Hello community,

here is the log from the commit of package kolourpaint for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:40:15
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kolourpaint (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kolourpaint.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kolourpaint"

Wed Feb 14 09:40:15 2018 rev:88 rq:575071 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kolourpaint/kolourpaint.changes 2018-01-22 
16:14:50.368259855 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kolourpaint.new/kolourpaint.changes   
2018-02-14 09:40:21.644441929 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:33 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kolourpaint-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kolourpaint-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kolourpaint.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.asH6C8/_old 2018-02-14 09:40:23.884360267 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.asH6C8/_new 2018-02-14 09:40:23.888360121 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kolourpaint
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kolourpaint-17.12.1.tar.xz -> kolourpaint-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kolourpaint-17.12.1/CMakeLists.txt 
new/kolourpaint-17.12.2/CMakeLists.txt
--- old/kolourpaint-17.12.1/CMakeLists.txt   2018-01-09 01:56:23.000000000 
+0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/CMakeLists.txt   2018-02-06 01:10:03.000000000 
+0100
@@ -43,7 +43,7 @@
 # KDE Application Version, managed by release script
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR "17")
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR "12")
-set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "1")
+set(KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO "2")
 set(KDE_APPLICATIONS_VERSION 
"${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MAJOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MINOR}.${KDE_APPLICATIONS_VERSION_MICRO}")
 
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kolourpaint-17.12.1/po/ca/docs/kolourpaint/index.docbook 
new/kolourpaint-17.12.2/po/ca/docs/kolourpaint/index.docbook
--- old/kolourpaint-17.12.1/po/ca/docs/kolourpaint/index.docbook    
2018-01-09 01:56:23.000000000 +0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/po/ca/docs/kolourpaint/index.docbook    
2018-02-06 01:10:03.000000000 +0100
@@ -917,7 +917,7 @@
 
 <tip>
 <para
->Si heu deseleccionat un quadre de text, podreu utilitzar el botó <guimenuitem
+>Si heu desseleccionat un quadre de text, podreu utilitzar el botó <guimenuitem
 >Desfés</guimenuitem
 > per editar el text de nou.</para>
 </tip>
@@ -969,7 +969,7 @@
 >Feu clic sobre un dels quadrats per a seleccionar la mida de la goma. Podeu 
 >seleccionar entre quadrats amb longitud lateral de 2, 3, 5, 9, 17 i 29 
 >píxels.</para>
 
 <para
->L'ajust de la mida de la goma afectarà a les <link linkend="tool-erasers"
+>L'ajust de la mida de la goma afectarà les <link linkend="tool-erasers"
 >Gomes</link
 >.</para>
 </entry>
@@ -987,7 +987,7 @@
 >Feu clic sobre una de les línies per a seleccionar l'amplada de la línia. 
 >Podeu seleccionar entre les amplades de la línia d'1, 2, 3, 5 i 8 
 >píxel/s.</para>
 
 <para
->L'establiment de l'amplada de la línia afectarà a les eines <link 
linkend="tool-polystar"
+>L'establiment de l'amplada de la línia afectarà les eines <link 
linkend="tool-polystar"
 >Línies connectades</link
 >, <link linkend="tool-curve"
 >Corba</link
@@ -1016,7 +1016,7 @@
 <para
 >Feu clic sobre un dels rectangles per a seleccionar l'estil de l'ompliment. 
 >Podeu seleccionar entre «No omplis», «Omple amb el color de fons» i «Omple 
 >amb el color de primer pla».</para
 > <para
->L'establiment de l'estil de l'ompliment afectarà a les eines <link 
linkend="tool-ellipse"
+>L'establiment de l'estil de l'ompliment afectarà les eines <link 
linkend="tool-ellipse"
 >El·lipse</link
 >, <link linkend="tool-polystar"
 >Polígon</link
@@ -1055,15 +1055,15 @@
 </para>
 
 <para
->El quadre de colors té 3 seccions principals: la «Tableta de colors», la 
«Paleta de colors» i el «Selector de similitud dels colors».</para>
+>El quadre de colors té 3 seccions principals: la «Tauleta de colors», la 
«Paleta de colors» i el «Selector de similitud dels colors».</para>
 
 <para
->La tableta de colors mostra el color de primer pla actual com un quadrat 
sobre d'un altre que representa el color de fons actual. En dibuixar amb el 
&BER;, s'utilitzarà el color de primer pla, i quan es dibuixi amb el &BDR; 
s'utilitzarà el color de fons (a excepció de les <link linkend="tool-erasers"
+>La tauleta de colors mostra el color de primer pla actual com un quadrat 
sobre d'un altre que representa el color de fons actual. En dibuixar amb el 
&BER;, s'utilitzarà el color de primer pla, i quan es dibuixi amb el &BDR; 
s'utilitzarà el color de fons (a excepció de les <link linkend="tool-erasers"
 >Gomes</link
 >). Podeu fer clic a la fletxa de doble punta per intercanviar els colors de 
 >primer pla i de fons. </para>
 
 <para
->La paleta de colors mostra una selecció de colors per a que escolliu. La 
piràmide translúcida representa el color transparent. Feu clic esquerre sobre 
un color per establir el color de primer pla i feu clic esquerre sobre un color 
per establir el color de fons. També podeu arrossegar i deixar anar qualsevol 
color opac als quadrats de la tableta de colors. Per editar un color a la 
tableta o la paleta de colors, feu-hi doble clic. L'eina <link 
linkend="tool-color-picker"
+>La paleta de colors mostra una selecció de colors perquè escolliu. La 
piràmide translúcida representa el color transparent. Feu clic esquerre sobre 
un color per establir el color de primer pla i feu clic esquerre sobre un color 
per establir el color de fons. També podeu arrossegar i deixar anar qualsevol 
color opac als quadrats de la tauleta de colors. Per editar un color a la 
tauleta o la paleta de colors, feu-hi doble clic. L'eina <link 
linkend="tool-color-picker"
 >Selector de colors</link
 > permet seleccionar un color de la imatge. </para>
 
@@ -1076,7 +1076,7 @@
 >Eliminador del color</link
 > i <link linkend="image-autocrop"
 >Escapça / Elimina la vora interna</link
->. Feu doble clic sobre el selector de colors per escollir com de similars 
hauran de ser per a considerar-los idèntics. En utilitzar les seleccions en el 
mode transparent, qualsevol color en la selecció que sigui similar al color de 
fons també es tornarà transparent.</para>
+>. Feu doble clic sobre el selector de colors per escollir com hauran de ser 
de similars per a considerar-los idèntics. En utilitzar les seleccions en el 
mode transparent, qualsevol color en la selecció que sigui similar al color de 
fons també es tornarà transparent.</para>
 
 <para>
 <inlinemediaobject>
@@ -1089,7 +1089,7 @@
 <para
 >La imatge de l'esquerra mostra la imatge d'exemple. Les imatges de la dreta 
 >demostren l'ús d'un ompliment, amb un ajustament per a «Similitud del color» 
 >de 5%, 15% i 30%. En aquest exemple, amb un ajustament per a «Similitud del 
 >color» de <guilabel
 >Exacte</guilabel
->, un ompliment a (80, 100) sols s'omplirà un píxel, ja que els píxels 
circumdants són similars però no idèntics. Quan major sigui la similitud del 
color, més píxels amb colors similars seran considerats idèntics, per tant, 
l'ompliment s'estendrà encara més. </para>
+>, un ompliment a (80, 100) sols s'omplirà un píxel, ja que els píxels 
circumdants són similars però no idèntics. Com més gran sigui la similitud del 
color, més píxels amb colors similars seran considerats idèntics, per tant, 
l'ompliment s'estendrà encara més. </para>
 
 </sect1>
 </chapter>
@@ -1429,7 +1429,7 @@
 </para>
 
 <para
->Això redueix el nombre de colors utilitzats per la imatge o la selecció, amb 
o sense tramat. </para>
+>Això redueix el nombre de colors utilitzats per la imatge o la selecció, amb 
tramat o sense. </para>
 
 <para
 >El difuminat generalment proporciona millors resultats de qualitat, però, 
 >molts de vosaltres voldreu desactivar-lo per a efectes artístics, &pex;, 
 >utilitzant <guilabel
@@ -1455,7 +1455,7 @@
 >Selecció</guimenu
 >. L'element <guimenu
 >Selecció</guimenu
-> només es mostrarà a la barra de menú si utilitzeu una de les eines de 
selecció. A més, podreu arribar a aquesta acció des del menú contextual que 
s'obre amb un clic del &BDR; sobre l'àrea de la imatge. </para>
+> només es mostrarà a la barra de menús si utilitzeu una de les eines de 
selecció. A més, podreu arribar a aquesta acció des del menú contextual que 
s'obre amb un clic del &BDR; sobre l'àrea de la imatge. </para>
 </tip>
 
 <note>
@@ -1647,7 +1647,7 @@
 > poden canviar les dimensions de la imatge. Podreu veure les noves dimensions 
 > en el diàleg.</para>
 
 <para
->Si apliqueu aquests efectes a una imatge, si cal aquesta serà canviada de 
mida. No obstant, si apliqueu aquests efectes a una selecció, la imatge no es 
podrà canviar de mida, fins tot i quan la selecció transformada no 
encaixi.</para>
+>Si apliqueu aquests efectes a una imatge, si cal aquesta serà canviada de 
mida. Tanmateix, si apliqueu aquests efectes a una selecció, la imatge no es 
podrà canviar de mida, fins i tot quan la selecció transformada no 
encaixi.</para>
 
 <para>
 <inlinemediaobject>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kolourpaint-17.12.1/po/ca/kolourpaint.po 
new/kolourpaint-17.12.2/po/ca/kolourpaint.po
--- old/kolourpaint-17.12.1/po/ca/kolourpaint.po    2018-01-09 
01:56:22.000000000 +0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/po/ca/kolourpaint.po    2018-02-06 
01:10:02.000000000 +0100
@@ -2771,40 +2771,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Opaque"
 msgstr "Opac"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<qt><p>Resizing the image to %1x%2 may take a substantial amount of "
-#~ "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
-#~ "resource problems.</p><p>Are you sure want to resize the image?</p></qt>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<qt><p>Canviar la mida de la imatge a %1x%2 pot necessitar una gran "
-#~ "quantitat de memòria. Això pot reduir la fluïdesa del sistema i causar "
-#~ "que d'altres aplicacions tinguin problemes de recursos.</p><p>Esteu segur "
-#~ "que voleu redimensionar la imatge?</p></qt>"
-
-#~ msgid "Overwrite"
-#~ msgstr "Sobreescriu"
-
-#~ msgid "Could not open \"%1\" - unknown mimetype."
-#~ msgstr "No s'ha pogut obrir «%1» -tipus MIME desconegut-."
-
-#~ msgid "Save Preview"
-#~ msgstr "Desa la vista prèvia"
-
-#~ msgid "To obtain support, please visit the website."
-#~ msgstr "Per a obtenir ajuda, si us plau, visiteu el lloc web."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No plugin was found which provides the scanner dialog.\n"
-#~ "This usually means that the package providing the ksaneplugin is not "
-#~ "installed."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha trobat cap connector que proporcioni el diàleg de l'escàner.\n"
-#~ "Normalment això vol dir que no s'ha instal·lat el paquet que proporciona "
-#~ "el «ksaneplugin»."
-
-#~ msgid "No Scanning Support"
-#~ msgstr "Sense implementació per l'escàner"
-
-#~ msgid "Scanning support is not installed."
-#~ msgstr "No s'ha instal·lat el funcionament de l'escàner."
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kolourpaint-17.12.1/po/da/kolourpaint.po 
new/kolourpaint-17.12.2/po/da/kolourpaint.po
--- old/kolourpaint-17.12.1/po/da/kolourpaint.po    2018-01-09 
01:56:22.000000000 +0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/po/da/kolourpaint.po    2018-02-06 
01:10:02.000000000 +0100
@@ -3,13 +3,13 @@
 # Copyright (C).
 #
 # Erik Kjær Pedersen <e...@binghamton.edu>, 2004, 2005.
-# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 
2017.
+# Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 
2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kolourpaint4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2017-07-16 03:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-04 16:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-10 19:19+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Schlander <mschlan...@opensuse.org>\n"
 "Language-Team: Danish <kde-i18n-...@kde.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -769,12 +769,7 @@
 msgstr "grader"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformRotateDialog.cpp:266
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "<qt><p>Rotating the selection to %1x%2 may take a substantial amount of "
-#| "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
-#| "resource problems.</p><p>Are you sure want to rotate the selection?</p></"
-#| "qt>"
+#, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>Rotating the selection to %1x%2 may take a substantial amount of "
 "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
@@ -798,11 +793,7 @@
 msgstr "Ro&tér det valgte"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformRotateDialog.cpp:281
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "<qt><p>Rotating the image to %1x%2 may take a substantial amount of "
-#| "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
-#| "resource problems.</p><p>Are you sure want to rotate the image?</p></qt>"
+#, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>Rotating the image to %1x%2 may take a substantial amount of memory. "
 "This can reduce system responsiveness and cause other application resource "
@@ -852,11 +843,7 @@
 msgstr "&Lodret:"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformSkewDialog.cpp:250
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "<qt><p>Skewing the selection to %1x%2 may take a substantial amount of "
-#| "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
-#| "resource problems.</p><p>Are you sure want to skew the selection?</p></qt>"
+#, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>Skewing the selection to %1x%2 may take a substantial amount of "
 "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
@@ -880,11 +867,7 @@
 msgstr "S&kævgør det markerede"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformSkewDialog.cpp:265
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "<qt><p>Skewing the image to %1x%2 may take a substantial amount of "
-#| "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
-#| "resource problems.</p><p>Are you sure want to skew the image?</p></qt>"
+#, kde-format
 msgid ""
 "<qt><p>Skewing the image to %1x%2 may take a substantial amount of memory. "
 "This can reduce system responsiveness and cause other application resource "
@@ -1106,10 +1089,9 @@
 msgstr "KolourPaint"
 
 #: kolourpaint.cpp:51
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Paint Program for KDE"
+#, kde-format
 msgid "Paint Program by KDE"
-msgstr "Maleprogram for KDE"
+msgstr "Tegneprogram fra KDE"
 
 #: kolourpaint.cpp:65
 #, kde-format
@@ -1762,7 +1744,7 @@
 #: mainWindow/kpMainWindow_Settings.cpp:72
 #, kde-format
 msgid "Draw Anti-Aliased"
-msgstr ""
+msgstr "Tegn med anti-aliasing"
 
 #: mainWindow/kpMainWindow_StatusBar.cpp:156
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kolourpaint-17.12.1/po/tr/kolourpaint.po 
new/kolourpaint-17.12.2/po/tr/kolourpaint.po
--- old/kolourpaint-17.12.1/po/tr/kolourpaint.po    2018-01-09 
01:56:23.000000000 +0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/po/tr/kolourpaint.po    2018-02-06 
01:10:02.000000000 +0100
@@ -20,8 +20,8 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-07-16 03:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-08-10 09:11+0000\n"
 "Last-Translator: Kaan <kaanozdin...@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Turkish "
-"(http://www.transifex.com/projects/p/kdegraphics-k-tr/language/tr/)\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/kdegraphics-k-tr/";
+"language/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -338,10 +338,9 @@
 "üretmesinin pek mümkün olmadığını göz önünde bulundurun.</p><p>Bir resmi "
 "ekrandaki aynı boyutuyla yazdırmak istiyorsanız, resmin DPI değerleri ile "
 "ekranın DPI değerlerini aynı belirleyin.</p><p>Eğer herhangi bir DPI değeri "
-"<b>Belirtilmemiş</b> ise, resim ekrandaki aynı boyutuyla "
-"yazdırılacaktır.</p><p>Tüm resim biçimleri DPI değerlerini desteklemez. Eğer "
-"kaydettiğiniz biçim DPI değerlerini desteklemiyorsa, değerler "
-"kaydedilmeyecektir.</p></qt>"
+"<b>Belirtilmemiş</b> ise, resim ekrandaki aynı boyutuyla yazdırılacaktır.</"
+"p><p>Tüm resim biçimleri DPI değerlerini desteklemez. Eğer kaydettiğiniz "
+"biçim DPI değerlerini desteklemiyorsa, değerler kaydedilmeyecektir.</p></qt>"
 
 #: dialogs/imagelib/kpDocumentMetaInfoDialog.cpp:204
 #, kde-format
@@ -507,8 +506,8 @@
 msgstr ""
 "<qt><ul><li><b>Yeniden boyutlandırma</b>: Resim sağda ve/veya aşşağıda yeni "
 "alanların oluşturulması(arka plan rengi ile doldurularak) ile büyütülecek "
-"veya sağdan ve/veya aşşağıdan kesilme ile küçültülecek.</li><li><b>Ölçek</b>:"
-" Resim beneklerin çoğaltılması ile genişletilcek veya azaltılması ile "
+"veya sağdan ve/veya aşşağıdan kesilme ile küçültülecek.</li><li><b>Ölçek</"
+"b>: Resim beneklerin çoğaltılması ile genişletilcek veya azaltılması ile "
 "küçültülecek.</li><li><b>Yumuşak Ölçek</b>: Bu <i>Ölçek</i> ile aynıdır "
 "fakat bu sefer komşu beneklerin karıştırılması ile daha güzel gözüken bir "
 "resim yaratır.</li></ul></qt>"
@@ -601,8 +600,8 @@
 msgstr ""
 "<qt><p>Resim %1x%2 çözünürlüğüne göre yeniden boyutlandırılıyor, bu mevcut "
 "hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini yavaşlatabilir "
-"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</p><p>"
-"Resmi yeniden boyutlandırmaya emin misiniz?</p></qt>"
+"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</"
+"p><p>Resmi yeniden boyutlandırmaya emin misiniz?</p></qt>"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformResizeScaleDialog.cpp:731
 #: mainWindow/kpMainWindow_Tools.cpp:649
@@ -626,8 +625,8 @@
 msgstr ""
 "<qt><p>Resim %1x%2 çözünürlüğüne göre yeniden ölçekleniyor, bu mevcut "
 "hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini yavaşlatabilir "
-"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</p><p>"
-"Resmi ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
+"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</"
+"p><p>Resmi ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformResizeScaleDialog.cpp:749
 #, kde-format
@@ -674,8 +673,8 @@
 msgstr ""
 "<qt><p>Resim %1x%2 çözünürlüğüne göre yumuşak ölçeklendiriliyor, bu mevcut "
 "hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini yavaşlatabilir "
-"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</p><p>"
-"Resmi yumuşak ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
+"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</"
+"p><p>Resmi yumuşak ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformResizeScaleDialog.cpp:781
 #, kde-format
@@ -698,8 +697,8 @@
 msgstr ""
 "<qt><p>Seçim %1x%2 çözünürlüğüne göre yumuşak ölçeklendiriliyor, bu mevcut "
 "hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini yavaşlatabilir "
-"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</p><p>"
-"Seçimi yumuşak ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
+"ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</"
+"p><p>Seçimi yumuşak ölçeklendirmeye emin misiniz?</p></qt>"
 
 #: dialogs/imagelib/transforms/kpTransformResizeScaleDialog.cpp:795
 #, kde-format
@@ -1196,7 +1195,8 @@
 #, kde-format
 msgid ""
 "Thanks to the many others who have helped to make this program possible."
-msgstr "Bu uygulamanın oluşturulmasında emeği geçen diğer kişilere 
teşekkürler."
+msgstr ""
+"Bu uygulamanın oluşturulmasında emeği geçen diğer kişilere teşekkürler."
 
 #: kolourpaint.cpp:90
 #, kde-format
@@ -2374,16 +2374,16 @@
 "gerektiğini ifade eder.</p><p>Eğer <b>Birebir Eşleştirme</b>den farklı bir "
 "değer belirlerseniz, diğer boyama programlarının \"Sihirli Değnek\" özelliği "
 "ile kıyaslanabilir bir tarzda titrek resim ve fotoğraflarla çok daha etkin "
-"bir şekilde çalışabilirsiniz.</p><p>Bu özelliklik şunlara "
-"uygulanır:</p><ul><li><b>Seçimler</b>: <b>Şeffaf</b> kipte, seçim içerisinde "
-"arkaplan rengine <i>benzer</i> herhangi renk şeffaf yapılacaktır.</li><li><b>"
-"Akıcı Doldur</b>: Benzer - ancak özdeş olmayan - renkli piksellere sahip "
-"bölgeler için, yüksek bir değerin daha çok pikseli doldurması "
-"olasıdır.</li><li><b>Renk Silici</b>: Rengi önplan rengine <i>benzer</i> "
-"olan pikseller arkaplan rengiyle yer değiştirilecektir.</li><li><b>Otomatik "
-"Kırp</b> ve <b>İç Sınırı Kaldır</b>: <i>Benzer</i> - ancak özdeş olmayan - "
-"renkli piksellere sahip sınırlar için, yüksek değerin tüm sınırı kırpması "
-"daha olasıdır.</li></ul><p>Yüksek değerler, işlemlerin arttırılmış renk "
+"bir şekilde çalışabilirsiniz.</p><p>Bu özelliklik şunlara uygulanır:</"
+"p><ul><li><b>Seçimler</b>: <b>Şeffaf</b> kipte, seçim içerisinde arkaplan "
+"rengine <i>benzer</i> herhangi renk şeffaf yapılacaktır.</li><li><b>Akıcı "
+"Doldur</b>: Benzer - ancak özdeş olmayan - renkli piksellere sahip bölgeler "
+"için, yüksek bir değerin daha çok pikseli doldurması olasıdır.</"
+"li><li><b>Renk Silici</b>: Rengi önplan rengine <i>benzer</i> olan pikseller "
+"arkaplan rengiyle yer değiştirilecektir.</li><li><b>Otomatik Kırp</b> ve "
+"<b>İç Sınırı Kaldır</b>: <i>Benzer</i> - ancak özdeş olmayan - renkli "
+"piksellere sahip sınırlar için, yüksek değerin tüm sınırı kırpması daha "
+"olasıdır.</li></ul><p>Yüksek değerler, işlemlerin arttırılmış renk "
 "aralığının aynı olması amacıyla yeterince <i>benzer</i> olduğunu hesaba "
 "kattığı anlamına gelir. Bu nedenle, eğer yukarıdaki işlemlerin yeteri kadar "
 "benzer renklere sahip olduğunu düşündüğünüz pikselleri etkilemiyorsa, "
@@ -2423,16 +2423,16 @@
 "gerektiğini ifade eder.</p><p>Eğer <b>Birebir Eşleştirme</b>den farklı bir "
 "değer belirlerseniz, diğer boyama programlarının \"Sihirli Değnek\" özelliği "
 "ile kıyaslanabilir bir tarzda titrek resim ve fotoğraflarla çok daha etkin "
-"bir şekilde çalışabilirsiniz.</p><p>Bu özelliklik şunlara "
-"uygulanır:</p><ul><li><b>Seçimler</b>: <b>Şeffaf</b> kipte, seçim içerisinde "
-"arkaplan rengine <i>benzer</i> herhangi renk şeffaf yapılacaktır.</li><li><b>"
-"Akıcı Doldur</b>: Benzer - ancak özdeş olmayan - renkli piksellere sahip "
-"bölgeler için, yüksek bir değerin daha çok pikseli doldurması "
-"olasıdır.</li><li><b>Renk Silici</b>: Rengi önplan rengine <i>benzer</i> "
-"olan pikseller arkaplan rengiyle yer değiştirilecektir.</li><li><b>Otomatik "
-"Kırp</b> ve <b>İç Sınırı Kaldır</b>: <i>Benzer</i> - ancak özdeş olmayan - "
-"renkli piksellere sahip sınırlar için, yüksek değerin tüm sınırı kırpması "
-"daha olasıdır.</li></ul><p>Yüksek değerler, işlemlerin arttırılmış renk "
+"bir şekilde çalışabilirsiniz.</p><p>Bu özelliklik şunlara uygulanır:</"
+"p><ul><li><b>Seçimler</b>: <b>Şeffaf</b> kipte, seçim içerisinde arkaplan "
+"rengine <i>benzer</i> herhangi renk şeffaf yapılacaktır.</li><li><b>Akıcı "
+"Doldur</b>: Benzer - ancak özdeş olmayan - renkli piksellere sahip bölgeler "
+"için, yüksek bir değerin daha çok pikseli doldurması olasıdır.</"
+"li><li><b>Renk Silici</b>: Rengi önplan rengine <i>benzer</i> olan pikseller "
+"arkaplan rengiyle yer değiştirilecektir.</li><li><b>Otomatik Kırp</b> ve "
+"<b>İç Sınırı Kaldır</b>: <i>Benzer</i> - ancak özdeş olmayan - renkli "
+"piksellere sahip sınırlar için, yüksek değerin tüm sınırı kırpması daha "
+"olasıdır.</li></ul><p>Yüksek değerler, işlemlerin arttırılmış renk "
 "aralığının aynı olması amacıyla yeterince <i>benzer</i> olduğunu hesaba "
 "kattığı anlamına gelir. Bu nedenle, eğer yukarıdaki işlemlerin yeteri kadar "
 "benzer renklere sahip olduğunu düşündüğünüz pikselleri etkilemiyorsa, "
@@ -2445,8 +2445,8 @@
 #, kde-format
 msgid "<p>Color Similarity: %1%</p><p align=\"center\">Click to configure.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Renk Benzerliği: %%1</p><p align=\"center\">Yapılandırmak için "
-"tıklayın.</p>"
+"<p>Renk Benzerliği: %%1</p><p align=\"center\">Yapılandırmak için tıklayın.</"
+"p>"
 
 #: widgets/colorSimilarity/kpColorSimilarityToolBarItem.cpp:234
 #, kde-format
@@ -2770,10 +2770,10 @@
 #~ "memory. This can reduce system responsiveness and cause other application "
 #~ "resource problems.</p><p>Are you sure want to resize the image?</p></qt>"
 #~ msgstr ""
-#~ "<qt><p>Resim %1x%2 çözünürlüğüne göre yeniden boyutlandırılıyor, bu mevcut 
"
-#~ "hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini 
yavaşlatabilir "
-#~ "ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem yaratabilir.</p><p>"
-#~ "Resmi yeniden boyutlandırmaya emin misiniz?</p></qt>"
+#~ "<qt><p>Resim %1x%2 çözünürlüğüne göre yeniden boyutlandırılıyor, bu "
+#~ "mevcut hafızaya göre uzun süre alabilir. Bu sistemin yanıt vermesini "
+#~ "yavaşlatabilir ve diğer programların kaynakları kullanmasında problem "
+#~ "yaratabilir.</p><p>Resmi yeniden boyutlandırmaya emin misiniz?</p></qt>"
 
 #~ msgid "Overwrite"
 #~ msgstr "Üzerine Yaz"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kolourpaint-17.12.1/po/zh_CN/kolourpaint.po 
new/kolourpaint-17.12.2/po/zh_CN/kolourpaint.po
--- old/kolourpaint-17.12.1/po/zh_CN/kolourpaint.po   2018-01-09 
01:56:23.000000000 +0100
+++ new/kolourpaint-17.12.2/po/zh_CN/kolourpaint.po   2018-02-06 
01:10:02.000000000 +0100
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
-"POT-Creation-Date: 2017-07-16 05:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:08-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-16 03:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:34-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to