Δυστυχώς δε θα το μάθουμε ποτέ!!!

Στάλθηκε από το iPhone μου

12 Οκτ 2016, 5:03 μμ, ο/η skordilis-spyros <spyri...@otenet.gr> έγραψε:

> γειάσου τάκη. δεν έρχετε τίποτα. σπύρος
> 
> --------------------------------------------------
> From: "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ" <panto...@cc.uoi.gr>
> Sent: Wednesday, October 12, 2016 2:25 PM
> To: "orasi mailing list" <orasi@hostvis.net>
> Subject: Re: [Orasi] για σκεφτείτε το αυτό
> 
>>> On 12/10/2016 8:35 πμ, Νίκος Χαρίτος wrote:
>>> 
>>> καλημέρα Τάκη! αν θες, απομόνωσε το κείμενο και ξαναστείλε το σε νέο μήνυμα 
>>> γιατί δε διαβάζεται.
>>> Νίκος.
>>>> On 11/10/2016 1:32 μμ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ wrote:
>>>> Καλημέρα παιδιά,
>>>> 
>>>> Σας προωθώ ένα πολύ αληθινό άρθρο που μόλις μου έστειλαν. Καλό θα ήταν να 
>>>> το σκεφθούμε λίγο περισσότερο.
>>>> 
>>>>        Την καλημέρα μου,
>>>> 
>>>>        Τάκης
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -------- Forwarded Message --------
>>>> Subject:   Fwd: ratsistis ellhnas
>>>> Date:   Tue, 11 Oct 2016 12:52:53 +0300
>>>> From:   ccons...@cc.uoi.gr
>>>> To:   panto...@cc.uoi.gr
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> ----- Προωθημένο μήνυμα από τον Ξ'Ξ½Ο"ΟZΞ½ΞΉΞΏΟ, Ξ'νδρεάΟ"ΞΏΟ,
>>>> <aandrea...@gmail.com> -----
>>>>  Ημερομηνία:Tue, 11 Oct 2016 09:53:17 +0300
>>>>  Από:Ξ'Ξ½Ο"ΟZΞ½ΞΉΞΏΟ, Ξ'νδρεάΟ"ΞΏΟ, <aandrea...@gmail.com>
>>>> Απάντηση-Προς:professors-p...@googlegroups.com
>>>> Θέμα:Fwd: Πρθ: ratsistis ellhnas
>>>>    Προς:professors-p...@googlegroups.com
>>>> 
>>>> Ξ'Ξ³Ξ±Ο?Ξ·Ο"ΞΏΞ― ΟfΟ.νάδελΟ?ΞΏΞΉ,
>>>> ΟfΞ±Ο, Ο?ροΟ?ΞΈΟZ ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο.ΞΌΞ± Ο?ΞΏΟ. έλαβα.
>>>> ΞTΣΩΣ Ξ.Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟZρα Ξ½Ξ± ΟfΟ.Ξ½Ο"άξοΟ.ΞΌΞµ ΞΌΞΉΞ±Ξ½
>>>> ΞµΟ?ΞΉΟfΟ"ΞΏΞ»Ξ&#65533; διαμαρΟ"Ο.ρίαΟ, Ο?ροΟ, Ο"Ξ·Ξ½
>>>> ΞΊΟ.βέρνηΟfΞ·.
>>>> Ξ'. Ξ'νδρεάΟ"ΞΏΟ,/ Ξ£Ο? ΞTκάρΟ?Ξ½/ Ξ'ΞΈ
>>>> 
>>>> ---------- ΠροΟ?ΞΈΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΌΞ&#65533;Ξ½Ο.ΞΌΞ± ----------
>>>> 
>>>> 
>>>> Να, Ο"Ξ― ΟfΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½ΞµΞΉ ραΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ,:
>>>> 1)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞµΞ―ΟfΞ±ΞΉ ΟfΟ"Ξ· Οfειρά Ο"ΞΏΟ.
>>>> ΞYΞ'Ξ.Ξ" ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ο?εριμένειΟ, 360 ΞµΟ.ρΟZ
>>>> Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. ΞΏ ΞΌΟ?ροΟfΟ"ΞΉΞ½ΟOΟ, ΟfΞΏΟ. Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟOΟ, 
>>>> ΞΈΞ±
>>>> Ο?άρει 580.
>>>> 2)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZΞ½ΞµΞΉΟ, ΟfΟ"Ξ±
>>>> Ξ½ΞΏΟfΞΏΞΊΞΏΞΌΞµΞ―Ξ± Ξ³ΞΉΞ± ΞµΞΉΟfΞ±Ξ³Ο?Ξ³Ξ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ 
>>>> ΞµΞΎΞµΟ"Ξ¬ΟfΞµΞΉΟ,,
>>>> ΞΌΞΉΞ±Ο, ΞΊΞ±ΞΉ διελΟ.ΟfΞ±Ξ½ Ο"Ξ· δημΟOΟfΞΉΞ± Ο.Ξ³ΞµΞΉΞ± ΞµΞ½ΟZ ΞΏ
>>>> λαθρεΟ?ΞΏΞΉΞΊΞΏΟ, Ξ½ΞΏΟfηλεύεΟ"Ξ±ΞΉ Ξ΄Ο?ρεάν.
>>>> 3)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± βάζει ΞΏ
>>>> λαθρομεΟ"Ξ±Ξ½Ξ±ΟfΟ"Ξ·Ο,...
>>>> Ο"ΞΏ Ο?αιδί Ο"ΞΏΟ. Ξ΄Ο?ρεάν ΟfΞµ Ο?αιδικΟO ΟfΟ"Ξ±ΞΈΞΌΟO 
>>>> ΞΊΞ±ΞΉ Ο"ΞΏ
>>>> δικΟO ΟfΞΏΟ. Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ Ο"ΞΏ δέΟ?ΞΏΞ½Ο"Ξ±ΞΉ.
>>>> 4)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± βγάζει ΞΏ άλλοΟ, 50 
>>>> Ξ&#65533;
>>>> ΞΊΞ±ΞΉ Ο?αραΟ?Ξ±Ξ½Ο? ΞµΟ.ρΟZ ημερηΟfΞ―Ο?Ο,
>>>> κάνονΟ"Ξ±Ο, λαθρεμΟ?ΟOριο ΞΊΞΉ ΞµΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΟ.
>>>> κραΟ"άει Ο"ΞΏ 43% Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏ 20άρικο.
>>>> 5)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΞΌΟ?ορούν Ξ½Ξ±
>>>> ΞΊΟ.κλοΟ?ορΞ&#65533;ΟfΞΏΟ.Ξ½ ΞΏΞΉ Ξ^λληνεΟ, ΟfΟ"ΞΏΟ.Ο, 
>>>> δρΟOΞΌΞΏΟ.Ο,
>>>> ΞΌΞµΟ"Ξ¬ Ο"ΞΉΟ, 11:00 Ο"ΞΏ βράδΟ..
>>>> 6)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ­Ο?ΞΏΟ.Ξ½ Ξ³ΞµΞΌΞ―ΟfΞµΞΉ Ο"Ξ± 
>>>> ΟfΟ?Ξ―Ο"ΞΉΞ±
>>>> Ο"ΞΏΟ.Ο, ΞΏΞΉ Ξ^λληνεΟ, ΞΌΞµ κάγκελα &
>>>> ΟfιδεριέΟ, λεΟ, ΞΊΞΉ ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟfΞµ Ο?Ο.λακέΟ, Ο.Ο^Ξ―ΟfΟ"Ξ·Ο,
>>>> Ξ±ΟfΟ?αλείαΟ,.
>>>> 7)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟfΞµ βιαζοΟ.Ξ½ Ξ&#65533; Ξ½Ξ± 
>>>> ΟfΞµ
>>>> δολοΟ?ονούν ΞΏΞΉ λαθρομεΟ"Ξ±Ξ½Ξ¬ΟfΟ"ΞµΟ, Ξ³ΞΉΞ±
>>>> 10 ΞµΟ.ρΟZ.
>>>> 8)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟfΞµ ΞΌΞΉΞ± μικρΞ&#65533; Ο?ΟZρα Ξ½Ξ±
>>>> Ξ­Ο?ΞµΞΉ 2.500.000 άνεργοΟ.Ο,, 600.000
>>>> Ο?αιδιά Ο?ΞΏΟ. Ο?ύγανε ΟfΟ"Ξ·Ξ½ ΞΎΞµΞ½ΞΉΟ"ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΞΉ 4.000.000
>>>> λαθροεΟ?ΞΏΞ―ΞΊΞΏΟ.Ο,.
>>>> 9)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΏ ελεύθεροΟ, 
>>>> ΞµΟ?αγγελμαΟ"Ξ―Ξ±Ο,
>>>> Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZΞ½ΞµΞΉ 12 ΞΌΞ&#65533;Ξ½ΞµΟ, Ξ¤Ξ.Ξ'Ξ. Ξ³ΞΉΞ±
>>>> Ξ½Ξ± Ξ­Ο?ΞµΞΉ βιβλιάριο Ο.Ξ³ΞµΞ―Ξ±Ο, ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ 
>>>> λαθροέΟ?ΞΏΞΉΞΊΞΏΟ,
>>>> ΞΌΞµ 2 ΞΌΞ&#65533;Ξ½ΞµΟ, Ξ­Ξ½ΟfΞ·ΞΌΞ± Ξ½Ξ± Ξ­Ο?ΞµΞΉ
>>>> βιβλιάριο Ο.Ξ³ΞµΞ―Ξ±Ο, Ξ³ΞΉΞ± ΟOλη Ο"ΞΏΟ. Ο"Ξ·Ξ½ 
>>>> ΞΏΞΉΞΊΞΏΞ³Ξ­Ξ½ΞµΞΉΞ±
>>>> ΞΊΞ±ΞΉ Ο"ΞΏΟ.Ο, Ο.Ο?ΟOλοιΟ?ΞΏΟ.Ο, 10 ΞΌΞ&#65533;Ξ½ΞµΟ, Ξ½Ξ±
>>>> δοΟ.λεύει μαύρα κλέβονΟ"Ξ±Ο, Ο"Ξ·Ξ½ ΞµΟ?ορία.
>>>> 10)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ο?ληρΟZΞ½ΞµΞΉ ΞΏ Ξ^λληναΟ,
>>>> μαγαζάΟ"οραΟ, ΞµΞ½ΞΏΞ―ΞΊΞΉΞΏ, Ο?Ο?Ο,, νερΟO,
>>>> Ο"ηλέΟ?Ο?Ξ½ΞΏ, ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟOΟ?ρηΟfΟ"Ξ±, ΦΠΞ', Ο?ΟOροΟ.Ο,, Ξ¤Ξ.Ξ'Ξ. 
>>>> ΞΊΞ±ΞΉ
>>>> ΞΏ λαθρομεΟ"Ξ±Ξ½Ξ¬ΟfΟ"Ξ·Ο, ΞΌΞµ Ο"Ξ·Ξ½
>>>> ΞΊΞΏΟ.ρελού Ξ­ΞΎΟ? Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏ μαγαζί Ο"ΞΏΟ., Ο"Ξ―Ο?ΞΏΟ"Ξ±!
>>>> 11)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± κάνειΟ, ΟfΟ.Ξ³ΞΊΞ­Ξ½Ο"ρΟ?ΟfΞ· 
>>>> Ξ³ΞΉΞ±
>>>> Ο"ΞΏΞ½ Ο?ΞµΞΈΞ±ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ Ο?Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟO Ξ»ΟOΞ³Ο?
>>>> ιδεολογίαΟ, Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. ΞΏΞΉ ΟfΟ.ΞΌΟ?ολίΟ"ΞµΟ, ΟfΞΏΟ.
>>>> Ξ±Ο.Ο"ΞΏΞΊΟ"ονούν.
>>>> 12)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ Ο?ρέΟ?ΞµΞΉ Ξ½Ξ±
>>>> διαμαρΟ"ύρεΟfΞ±ΞΉ Ξ³ΞΉΞ± Ο"Ξ·Ξ½ ανεξέλεγκΟ"Ξ·
>>>> ΞµΞΉΟfΞ²ΞΏΞ»Ξ&#65533; Ο?ιλιάδΟ?Ξ½ λαθρομεΟ"Ξ±Ξ½Ξ±ΟfΟ"ΟZΞ½
>>>> καθημερινά ΟfΟ"Ξ· Ο?ΟZρα ΟfΞΏΟ., ΞΏΞΉ ΞΏΟ?ΞΏΞ―ΞΏΞΉ
>>>> Ξ½ΞΏΞΌΞΉΞΌΞΏΟ?οιούνΟ"Ξ±ΞΉ, Ο"ΞΏΟ.Ο, Ο?αρέΟ?ΞµΟ"Ξ±ΞΉ ΟfΟ"Ξ­Ξ³Ξ· 
>>>> ΞΊΞ±ΞΉ
>>>> Ο"ροΟ?Ξ&#65533;, ΟfΞΏΟ. Ο?αίρνοΟ.Ξ½ Ο"ΞΉΟ, δοΟ.λειέΟ,
>>>> Ο"Ξ·Ξ½ ΟZρα Ο?ΞΏΟ. ΞµΟfύ ΞµΞ―ΟfΞ±ΞΉ Ο?ΞµΞΉΞ½Ξ±ΟfΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ,, 
>>>> άνεργοΟ,
>>>> ΟfΟ"ΞΏ δρΟOΞΌΞΏ Ο?Ο?ρίΟ, ΞΊΞ±ΞΌΞ―Ξ± Ξ²ΞΏΞ&#65533;ΞΈΞµΞΉΞ±
>>>> Ξ±Ο?ΟO Ο?ΞΏΟ.ΞΈΞµΞ½Ξ¬.
>>>> 13)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± Ξ±Ο?οκαλείΟ, Ο"ΞΏΞ½ άλλο
>>>> ραΟ"ΟfΞΉΟfΟ"Ξ&#65533; ΞΊΞ±ΞΉ Ο?Ξ±ΟfΞ―ΟfΟ"Ξ± ΞµΟ?ΞµΞΉΞ΄Ξ&#65533; δεν
>>>> ΞΌΟ?ΟOρεΟfΞµΟ, Ο?ΞΏΟ"Ξ­ Ξ½Ξ± βρειΟ, ΞΌΞΉΞ± λέξη Ο?ΞΏΟ. Ξ½Ξ±
>>>> Ο?εριγράΟ?ΞµΞΉ Ο"Ξ·Ξ½ Ξ±Ξ³Ξ¬Ο?Ξ· Ξ³ΞΉΞ± Ο"Ξ· Ο?Ξ±Ο"ρίδα
>>>> ΟfΞΏΟ. Ο?ΞΏΟ. Ο?ΞΏΟ"Ξ­ δεν Ξ­Ξ½ΞΉΟ?ΟfΞµΟ, ΞµΟfύ...
>>>> 14)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ο?ΟO Ο"ΞΏΟ.Ο, 153.000 
>>>> δικαιούΟ?ΞΏΟ.Ο,
>>>> ΞµΟ?ΞΉΞ΄ΟOΞΌΞ±Ο"ΞΏΟ, ανεργίαΟ, Ο"ΞΏΟ.
>>>> ΞYΞ'Ξ.Ξ" ΞΌΟOΞ½ΞΏ 20.000 ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ^λληνεΟ,... Ξ.ΞTΞ Ξ'Ξ¤Ξ. Ξ¤ΞTΞ 
>>>> ΞYΞ¤Ξ';
>>>> 15)ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΞΌΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟfΞµ ΟfΟ.λλαμβάνοΟ.Ξ½ 
>>>> Ξ³ΞΉΞ±Ο"Ξ―
>>>> δεν Ο?Ξ»Ξ&#65533;ρΟ?ΟfΞµΟ, ΞµΞΉΟfΞΉΟ"Ξ&#65533;ριο ΟfΟ"Ξ± ΞΌΞ­ΟfΞ±
>>>> ΞΌΞµΟ"Ξ±Ο?οράΟ, ΞµΞ½ΟZ ΞΏ Ξ Ξ±ΞΊΞΉΟfΟ"Ξ±Ξ½ΟOΟ, ΞµΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΄Ο?ρεάν.
>>>> ΞsΞ±ΞΉ άλλα Ο?ολλά ...
>>>> Ξ' ρε Ξ^λληνα ... ΡαΟ"ΟfΞΉΟfΟ"Ξ&#65533;!!
>>>> 
>>> 
>>> 
>>> ________
>>> 
>>> Orasi mailing list
>>> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
>>> orasi-requ...@hostvis.net
>>> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
>>> 
>>> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της 
>>> λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
>>> Orasi@hostvis.net
>>> 
>>> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
>>> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
>>> 
>>> Για το αρχείο της λίστας
>>> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
>>> Εναλλακτικό αρχείο:
>>> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
>>> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
>>> http://www.freelists.org/archives/orasi
>>> __________
>>> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
>>> http://www.nvda-project.org/
>>> _____________
>>> Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
>>> http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
>>> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
>>> λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
>>> ____________
>> 
>> Καλημέρα Νικόλα,
>> 
>> Δεν το κράτησα γιατί έχω να διαχειριστώ ένα μεγάλο όγκο υλικού κάθε μέρα. 
>> Απλά σας το έστειλα. Εγώ το διάβασα αλλάζοντας τον κωδικό σε unicode.
>> 
>>        Πολλές καλησπέρες,
>> 
>>        Τάκης
>> 
>> 
>> ________
>> 
>> Orasi mailing list
>> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
>> orasi-requ...@hostvis.net
>> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
>> 
>> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της 
>> λίστας στείλτε email στην διεύθυνση
>> Orasi@hostvis.net
>> 
>> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
>> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
>> 
>> Για το αρχείο της λίστας
>> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
>> Εναλλακτικό αρχείο:
>> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
>> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
>> http://www.freelists.org/archives/orasi
>> __________
>> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
>> http://www.nvda-project.org/
>> _____________
>> Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
>> http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
>> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
>> λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
>> ____________ 
> 
> 
> ________
> 
> Orasi mailing list
> για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
> orasi-requ...@hostvis.net
> και στο θέμα γράψτε unsubscribe
> 
> Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
> στείλτε email στην διεύθυνση
> Orasi@hostvis.net
> 
> διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
> http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net
> 
> Για το αρχείο της λίστας
> http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
> Εναλλακτικό αρχείο:
> http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
> παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
> http://www.freelists.org/archives/orasi
> __________
> NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
> http://www.nvda-project.org/
> _____________
> Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
> http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
> Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
> λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
> ____________
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση