Παιδιά, δεν το ξανάστειλα γιατί δεν το έχω πλέον. Έχω έναν τεράστιο όγκο μηνυμάτων να διαχειριστώ και δεν τα κρατώ όταν δεν το κρίνω επιβεβλημένο.
        Την καλησπέρα μου, Τάκης

-----Original Message----- From: skordilis-spyros
Sent: Wednesday, October 12, 2016 5:03 PM
To: orasi mailing list
Subject: Re: [Orasi] για σκεφτείτε το αυτό

γειάσου τάκη. δεν έρχετε τίποτα. σπύρος

--------------------------------------------------
From: "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ" <panto...@cc.uoi.gr>
Sent: Wednesday, October 12, 2016 2:25 PM
To: "orasi mailing list" <orasi@hostvis.net>
Subject: Re: [Orasi] για σκεφτείτε το αυτό

On 12/10/2016 8:35 πμ, Νίκος Χαρίτος wrote:

καλημέρα Τάκη! αν θες, απομόνωσε το κείμενο και ξαναστείλε το σε νέο μήνυμα γιατί δε διαβάζεται.
Νίκος.
On 11/10/2016 1:32 μμ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ wrote:
Καλημέρα παιδιά,

Σας προωθώ ένα πολύ αληθινό άρθρο που μόλις μου έστειλαν. Καλό θα ήταν να το σκεφθούμε λίγο περισσότερο.

        Την καλημέρα μου,

        Τάκης-------- Forwarded Message --------
Subject:   Fwd: ratsistis ellhnas
Date:   Tue, 11 Oct 2016 12:52:53 +0300
From:   ccons...@cc.uoi.gr
To:   panto...@cc.uoi.gr----- Προωθημένο μήνυμα από τον Ξ'Ξ½Ο"ΟZΞ½ΞΉΞΏΟ, Ξ'νδρΡάΟ"ΞΏΟ,
<aandrea...@gmail.com> -----
  Ημερομηνία:Tue, 11 Oct 2016 09:53:17 +0300
  Από:Ξ'Ξ½Ο"ΟZΞ½ΞΉΞΏΟ, Ξ'νδρΡάΟ"ΞΏΟ, <aandrea...@gmail.com>
Απάντηση-Προς:professors-p...@googlegroups.com
 Θέμα:Fwd: Πρθ: ratsistis ellhnas
    Προς:professors-p...@googlegroups.com

Ξ'Ξ³Ξ±Ο?Ξ·Ο"ΞΏΞ― ΟfΟ.νάδΡλΟ?ΞΏΞΉ,
ΟfΞ±Ο, Ο?ροΟ?ΞΈΟZ ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο.ΞΌΞ± Ο?ΞΏΟ. έλαβα.
ΞTΣΩΣ Ξ.Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟZρα Ξ½Ξ± ΟfΟ.Ξ½Ο"άξοΟ.ΞΌΞ΅ ΞΌΞΉΞ±Ξ½
Ξ΅Ο?ΞΉΟfΟ"ΞΏΞ»Ξ&#65533; διαμαρΟ"Ο.ρίαΟ, Ο?ροΟ, Ο"Ξ·Ξ½
ΞΊΟ.βέρνηΟfΞ·.
Ξ'. Ξ'νδρΡάΟ"ΞΏΟ,/ Ξ£Ο? ΞTκάρΟ?Ξ½/ Ξ'ΞΈ

---------- ΠροΟ?ΞΈΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο.ΞΌΞ± ----------


Να, Ο"Ξ― ΟfημαίνΡι ραΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ,:
1)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± ΡίΟfΞ±ΞΉ ΟfΟ"Ξ· ΟfΡιρά Ο"ΞΏΟ.
ΞYΞ'Ξ.Ξ" ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ο?ΡριμένΡιΟ, 360 Ξ΅Ο.ρΟZ
Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. ΞΏ ΞΌΟ?ροΟfΟ"ΞΉΞ½ΟOΟ, ΟfΞΏΟ. Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟOΟ, ΞΈΞ±
Ο?άρΡι 580.
2)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZνΡιΟ, ΟfΟ"Ξ±
Ξ½ΞΏΟfοκομΡία Ξ³ΞΉΞ± ΡιΟfΞ±Ξ³Ο?Ξ³Ξ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ ΡξΡΟ"Ξ¬ΟfΡιΟ,, ΞΌΞΉΞ±Ο, ΞΊΞ±ΞΉ διΡλΟ.ΟfΞ±Ξ½ Ο"Ξ· δημΟOΟfΞΉΞ± Ο.γΡια ΡνΟZ ΞΏ
λαθρΡΟ?ΞΏΞΉΞΊΞΏΟ, Ξ½ΞΏΟfηλΡύΡΟ"Ξ±ΞΉ Ξ΄Ο?ρΡάν.
3)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± βά΢Ρι ΞΏ
λαθρομΡΟ"Ξ±Ξ½Ξ±ΟfΟ"Ξ·Ο,...
Ο"ΞΏ Ο?αιδί Ο"ΞΏΟ. Ξ΄Ο?ρΡάν ΟfΞ΅ Ο?αιδικΟO ΟfΟ"Ξ±ΞΈΞΌΟO ΞΊΞ±ΞΉ Ο"ΞΏ
δικΟO ΟfΞΏΟ. Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ Ο"ΞΏ δέΟ?ΞΏΞ½Ο"Ξ±ΞΉ.
4)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± βγά΢Ρι ΞΏ άλλοΟ, 50 Ξ&#65533;
ΞΊΞ±ΞΉ Ο?αραΟ?Ξ±Ξ½Ο? Ξ΅Ο.ρΟZ ημΡρηΟfΞ―Ο?Ο,
κάνονΟ"Ξ±Ο, λαθρΡμΟ?ΟOριο ΞΊΞΉ Ρμένα Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΟ.
κραΟ"άΡι Ο"ΞΏ 43% Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏ 20άρικο.
5)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΞΌΟ?ορούν Ξ½Ξ±
ΞΊΟ.κλοΟ?ορΞ&#65533;ΟfΞΏΟ.Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ^λληνΡΟ, ΟfΟ"ΞΏΟ.Ο, δρΟOΞΌΞΏΟ.Ο,
ΞΌΞ΅Ο"Ξ¬ Ο"ΞΉΟ, 11:00 Ο"ΞΏ βράδΟ..
6)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± Ξ­Ο?ΞΏΟ.Ξ½ γΡμίΟfΡι Ο"Ξ± ΟfΟ?Ξ―Ο"ΞΉΞ±
Ο"ΞΏΟ.Ο, ΞΏΞΉ Ξ^λληνΡΟ, ΞΌΞ΅ κάγκΡλα &
ΟfιδΡριέΟ, λΡΟ, ΞΊΞΉ Ρίναι ΟfΞ΅ Ο?Ο.λακέΟ, Ο.Ο^Ξ―ΟfΟ"Ξ·Ο,
Ξ±ΟfΟ?αλΡίαΟ,.
7)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± ΟfΞ΅ Ξ²ΞΉΞ±ΞΆΞΏΟ.Ξ½ Ξ&#65533; Ξ½Ξ± ΟfΞ΅
δολοΟ?ονούν ΞΏΞΉ λαθρομΡΟ"Ξ±Ξ½Ξ¬ΟfΟ"Ξ΅Ο, Ξ³ΞΉΞ±
10 Ξ΅Ο.ρΟZ.
8)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι ΟfΞ΅ ΞΌΞΉΞ± μικρΞ&#65533; Ο?ΟZρα Ξ½Ξ±
Ξ­Ο?Ρι 2.500.000 άνΡργοΟ.Ο,, 600.000
Ο?αιδιά Ο?ΞΏΟ. Ο?ύγανΡ ΟfΟ"Ξ·Ξ½ ξΡνιΟ"ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ 4.000.000
λαθροΡΟ?ΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ.Ο,.
9)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι ΞΏ ΡλΡύθΡροΟ, Ξ΅Ο?αγγΡλμαΟ"Ξ―Ξ±Ο,
Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZνΡι 12 ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ξ΅Ο, Ξ€Ξ.Ξ'Ξ. Ξ³ΞΉΞ±
Ξ½Ξ± Ξ­Ο?Ρι βιβλιάριο Ο.γΡίαΟ, ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ λαθροέΟ?ΞΏΞΉΞΊΞΏΟ,
ΞΌΞ΅ 2 ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ξ΅Ο, Ξ­Ξ½ΟfΞ·ΞΌΞ± Ξ½Ξ± Ξ­Ο?Ρι
βιβλιάριο Ο.γΡίαΟ, Ξ³ΞΉΞ± ΟOλη Ο"ΞΏΟ. Ο"Ξ·Ξ½ οικογένΡια
ΞΊΞ±ΞΉ Ο"ΞΏΟ.Ο, Ο.Ο?ΟOλοιΟ?ΞΏΟ.Ο, 10 ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ξ΅Ο, Ξ½Ξ±
δοΟ.λΡύΡι μαύρα κλέβονΟ"Ξ±Ο, Ο"Ξ·Ξ½ Ξ΅Ο?ορία.
10)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZνΡι ΞΏ Ξ^λληναΟ,
ΞΌΞ±Ξ³Ξ±ΞΆΞ¬Ο"οραΟ, Ρνοίκιο, Ο?Ο?Ο,, νΡρΟO,
Ο"ηλέΟ?Ο?Ξ½ΞΏ, ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟOΟ?ρηΟfΟ"Ξ±, ΦΠΞ', Ο?ΟOροΟ.Ο,, Ξ€Ξ.Ξ'Ξ. ΞΊΞ±ΞΉ
ΞΏ λαθρομΡΟ"Ξ±Ξ½Ξ¬ΟfΟ"Ξ·Ο, ΞΌΞ΅ Ο"Ξ·Ξ½
ΞΊΞΏΟ.ρΡλού Ξ­ΞΎΟ? Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏ ΞΌΞ±Ξ³Ξ±ΞΆΞ― Ο"ΞΏΟ., Ο"Ξ―Ο?ΞΏΟ"Ξ±!
11)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± κάνΡιΟ, ΟfΟ.Ξ³ΞΊΞ­Ξ½Ο"ρΟ?ΟfΞ· Ξ³ΞΉΞ±
Ο"ΞΏΞ½ Ο?Ρθαμένο Ο?Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟO Ξ»ΟOΞ³Ο?
ιδΡολογίαΟ, Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. ΞΏΞΉ ΟfΟ.ΞΌΟ?ολίΟ"Ξ΅Ο, ΟfΞΏΟ.
Ξ±Ο.Ο"ΞΏΞΊΟ"ονούν.
12)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ Ο?ρέΟ?Ρι Ξ½Ξ±
διαμαρΟ"ύρΡΟfΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ο"Ξ·Ξ½ ανΡξέλΡγκΟ"Ξ·
ΡιΟfΞ²ΞΏΞ»Ξ&#65533; Ο?ιλιάδΟ?Ξ½ λαθρομΡΟ"Ξ±Ξ½Ξ±ΟfΟ"ΟZΞ½
καθημΡρινά ΟfΟ"Ξ· Ο?ΟZρα ΟfΞΏΟ., ΞΏΞΉ ΞΏΟ?ΞΏΞ―ΞΏΞΉ
Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞΌΞΏΟ?οιούνΟ"Ξ±ΞΉ, Ο"ΞΏΟ.Ο, Ο?αρέΟ?Ξ΅Ο"Ξ±ΞΉ ΟfΟ"Ξ­Ξ³Ξ· ΞΊΞ±ΞΉ
Ο"ροΟ?Ξ&#65533;, ΟfΞΏΟ. Ο?αίρνοΟ.Ξ½ Ο"ΞΉΟ, δοΟ.λΡιέΟ,
Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. Ξ΅Οfύ ΡίΟfΞ±ΞΉ Ο?ΡιναΟfΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ,, άνΡργοΟ,
ΟfΟ"ΞΏ δρΟOΞΌΞΏ Ο?Ο?ρίΟ, ΞΊΞ±ΞΌΞ―Ξ± Ξ²ΞΏΞ&#65533;θΡια
Ξ±Ο?ΟO Ο?ΞΏΟ.θΡνά.
13)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± Ξ±Ο?οκαλΡίΟ, Ο"ΞΏΞ½ άλλο
ραΟ"ΟfΞΉΟfΟ"Ξ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ Ο?Ξ±ΟfΞ―ΟfΟ"Ξ± Ξ΅Ο?ΡιδΞ&#65533; δΡν
ΞΌΟ?ΟOρΡΟfΞ΅Ο, Ο?ΞΏΟ"Ξ­ Ξ½Ξ± βρΡιΟ, ΞΌΞΉΞ± λέξη Ο?ΞΏΟ. Ξ½Ξ±
Ο?ΡριγράΟ?Ρι Ο"Ξ·Ξ½ Ξ±Ξ³Ξ¬Ο?Ξ· Ξ³ΞΉΞ± Ο"Ξ· Ο?Ξ±Ο"ρίδα
ΟfΞΏΟ. Ο?ΞΏΟ. Ο?ΞΏΟ"Ξ­ δΡν Ξ­Ξ½ΞΉΟ?ΟfΞ΅Ο, Ξ΅Οfύ...
14)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏΟ.Ο, 153.000 δικαιούΟ?ΞΏΟ.Ο,
Ξ΅Ο?ΞΉΞ΄ΟOΞΌΞ±Ο"ΞΏΟ, ανΡργίαΟ, Ο"ΞΏΟ.
ΞYΞ'Ξ.Ξ" ΞΌΟOΞ½ΞΏ 20.000 Ρίναι Ξ^λληνΡΟ,... Ξ.ΞTΞ Ξ'Ξ€Ξ. Ξ€ΞTΞ ΞYΞ€Ξ'; 15)ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, Ρίναι Ξ½Ξ± ΟfΞ΅ ΟfΟ.λλαμβάνοΟ.Ξ½ Ξ³ΞΉΞ±Ο"Ξ―
δΡν Ο?Ξ»Ξ&#65533;ρΟ?ΟfΞ΅Ο, ΡιΟfΞΉΟ"Ξ&#65533;ριο ΟfΟ"Ξ± ΞΌΞ­ΟfΞ±
ΞΌΞ΅Ο"Ξ±Ο?οράΟ, ΡνΟZ ΞΏ Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟOΟ, Ρίναι Ξ΄Ο?ρΡάν.
ΞsΞ±ΞΉ άλλα Ο?ολλά ...
Ξ' ρΡ Ξ^λληνα ... ΑαΟ"ΟfΞΉΟfΟ"Ξ&#65533;!!________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Καλημέρα Νικόλα,

Δεν το κράτησα γιατί έχω να διαχειριστώ ένα μεγάλο όγκο υλικού κάθε μέρα. Απλά σας το έστειλα. Εγώ το διάβασα αλλάζοντας τον κωδικό σε unicode.

        Πολλές καλησπέρες,

        Τάκης


________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________


________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών ____________

________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση