Hello community,

here is the log from the commit of package kwordquiz for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-14 09:42:30
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kwordquiz (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kwordquiz.new (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kwordquiz"

Wed Feb 14 09:42:30 2018 rev:90 rq:575105 version:17.12.2

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kwordquiz/kwordquiz.changes   2018-01-22 
16:17:20.881219115 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kwordquiz.new/kwordquiz.changes 2018-02-14 
09:42:36.871512259 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 07 08:48:53 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 17.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/announce-applications-17.12.2.php
+- Changes since 17.12.1:
+ * None
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kwordquiz-17.12.1.tar.xz

New:
----
 kwordquiz-17.12.2.tar.xz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kwordquiz.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.loO2Js/_old 2018-02-14 09:42:37.691482369 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.loO2Js/_new 2018-02-14 09:42:37.691482369 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 %bcond_without lang
 
 Name:      kwordquiz
-Version:    17.12.1
+Version:    17.12.2
 Release:    0
 %define kf5_version 5.26.0
 # Latest stable Applications (e.g. 17.08 in KA, but 17.11.80 in KUA)

++++++ kwordquiz-17.12.1.tar.xz -> kwordquiz-17.12.2.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kwordquiz-17.12.1/po/ca/docs/kwordquiz/index.docbook 
new/kwordquiz-17.12.2/po/ca/docs/kwordquiz/index.docbook
--- old/kwordquiz-17.12.1/po/ca/docs/kwordquiz/index.docbook  2018-01-09 
01:55:03.000000000 +0100
+++ new/kwordquiz-17.12.2/po/ca/docs/kwordquiz/index.docbook  2018-02-06 
01:08:16.000000000 +0100
@@ -589,7 +589,7 @@
    <para
 ><action
 >Marca els espais</action
-> del text seleccionat (o la paraula en la qual es col·loca el cursor), per a 
què l'useu com a espai en un qüestionari <link linkend="fill-in-the-blank"
+> del text seleccionat (o la paraula en la qual es col·loca el cursor), perquè 
l'useu com a espai en un qüestionari <link linkend="fill-in-the-blank"
 >«Omplir els espais en blanc»</link
 >, és a dir, que és envoltat per claudàtors. Disponible només si activeu <link 
 >linkend="dlg-config-editor"
 >Omplir els espais en blanc</link
@@ -759,7 +759,7 @@
   </term>
   <listitem>
    <para
->En el transcurs del qüestionari s'us donaran les paraules de la columna 1 i 
s'us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 2. L'aparició serà 
segons l'ordre en el document de vocabulari. </para>
+>En el transcurs del qüestionari se us donaran les paraules de la columna 1 i 
se us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 2. L'aparició serà 
segons l'ordre en el document de vocabulari. </para>
   </listitem>
  </varlistentry>
 
@@ -774,7 +774,7 @@
   </term>
   <listitem>
    <para
->En el transcurs del qüestionari s'us donaran les paraules de la columna 2 i 
s'us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 1. L'aparició serà 
segons l'ordre en el document de vocabulari. </para>
+>En el transcurs del qüestionari se us donaran les paraules de la columna 2 i 
se us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 1. L'aparició serà 
segons l'ordre en el document de vocabulari. </para>
   </listitem>
  </varlistentry>
 
@@ -789,7 +789,7 @@
   </term>
   <listitem>
    <para
->En el transcurs del qüestionari s'us donaran les paraules de la columna 1 i 
s'us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 2. L'aparició serà en 
ordre aleatori sense repetir preguntes. </para>
+>En el transcurs del qüestionari se us donaran les paraules de la columna 1 i 
se us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 2. L'aparició serà 
en ordre aleatori sense repetir preguntes. </para>
   </listitem>
  </varlistentry>
 
@@ -804,7 +804,7 @@
   </term>
   <listitem>
    <para
->En el transcurs del qüestionari s'us donaran les paraules de la columna 2 i 
s'us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 1. L'aparició serà en 
ordre aleatori sense repetir preguntes. </para>
+>En el transcurs del qüestionari se us donaran les paraules de la columna 2 i 
se us demanarà indiqueu les correspondències de la columna 1. L'aparició serà 
en ordre aleatori sense repetir preguntes. </para>
   </listitem>
  </varlistentry>
 
@@ -819,7 +819,7 @@
   </term>
   <listitem>
    <para
->En el transcurs del qüestionari s'us donaran les paraules de les columnes 1 o 
2 i s'us demanarà indiqueu les correspondències de l'altra columna. L'aparició 
serà en ordre aleatori sense repetir combinacions. </para>
+>En el transcurs del qüestionari se us donaran les paraules de les columnes 1 
o 2 i se us demanarà indiqueu les correspondències de l'altra columna. 
L'aparició serà en ordre aleatori sense repetir combinacions. </para>
   </listitem>
  </varlistentry>
 
@@ -1068,7 +1068,7 @@
 >La finestra principal</title>
 
 <para
->La finestra principal té un plafó de navegació al costat esquerre des del que 
es poden activar els components principals del programa. </para>
+>La finestra principal té un plafó de navegació al costat esquerre des del 
qual es poden activar els components principals del programa. </para>
 <para
 >L'<link linkend="editor"
 >editor</link
@@ -1173,7 +1173,7 @@
 </screenshot>
 
 <para
->En el document confeccioneu una llista de vocabulari entrant parelles de mots 
en les dues columnes. Podeu introduir el text en la cel·la activa simplement 
començant a escriure. La cel·la estarà llavors en mode d'edició i podreu 
seleccionar la totalitat o part del text. Podeu editar una cel·la fent doble 
clic de ratolí, o pressionant la tecla F2, i també fer els canvis directament 
en la cel·la. </para>
+>En el document confeccioneu una llista de vocabulari introduint parells de 
mots a les dues columnes. Podeu introduir el text en la cel·la activa 
simplement començant a escriure. La cel·la estarà llavors en mode d'edició i 
podreu seleccionar la totalitat o part del text. Podeu editar una cel·la fent 
doble clic de ratolí, o pressionant la tecla F2, i també fer els canvis 
directament a la cel·la. </para>
 <para
 >Quan acabeu d'escriure una entrada, pressioneu la tecla &Intro; i la cel·la 
 >següent es tornarà automàticament activa. Per tant, és fàcil introduir 
 >ràpidament diverses entrades. Podeu adaptar aquest comportament seleccionant 
 ><menuchoice
 ><guimenu
@@ -1231,7 +1231,7 @@
 ><guimenuitem
 >Ho sé</guimenuitem
 ></menuchoice
-> per comptar la fitxa com correcta o, <guimenu
+> per comptar la fitxa com a correcta o, <guimenu
 >Qüestionari</guimenu
 ><guimenuitem
 >No ho sé</guimenuitem
@@ -1253,7 +1253,7 @@
 ></menuchoice
 > per a reiniciar la sessió des del començament. Si utilitzeu un mode aleatori 
 > les fitxes es reorganitzaran. </para>
 <para
->La secció resultant a la part baixa de la pantalla mostra el nombre total de 
fitxes, el nombre de fitxes que veieu, el nombre de fitxes comptat com 
correctes, i el nombre de fitxes comptat com errònies. </para>
+>La secció resultant a la part baixa de la pantalla mostra el nombre total de 
fitxes, el nombre de fitxes que veieu, el nombre de fitxes comptades com a 
correctes, i el nombre de fitxes comptades com errònies. </para>
 
 <tip>
 <para
@@ -1306,7 +1306,7 @@
 ></menuchoice
 > la vostra selecció es comprovarà automàticament. </para>
 <para
->La pregunta anterior es mostra a sota de la pregunta que es fa en aquell 
moment. S'indica també la resposta que vareu donar. Si vàreu respondre 
incorrectament també es mostrarà la resposta correcta. </para>
+>La pregunta anterior es mostra a sota de la pregunta que es fa en aquell 
moment. S'indica també la resposta que vau donar. Si vàreu respondre 
incorrectament també es mostrarà la resposta correcta. </para>
 <para
 >Seleccioneu <menuchoice
 ><guimenu
@@ -1372,7 +1372,7 @@
 ></menuchoice
 > o &Intro; per comprovar si la vostra resposta és correcta. </para>
 <para
->La pregunta anterior es mostra a sota de la pregunta que es fa en aquell 
moment. S'indica també la resposta que vareu donar. Si vàreu respondre 
incorrectament també es mostrarà la resposta correcta. </para>
+>La pregunta anterior es mostra a sota de la pregunta que es fa en aquell 
moment. S'indica també la resposta que vau donar. Si vàreu respondre 
incorrectament també es mostrarà la resposta correcta. </para>
 <para
 >Seleccioneu <menuchoice
 ><guimenu
@@ -1386,7 +1386,7 @@
 ><guimenuitem
 >Configura &kwordquiz;...</guimenuitem
 ></menuchoice
-> podeu seleccionar que les preguntes en les que s'utilitza la funció de 
consell es comptin sempre com a errònies. </para>
+> podeu seleccionar que les preguntes en què s'utilitza la funció de consell 
es comptin sempre com a errònies. </para>
 <para
 >Seleccioneu <menuchoice
 ><guimenu
@@ -1490,7 +1490,7 @@
 <para
 >En el quart hi ha dos buits. Per indicar-ho en la resposta haureu d'escriure 
 >«besitzen; Computer», &ead;, separar els buits amb un punt i coma amb la 
 >finalitat d'obtenir una resposta correcta. </para>
 <para
->Els buits marcats només són significatius si apareixen en la resposta. 
D'altra manera els claudàtors seran ignorats. A més, els claudàtors no tenen 
efecte en els qüestionaris de tria múltiple. Per simplificar la creació de 
documents de vocabulari de tipus «Omplir els espais en blanc» hi ha ordres de 
menú per a marcar i desmarcar els espais en blanc. Naturalment també podeu 
escriure els claudàtors. &kwordquiz; us comprova el sintaxi. Si el text apareix 
en vermell ens indicarà que hi ha un error amb els claudàtors i el qüestionari 
no pot començar. </para>
+>Els buits marcats només són significatius si apareixen en la resposta. 
D'altra manera els claudàtors seran ignorats. A més, els claudàtors no tenen 
efecte en els qüestionaris de tria múltiple. Per simplificar la creació de 
documents de vocabulari de tipus «Omplir els espais en blanc» hi ha ordres de 
menú per a marcar i desmarcar els espais en blanc. Naturalment també podeu 
escriure els claudàtors. &kwordquiz; us comprova la sintaxi. Si el text apareix 
en vermell ens indicarà que hi ha un error amb els claudàtors i el qüestionari 
no pot començar. </para>
 <para
 >La funció «Habilita omplir els espais en blanc» pot activar-se o 
 >desactivar-se al diàleg de configuració. Desactiveu-la i fareu possible la 
 >utilització de tipus de lletra que tenen altres caràcters en lloc dels 
 >claudàtors. Això accelerarà lleugerament també la velocitat d'execució. 
 ></para>
 </chapter>
@@ -1505,7 +1505,7 @@
 ><guimenuitem
 >Imprimeix...</guimenuitem
 ></menuchoice
-> s'ús presenta la finestra de diàleg normal d'impressió del &kde;. Per a que 
accediu a les funcions especials de &kwordquiz; heu de fer clic sobre la 
pestanya <guibutton
+> se us presenta la finestra de diàleg normal d'impressió del &kde;. Perquè 
accediu a les funcions especials de &kwordquiz; heu de fer clic sobre la 
pestanya <guibutton
 >Arranjament del vocabulari</guibutton
 > per a veure-les. En el menú d'impressió podeu imprimir el document com una 
 > llista de vocabulari (&ead;, tal com s'indica en l'editor), com un exercici 
 > de vocabulari, o com fitxes ràpides. </para>
 <screenshot>
@@ -1526,7 +1526,7 @@
 <title
 >Llista de Vocabulari</title>
 <para
->El vocabulari l'imprimireu tal com indica en l'editor; incloent el tipus de 
lletra, l'alçada de les files i l'amplada de les columnes. Comproveu que les 
columnes són prou estretes per a que càpiga en la pàgina.</para>
+>El vocabulari l'imprimireu tal com indica en l'editor; incloent-hi el tipus 
de lletra, l'alçada de les files i l'amplada de les columnes. Comproveu que les 
columnes són prou estretes perquè càpiga a la pàgina.</para>
 </formalpara>
 <screenshot>
  <screeninfo
@@ -1799,7 +1799,7 @@
  </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->Podeu seleccionar amb quin tipus de sessió un vocabulari obert recentment 
haurà de començar. Anar directament a un qüestionari pot evitar que veieu cap 
de les entrades amb antelació. </para>
+>Podeu seleccionar amb quin tipus de sessió un vocabulari obert recentment 
haurà de començar. Anar directament a un qüestionari pot evitar que vegeu cap 
de les entrades amb antelació. </para>
 <para
 >Seleccioneu <guibutton
 >Omissió</guibutton
@@ -1833,7 +1833,7 @@
 <para
 >També podeu elegir si activeu la funció <link linkend="fill-in-the-blank"
 >Omplir els espais en blanc</link
->. El desactivada modificarà lleugerament els resultats (serà més àgil). 
</para>
+>. Desactivant-la modificarà lleugerament els resultats (serà més àgil). 
</para>
 <para
 >Seleccioneu <guibutton
 >Omissió</guibutton
@@ -1863,7 +1863,7 @@
  </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->En les sessions de fitxes ràpides podeu escollir si les fitxes es giren 
automàticament, i si es comptaran a continuació com correctes o errònies. Cal 
especificar el temps en segons que la fitxa espera per girar-se. </para>
+>En les sessions de fitxes ràpides podeu escollir si les fitxes es giren 
automàticament, i si es comptaran a continuació com a correctes o errònies. Cal 
especificar el temps en segons que la fitxa espera per girar-se. </para>
 <para
 >En les sessions de Tria múltiple podeu decidir si la vostra elecció ha de 
 >comprovar-se immediatament o si primer heu de seleccionar <menuchoice
 ><guimenu
@@ -1949,7 +1949,7 @@
  </mediaobject>
 </screenshot>
 <para
->Hi ha 9 combinacions de tecles per a la inserció de caràcters especials en el 
vocabulari. Seleccioneu un de les accions a la llista i feu clic al botó 
<guibutton
+>Hi ha 9 combinacions de tecles per a la inserció de caràcters especials en el 
vocabulari. Seleccioneu una de les accions a la llista i feu clic al botó 
<guibutton
 >Caràcter...</guibutton
 > per a <link linkend="dlg-special-characters"
 >seleccionar</link
@@ -1979,7 +1979,7 @@
 <title
 >Arranjament de les columnes</title>
 <para
->Podeu obrir aquest diàleg des de la barra de menú amb <menuchoice
+>Podeu obrir aquest diàleg des de la barra de menús amb <menuchoice
 ><guimenu
 > Vocabulari</guimenu
 ><guimenuitem
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kwordquiz-17.12.1/po/ca/kwordquiz.po 
new/kwordquiz-17.12.2/po/ca/kwordquiz.po
--- old/kwordquiz-17.12.1/po/ca/kwordquiz.po  2018-01-09 01:55:03.000000000 
+0100
+++ new/kwordquiz-17.12.2/po/ca/kwordquiz.po  2018-02-06 01:08:15.000000000 
+0100
@@ -2511,44 +2511,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Select to print flashcards"
 msgstr "Seleccioneu imprimir les fitxes ràpides"
-
-#~ msgid "&5 %1 &lt;-&gt; %2 Randomly"
-#~ msgstr "&5 %1 &lt;-&gt; %2 aleatòriament"
-
-#~ msgctxt "@title:group flash appearance settings"
-#~ msgid ""
-#~ "Flashcard\n"
-#~ "Appearance"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aparença de les\n"
-#~ "fitxes ràpides"
-
-#~ msgctxt "@title:group special character settings"
-#~ msgid ""
-#~ "Special\n"
-#~ "Characters"
-#~ msgstr ""
-#~ "Caràcters\n"
-#~ "especials"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiple\n"
-#~ "Choice"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tria\n"
-#~ "múltiple"
-
-#~ msgid "Q&A"
-#~ msgstr "&PiR"
-
-#~ msgid "The width for the first table column."
-#~ msgstr "L'amplada per a la primera columna de la taula."
-
-#~ msgid "The width for the second table column."
-#~ msgstr "L'amplada per a la segona columna de la taula."
-
-#~ msgid "Keyboard layout for column 1"
-#~ msgstr "Disposició del teclat per a la columna 1"
-
-#~ msgid "Keyboard layout for column 2"
-#~ msgstr "Disposició del teclat per a la columna 2"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kwordquiz-17.12.1/po/ca@valencia/kwordquiz.po 
new/kwordquiz-17.12.2/po/ca@valencia/kwordquiz.po
--- old/kwordquiz-17.12.1/po/ca@valencia/kwordquiz.po  2018-01-09 
01:55:03.000000000 +0100
+++ new/kwordquiz-17.12.2/po/ca@valencia/kwordquiz.po  2018-02-06 
01:08:15.000000000 +0100
@@ -2511,44 +2511,3 @@
 #, kde-format
 msgid "Select to print flashcards"
 msgstr "Seleccioneu imprimir les fitxes ràpides"
-
-#~ msgid "&5 %1 &lt;-&gt; %2 Randomly"
-#~ msgstr "&5 %1 &lt;-&gt; %2 aleatòriament"
-
-#~ msgctxt "@title:group flash appearance settings"
-#~ msgid ""
-#~ "Flashcard\n"
-#~ "Appearance"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aparença de les\n"
-#~ "fitxes ràpides"
-
-#~ msgctxt "@title:group special character settings"
-#~ msgid ""
-#~ "Special\n"
-#~ "Characters"
-#~ msgstr ""
-#~ "Caràcters\n"
-#~ "especials"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiple\n"
-#~ "Choice"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tria\n"
-#~ "múltiple"
-
-#~ msgid "Q&A"
-#~ msgstr "&PiR"
-
-#~ msgid "The width for the first table column."
-#~ msgstr "L'amplada per a la primera columna de la taula."
-
-#~ msgid "The width for the second table column."
-#~ msgstr "L'amplada per a la segona columna de la taula."
-
-#~ msgid "Keyboard layout for column 1"
-#~ msgstr "Disposició del teclat per a la columna 1"
-
-#~ msgid "Keyboard layout for column 2"
-#~ msgstr "Disposició del teclat per a la columna 2"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kwordquiz-17.12.1/po/tr/kwordquiz.po 
new/kwordquiz-17.12.2/po/tr/kwordquiz.po
--- old/kwordquiz-17.12.1/po/tr/kwordquiz.po  2018-01-09 01:55:03.000000000 
+0100
+++ new/kwordquiz-17.12.2/po/tr/kwordquiz.po  2018-02-06 01:08:16.000000000 
+0100
@@ -1922,8 +1922,8 @@
 "Note: Select Settings -> Configure Shortcuts... to change the shortcut "
 "associated with each action."
 msgstr ""
-"Not: Hareketlere atanan kısa yolları değiştirmek için Ayarları Seç->"
-"Kısayolları Düzenle...'yi seçin."
+"Not: Hareketlere atanan kısa yolları değiştirmek için Ayarları Seç-"
+">Kısayolları Düzenle...'yi seçin."
 
 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTreeWidget, CharacterTree)
 #: prefcharacterbase.ui:48
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kwordquiz-17.12.1/po/zh_CN/kwordquiz.po 
new/kwordquiz-17.12.2/po/zh_CN/kwordquiz.po
--- old/kwordquiz-17.12.1/po/zh_CN/kwordquiz.po 2018-01-09 01:55:03.000000000 
+0100
+++ new/kwordquiz-17.12.2/po/zh_CN/kwordquiz.po 2018-02-06 01:08:16.000000000 
+0100
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-08 18:09-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 20:35-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave <guoyunhebr...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"


Reply via email to