Και εξακολουθώ να έχω την απορία: εμείς ως τυφλή αποδείξεις μαζεύουμε;

Πωλίνα Παπανικολάου 

> 14 Ιαν 2020, 7:45 μμ, ο χρήστης «Σκορδίλης Σπύρος <skordi...@gmail.com>» 
> έγραψε:
> 
> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 - 06:31
> 
> Προσθήκες - τροποποιήσεις στον Ν.4172/2013 με τον Ν.4646/2019
> 
> 
> Προσθήκες - τροποποιήσεις στον Ν.4172/2013 με τον Ν.4646/2019
> Του Γεωργίου Λαζαρίδη.
> ΟΕΛ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΣΟΛ Α.Ε.
> Με το νέο Νόμο 4646/2019 έγιναν μεταβολές μεταξύ των άλλων στον Κώδικα 
> Φορολογίας Εισοδήματος ( Ν. 4172/2013). Κατωτέρω παρουσιάζονται οι διατάξεις 
> του Νόμου 4646/2019 οι οποίες έχουν σχέση (επιφέρουν τροποποιήσεις στις ήδη 
> υπάρχουσες ή εισάγουν νέες διατάξεις) με τον Ν. 4172/2013.
> Άρθρο 7 Ν. 4646/2019
> Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δαπάνες που 
> αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
> Νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 15 του Ν. 4172/2013 (Προσθήκη με άρθρο 7 παρ. 1 
> Ν. 4646/2019)
> 1. Στο άρθρο 15 του Ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
> «6. α) Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος 
> Κώδικα, θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή 
> ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται 
> με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες 
> και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων 
> Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
> β) Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε 
> φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού 
> εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική 
> δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Στον 
> υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της 
> εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται 
> στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και 
> εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
> Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 
> προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 
> απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
> πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
> Στον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι 
> λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), μέχρι 
> την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών του πρώτου 
> εδαφίου της παρούσας περίπτωσης περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
> δαπανών.
> γ) Η προηγούμενη περίπτωση β΄ δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
> (i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της 
> ηλικίας τους.
> (ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
> (iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
> (iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 
> στην Ελλάδα.
> (v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, 
> καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην 
> αλλοδαπή.
> (vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
> (vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
> (viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 
> κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την 
> τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως 
> τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως 
> τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
> (ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος 
> Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
> (x) Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας 
> (πέραν των έξι (6) μηνών).
> (xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
> (xii) Οι φυλακισμένοι.
> δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα 
> πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του άρθρου 
> αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών 
> καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
> Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά). Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και 
> καπνός).
> Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
> Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων. Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη 
> νοικοκυριού και υπηρεσίες).
> Ομάδα 6 (Υγεία).
> Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της 
> αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
> Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
> Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς 
> σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
> Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
> Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια). Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
> ε) Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από 
> κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης 
> φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από 
> οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν 
> πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή 
> στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού 
> δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά 
> ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, 
> οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να 
> χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες 
> δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια 
> και πρόσθετα μέλη.
> στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες 
> αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές 
> υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το εξήντα 
> τοις εκατό (60%) τοις εκατό του πραγματικού εισοδήματος, όπως ορίζεται στην 
> παράγραφο 1β΄ του παρόντος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 
> είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση 
> ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως 
> ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας.
> ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
> λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
> καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους 
> παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»
> Προσθήκη νέου εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 (Προσθήκη 
> με άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4646/2019)
> 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, μετά την 
> κλίμακα, εδάφιο ως εξής:
> «Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την 
> ανωτέρω κλίμακα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15.»
> Αιτιολογική έκθεση
> Επί του άρθρου 7
> Με τις προτεινόμενες διατάξεις με τις οποίες προστίθεται αντίστοιχα νέα παρ. 
> 6 στο άρθρο 15 ΚΦΕ, και εδάφιο στο άρθρο 40 ΚΦΕ, προωθείται η διεύρυνση της 
> χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με 
> σκοπό την μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 
> για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι δικαιούχοι εισοδημάτων από μισθωτή 
> εργασία - συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και από ακίνητη 
> περιουσία, θα πρέπει, προκειμένου να μην υπόκεινται σε συμπληρωματική 
> φορολογία, να προβαίνουν σε συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανάλογα 
> με το ύψος του πραγματικού εισοδήματος τους. Στον υπολογισμό του πραγματικού 
> εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 
> Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε 
> μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με 
> ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, στον φορολογούμενο του οποίου έχουν 
> κατασχεθεί ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού 
> του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών 
> που προβλέπεται να είναι μέχρι 20.000 ευρώ περιορίζεται στις 5.000 ευρώ 
> δαπανών. Ρητά εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτές συγκεκριμένες κατηγορίες 
> φορολογουμένων για λόγους κοινωνικούς, όπως οι φορολογούμενοι που έχουν 
> συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, τα άτομα με ποσοστό 
> αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική 
> συμπαράσταση, αυτοί που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι 
> φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους 
> και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για 
> τουριστικούς τόπους, οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, τα 
> άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών), 
> τα άτομα που διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικό ή σωφρονιστικό 
> κατάστημα. Επιπλέον, εξαιρούνται για αντικειμενικούς λόγους οι φορολογικοί 
> κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα επειδή 
> διαθέτουν ακίνητα, οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που 
> υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν 
> ή εργάζονται στην αλλοδαπή και οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή 
> δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
> Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
> λαμβάνονται υπόψη για το όριο δαπανών και αντιστοιχούν στις Ομάδες 1 έως και 
> 12 του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με την επιφύλαξη ορισμένων 
> εξαιρέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι τα ενοίκια, τα τέλη 
> κυκλοφορίας και η αγορά οχημάτων πλην των ποδηλάτων και η αγορά σκαφών, 
> αεροπλάνων και αεροσκαφών. Το όριο των δαπανών των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
> μειώνεται στο 20% σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει καταβάλει για το 
> φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, τις δανειακές του υποχρεώσεις 
> προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για ενοίκια, συμπεριλαμβανομένων των 
> ενοικίων των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη, ποσό που 
> υπερβαίνει το 60% του πραγματικού του εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι και 
> οι προαναφερόμενες δαπάνες θα έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
> Ο ίδιος κανόνας του ορίου δαπανών εφαρμόζεται όχι μόνο για τα εισοδήματα από 
> μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και για τα 
> εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.
> Άρθρο 66
> Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
> 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και του τελευταίου εδαφίου της 
> παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, όπως προστίθενται με τις 
> παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα 
> που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και 
> μετά.
> Άρθρο 9 Ν. 4646/2019
> Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 (Τροποποίηση με άρθρο 9 Ν. 
> 4646/2019)
> Νέα διάταξη  άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 με το άρθρο 9 του Ν. 4646/2019
> «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή  του άρθρου 15 μειώνεται κατά το 
> ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ  για τον φορολογούμενο χωρίς 
> εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο  11. Η μείωση του φόρου 
> ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για τον  φορολογούμενο με ένα (1) 
> εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο  (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε 
> χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3)  εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια 
> τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4)  εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε 
> επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η  μείωση του φόρου αυξάνεται 
> κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο  τέκνο. Εάν το ποσό του 
> φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του  φόρου περιορίζεται στο 
> ποσό του αναλογούντος φόρου.
> Παλαιά  διάταξη
> 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή  του άρθρου 15 μειώνεται κατά το 
> ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για  το φορολογούμενο χωρίς 
> εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11,  όταν το φορολογητέο 
> εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν  υπερβαίνει το ποσό των 
> είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται  σε χίλια 
> εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1)  εξαρτώμενο 
> τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα  και σε δύο 
> χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.  Εάν το 
> ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου  
> περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
> 2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές  υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο 
> υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων  (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης 
> μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια  (1.000) ευρώ του φορολογητέου 
> εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του  ποσού της μείωσης του φόρου 
> της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι  προβλέψεις του προηγούμενου 
> εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε  (5) εξαρτώμενα τέκνα 
> και άνω.»
> Παλαιά  διάταξη
> 2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές  υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο 
> υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων  (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης 
> μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια  (1.000) ευρώ του φορολογητέου 
> εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
> Εκτυπώστε τον πίνακα
> Άρθρο 66
> Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
> 7. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4172/2013, όπως αντικαθίστανται με τις 
> διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που 
> αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.
> Άρθρο 18 Ν. 4646/2019
> Τροποποίηση άρθρου 43A σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης 
> των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω
> Τροποποίηση  του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του  άρθρου 43Α του Ν. 
> 4172/2013 με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4646/2019
> «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα  εισοδήματα των προσώπων που 
> παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από  ογδόντα τοις εκατό (80%) 
> και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της  εργασιακής σχέσης της 
> περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της  περίπτωσης στ΄ της 
> παραγράφου 1 του άρθρου 14.»
> Παλαιά  διάταξη
> Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα  εισοδήματα των προσώπων που είναι 
> ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που  παρουσιάζουν βαριές κινητικές 
> αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό  (80%) και άνω, η αποζημίωση για 
> τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης  της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3 του 
> άρθρου 12 και της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1  του άρθρου 14.
> Εκτυπώστε τον πίνακα
> Τροποποίηση  της παρ. 6 του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 με το άρθρο 18 
> παρ. 2 του Ν. 4646/2019
> Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που  αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο 
> μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας  ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με 
> ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με  σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω 
> από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση  μίσθωσης εργασίας αορίστου 
> χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του  Εμπορικού Ναυτικού που 
> παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των 
> προσώπων  που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις 
> εκατό  (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους 
>  φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς  
> αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με 
>  συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του  
> ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό  
> εισόδημα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που  
> παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 60.
> Παλαιά  διάταξη
> Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που  αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο 
> μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας  ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με 
> ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με  σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω 
> από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση  μίσθωσης εργασίας αορίστου 
> χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του  εμπορικού ναυτικού που 
> παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα  εισοδήματα των 
> προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που  παρουσιάζουν βαριές 
> κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό  (80%) και άνω, 
> διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους  φορείς που 
> καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς  αλληλεγγύης. Η 
> παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με  συντελεστή 
> μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του  ημερομισθίου ή 
> της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό  εισόδημα που 
> ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που  
> παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60.
> Εκτυπώστε τον πίνακα
> Αιτιολογική έκθεση
> Επί του άρθρου 18
> Η τροποποιούμενη διάταξη εισάγεται για λόγους ισότητας, δεδομένου ότι η 
> επέκταση της εξαίρεσης από την εισφορά αλληλεγγύης και σε άλλες κατηγορίες 
> αναπήρων, πέραν των υφιστάμενων αποτελεί πάγιο αίτημα πλήθους ομοσπονδιών 
> ΑμεΑ.
> Συνεπώς, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ανάγκη αναλογικής εφαρμογής του 
> άρθρου 14 παρ. 2 περ. 3 ΚΦΕ, όπου από φόρο εισοδήματος εξαιρούνται τα 
> εισοδήματα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ορίζεται η ίδια 
> προϋπόθεση για την απαλλαγή και από την εισφορά αλληλεγγύης, όχι μόνο σε 
> άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και ολικώς τυφλούς, αλλά σε όλες τις 
> κατηγορίες ΑμεΑ, (π.χ. μεταμοσχευθέντες, πολυτραυματιές, πολυεγκαυματίες 
> κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό αποκαθιστάται κοινωνική δικαιοσύνη, στο μέτρο 
> τουλάχιστον που αυτή επιτυγχάνεται μέσω φορολογικών πολιτικών.
> Άρθρο 66
> Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
> 16. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του ν. 
> 4172/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, 
> εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά..
> Έναρξη ισχύος νέας παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
> Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (Αρθρο 86)
> 
> http://panvian.blogspot.com/2020/01/41722013-46462019.html
> ________
> 
> Orasi mailing list
> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
> orasi-requ...@hostvis.net
> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
> 
> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
> στείλτε email στην διεύθυνση
> Orasi@hostvis.net
> 
> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
> 
> Για το αρχείο της λίστας
> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
> Εναλλακτικό αρχείο:
> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
> http://www.freelists.org/archives/orasi
> __________
> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
> http://www.nvda-project.org/
> _____________
> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
> προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών ενώ Για 
> να κατεβάσετε τον σχετικό κατάλογο επισκεφθείτε το 
> http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.zip
> ____________
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών ενώ Για 
να κατεβάσετε τον σχετικό κατάλογο επισκεφθείτε το 
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.zip
____________

Απαντηση