 +804,7 @@
 >GNOME</acronym
 >). </para>
 <para
->La creació de scripts de Pyton en el &kig; bàsicament us permetran crear els 
vostres propis objectes a partir d'altres objectes pares. Per exemple, si sou 
un professor de matemàtiques, i disposeu d'un mètode atractiu de calcular algun 
punt interessant d'una cònica, en lloc d'embolicar-vos amb construccions 
complexes i macros, n'hi ha prou amb que escriviu una mica de codi Python de 
com es calcula el punt i aleshores el &kig; us ho farà. </para>
+>La creació de scripts de Pyton en el &kig; bàsicament us permetran crear els 
vostres propis objectes a partir d'altres objectes pares. Per exemple, si sou 
un professor de matemàtiques, i disposeu d'un mètode atractiu de calcular algun 
punt interessant d'una cònica, en lloc d'embolicar-vos amb construccions 
complexes i macros, n'hi ha prou amb què escriviu una mica de codi Python de 
com es calcula el punt i aleshores el &kig; us ho farà. </para>
 <para
 >Suposem que no esteu al cas de l'existència en el &kig; del tipus <quote
 >punt mig</quote
@@ -818,7 +818,7 @@
 > <guimenuitem
 >Script Python</guimenuitem
 ></menuchoice
-> de la barra de menús. S'us presentarà un assistent que us permetrà procedir. 
</para>
+> de la barra de menús. Se us presentarà un assistent que us permetrà 
procedir. </para>
 <screenshot>
 <screeninfo
 >L'assistent objecte de script</screeninfo>
@@ -833,7 +833,7 @@
 </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->El primer que heu de fer és seleccionar els arguments per a l'objecte de 
script. En el nostre exemple, això són els dos punts des quals volem mostrar el 
punt mig. Seleccioneu-los a la finestra principal del &kig; i feu clic al botó 
<guibutton
+>El primer que heu de fer és seleccionar els arguments per a l'objecte de 
script. En el nostre exemple, això són els dos punts dels quals volem mostrar 
el punt mig. Seleccioneu-los a la finestra principal del &kig; i feu clic al 
botó <guibutton
 >Següent</guibutton
 > per a continuar. </para>
 <para
@@ -843,7 +843,7 @@
 <para
 >La funció Python que volem definir s'anomena <function
 >calc</function
->, i en el nostre cas accepta dos arguments. Aquests són els dos objectes que 
heu seleccionat a la pantalla anterior. Necessiteu tants arguments com objectes 
hageu seleccionat. S'anomenen <parameter
+>, i en el nostre cas accepta dos arguments. Aquests són els dos objectes que 
heu seleccionat a la pantalla anterior. Necessiteu tants arguments com objectes 
hàgeu seleccionat. S'anomenen <parameter
 >arg1</parameter
 > i <parameter
 >arg2</parameter
@@ -881,7 +881,7 @@
 <para
 >Si ara feu clic al botó <guibutton
 >Acaba</guibutton
->, el nou objecte apareixerà al document del &kig;. Si moveu un dels punts, el 
nou punt també es mourà. D'aquesta manera es poden construir objectes més 
potents, s'us anima a intentar-ho. </para>
+>, el nou objecte apareixerà al document del &kig;. Si moveu un dels punts, el 
nou punt també es mourà. D'aquesta manera es poden construir objectes més 
potents, se us anima a intentar-ho. </para>
 <screenshot>
 <screeninfo
 >Un objecte de script construït</screeninfo>
@@ -914,7 +914,7 @@
 <itemizedlist>
 <listitem>
 <para
->El &kig; és una aplicació de codi lliure. Això significa que teniu llibertat 
per usar-lo i modificar-lo tant com vulgueu. La distribució del &kig; està 
subjecte a algunes restriccions, bàsicament que tothom ha de tenir els mateixos 
drets per a usar-lo, incloent les vostres modificacions, que vós i jo. </para>
+>El &kig; és una aplicació de codi lliure. Això significa que teniu llibertat 
per usar-lo i modificar-lo tant com vulgueu. La distribució del &kig; està 
subjecte a algunes restriccions, bàsicament que tothom ha de tenir els mateixos 
drets per a usar-lo, incloent-hi les vostres modificacions, que vós i jo. 
</para>
 <para
 >Els programes de codi lliure es desenvolupen amb un esperit molt obert, i els 
 >seus desenvolupadors acostumen a ser molt receptius als comentaris que se'ls 
 >faci arribar. Per tant, si teniu preguntes, queixes o qualsevol altra cosa 
 >sobre el &kig;, si us plau, contacteu amb la llista de correu a <email
 >kde-...@kde.org</email
@@ -932,9 +932,9 @@
 </listitem>
 <listitem>
 <para
->El &kig; accepta la definició de macros de manera molt intuïtiva. Aquest 
objectes es presenten com a objectes normals. Es desen en sortir i es carreguen 
en entrar, i per tant no es perden en tancar el programa. Podeu gestionar 
aquests objectes amb el diàleg <guilabel
+>El &kig; accepta la definició de macros de manera molt intuïtiva. Aquests 
objectes es presenten com a objectes normals. Es desen en sortir i es carreguen 
en entrar, i per tant no es perden en tancar el programa. Podeu gestionar 
aquests objectes amb el diàleg <guilabel
 >Gestiona els tipus</guilabel
-> (mireu <xref linkend="working-with-types"/>). També podeu els podeu 
exportar, importar, editar o suprimir. </para>
+> (vegeu <xref linkend="working-with-types"/>). També podeu els podeu 
exportar, importar, editar o suprimir. </para>
 </listitem>
 <listitem>
 <para
@@ -1035,7 +1035,7 @@
 <title
 >Com col·laborar?</title>
 <para
->Totes les col·laboracions són benvingudes. Si no us agraden les icones, o 
penseu que al manual li cal una actualització, o bé teniu aquella super macro 
que voleu compartir amb el món, no dubteu en enviar-me-la. Si us plau, tingueu 
en compte que les vostres col·laboracions seran distribuïdes sota els termes de 
llicència &GNU;<acronym
+>Totes les col·laboracions són benvingudes. Si no us agraden les icones, o 
penseu que al manual li cal una actualització, o bé teniu aquella supermacro 
que voleu compartir amb el món, no dubteu en enviar-me-la. Si us plau, tingueu 
en compte que les vostres col·laboracions seran distribuïdes sota els termes de 
llicència &GNU;<acronym
 >GPL</acronym
 >, podeu trobar els termes d'aquesta llicència en el fitxer <filename
 >COPYING</filename
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca/docs/kig/man-kig.1.docbook 
new/kig-17.12.2/po/ca/docs/kig/man-kig.1.docbook
--- old/kig-17.12.1/po/ca/docs/kig/man-kig.1.docbook  2018-01-09 
01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca/docs/kig/man-kig.1.docbook  2018-02-06 
01:07:15.000000000 +0100
@@ -78,9 +78,9 @@
 ></listitem
 ></itemizedlist>
 <para
->Amb aquest programa podeu fer geometria en un ordinador com ho faríeu en una 
pissarra en una aula. No obstant, el programa us permet moure i canviar parts 
d'un dibuix geomètric per veure com canvien altres parts i el resultat.</para>
+>Amb aquest programa podeu fer geometria en un ordinador com ho faríeu en una 
pissarra en una aula. No obstant això, el programa us permet moure i canviar 
parts d'un dibuix geomètric per veure com canvien altres parts i el 
resultat.</para>
 <para
->&kig; dóna suport loci i macros definides per l'usuari. També les 
importacions i exportacions cap a i des dels formats de fitxer incloent forans 
<application
+>&kig; dóna suport a «loci» i macros definides per l'usuari. També les 
importacions i exportacions cap a i des dels formats aliens de fitxer, 
incloent-hi <application
 >Cabri</application
 >, <application
 >Dr. Geo</application
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca/docs/man-kig.1.docbook 
new/kig-17.12.2/po/ca/docs/man-kig.1.docbook
--- old/kig-17.12.1/po/ca/docs/man-kig.1.docbook    2018-01-09 
01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca/docs/man-kig.1.docbook    2018-02-06 
01:07:15.000000000 +0100
@@ -78,9 +78,9 @@
 ></listitem
 ></itemizedlist>
 <para
->Amb aquest programa podeu fer geometria en un ordinador com ho faríeu en una 
pissarra en una aula. No obstant, el programa us permet moure i canviar parts 
d'un dibuix geomètric per veure com canvien altres parts i el resultat.</para>
+>Amb aquest programa podeu fer geometria en un ordinador com ho faríeu en una 
pissarra en una aula. No obstant això, el programa us permet moure i canviar 
parts d'un dibuix geomètric per veure com canvien altres parts i el 
resultat.</para>
 <para
->&kig; dóna suport loci i macros definides per l'usuari. També les 
importacions i exportacions cap a i des dels formats de fitxer incloent forans 
<application
+>&kig; dóna suport a «loci» i macros definides per l'usuari. També les 
importacions i exportacions cap a i des dels formats aliens de fitxer, 
incloent-hi <application
 >Cabri</application
 >, <application
 >Dr. Geo</application
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca/kfile_drgeo.po 
new/kig-17.12.2/po/ca/kfile_drgeo.po
--- old/kig-17.12.1/po/ca/kfile_drgeo.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 
+0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca/kfile_drgeo.po    2018-02-06 01:07:13.000000000 
+0100
@@ -59,23 +59,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Macro"
 msgstr "Macro"
-
-#~ msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
-#~ msgid "Your names"
-#~ msgstr "Albert Astals Cid"
-
-#~ msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
-#~ msgid "Your emails"
-#~ msgstr "aa...@kde.org"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "T&ests"
-#~ msgstr "Textos"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tests"
-#~ msgstr "Textos"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Square"
-#~ msgstr "Resum"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca/kig.po new/kig-17.12.2/po/ca/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/ca/kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca/kig.po    2018-02-06 01:07:13.000000000 +0100
@@ -7098,48 +7098,3 @@
 "i escollir <em>equació cartesiana</em> per veure la seva equació "
 "cartesiana, \n"
 "sempre que sigui una corba algèbrica de grau baix.</p>\n"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Construct the midpoint of this point and another point"
-#~ msgid "Construct the axis of the segment with this and another point"
-#~ msgstr "Construeix el punt mig d'aquest i un altre punt"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Select the first of the two other points..."
-#~ msgid "Select the first of the two points..."
-#~ msgstr "Seleccioneu el primer dels dos altres punts..."
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Construct a segment starting at this point"
-#~ msgid "Construct the axis of the segment with the previous and this point"
-#~ msgstr "Construeix un segment que comenci en aquest punt"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Select the first of the two other points..."
-#~ msgid "Select the second of the two points..."
-#~ msgstr "Seleccioneu el primer dels dos altres punts..."
-
-#~ msgid "Save changes to document %1?"
-#~ msgstr "Voleu desar els canvis al document %1?"
-
-#~ msgid "Save Changes?"
-#~ msgstr "Voleu desar els canvis?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|All Supported Files (*.kig *.kigz *."
-#~ "seg *.fgeo *.fig)\n"
-#~ "*.kig|Kig Documents (*.kig)\n"
-#~ "*.kigz|Compressed Kig Documents (*.kigz)\n"
-#~ "*.kgeo|KGeo Documents (*.kgeo)\n"
-#~ "*.seg|KSeg Documents (*.seg)\n"
-#~ "*.fgeo|Dr. Geo Documents (*.fgeo)\n"
-#~ "*.fig *.FIG|Cabri Documents (*.fig *.FIG)"
-#~ msgstr ""
-#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|Tots els fitxers acceptats (*.kig *."
-#~ "kigz *.seg *.fgeo *.fig)\n"
-#~ "*.kig|Documents Kig (*.kig)\n"
-#~ "*.kigz|Documents Kig comprimits (*.kigz)\n"
-#~ "*.kgeo|Documents KGeo (*.kgeo)\n"
-#~ "*.seg|Documents KSeg (*.seg)\n"
-#~ "*.fgeo|Documents Dr. Geo (*.fgeo)\n"
-#~ "*.fig *.FIG|Documents Cabri (*.fig *.FIG)"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca@valencia/kfile_drgeo.po 
new/kig-17.12.2/po/ca@valencia/kfile_drgeo.po
--- old/kig-17.12.1/po/ca@valencia/kfile_drgeo.po    2018-01-09 
01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca@valencia/kfile_drgeo.po    2018-02-06 
01:07:13.000000000 +0100
@@ -59,23 +59,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Macro"
 msgstr "Macro"
-
-#~ msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
-#~ msgid "Your names"
-#~ msgstr "Albert Astals Cid"
-
-#~ msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
-#~ msgid "Your emails"
-#~ msgstr "aa...@kde.org"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "T&ests"
-#~ msgstr "Textos"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tests"
-#~ msgstr "Textos"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Square"
-#~ msgstr "Resum"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/ca@valencia/kig.po 
new/kig-17.12.2/po/ca@valencia/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/ca@valencia/kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 
+0100
+++ new/kig-17.12.2/po/ca@valencia/kig.po    2018-02-06 01:07:13.000000000 
+0100
@@ -1325,7 +1325,7 @@
 "Output goes to stdout unless --outfile is specified."
 msgstr ""
 "No mostres una IGU. Converteix el fitxer especificat al format nadiu de Kig. "
-"La eixida va a stdout llevat que s'especifique --outfile."
+"L'eixida va a stdout llevat que s'especifique --outfile."
 
 #: kig/main.cpp:91
 #, kde-format
@@ -7096,48 +7096,3 @@
 "i escollir <em>equació cartesiana</em> per veure la seua equació "
 "cartesiana, \n"
 "sempre que siga una corba algèbrica de grau baix.</p>\n"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Construct the midpoint of this point and another point"
-#~ msgid "Construct the axis of the segment with this and another point"
-#~ msgstr "Construeix el punt mig d'aquest i un altre punt"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Select the first of the two other points..."
-#~ msgid "Select the first of the two points..."
-#~ msgstr "Seleccioneu el primer dels dos altres punts..."
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Construct a segment starting at this point"
-#~ msgid "Construct the axis of the segment with the previous and this point"
-#~ msgstr "Construeix un segment que comenci en aquest punt"
-
-#, fuzzy
-#~| msgid "Select the first of the two other points..."
-#~ msgid "Select the second of the two points..."
-#~ msgstr "Seleccioneu el primer dels dos altres punts..."
-
-#~ msgid "Save changes to document %1?"
-#~ msgstr "Voleu desar els canvis al document %1?"
-
-#~ msgid "Save Changes?"
-#~ msgstr "Voleu desar els canvis?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|All Supported Files (*.kig *.kigz *."
-#~ "seg *.fgeo *.fig)\n"
-#~ "*.kig|Kig Documents (*.kig)\n"
-#~ "*.kigz|Compressed Kig Documents (*.kigz)\n"
-#~ "*.kgeo|KGeo Documents (*.kgeo)\n"
-#~ "*.seg|KSeg Documents (*.seg)\n"
-#~ "*.fgeo|Dr. Geo Documents (*.fgeo)\n"
-#~ "*.fig *.FIG|Cabri Documents (*.fig *.FIG)"
-#~ msgstr ""
-#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|Tots els fitxers acceptats (*.kig *."
-#~ "kigz *.seg *.fgeo *.fig)\n"
-#~ "*.kig|Documents Kig (*.kig)\n"
-#~ "*.kigz|Documents Kig comprimits (*.kigz)\n"
-#~ "*.kgeo|Documents KGeo (*.kgeo)\n"
-#~ "*.seg|Documents KSeg (*.seg)\n"
-#~ "*.fgeo|Documents Dr. Geo (*.fgeo)\n"
-#~ "*.fig *.FIG|Documents Cabri (*.fig *.FIG)"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/da/kfile_drgeo.po 
new/kig-17.12.2/po/da/kfile_drgeo.po
--- old/kig-17.12.1/po/da/kfile_drgeo.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 
+0100
+++ new/kig-17.12.2/po/da/kfile_drgeo.po    2018-02-06 01:07:13.000000000 
+0100
@@ -9,7 +9,7 @@
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:13+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-06 08:57-0400\n"
 "Last-Translator: Erik Kjær Pedersen <e...@binghamton.edu>\n"
-"Language-Team: Danish <da...@klid.dl>\n"
+"Language-Team: Danish <da...@klid.dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/gl/kig.po new/kig-17.12.2/po/gl/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/gl/kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/gl/kig.po    2018-02-06 01:07:14.000000000 +0100
@@ -6,13 +6,13 @@
 # Marce Villarino <mvillar...@gmail.com>, 2009.
 # Marce Villarino <mvillar...@kde-espana.es>, 2012, 2013, 2014.
 # Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>, 2015, 2017.
-# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017.
+# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kig\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-16 21:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-01 20:06+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -3325,7 +3325,7 @@
 msgstr ""
 "Insira aquí o texto para a etiqueta e prema «Seguinte».\n"
 "Se quere mostrar partes variábeis, poña entón %1, %2, … nos lugares "
-"indicados (p.ex. «Este segmento ten %1 unidades de tamaño.»)."
+"axeitados (p.ex. «Este segmento ten %1 unidades de tamaño.»)."
 
 #: modes/textlabelwizard.cc:65
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/nn/kig.po new/kig-17.12.2/po/nn/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/nn/kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/nn/kig.po    2018-02-06 01:07:14.000000000 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kig\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-03-30 02:44+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:10+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 21:12+0100\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -245,7 +245,7 @@
 msgstr ""
 "Denne Cabri-fila inneheld eit «%1»-objekt som Kig for tida ikkje støttar."
 
-#: filters/cabri-utils.cc:31 filters/filter.h:54 misc/object_hierarchy.cc:485
+#: filters/cabri-utils.cc:31 filters/filter.h:54 misc/object_hierarchy.cc:487
 #: objects/object_imp_factory.cc:292
 #, kde-format
 msgid "An error was encountered at line %1 in file %2."
@@ -1029,12 +1029,12 @@
 "*.kig|Kig-dokument (*.kig)\n"
 "*.kigz|Komprimerte Kig-dokument (*.kigz)"
 
-#: kig/kig_part.cpp:740 misc/kigfiledialog.cc:56 modes/typesdialog.cpp:472
+#: kig/kig_part.cpp:740 misc/kigfiledialog.cc:56 modes/typesdialog.cpp:471
 #, kde-format
 msgid "The file \"%1\" already exists. Do you wish to overwrite it?"
 msgstr "Fila «%1» finst frå før. Vil du skriva over henne?"
 
-#: kig/kig_part.cpp:741 misc/kigfiledialog.cc:57 modes/typesdialog.cpp:474
+#: kig/kig_part.cpp:741 misc/kigfiledialog.cc:57 modes/typesdialog.cpp:473
 #, kde-format
 msgid "Overwrite File?"
 msgstr "Skriva over fil?"
@@ -1295,12 +1295,12 @@
 msgid "&Settings"
 msgstr "&Innstillingar"
 
-#: kig/main.cpp:52
+#: kig/main.cpp:87
 #, kde-format
 msgid "Kig"
 msgstr "Kig"
 
-#: kig/main.cpp:55
+#: kig/main.cpp:90
 #, kde-format
 msgid ""
 "Do not show a GUI. Convert the specified file to the native Kig format. "
@@ -1310,7 +1310,7 @@
 "Kig sitt eige format. Utdata vert skrive til standard ut dersom ikkje --"
 "oufile er oppgjeven."
 
-#: kig/main.cpp:56
+#: kig/main.cpp:91
 #, kde-format
 msgid ""
 "File to output the created native file to. '-' means output to stdout. "
@@ -1319,12 +1319,12 @@
 "Fil der Kig-data skal skrivast. «-» tyder standard utdata. Det er også "
 "standardvalet."
 
-#: kig/main.cpp:60
+#: kig/main.cpp:95
 #, kde-format
 msgid "kde.org"
 msgstr ""
 
-#: kig/main.cpp:67
+#: kig/main.cpp:103
 #, kde-format
 msgid "Document to open"
 msgstr "Dokument som skal opnast"
@@ -2226,7 +2226,7 @@
 msgid "Unnamed Macro #%1"
 msgstr "Makro utan namn #%1"
 
-#: misc/object_hierarchy.cc:550
+#: misc/object_hierarchy.cc:552
 #, kde-format
 msgid ""
 "This Kig file uses an object of type \"%1\", which this Kig version does not "
@@ -2874,12 +2874,12 @@
 msgid "Edit Type"
 msgstr "Rediger type"
 
-#: modes/edittype.cc:62
+#: modes/edittype.cc:59
 #, kde-format
 msgid "Here you can edit the name of the current macro type."
 msgstr "Her kan du endra namnet på denne makrotypen."
 
-#: modes/edittype.cc:65
+#: modes/edittype.cc:62
 #, kde-format
 msgid ""
 "Here you can edit the description of the current macro type. This field is "
@@ -2890,12 +2890,12 @@
 "så du kan la det stå tomt. Dersom du gjer det, så har makrotypen inga "
 "skildring."
 
-#: modes/edittype.cc:70
+#: modes/edittype.cc:67
 #, kde-format
 msgid "Use this button to change the icon of the current macro type."
 msgstr "Bruk denne knappen for å endra ikonet for denne makrotypen."
 
-#: modes/edittype.cc:94
+#: modes/edittype.cc:89
 #, kde-format
 msgid "The name of the macro can not be empty."
 msgstr "Makronamnet kan ikkje vera tomt."
@@ -3016,7 +3016,7 @@
 msgid "Select the position for the new numeric value..."
 msgstr "Vel plasseringa til den nye numeriske verdien …"
 
-#: modes/macro.cc:91
+#: modes/macro.cc:90
 #, kde-format
 msgid ""
 "One of the result objects you selected cannot be calculated from the given "
@@ -3027,7 +3027,7 @@
 "Kig kan derfor ikkje rekna ut denne makroen. Trykk Tilbake og konstruer "
 "objekta i rett rekkefølgje …"
 
-#: modes/macro.cc:101
+#: modes/macro.cc:100
 #, kde-format
 msgid ""
 "One of the given objects is not used in the calculation of the resultant "
@@ -3146,7 +3146,7 @@
 msgstr "F&lytt"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, buttonRemove)
-#: modes/popup/builtinobjectactionsprovider.cc:87 modes/typesdialog.cpp:385
+#: modes/popup/builtinobjectactionsprovider.cc:87 modes/typesdialog.cpp:384
 #: modes/typeswidget.ui:112
 #, kde-format
 msgid "&Delete"
@@ -3324,35 +3324,35 @@
 msgstr "Handsama typar"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, buttonEdit)
-#: modes/typesdialog.cpp:384 modes/typeswidget.ui:102
+#: modes/typesdialog.cpp:383 modes/typeswidget.ui:102
 #, kde-format
 msgid "&Edit..."
 msgstr "&Rediger …"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, buttonExport)
-#: modes/typesdialog.cpp:387 modes/typeswidget.ui:154
+#: modes/typesdialog.cpp:386 modes/typeswidget.ui:154
 #, kde-format
 msgid "E&xport..."
 msgstr "E&ksporter …"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:442
+#: modes/typesdialog.cpp:441
 #, kde-format
 msgid "Are you sure you want to delete this type?"
 msgid_plural "Are you sure you want to delete these %1 types?"
 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil sletta denne typen?"
 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil sletta desse %1 typane?"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:444
+#: modes/typesdialog.cpp:443
 #, kde-format
 msgid "Are You Sure?"
 msgstr "Er du sikker?"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:467
+#: modes/typesdialog.cpp:466
 #, kde-format
 msgid "Export Types"
 msgstr "Eksporter typar"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:467
+#: modes/typesdialog.cpp:466
 #, kde-format
 msgid ""
 "*.kigt|Kig Types Files\n"
@@ -3361,27 +3361,27 @@
 "*.kigt|Kig typefiler\n"
 "*|Alle filer"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:483
+#: modes/typesdialog.cpp:482
 #, kde-format
 msgid "*.kigt|Kig Types Files"
 msgstr ""
 
-#: modes/typesdialog.cpp:485
+#: modes/typesdialog.cpp:484
 #, kde-format
 msgid "*.ggt|Geogebra Tool Files"
 msgstr ""
 
-#: modes/typesdialog.cpp:487
+#: modes/typesdialog.cpp:486
 #, kde-format
 msgid "*|All Files"
 msgstr "*|Alle filer"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:488
+#: modes/typesdialog.cpp:487
 #, kde-format
 msgid "Import Types"
 msgstr "Importer typar"
 
-#: modes/typesdialog.cpp:522
+#: modes/typesdialog.cpp:521
 #, kde-format
 msgid ""
 "There is more than one type selected. You can only edit one type at a time. "
@@ -3390,7 +3390,7 @@
 "Du har valt meir enn éin type. Du kan berre redigera éin type om gangen. Vel "
 "den typen du vil redigera, og prøv på nytt."
 
-#: modes/typesdialog.cpp:525
+#: modes/typesdialog.cpp:524
 #, kde-format
 msgid "More Than One Type Selected"
 msgstr "Meir enn éin type er valt"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/tr/kig.po new/kig-17.12.2/po/tr/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/tr/kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/tr/kig.po    2018-02-06 01:07:15.000000000 +0100
@@ -406,7 +406,8 @@
 msgid ""
 "This KSeg file contains a filled circle, which Kig does not currently "
 "support."
-msgstr "Bu KSeg dosyası Kig'in şu anda desteklemediği bir dolu çember 
içeriyor."
+msgstr ""
+"Bu KSeg dosyası Kig'in şu anda desteklemediği bir dolu çember içeriyor."
 
 #: filters/kseg-filter.cc:565
 #, kde-format
@@ -1009,8 +1010,9 @@
 msgstr ""
 "\"%1\" türünde bir belge açmayı denediniz; maalesef, Kig bu biçimi "
 "desteklemiyor. Eğer bu biçimin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorsanız, <a "
-"href=\"https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kig&bug_severity=wishlist\"";
-">KDE hata izleme sistemi</a> üzerinden bir özellik isteğinde bulunabilirsiniz"
+"href=\"https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kig&bug_severity=wishlist";
+"\">KDE hata izleme sistemi</a> üzerinden bir özellik isteğinde "
+"bulunabilirsiniz"
 
 #: kig/kig_part.cpp:433 kig/kig_part.cpp:478
 #, kde-format
@@ -1513,7 +1515,8 @@
 #: misc/builtin_stuff.cc:186
 #, kde-format
 msgid "A conic with given directrix and focus, through a point"
-msgstr "Verilen doğrultman ve odak kullanarak nokta üzstünde oluşacak bir 
konik"
+msgstr ""
+"Verilen doğrultman ve odak kullanarak nokta üzstünde oluşacak bir konik"
 
 #: misc/builtin_stuff.cc:193
 #, kde-format
@@ -3064,7 +3067,8 @@
 #: modes/macrowizard.cc:58
 #, kde-format
 msgid "Select the \"given\" objects for your new macro and press \"Next\"."
-msgstr "Yeni makronuz için \"verilen\" nesneleri seçin ve \"İleri\"ye 
tıklayın."
+msgstr ""
+"Yeni makronuz için \"verilen\" nesneleri seçin ve \"İleri\"ye tıklayın."
 
 #: modes/macrowizard.cc:91
 #, kde-format
@@ -6301,7 +6305,8 @@
 #, kde-format
 msgid ""
 "Select a length or a segment whose length is the factor of the scaling..."
-msgstr "Ölçeklendirmenin bir etmeni olacak bir uzunluk veya doğru parçası 
seçin"
+msgstr ""
+"Ölçeklendirmenin bir etmeni olacak bir uzunluk veya doğru parçası seçin"
 
 #: objects/transform_types.cc:231 objects/transform_types.cc:314
 #, kde-format
@@ -6323,7 +6328,8 @@
 #, kde-format
 msgid ""
 "Select the second of two lengths whose ratio is the factor of the scaling..."
-msgstr "Ölçeklendirmenin etmeni olacak iki uzunluk oranının ikincisini 
seçin..."
+msgstr ""
+"Ölçeklendirmenin etmeni olacak iki uzunluk oranının ikincisini seçin..."
 
 #: objects/transform_types.cc:272 objects/transform_types.cc:310
 #, kde-format
@@ -6991,9 +6997,9 @@
 "equation, \n"
 "whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>\n"
 msgstr ""
-"<p>Bir konum nesnesi oluşturacağınızda,<em>sağ</em> fare tuşuna basın ve <em>"
-"kartezyen denklemini</em> seçerek onun kartezyen denklemini bulabilirsiniz "
-"ve bu düşük derecede cebirsel bir eğri olacaktır.</p>\n"
+"<p>Bir konum nesnesi oluşturacağınızda,<em>sağ</em> fare tuşuna basın ve "
+"<em>kartezyen denklemini</em> seçerek onun kartezyen denklemini "
+"bulabilirsiniz ve bu düşük derecede cebirsel bir eğri olacaktır.</p>\n"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid "Construct the midpoint of this point and another point"
@@ -7031,8 +7037,8 @@
 #~ "*.fgeo|Dr. Geo Documents (*.fgeo)\n"
 #~ "*.fig *.FIG|Cabri Documents (*.fig *.FIG)"
 #~ msgstr ""
-#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|Desteklenen Tüm Dosyalar (*.kig 
*.kigz "
-#~ "*.seg *.fgeo *.fig)\n"
+#~ "*.kig *.kigz *.seg *.fgeo *.fig *.FIG|Desteklenen Tüm Dosyalar (*.kig *."
+#~ "kigz *.seg *.fgeo *.fig)\n"
 #~ "*.kig|Kig Belgeleri (*.kig)\n"
 #~ "*.kigz|Sıkıştırılmış Kig Belgeleri (*.kigz)\n"
 #~ "*.kgeo|KGeo Belgeleri (*.kgeo)\n"
@@ -7146,7 +7152,8 @@
 #~ msgid ""
 #~ "%6 x³ + %9 y³ + %7 x²y + %8 xy² + %5 y² + %3 x² + %4 xy + %1 x + %2 y"
 #~ msgstr ""
-#~ "%7 x³+ %10 y³ + %8 x²y + %9 xy² +%6 y² + %4 x² + %5 xy + %2 x + %3 y + %1 
= 0"
+#~ "%7 x³+ %10 y³ + %8 x²y + %9 xy² +%6 y² + %4 x² + %5 xy + %2 x + %3 y + %1 "
+#~ "= 0"
 
 #~ msgid "Scale by the length of this segment"
 #~ msgstr "Bu doğru parçasının uzunluğuna göre ölçeklendir"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kfile_drgeo.po 
new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kfile_drgeo.po
--- old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kfile_drgeo.po   2018-01-09 01:54:19.000000000 
+0100
+++ new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kfile_drgeo.po   2018-02-06 01:07:15.000000000 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kfile_kig.po 
new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kfile_kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kfile_kig.po    2018-01-09 01:54:19.000000000 
+0100
+++ new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kfile_kig.po    2018-02-06 01:07:15.000000000 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kig.po 
new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kig.po
--- old/kig-17.12.1/po/zh_CN/kig.po   2018-01-09 01:54:19.000000000 +0100
+++ new/kig-17.12.2/po/zh_CN/kig.po   2018-02-06 01:07:15.000000000 +0100
@@ -12,7 +12,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-24 03:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to