Hello community,

here is the log from the commit of package kmouth for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:39:52
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kmouth (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmouth.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kmouth"

Wed Feb 14 09:39:52 2018 rev:79 rq:575064 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kmouth/kmouth.changes  2018-01-22 
16:14:26.801362314 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmouth.new/kmouth.changes    2018-02-14 
09:39:59.145262208 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:29 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kmouth-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kmouth-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kmouth.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.fMxwsN/_old 2018-02-14 09:39:59.973232022 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.fMxwsN/_new 2018-02-14 09:39:59.973232022 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kmouth
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kmouth-17.12.1.tar.xz -> kmouth-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmouth-17.12.1/po/ca/docs/kmouth/index.docbook 
new/kmouth-17.12.2/po/ca/docs/kmouth/index.docbook
--- old/kmouth-17.12.1/po/ca/docs/kmouth/index.docbook 2018-01-09 
01:57:10.000000000 +0100
+++ new/kmouth-17.12.2/po/ca/docs/kmouth/index.docbook 2018-02-06 
01:12:15.000000000 +0100
@@ -74,7 +74,7 @@
 >Introducció</title>
 
  <para
->El &kmouth; és un programa que fa possible que les persones que no poden 
parlar, l'ordinador ho faci per elles. Inclou un historial de frases que 
l'usuari pot seleccionar per a que siguin sintetitzades. </para>
+>El &kmouth; és un programa que fa possible que les persones que no poden 
parlar, l'ordinador ho faci per elles. Inclou un historial de frases que 
l'usuari pot seleccionar perquè siguin sintetitzades. </para>
  <para
 >Tingueu present que el &kmouth; no inclou cap sintetitzador de veu. Pel que 
 >requereix tenir-ne un d'instal·lat en el sistema. </para>
 </chapter>
@@ -164,7 +164,7 @@
   <para
 >Assumint que heu <link linkend="config-dialog"
 >configurat el &kmouth;</link
-> correctament podeu utilitzar el camp d'edició per a introduir les frases que 
voleu sentir. Una vegada que la frase ha estat dita, aquesta serà afegida a 
l'historial. Des de l'historial podreu seleccionar les frases per a que es 
tornin a dir. </para>
+> correctament podeu utilitzar el camp d'edició per a introduir les frases que 
voleu sentir. Una vegada que la frase ha estat dita, aquesta serà afegida a 
l'historial. Des de l'historial podreu seleccionar les frases perquè es tornin 
a dir. </para>
   <para
 >Des dels llibres de frases (ubicats a sota de la barra d'eines) es poden 
 >seleccionar les frases emprades sovint. </para>
  </sect1>
@@ -223,7 +223,7 @@
 >Llibre de frases</guimenu
 > o en la barra del llibre de frases. </para>
    <para
->Al seleccionar <guilabel
+>En seleccionar <guilabel
 >Pronuncia immediatament</guilabel
 > la frase seleccionada serà pronunciada immediatament i introduïda en 
 > l'historial. Si seleccioneu <guilabel
 >Insereix en el camp d'edició</guilabel
@@ -349,9 +349,9 @@
    <para
 >La pàgina <guilabel
 >Compleció de paraules</guilabel
-> conté una llista de diccionaris emprats per a la compleció de paraules. (Si 
dita llista conté més d'un diccionari, el &kmouth; mostrarà un quadre combinat 
junt al camp d'edició a la finestra principal. La funció d'aquest quadre 
combinat és la de permetre seleccionar el diccionari a emprar per a la 
compleció de paraules). </para>
+> conté una llista de diccionaris emprats per a la compleció de paraules. (Si 
aquesta llista conté més d'un diccionari, el &kmouth; mostrarà un quadre 
combinat al costat del camp d'edició a la finestra principal. La funció 
d'aquest quadre combinat és la de permetre seleccionar el diccionari a emprar 
per a la compleció de paraules). </para>
    <para
->Amb els botons a la part dreta de la pàgina podeu afegir o suprimir els 
diccionaris, canviar el seu ordre o exportar-los a un fitxer. Amb el camp 
d'edició i el quadre combinat de a sota, és possible canviar l'idioma associat 
amb el diccionari. </para>
+>Amb els botons a la part dreta de la pàgina podeu afegir o suprimir els 
diccionaris, canviar el seu ordre o exportar-los a un fitxer. Amb el camp 
d'edició i el quadre combinat de sota, és possible canviar l'idioma associat 
amb el diccionari. </para>
    <para
 >Quan vulgueu afegir un diccionari nou, podreu escollir entre diverses fonts: 
 ></para>
    <itemizedlist>
@@ -359,7 +359,7 @@
      <para
 >Crear un diccionari nou a partir de la documentació del &kde;</para>
      <para
->Si empreu aquesta font, el &kmouth; demanarà especificar l'idioma a emprar i 
després analitzarà la documentació del &kde;. La freqüència de cada paraula 
serà detectada mitjançant l'enumeració de les ocurrències de cada paraula. De 
manera opcional també és possible comparar la llista de paraules obtingudes, 
contra un diccionari OpenOffice.org. Aquest últim mètode ajuda a que tan sols 
s'afegeixin al diccionari aquelles paraules expressades correctament. </para>
+>Si empreu aquesta font, el &kmouth; demanarà especificar l'idioma a emprar i 
després analitzarà la documentació del &kde;. La freqüència de cada paraula 
serà detectada mitjançant l'enumeració de les ocurrències de cada paraula. De 
manera opcional també és possible comparar la llista de paraules obtingudes, 
contra un diccionari OpenOffice.org. Aquest últim mètode ajuda que tan sols 
s'afegeixin al diccionari aquelles paraules expressades correctament. </para>
     </listitem>
     <listitem>
      <para
@@ -427,7 +427,7 @@
   <para
 >A la part inferior podeu modificar un element seleccionat. Si heu seleccionat 
 >una frase en podeu modificar el contingut així com la seva drecera. Si heu 
 >seleccionat un llibre de frases tan sols podreu canviar el seu nom. </para>
   <para
->Per a executar accions com afegir llibres de frases i frases, suprimir 
llibres frases i frases, podeu o bé seleccionar dites accions a la barra de 
menús, a la barra d'eines o en un menú emergent. </para>
+>Per a executar accions com afegir llibres de frases i frases, suprimir 
llibres frases i frases, podeu o bé seleccionar aquestes accions a la barra de 
menús, a la barra d'eines o en un menú emergent. </para>
   <para
 >Podeu canviar l'ordre dels llibres de frases i les frases arrossegant-les a 
 >la seva nova ubicació o utilitzant el cursor del teclat mentre es prem la 
 >tecla &Alt;. </para>
  </sect1>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmouth-17.12.1/po/ca/kmouth.po 
new/kmouth-17.12.2/po/ca/kmouth.po
--- old/kmouth-17.12.1/po/ca/kmouth.po 2018-01-09 01:57:10.000000000 +0100
+++ new/kmouth-17.12.2/po/ca/kmouth.po 2018-02-06 01:12:14.000000000 +0100
@@ -1384,58 +1384,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Performing spell check..."
 msgstr "S'està executant la verificació de l'ortografia..."
-
-#~ msgid "Jovie Speech Service"
-#~ msgstr "Servei de sintetització Jovie"
-
-#~ msgid "KDE Text-to-Speech Daemon Configuration"
-#~ msgstr "Configuració del dimoni de síntesi del KDE"
-
-#~ msgid "&Use Jovie speech service if possible"
-#~ msgstr "&Usa el servei de síntesi Jovie si és possible"
-
-#~ msgid "Currently Selected Phrase or Phrase Book"
-#~ msgstr "Frases o llibres de frases seleccionats actualment"
-
-#~ msgid " (%2 of 1 book selected)"
-#~ msgid_plural " (%2 of %1 books selected)"
-#~ msgstr[0] " (%2 d'1 llibre seleccionat)"
-#~ msgstr[1] " (%2 de %1 llibres seleccionats)"
-
-#~ msgid "Prints the currently selected phrase(s) or phrase book(s)"
-#~ msgstr "Imprimeix la frase(s) o llibre(s) de frases seleccionats actualment"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order to use the '%1' key as a shortcut, it must be combined with the "
-#~ "Win, Alt, Ctrl, and/or Shift keys."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per tal d'usar la tecla «%1» com a drecera, ha de combinar-se amb les "
-#~ "tecles Win, Alt, Ctrl, i/o Maj."
-
-#~ msgid "Invalid Shortcut Key"
-#~ msgstr "Tecla de drecera no vàlida"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The '%1' key combination has already been allocated to %2.\n"
-#~ "Please choose a unique key combination."
-#~ msgstr ""
-#~ "La combinació de tecles «%1» ja està assignada a %2.\n"
-#~ "Trieu una combinació de tecles única."
-
-#~ msgid "the standard \"%1\" action"
-#~ msgstr "l'acció estàndard «%1»"
-
-#~ msgid "Conflict with Standard Application Shortcut"
-#~ msgstr "Conflicte amb una drecera d'aplicació estàndard"
-
-#~ msgid "the global \"%1\" action"
-#~ msgstr "l'acció global «%1»"
-
-#~ msgid "Conflict with Global Shortcuts"
-#~ msgstr "Conflicte amb una drecera global"
-
-#~ msgid "an other phrase"
-#~ msgstr "una altra frase"
-
-#~ msgid "Key Conflict"
-#~ msgstr "Conflicte de tecla"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmouth-17.12.1/po/sl/kmouth.po 
new/kmouth-17.12.2/po/sl/kmouth.po
--- old/kmouth-17.12.1/po/sl/kmouth.po 2018-01-09 01:57:10.000000000 +0100
+++ new/kmouth-17.12.2/po/sl/kmouth.po 2018-02-06 01:12:14.000000000 +0100
@@ -6,20 +6,20 @@
 # Gregor Rakar <gregor.ra...@kiss.si>, 2003, 2004, 2005.
 # Andrej Vernekar <andrej.verne...@moj.net>, 2005.
 # Jure Repinc <j...@holodeck1.com>, 2006, 2012.
-# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015.
+# Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>, 2013, 2014, 2015, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kmouth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-08-16 06:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-19 12:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-13 09:50+0100\n"
 "Last-Translator: Andrej Mernik <andr...@ubuntu.si>\n"
 "Language-Team: Slovenian <lugos-...@lugos.si>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 
@@ -330,10 +330,9 @@
 msgstr "KMouth"
 
 #: main.cpp:44
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "KMouth"
+#, kde-format
 msgid "kmouth"
-msgstr "KMouth"
+msgstr "kmouth"
 
 #: main.cpp:49
 #, kde-format
@@ -343,12 +342,12 @@
 #: main.cpp:51
 #, kde-format
 msgid "https://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/";
-msgstr ""
+msgstr "https://www.kde.org/applications/utilities/kmouth/";
 
 #: main.cpp:52
 #, kde-format
 msgid "kmo...@schmi-dt.de"
-msgstr ""
+msgstr "kmo...@schmi-dt.de"
 
 #: main.cpp:53
 #, kde-format
@@ -416,28 +415,16 @@
 msgstr "Knjiga"
 
 #: phrasebook/phrasebook.cpp:288
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "*.phrasebook|Phrase Books (*.phrasebook)\n"
-#| "*.txt|Plain Text Files (*.txt)\n"
-#| "*|All Files"
+#, kde-format
 msgid "Phrase Books (*.phrasebook);;Plain Text Files (*.txt);;All Files (*)"
 msgstr ""
-"*.phrasebook|Knjige s frazami (*.phrasebook)\n"
-"*.txt|Navadne besedilne datoteke (*.txt)\n"
-"*|Vse datoteke"
+"Knjige s frazami (*.phrasebook);;Besedilne datoteke (*.txt);;Vse datoteke (*)"
 
 #: phrasebook/phrasebook.cpp:290
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "*.txt|Plain Text Files (*.txt)\n"
-#| "*.phrasebook|Phrase Books (*.phrasebook)\n"
-#| "*|All Files"
+#, kde-format
 msgid "Plain Text Files (*.txt);;Phrase Books (*.phrasebook);;All Files (*)"
 msgstr ""
-"*.txt|Navadne besedilne datoteke (*.txt)\n"
-"*.phrasebook|Knjige s frazami (*.phrasebook)\n"
-"*|Vse datoteke"
+"Besedilne datoteke (*.txt);;Knjige s frazami (*.phrasebook);;Vse datoteke (*)"
 
 #: phrasebook/phrasebook.cpp:306 wordcompletion/wordcompletionwidget.cpp:212
 #, kde-format
@@ -636,16 +623,10 @@
 msgstr "Uvozi knjigo s frazami"
 
 #: phrasebook/phrasebookdialog.cpp:635
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "*.phrasebook|Phrase Books (*.phrasebook)\n"
-#| "*.txt|Plain Text Files (*.txt)\n"
-#| "*|All Files"
+#, kde-format
 msgid "Phrase Books (*.phrasebook);Plain Text Files (*.txt);All Files (*)"
 msgstr ""
-"*.phrasebook|Knjige s frazami (*.phrasebook)\n"
-"*.txt|Navadne besedilne datoteke (*.txt)\n"
-"*|Vse datoteke"
+"Knjige s frazami (*.phrasebook);Besedilne datoteke (*.txt);Vse datoteke (*)"
 
 #: phrasebook/phrasebookdialog.cpp:666 phraselist.cpp:502
 #, kde-format
@@ -662,10 +643,9 @@
 msgstr "Izvozi knjigo s frazami"
 
 #: phrasebook/phrasebookdialog.cpp:677
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "&Phrase Books"
+#, kde-format
 msgid "Phrase Books (*.phrasebook)"
-msgstr "&Knjige s frazami"
+msgstr "Knjige s frazami (*.phrasebook)"
 
 #: phrasebook/phrasebookdialog.cpp:684 phraselist.cpp:475
 #, kde-format
@@ -779,16 +759,10 @@
 msgstr "Odpri datoteko kot zgodovino"
 
 #: phraselist.cpp:481
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "*|All Files\n"
-#| "*.phrasebook|Phrase Books (*.phrasebook)\n"
-#| "*.txt|Plain Text Files (*.txt)"
+#, kde-format
 msgid "All Files (*);;Phrase Books (*.phrasebook);;Plain Text Files (*.txt)"
 msgstr ""
-"*|Vse datoteke\n"
-"*.phrasebook|Knjige s frazami (*.phrasebook)\n"
-"*.txt|Navadne besedilne datoteke (*.txt)"
+"Vse datoteke (*);;Knjige s frazami (*.phrasebook);;Besedilne datoteke (*.txt)"
 
 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, PreferencesUI)
 #: preferencesui.ui:21
@@ -868,28 +842,24 @@
 
 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, useQtSpeech)
 #: texttospeechconfigurationui.ui:35
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "This check box specifies KMouth tries to use the Jovie speech service "
-#| "prior to calling the speech synthesizer directly. The Jovie speech "
-#| "service is a KDE daemon which gives KDE applications a standardized "
-#| "interface for speech synthesis and is currently developed in SVN."
+#, kde-format
 msgid ""
 "<html><head/><body><p>This check box specifies KMouth tries to use the "
 "system speech service prior to calling the speech synthesizer directly. The "
 "system speech service is a Qt library which wraps speech-dispatcher on "
 "linux, and native speech systems on other platforms.</p></body></html>"
 msgstr ""
-"To potrditveno polje določa, ali naj KMouth poskuša uporabiti govorno "
-"storitev Jovie pred neposrednim klicem sintetizatorja govora. Govorna "
-"storitev Jovie je ozadnji program, ki daje KDE-jevim programom "
-"standardiziran vmesnik za sintezo govora in se trenutno razvija v SVN-ju."
+"<html><head/><body><p>To potrditveno polje določa, ali naj KMouth poskuša "
+"uporabiti sistemsko govorno storitev pred neposrednim klicem sintetizatorja "
+"govora. Sistemska govorna storitev je knjižnica za Qt, ki se ovija skozi "
+"odpravnik govora na Linuxu in druge lastne govorne sisteme v drugih okoljih."
+"</p></body></html>"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, useQtSpeech)
 #: texttospeechconfigurationui.ui:38
 #, kde-format
 msgid "&Use default speech system"
-msgstr ""
+msgstr "&Uporabi privzeti govorni sistem"
 
 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, urlLabel)
 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KUrlRequester, urlReq)
@@ -912,10 +882,9 @@
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, urlLabel)
 #: texttospeechconfigurationui.ui:75
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "C&ommand for speaking texts:"
+#, kde-format
 msgid "Alternative command for speaking &texts:"
-msgstr "&Ukaz za izgovorjavo besedila:"
+msgstr "Drugo&tni ukaz za izgovorjavo besedila:"
 
 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, characterCodingLabel)
 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, characterCodingBox)
@@ -930,8 +899,7 @@
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, characterCodingLabel)
 #: texttospeechconfigurationui.ui:130
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Character &encoding:"
+#, kde-format
 msgid "Character encodin&g:"
 msgstr "Kodiranje &znakov:"
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmouth-17.12.1/po/tr/kmouth.po 
new/kmouth-17.12.2/po/tr/kmouth.po
--- old/kmouth-17.12.1/po/tr/kmouth.po 2018-01-09 01:57:10.000000000 +0100
+++ new/kmouth-17.12.2/po/tr/kmouth.po 2018-02-06 01:12:14.000000000 +0100
@@ -19,8 +19,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-08-16 06:55+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-10-02 12:44+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdeaccessibility-";
+"k-tr/language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -856,8 +856,8 @@
 "<html><head/><body><p>Bu onay kutusu, KMouth'un konuşma sentezleyicisini "
 "doğrudan çağırmadan önce sistem konuşma servisini kullanmaya çalıştığını "
 "belirtir. Sistem konuşma servisi, konuşma dağıtıcısını linux'a ve yerli "
-"konuşma sistemlerini diğer platformlarda saran bir Qt "
-"kütüphanesidir.</p></body></html>"
+"konuşma sistemlerini diğer platformlarda saran bir Qt kütüphanesidir.</p></"
+"body></html>"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, useQtSpeech)
 #: texttospeechconfigurationui.ui:38
@@ -1388,8 +1388,8 @@
 #~ "In order to use the '%1' key as a shortcut, it must be combined with the "
 #~ "Win, Alt, Ctrl, and/or Shift keys."
 #~ msgstr ""
-#~ "'%1' tuşunu kısayol olarak kullanabilmek için Win, Alt, Ctrl, ve/veya 
Shift "
-#~ "tuşlarının birleşimini kullanın."
+#~ "'%1' tuşunu kısayol olarak kullanabilmek için Win, Alt, Ctrl, ve/veya "
+#~ "Shift tuşlarının birleşimini kullanın."
 
 #~ msgid "Invalid Shortcut Key"
 #~ msgstr "Geçersiz Kısayol Anahtarı"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmouth-17.12.1/po/zh_CN/kmouth.po 
new/kmouth-17.12.2/po/zh_CN/kmouth.po
--- old/kmouth-17.12.1/po/zh_CN/kmouth.po    2018-01-09 01:57:10.000000000 
+0100
+++ new/kmouth-17.12.2/po/zh_CN/kmouth.po    2018-02-06 01:12:14.000000000 
+0100
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-08-16 06:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:10-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:36-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to