Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τον αποκλεισμό που υφίστανται τα άτομα με 
αναπηρία από Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της 22ας Σεπτεμβρίου 
2016, προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κυρία Ουρ. Αντωνοπούλου: Η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων 
αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία ή η εφαρμογή θετικών μέτρων 
δράσης προς όφελός τους δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό τους 
από μια ευρεία γκάμα Προγραμμάτων, είτε αυτά απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό 
είτε σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Αθήνα: 22.09.2016
Αρ. Πρωτ.: 1347

Πληροφορίες: Δημήτρης Λογαράς

ΠΡΟΣ:
- κα Ουρ. Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης


ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τον αποκλεισμό που υφίστανται τα άτομα με 
αναπηρία από Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΟΙΝ:
[ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ]

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως άλλωστε γνωρίζετε, 
αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, κοινωνικό εταίρο της ελληνικής 
Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων 
με Αναπηρία (European Disability Forum).

Όπως θα θυμάστε, με την υπ. αριθ. πρωτ. 1225/02.09.2016 επιστολή της -την οποία 
προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στο παρόν- η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε διαμαρτυρηθεί 
για το γεγονός ότι στις υπ. αριθ. πρωτ. 64839/18.08.2016 και 64840/18.08.2016 
Προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορούσαν στα «Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής 
Εμπειρίας» για ανέργους 18-24 και 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ, το θετικό μέτρο δράσης των υποχρεωτικών τοποθετήσεων 
(ν.2643/1998-Αρ. ΦΕΚ 220 Α/28.09.2016), στις διατάξεις του οποίου υπάγονται και 
τα άτομα με αναπηρία, είχε χρησιμοποιηθεί με στρεβλό τρόπο, δηλαδή ως κριτήριο 
αποκλεισμού, δεδομένου ότι στις προαναφερθείσες Προσκλήσεις (βλ. Κεφάλαιο 5, 
Ενότητα 5.2), αλλά και στις αντίστοιχες ΚΥΑ, αναφέρονταν ότι «Δεν είναι δυνατή 
η τοποθέτηση [..] βε. για άτομα που [.] τοποθετούνται αναγκαστικά με τις 
διατάξεις του Ν. 2643/1998». 

Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι και στην υπ. αριθ. πρωτ. 25251/21.03.2016 Δημόσια 
Πρόσκληση Νο 1/2016 του Ο.Α.Ε.Δ. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή 
αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 
ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» 
έχει περιληφθεί η ίδια αναφορά στο Κεφάλαιο 4 «Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής». Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 

. για άτομα που [.] τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998»

Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του εν λόγω Προγράμματος θα καλυφθούν 
από λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ -δηλαδή από εθνικούς 
πόρους- θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συμπερίληψη της προαναφερθείσας 
αναφοράς στις προϋποθέσεις συμμετοχής έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σύνταγμα 
της χώρας και την εθνική μας νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με: 

- την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα 
άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

- τον ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται 
οποιαδήποτε «άμεση» (π.χ. άρνηση πρόσληψης εξαιτίας της ύπαρξης αναπηρίας) ή 
«έμμεση» διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης 
και της εργασίας (όταν για παράδειγμα μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, 
κριτήριο ή πρακτική θέτει τα άτομα με αναπηρία σε μειονεκτική θέση), ενώ 
παράλληλα προβλέπεται η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών», ήτοι η εργονομική 
διευθέτηση του χώρου εργασίας στις εξατομικευμένες ανάγκες του εργαζόμενου με 
αναπηρία, 

- το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074 «Κύρωση της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων ?ε Αναπηρίες και του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου» (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόζει, 
σύμφωνα με το οποίο: 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην 
εργασία των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται 
ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος 
στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της 
νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων: 

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των 
όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης 
της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, [.]

η. Να προάγουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στον ιδιωτικό τομέα, μέσω 
κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν 
προγράμματα θετικής δράσης, κίνητρα και άλλα μέτρα, 

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον 
εργασιακό χώρο, 

ι. Να προάγουν την απόκτηση, από τα άτομα με αναπηρίες, επαγγελματικής 
εμπειρίας στην ανοικτή αγορά εργασίας». 

- την παρ. 2 του άρθρου 5 «Ισότητα και μη διάκριση», σύμφωνα με την οποία: 
«[..]2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της 
αναπηρίας [.]».

Επιπρόσθετα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στην ίδια κατεύθυνση δεδομένου ότι:

- στον τομέα δράσης 4 «Απασχόληση» της (ii) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής - COM (2010) 636 τελικό - με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Αναπηρία 2010 - 2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» 
αναφέρεται ότι: «[.] Για να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της ΕΕ, πρέπει 
να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που έχουν αμειβόμενη απασχόληση 
στην ανοικτή αγορά εργασίας [.]». 

- οι Κανονισμοί (ΕΚ) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 επιβάλλουν την οριζόντια 
ένταξη της διάστασης της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και 
προσβασιμότητα) σε όλες τις δράσεις του ΕΣΠΑ, ήτοι συμπεριλαμβανομένων και 
αυτών που αφορούν στον τομέα της απασχόλησης. 

- το άρθρο 32 του Κανονισμού 651/2014, το οποίο μνημονεύεται στην εν λόγω 
Πρόσκληση, αφορά και στα άτομα με αναπηρία, τα οποία όμως η ίδια Πρόσκληση 
αβασάνιστα αποκλείει. 

Για την Ε.Σ.Α.μεΑ.: 

- η ελληνική Πολιτεία οφείλει κατά την κατάρτιση Προσκλήσεων που αφορούν στον 
τομέα της απασχόλησης αφενός να διαβουλεύεται με την Ε.Σ.Α.μεΑ. λόγω της 
πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, αφετέρου να λαμβάνει υπόψη 
της ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές 
ομάδες της χώρας που βιώνει διαχρονικά την ανεργία, τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, ακόμη περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης που μαστίζει την χώρα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθεί τη συμμετοχή 
τους σε κάθε πολιτική, μέτρο και Πρόγραμμα που στοχεύει στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας, είτε αυτό αφορά στον γενικό πληθυσμό είτε 
σε συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. 

- το σύστημα ποσόστωσης (ν.2643/1998), που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
θετικό μέτρο δράσης, έχει δυστυχώς καταστεί πλήρως ανενεργό, αφενός εξαιτίας 
των μνημονιακών δεσμεύσεων για μείωση των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα 
αφετέρου λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει οδηγήσει στη μείωση των 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζουμε ότι αφενός τα αποτελέσματα της 
τελευταίας προκήρυξης του ν.2643/1998 του Ιανουαρίου του 2015 για τον δημόσιο 
τομέα δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αφετέρου οι τελευταίες προσλήψεις στον ιδιωτικό 
τομέα πραγματοποιήθηκαν το έτος 2002. Επιπρόσθετα, ο ρόλος των θετικών μέτρων 
δράσης είναι να διευκολύνουν την πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού -σε 
βάρος των οποίων λειτουργούν κοινωνικοοικονομικές διακρίσεις- σε κατοχυρωμένα 
δικαιώματα (όπως για παράδειγμα είναι το δικαίωμα στην εργασία) - στον ίδιο 
βαθμό με τους υπόλοιπους πολίτες, και όχι να χρησιμοποιούνται για τον ακριβώς 
αντίθετο λόγο. 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Συνομοσπονδία διαπιστώνει ότι η συγκεκριμένη αναφορά -η οποία συνιστά πράξη 
δυσμενούς μεταχείρισης σε βάρος των ατόμων με αναπηρία- έχει δυστυχώς 
περιληφθεί στις προϋποθέσεις συμμετοχής αρκετών Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 

Η Συνομοσπονδία θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει 
την εφαρμογή τόσο των συνταγματικών επιταγών και απαιτήσεων της εθνικής 
νομοθεσίας όσο και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων που αφορούν στα άτομα με 
αναπηρία. 

Η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία 
ή η εφαρμογή θετικών μέτρων δράσης προς όφελός τους δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό τους από μια ευρεία γκάμα Προγραμμάτων, είτε 
αυτά απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό είτε σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές 
ομάδες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση καταστρατηγεί την οριζόντια αρχή της μη 
διάκρισης. 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά εδώ και τώρα την κατάργηση της συγκεκριμένης αναφοράς από 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής όλων των Προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. και την 
ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των Προγραμμάτων του 
Οργανισμού. 

Ελπίζοντας ότι επιτέλους τώρα θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας.

Αναμένοντας απάντησή σας το συντομότερο δυνατό. 


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


[ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ] 
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κου Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνηση, κου Ι. Δραγασάκη 
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κου Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κου Ν. Παππά
- κ. Γ. Κατρούγκαλο, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Ελλήνων 
- Συνήγορο του Πολίτη 
- κα Μ. Καραμεσίνη, Διοικήτρια Ο.Α.Ε.Δ.
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. 
www.eoty.gr
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση