ΙΚΑ: Εγκύκλιος για συγγενείς αναπήρων
Με εγκύκλιο του ΙΚΑ παρέχεται η δυνατότητα σε γονέα ανάπηρου τέκνου, σύζυγο ή 
αδελφό ανάπηρου ατόμου, ασφαλισμένο σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να συνταξιοδοτηθεί 
λόγω γήρατος ανεξάρτητα από όριο ηλικίας και από την ημερομηνία της υπαγωγής 
του στην ασφάλιση, εφόσον έχει πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας (χρόνος 
πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) και δεν έχει καταστεί συνταξιούχος 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή δε θεμελιώνει 
δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμη και στην περίπτωση που δεν το έχει ασκήσει, από 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.


Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του νόμου 3996/2011, ήτοι από 5.8.2011. Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης 
εμπίπτουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης με τη 
προϋφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση ως γονείς ή σύζυγοι αναπήρων, πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι΄ αυτούς οριστική 
απόφαση συνταξιοδότησης. Επομένως, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση 
συνταξιοδότησης υποβλήθηκε πριν από τις 5.8.2011 (έναρξη ισχύος του νόμου), 
αυτή θα κριθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κοινοποιούμενη διάταξη, 
εφόσον εξακολουθεί εκκρεμής και μετά τις 5.8.2011.


Πηγή Πληροφοριών: www.agelioforos.gr
www.blind.gr
________

Orasi mailing list
to unsubscribe from this list any time
orasi-requ...@hostvis.net with subject unsubscribe
To post a message for members of this list
Orasi@hostvis.net
general information for this list
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
for the archive of this list
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net
for the old archive
http://www.freelists.org/archives/orasi

_____________

Απαντηση