Hello community,

here is the log from the commit of package kde-cli-tools5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-10-22 14:23:12
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/kde-cli-tools5 (Old)
 and   /work/SRC/openSUSE:Factory/.kde-cli-tools5.new.3463 (New)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Package is "kde-cli-tools5"

Thu Oct 22 14:23:12 2020 rev:110 rq:843089 version:5.20.1

Changes:
--------
--- /work/SRC/openSUSE:Factory/kde-cli-tools5/kde-cli-tools5.changes  
2020-10-13 15:28:07.872829172 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.kde-cli-tools5.new.3463/kde-cli-tools5.changes 
2020-10-22 14:24:05.146847398 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 20 14:30:32 UTC 2020 - Fabian Vogt <fab...@ritter-vogt.de>
+
+- Update to 5.20.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.20.1
+- No code changes since 5.20.0
+
+-------------------------------------------------------------------

Old:
----
 kde-cli-tools-5.20.0.tar.xz
 kde-cli-tools-5.20.0.tar.xz.sig

New:
----
 kde-cli-tools-5.20.1.tar.xz
 kde-cli-tools-5.20.1.tar.xz.sig

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ kde-cli-tools5.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.6yZcdZ/_old 2020-10-22 14:24:06.758848844 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.6yZcdZ/_new 2020-10-22 14:24:06.762848848 +0200
@@ -19,7 +19,7 @@
 %define kf5_version 5.54.0
 %bcond_without lang
 Name:      kde-cli-tools5
-Version:    5.20.0
+Version:    5.20.1
 Release:    0
 Summary:    Additional CLI tools for KDE applications
 License:    GPL-2.0-or-later

++++++ kde-cli-tools-5.20.0.tar.xz -> kde-cli-tools-5.20.1.tar.xz ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/CMakeLists.txt 
new/kde-cli-tools-5.20.1/CMakeLists.txt
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/CMakeLists.txt   2020-10-08 18:08:45.000000000 
+0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/CMakeLists.txt   2020-10-20 13:44:35.000000000 
+0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 cmake_minimum_required(VERSION 3.0)
 
 project(KDE-CLI-Tools)
-set(PROJECT_VERSION "5.20.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.20.1")
 
 set(QT_MIN_VERSION "5.15.0")
 set(KF5_MIN_VERSION "5.74")
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kde-cli-tools-5.20.0/po/ca/docs/kcontrol5/filetypes/index.docbook 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/ca/docs/kcontrol5/filetypes/index.docbook
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/ca/docs/kcontrol5/filetypes/index.docbook    
2020-10-08 18:08:38.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/ca/docs/kcontrol5/filetypes/index.docbook    
2020-10-20 13:44:30.000000000 +0200
@@ -372,9 +372,9 @@
 
 <para
 >Hem establert que l'ordre és important. Podeu canviar l'ordre de les 
 >aplicacions fent clic a sobre de l'aplicació que desitgeu moure i després 
 >fent clic a <guibutton
->Amunt</guibutton
+>Mou amunt</guibutton
 > o <guibutton
->Avall</guibutton
+>Mou avall</guibutton
 >. Això desplaçarà l'aplicació actualment seleccionada amunt o avall per la 
 >llista d'aplicacions. </para>
 
 <para
@@ -520,9 +520,9 @@
 
 <para
 >Podeu utilitzar els botons <guibutton
->Amunt</guibutton
+>Mou amunt</guibutton
 > i <guibutton
->Avall</guibutton
+>Mou avall</guibutton
 > per a canviar-ne l'ordre.</para>
 
 </sect3>
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/ca/kcm5_filetypes.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/ca/kcm5_filetypes.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/ca/kcm5_filetypes.po  2020-10-08 
18:08:06.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/ca/kcm5_filetypes.po  2020-10-20 
13:44:05.000000000 +0200
@@ -12,14 +12,14 @@
 "Project-Id-Version: kde-cli-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-09-11 02:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-08-06 00:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-14 11:24+0200\n"
 "Last-Translator: Antoni Bella Pérez <antonibel...@yahoo.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n...@kde.org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 20.04.3\n"
+"X-Generator: Lokalize 20.08.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
@@ -427,7 +427,7 @@
 #: kservicelistwidget.cpp:95
 #, kde-format
 msgid "Move &Up"
-msgstr "A&munt"
+msgstr "Mou am&unt"
 
 #: kservicelistwidget.cpp:102
 #, kde-format
@@ -454,7 +454,7 @@
 #: kservicelistwidget.cpp:109
 #, kde-format
 msgid "Move &Down"
-msgstr "A&vall"
+msgstr "Mou a&vall"
 
 #: kservicelistwidget.cpp:115
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kcm5_filetypes.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kcm5_filetypes.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kcm5_filetypes.po  2020-10-08 
18:08:32.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kcm5_filetypes.po  2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -32,7 +32,7 @@
 #: filegroupdetails.cpp:36
 #, kde-format
 msgid "Left Click Action (only for Konqueror file manager)"
-msgstr "Nhấn chuột trái (chỉ cho trình quản lý tệp Konqueror)"
+msgstr "Nhấn chuột trái (chỉ cho trình quản lí tệp Konqueror)"
 
 #: filegroupdetails.cpp:40 filetypedetails.cpp:149
 #, kde-format
@@ -53,7 +53,7 @@
 "setting for a specific file type in the 'Embedding' tab of the file type "
 "configuration. Dolphin shows files always in a separate viewer"
 msgstr ""
-"Ở đây bạn có thể cấu hình hành động của trình quản lý tệp Konqueror khi bạn "
+"Ở đây bạn có thể cấu hình hành động của trình quản lí tệp Konqueror khi bạn "
 "nhấn vào một tệp thuộc nhóm này. Konqueror sẽ hiển thị tệp trong một trình "
 "xem nhúng hoặc khởi động một ứng dụng riêng. Bạn có thể thay đổi thiết lập "
 "này cho một kiểu tệp cụ thể trong thẻ 'Nhúng' của cấu hình kiểu tệp đó. "
@@ -117,9 +117,9 @@
 "'HTML Page'). This description will be used by applications like Konqueror "
 "to display directory content."
 msgstr ""
-"Bạn có thể nhập một mô tả ngắn cho các tệp của loại đã được chọn(ví dụ "
-"'trang HTML'. Sự mô tả này sẽ được dùng bởi các chương trình như Konqueror "
-"khi hiển thị nội dung của các thư mục."
+"Bạn có thể nhập một mô tả ngắn cho các tệp của loại đã được chọn(vd. 'trang "
+"HTML'. Sự mô tả này sẽ được dùng bởi các chương trình như Konqueror khi hiển "
+"thị nội dung của các thư mục."
 
 #: filetypedetails.cpp:144
 #, kde-format
@@ -207,7 +207,7 @@
 "kiểu MIME \"image/png\".</li> <li>Một mô tả ngắn của kiểu MIME, ví dụ mô tả "
 "của kiểu MIME \"image/png\" là 'ảnh PNG'.)</li> <li>Một biểu tượng dùng để "
 "hiển thị tệp với kiểu MIME đó, nhờ vậy người dùng có thể dễ dàng nhận ra "
-"kiểu tệp trong một trình quản lý tệp hay hộp thoại chọn tệp (ít nhất là cho "
+"kiểu tệp trong một trình quản lí tệp hay hộp thoại chọn tệp (ít nhất là cho "
 "những dạng thường dùng);</li> <li>Danh sách những ứng dụng có thể dùng để mở "
 "tệp với kiểu MIME đó. Nếu có vài ứng dụng thì sẽ có danh sách theo ưu tiên "
 "của các ứng dụng.</li></ul>Có thể bạn ngạc nhiên khi thấy một số kiểu MIME "
@@ -245,8 +245,8 @@
 msgstr ""
 "Bạn có thể xem danh sách thứ bậc của các kiểu tệp đã biết trên hệ thống của "
 "bạn. Nhấn vào dấu '+' để mở rộng một thể loại, dấu '-' để thu lại nó. Chọn "
-"một kiểu tệp (ví dụ text/html cho tệp HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu "
-"tệp bằng điều khiển ở phía bên phải."
+"một kiểu tệp (vd. text/html cho tệp HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tệp "
+"bằng điều khiển ở phía bên phải."
 
 #: filetypesview.cpp:124
 #, kde-format
@@ -283,14 +283,14 @@
 "from file contents can still end up using them)."
 msgstr ""
 "Nhấn đây để hoàn trả định nghĩa kiểu tệp về trạng thái ban đầu. Chú ý rằng "
-"kiểu tệp có trên toàn hệ thống không thể bị xóa. Tuy nhiên bạn vẫn có thể "
-"xóa danh sách mẫu của chúng để thu hẹp cơ hội sử dụng chúng (nhưng cách "
+"kiểu tệp có trên toàn hệ thống không thể bị xoá. Tuy nhiên bạn vẫn có thể "
+"xoá danh sách mẫu của chúng để thu hẹp cơ hội sử dụng chúng (nhưng cách "
 "quyết định kiểu tệp từ nội dung tệp vẫn sẽ sử dụng chúng)."
 
 #: filetypesview.cpp:401
 #, kde-format
 msgid "Delete this file type definition completely"
-msgstr "Xóa hoàn toàn định nghĩa kiểu tệp này"
+msgstr "Xoá hoàn toàn định nghĩa kiểu tệp này"
 
 #: filetypesview.cpp:403
 #, kde-format
@@ -301,9 +301,9 @@
 "of them being used (but the file type determination from file contents can "
 "still end up using them)."
 msgstr ""
-"Nhấn đây để xóa hoàn toàn định nghĩa kiểu tệp này. Điều này chỉ thực hiện "
+"Nhấn đây để xoá hoàn toàn định nghĩa kiểu tệp này. Điều này chỉ thực hiện "
 "được với kiểu tệp do người dùng định nghĩa. Các kiểu tệp định nghĩa trên "
-"toàn hệ thống không thể bị xóa. Tuy nhiên bạn có thể xóa danh sách mẫu tên "
+"toàn hệ thống không thể bị xoá. Tuy nhiên bạn có thể xoá danh sách mẫu tên "
 "của chúng, để giảm cơ hội sử dụng chúng (nhưng cách quyết định kiểu tệp qua "
 "nội dung tệp vẫn sẽ sử dụng chúng)."
 
@@ -342,7 +342,7 @@
 #: keditfiletype.cpp:156
 #, kde-format
 msgid "File type to edit (e.g. text/html)"
-msgstr "Kiểu tệp để sửa (ví dụ text/html)"
+msgstr "Kiểu tệp để sửa (vd. text/html)"
 
 #: keditfiletype.cpp:187
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kdesu5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kdesu5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kdesu5.po  2020-10-08 18:08:32.000000000 
+0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kdesu5.po  2020-10-20 13:44:26.000000000 
+0200
@@ -23,7 +23,7 @@
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
 msgid "Your names"
-msgstr "Phan Vĩnh Thịnh, nhóm Việt hóa KDE"
+msgstr "Phan Vĩnh Thịnh, nhóm Việt hoá KDE"
 
 #, kde-format
 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kmimetypefinder5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kmimetypefinder5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kmimetypefinder5.po 2020-10-08 
18:08:32.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kmimetypefinder5.po 2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -54,7 +54,7 @@
 "Whether use the file name only for determining the MIME type. Not used if -c "
 "is specified."
 msgstr ""
-"Sẽ chỉ dùng tên tệp để quyết định kiểu MIME. Không dùng nếu đã chỉ định tùy "
+"Sẽ chỉ dùng tên tệp để quyết định kiểu MIME. Không dùng nếu đã chỉ định tuỳ "
 "chọn -c."
 
 #: kmimetypefinder.cpp:46
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kstart5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kstart5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/vi/kstart5.po  2020-10-08 18:08:32.000000000 
+0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/vi/kstart5.po  2020-10-20 13:44:26.000000000 
+0200
@@ -120,7 +120,7 @@
 "(dùng cả hai phần phân cách bởi khoảng trống hoặc chỉ phần bên phải).\n"
 "CHÚ Ý: Nếu không chỉ ra tiêu đề cửa sổ hay dạng cửa sổ, thì\n"
 "cửa sổ đầu tiên xuất hiện sẽ được lấy;\n"
-"KHÔNG nên bỏ qua cả hai tùy chọn."
+"KHÔNG nên bỏ qua cả hai tuỳ chọn."
 
 #: kstart.cpp:349
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kbroadcastnotification.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kbroadcastnotification.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kbroadcastnotification.po 2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kbroadcastnotification.po 2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kcm5_filetypes.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kcm5_filetypes.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kcm5_filetypes.po 2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kcm5_filetypes.po 2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-09-11 02:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kcmshell5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kcmshell5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kcmshell5.po   2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kcmshell5.po   2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2019-10-22 03:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kdesu5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kdesu5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kdesu5.po 2020-10-08 18:08:33.000000000 
+0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kdesu5.po 2020-10-20 13:44:26.000000000 
+0200
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2019-11-08 03:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kioclient5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kioclient5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kioclient5.po   2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kioclient5.po   2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-03-31 03:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kmimetypefinder5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kmimetypefinder5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kmimetypefinder5.po    2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kmimetypefinder5.po    2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -6,7 +6,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kstart5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kstart5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/kstart5.po    2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/kstart5.po    2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2020-05-31 18:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/ktraderclient5.po 
new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/ktraderclient5.po
--- old/kde-cli-tools-5.20.0/po/zh_CN/ktraderclient5.po 2020-10-08 
18:08:33.000000000 +0200
+++ new/kde-cli-tools-5.20.1/po/zh_CN/ktraderclient5.po 2020-10-20 
13:44:26.000000000 +0200
@@ -6,7 +6,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n";
 "POT-Creation-Date: 2019-05-20 03:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-23 12:20\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-08 19:23\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"Reply via email to