Hello community,

here is the log from the commit of package kmplot for openSUSE:Factory checked 
in at 2018-02-14 09:39:55
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kmplot (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmplot.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kmplot"

Wed Feb 14 09:39:55 2018 rev:90 rq:575065 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kmplot/kmplot.changes  2018-01-22 
16:14:28.533281295 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kmplot.new/kmplot.changes    2018-02-14 
09:40:03.457105005 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:30 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kmplot-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kmplot-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kmplot.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.ZYQBFQ/_old 2018-02-14 09:40:05.161042882 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.ZYQBFQ/_new 2018-02-14 09:40:05.161042882 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kmplot
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kmplot-17.12.1.tar.xz -> kmplot-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/kmplot/index.docbook 
new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/kmplot/index.docbook
--- old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/kmplot/index.docbook 2018-01-09 
01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/kmplot/index.docbook 2018-02-06 
01:07:56.000000000 +0100
@@ -376,7 +376,7 @@
                    <para
 ><replaceable
 >expressió</replaceable
-> és l'expressió a representar, en la sintaxi adequada per a &kmplot;. Veure 
<xref linkend="math-syntax"/>. </para>
+> és l'expressió a representar, en la sintaxi adequada per a &kmplot;. Vegeu 
<xref linkend="math-syntax"/>. </para>
                </listitem>
 
            </itemizedlist>
@@ -387,7 +387,7 @@
        <title
 >Funcions paramètriques</title>
        <para
->Les funcions paramètriques són aquelles en què la coordenades «x» i «y» són 
definides per les funcions separades d'una altra variable, sovint anomenada 
«t». Per introduir una funció paramètrica en &kmplot;, seguiu el procediment 
que per a una funció cartesiana de cadascuna de les funcions «x» i «y». Igual 
que amb les funcions cartesianes, podreu utilitzar qualsevol nom de variable 
que vulgueu per al paràmetre.</para>
+>Les funcions paramètriques són aquelles en què les coordenades «x» i «y» són 
definides per les funcions separades d'una altra variable, sovint anomenada 
«t». Per introduir una funció paramètrica en &kmplot;, seguiu el procediment 
que per a una funció cartesiana de cadascuna de les funcions «x» i «y». Igual 
que amb les funcions cartesianes, podreu utilitzar qualsevol nom de variable 
que vulgueu per al paràmetre.</para>
        <para
 >Com a exemple, suposem que voleu dibuixar un cercle, el qual té com equacions 
 >paramètriques x = sin(t), y = cos(t). Després de crear un gràfic paramètric, 
 >introduïu les equacions adequades en els quadres «x» i «y», &ead;, <userinput
 >f_x(t)=sin(t)</userinput
@@ -423,7 +423,7 @@
 >Crea</guilabel
 > i seleccioneu <guilabel
 >Gràfic polar</guilabel
-> des de la llista. En el quadre de definició, completeu la definició de la 
funció, incloent el nom de la variable zeta que voleu utilitzar, &pex;, per 
dibuixar l'espiral d'Arquimedes r = &thgr;, introduïu: <screen
+> des de la llista. En el quadre de definició, completeu la definició de la 
funció, incloent-hi el nom de la variable zeta que voleu utilitzar, &pex;, per 
dibuixar l'espiral d'Arquimedes r = &thgr;, introduïu: <screen
 ><userinput
 >r(&thgr;) = &thgr;</userinput
 ></screen
@@ -439,7 +439,7 @@
 >Funcions implícites</title>
 
        <para
->Una expressió implícita relaciona la coordenades «x» i «y» com una igualtat. 
Per a crear un cercle, per exemple, feu clic al botó <guilabel
+>Una expressió implícita relaciona les coordenades «x» i «y» com una igualtat. 
Per a crear un cercle, per exemple, feu clic al botó <guilabel
 >Crea</guilabel
 > i seleccioneu <guilabel
 >Gràfic implícit</guilabel
@@ -463,14 +463,14 @@
 >k</superscript
 > és la derivada k<superscript
 >th</superscript
-> de y(x). &kmplot; només pot interpretar l'ordre derivada com el nombre de 
primes seguint al nom de la funció. Per a dibuixar una corba sinusoïdal, per 
exemple, s'utilitza l'equació diferencial <userinput
+> de y(x). &kmplot; només pot interpretar l'ordre derivada com el nombre de 
primes seguint al nom de la funció. Per a dibuixar una corba sinusoidal, per 
exemple, s'utilitza l'equació diferencial <userinput
 >y'' = &minus; y</userinput
 > o <userinput
 >f''(x) = −f</userinput
 >. </para>
 
        <para
->No obstant, una equació diferencial per si sola no és suficient per 
determinar un gràfic. Cada corba en el diagrama és generada per una combinació 
de l'equació diferencial i les condicions inicials. Podeu modificar les 
condicions inicials fent clic a la pestanya <guilabel
+>Tanmateix, una equació diferencial per si sola no és suficient per determinar 
un gràfic. Cada corba en el diagrama és generada per una combinació de 
l'equació diferencial i les condicions inicials. Podeu modificar les condicions 
inicials fent clic a la pestanya <guilabel
 >Condicions inicials</guilabel
 > quan estigui seleccionada una equació diferencial. El nombre de columnes 
 > proporcionat per a l'edició de les condicions inicials dependrà de l'ordre 
 > de l'equació diferencial. </para>
 
@@ -496,7 +496,7 @@
    <title
 >Combinar les funcions</title>
    <para
->Les funcions es poden combinar per produir altres de noves. Sols introduïu 
les funcions després del signe igual en una expressió, com si les funcions 
siguessin variables. Per exemple, si heu definit les funcions f(x) i g(x), 
podeu representar la suma de «f» i «g» amb: <screen
+>Les funcions es poden combinar per produir altres de noves. Sols introduïu 
les funcions després del signe igual en una expressió, com si les funcions 
fossin variables. Per exemple, si heu definit les funcions f(x) i g(x), podeu 
representar la suma de «f» i «g» amb: <screen
 ><userinput
 >sum(x) = f(x) + g(x)</userinput
 ></screen>
@@ -1050,14 +1050,14 @@
 >, el qual mostrarà aquesta pàgina del manual de &kmplot;. </para>
 
    <para
->Aquestes funcions i constants, i fins i tot totes les funcions definides per 
l'usuari es poden utilitzar per determinar l'ajustament dels eixos. Veure <xref 
linkend="axes-config"/>. </para>
+>Aquestes funcions i constants, i fins i tot totes les funcions definides per 
l'usuari es poden utilitzar per determinar l'ajustament dels eixos. Vegeu <xref 
linkend="axes-config"/>. </para>
 
    <sect2 id="trigonometric-functions">
        <title
 >Funcions trigonomètriques</title>
 
        <para
->Per omissió, les funcions trigonomètriques es calculen en radiants. No 
obstant, això es pot canviar mitjançant <menuchoice
+>Per omissió, les funcions trigonomètriques es calculen en radiants. 
Tanmateix, això es pot canviar mitjançant <menuchoice
 ><guimenu
 >Arranjament</guimenu
 ><guimenuitem
@@ -1463,14 +1463,14 @@
    <title
 >Sintaxi matemàtica</title>
    <para
->&kmplot; utilitza una forma habitual d'expressar les funcions matemàtiques, 
de manera que no hauríeu de tenir problemes alhora de treballar. Els operadors 
que &kmplot; entén són, en ordre decreixent de precedència: <variablelist>
+>&kmplot; utilitza una forma habitual d'expressar les funcions matemàtiques, 
de manera que no hauríeu de tenir problemes a l'hora de treballar. Els 
operadors que &kmplot; entén són, en ordre decreixent de precedència: 
<variablelist>
 
            <varlistentry>
                <term
 >^</term>
                <listitem
 ><para
->L'accent circumflex realitza l'exponenciació. &pex;, <userinput
+>L'accent circumflex realitza la potenciació. &pex;, <userinput
 >2^4</userinput
 > retorna 16.</para>
                </listitem>
@@ -1559,9 +1559,9 @@
        </variablelist>
    </para>
    <para
->Tingueu en compte la prioritat, el qual significa que si no s'utilitzen 
parèntesis, l'exponenciació es realitzarà abans de la multiplicació/divisió, la 
qual es realitzarà abans de sumar/restar. Així que <userinput
+>Tingueu en compte la prioritat, el qual significa que si no s'utilitzen 
parèntesis, la potenciació es realitzarà abans de la multiplicació/divisió, la 
qual es realitzarà abans de sumar/restar. Així que <userinput
 >1+2*4^2</userinput
-> retorna 33, i no, diguem 144. Per evitar-ho, utilitzeu els parèntesi. Per 
utilitzar l'exemple de dalt, <userinput
+> retorna 33, i no, diguem 144. Per evitar-ho, utilitzeu els parèntesis. Per 
utilitzar l'exemple de dalt, <userinput
 >((1+2)*4)^2</userinput
 > retornarà 144. </para>
 </sect1>
@@ -1591,13 +1591,13 @@
 >Amunt</keysym
 > i <keysym
 >Avall</keysym
->. Un segon clic a qualsevol part de la finestra o prement qualsevol tecla que 
no sigui de navegació, provocarà la sortida d'aquesta mode de traça. </para>
+>. Un segon clic a qualsevol part de la finestra o prement qualsevol tecla que 
no sigui de navegació, provocarà la sortida d'aquest mode de traça. </para>
    <para
 >Per a realitzar un traçat més avançat, obriu el diàleg de configuració i 
 >seleccioneu <guilabel
 >Dibuixa la tangent i la normal mentre es traça</guilabel
 > des de la pàgina <guilabel
 >Arranjament general</guilabel
->. Aquesta opció dibuixarà la tangent, la normal i el cercle osculador del 
gràfic en que s'està treballant. </para>
+>. Aquesta opció dibuixarà la tangent, la normal i el cercle osculador del 
gràfic en què s'està treballant. </para>
 
 </sect1>
 
@@ -1611,7 +1611,7 @@
 ><guimenuitem
 >Sistema de coordenades...</guimenuitem
 ></menuchoice
-> des de la barra de menú.</para>
+> des de la barra de menús.</para>
    <screenshot>
        <screeninfo
 >Captura de pantalla del diàleg Sistema de coordenades</screeninfo>
@@ -1639,7 +1639,7 @@
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
->Estableix l'abast de l'escala per a l'eix horitzontal. Tingueu en compte que 
podeu utilitzar les funcions i constants predefinides (veure <xref 
linkend="func-predefined"/> ) així com els extrems de l'abast (&pex;, establir 
<guilabel
+>Estableix l'abast de l'escala per a l'eix horitzontal. Tingueu en compte que 
podeu utilitzar les funcions i constants predefinides (vegeu <xref 
linkend="func-predefined"/> ) així com els extrems de l'abast (&pex;, establir 
<guilabel
 >Mín:</guilabel
 > a <userinput
 >2*pi</userinput
@@ -1660,7 +1660,7 @@
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
->Estableix l'abast per a l'eix vertical. Veure <quote
+>Estableix l'abast per a l'eix vertical. Vegeu <quote
 >Abast de l'eix horitzontal</quote
 > a sobre.</para>
                    </listitem>
@@ -1677,7 +1677,7 @@
 >Automàtic</guilabel
 >, llavors &kmplot; tractarà de trobar un espai entre línies de la graella 
 >d'uns dos centímetres, el qual també és numèricament agradable. Si se 
 >selecciona <guilabel
 >A mida</guilabel
->, podreu introduir l'espaiat horitzontal de la graella. Aquest valor 
s'utilitza independentment del zoom. Per exemple, si s'introdueix un valor de 
0.5, i l'abast de «x» és de 0 a 8, llavors es mostraran 16 línies de la 
graella. </para>
+>, podreu introduir l'espaiat horitzontal de la graella. Aquest valor 
s'utilitza independentment del zoom. Per exemple, si s'introdueix un valor de 
0,5, i l'abast de «x» és de 0 a 8, llavors es mostraran 16 línies de la 
graella. </para>
                    </listitem>
                </varlistentry>
 
@@ -1688,7 +1688,7 @@
 ></term>
                    <listitem>
                        <para
->Això controla l'espaiat entre les línies de quadrícula en la direcció 
vertical. Veure <quote
+>Això controla l'espaiat entre les línies de quadrícula en la direcció 
vertical. Vegeu <quote
 >Espaiat a la graella de l'eix horitzontal</quote
 >. </para>
                    </listitem>
@@ -1710,7 +1710,7 @@
 ><guimenuitem
 >Constants...</guimenuitem
 ></menuchoice
-> des de la barra de menú.</para>
+> des de la barra de menús.</para>
 
    <screenshot>
        <screeninfo
@@ -1741,7 +1741,7 @@
                    <para
 >Si seleccioneu la casella de selecció <guilabel
 >Document</guilabel
->, la constant es desarà juntament amb el diagrama actual quan el deseu en un 
fitxer. No obstant, llevat que hagueu seleccionat també l'opció <guilabel
+>, la constant es desarà juntament amb el diagrama actual quan el deseu en un 
fitxer. Tanmateix, llevat que hàgeu seleccionat també l'opció <guilabel
 >Global</guilabel
 >, la constant no estarà disponible entre les instàncies de &kmplot;.</para>
                </listitem>
@@ -1821,7 +1821,7 @@
 ><para
 >Mostra el diàleg <guilabel
 >Constants</guilabel
->. Veure <xref linkend="constants-config"/>. </para>
+>. Vegeu <xref linkend="constants-config"/>. </para>
            </listitem>
        </varlistentry>
    </variablelist>
@@ -1919,7 +1919,7 @@
 ><para
 >Mostra el diàleg <guilabel
 >Sistema de coordenades</guilabel
->. Veure <xref linkend="coords-config"/>. </para>
+>. Vegeu <xref linkend="coords-config"/>. </para>
            </listitem>
        </varlistentry>
 
@@ -1940,7 +1940,7 @@
                <para
 >Activeu-la en la pestanya Funció i seleccioneu un dels controls lliscants per 
 >a canviar el valor del paràmetre de forma dinàmica. Els valors varien des de 
 >0 (esquerra) a 10 (dreta) per omissió, però es poden canviar en el diàleg del 
 >control lliscant.</para>
                <para
->Per una petita guia d'aprenentatge veure <ulink 
url="http://userbase.kde.org/KmPlot/Using_Sliders";
+>Per una petita guia d'aprenentatge vegeu <ulink 
url="http://userbase.kde.org/KmPlot/Using_Sliders";
 >Usar els controls lliscants</ulink
 >.</para>
                
<!--http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=21&t=90183 kmplot slider examples
@@ -2070,7 +2070,7 @@
    <para
 ><command
 >qdbus org.kde.kmplot-PID /parser org.kde.kmplot.Parser.setFunctionFLineWidth 
 >ID 20</command
-> Aquesta ordre estableix l'amplada de la línia a 20, per a la funció en que 
el número d'identificació és ID.</para>
+> Aquesta ordre estableix l'amplada de la línia a 20, per a la funció en què 
el número d'identificació és ID.</para>
    <para
 ><command
 >qdbus org.kde.kmplot-PID /view org.kde.kmplot.View.drawPlot</command
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/kmplot/man-kmplot.1.docbook 
new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/kmplot/man-kmplot.1.docbook
--- old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/kmplot/man-kmplot.1.docbook  2018-01-09 
01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/kmplot/man-kmplot.1.docbook  2018-02-06 
01:07:56.000000000 +0100
@@ -113,7 +113,7 @@
 <member
 >Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de <ulink 
 >url="help:/kmplot"
 >help:/kmplot</ulink
-> (introduïu aquesta <acronym
+> (introduïu aquest <acronym
 >URL</acronym
 > al &konqueror; o executeu <userinput
 ><command
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/man-kmplot.1.docbook 
new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/man-kmplot.1.docbook
--- old/kmplot-17.12.1/po/ca/docs/man-kmplot.1.docbook 2018-01-09 
01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/ca/docs/man-kmplot.1.docbook 2018-02-06 
01:07:56.000000000 +0100
@@ -113,7 +113,7 @@
 <member
 >Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de <ulink 
 >url="help:/kmplot"
 >help:/kmplot</ulink
-> (introduïu aquesta <acronym
+> (introduïu aquest <acronym
 >URL</acronym
 > al &konqueror; o executeu <userinput
 ><command
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/ca/kmplot.po 
new/kmplot-17.12.2/po/ca/kmplot.po
--- old/kmplot-17.12.1/po/ca/kmplot.po 2018-01-09 01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/ca/kmplot.po 2018-02-06 01:07:56.000000000 +0100
@@ -3034,9 +3034,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Error in extension."
 msgstr "Error a l'extensió."
-
-#~ msgid "&Overwrite"
-#~ msgstr "&Sobreescriu"
-
-#~ msgid "KmPlotPart"
-#~ msgstr "KmPlotPart"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/gl/kmplot.po 
new/kmplot-17.12.2/po/gl/kmplot.po
--- old/kmplot-17.12.1/po/gl/kmplot.po 2018-01-09 01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/gl/kmplot.po 2018-02-06 01:07:56.000000000 +0100
@@ -4,13 +4,13 @@
 # Xosé <xoseca...@gmail.com>, 2010, 2012.
 # Marce Villarino <mvillar...@kde-espana.es>, 2012, 2014.
 # Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>, 2015, 2017.
-# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017.
+# Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kmplot\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-16 21:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-01 20:36+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) <adr...@chaves.io>\n"
 "Language-Team: Galician <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -1066,7 +1066,7 @@
 #: kmplot.kcfg:38
 #, kde-format
 msgid "Choose a suitable grid style."
-msgstr "Escolle un estilo de grade adecuado."
+msgstr "Escolle un estilo de grade axeitado."
 
 #. i18n: ectx: label, entry (TicLength), group (Coordinate System)
 #: kmplot.kcfg:42
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/nn/kmplot.po 
new/kmplot-17.12.2/po/nn/kmplot.po
--- old/kmplot-17.12.1/po/nn/kmplot.po 2018-01-09 01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/nn/kmplot.po 2018-02-06 01:07:56.000000000 +0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kmplot\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-03-14 08:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:37+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-06 19:28+0200\n"
 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <k...@huftis.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n...@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -544,7 +544,7 @@
 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, ParametersWidget)
 #: functioneditorwidget.ui:184 functioneditorwidget.ui:535
 #: functioneditorwidget.ui:640 functioneditorwidget.ui:714
-#: functioneditorwidget.ui:796 parameterswidget.ui:13 view.cpp:2429
+#: functioneditorwidget.ui:796 parameterswidget.ui:13 view.cpp:2392
 #, kde-format
 msgid "Parameters"
 msgstr "Parametrar"
@@ -2971,37 +2971,37 @@
 msgid "<0>"
 msgstr "<0>"
 
-#: view.cpp:2422 view.cpp:2423
+#: view.cpp:2385 view.cpp:2386
 #, kde-format
 msgid " to "
 msgstr " til "
 
-#: view.cpp:2429
+#: view.cpp:2392
 #, kde-format
 msgid "Plotting Range"
 msgstr "Plotteområde"
 
-#: view.cpp:2429
+#: view.cpp:2392
 #, kde-format
 msgid "Axes Division"
 msgstr "Akseinndeling"
 
-#: view.cpp:2430
+#: view.cpp:2393
 #, kde-format
 msgid "x-Axis:"
 msgstr "x-akse:"
 
-#: view.cpp:2431
+#: view.cpp:2394
 #, kde-format
 msgid "y-Axis:"
 msgstr "y-akse:"
 
-#: view.cpp:2434
+#: view.cpp:2397
 #, kde-format
 msgid "Functions:"
 msgstr "Funksjonar:"
 
-#: view.cpp:3517
+#: view.cpp:3480
 #, kde-format
 msgid "root"
 msgstr "rot"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/tr/kmplot.po 
new/kmplot-17.12.2/po/tr/kmplot.po
--- old/kmplot-17.12.1/po/tr/kmplot.po 2018-01-09 01:54:52.000000000 +0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/tr/kmplot.po 2018-02-06 01:07:56.000000000 +0100
@@ -18,8 +18,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:37+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-05-16 09:32+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdeedu-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdeedu-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1969,8 +1969,8 @@
 "style=\" font-weight:600;\">Warning:</span> The current function does not "
 "have a parameter, and so cannot be animated.</p></body></html>"
 msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\""
-">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
+"\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
 "</style></head><body style=\" font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-"
 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kmplot-17.12.1/po/zh_CN/kmplot.po 
new/kmplot-17.12.2/po/zh_CN/kmplot.po
--- old/kmplot-17.12.1/po/zh_CN/kmplot.po    2018-01-09 01:54:52.000000000 
+0100
+++ new/kmplot-17.12.2/po/zh_CN/kmplot.po    2018-02-06 01:07:56.000000000 
+0100
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to