Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου για το άρθρο 13 του νόμου 4387 και παροχή 
οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»


Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 
του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο 
καταβολής της σύνταξης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης ΝΠ
Πληροφορίες: Παν. Νιάρχος
Τηλ:310 – 33 68 273
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Μισθωτών & Ασθένειας
Πληροφορίες: κ. Α. Καραμπλιάνη
Τηλ. 2131516799
Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Αυτοαπασχολουμένων
και Αγροτών
Πληροφορίες:Ε. Ράπτη
Τηλ. : 210 33 68 109
Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Πληροφορίες: Α. Παπανικολοπούλου
Τηλ: 213 1616 774
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα

Αθήνα 30 /11 /2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 
72ΖΔ465Θ1Ω-ΜΒ2
Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/ 1865

ΠΡΟΣ: Όλους τους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα

2. ΗΔΙΚΑ
Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101
11745 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και 
παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α΄/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 
4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της 
σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις 
υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα:
Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές 
συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της 
σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα 
χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των 
προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 
2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής 
μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής 
μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων 
(επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού 
επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ , 
αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2,),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1,)
- ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 
περ. α

β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής 
μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής 
μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων 
(επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των 
μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 2-5)
- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 )

2. α. Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(προαναφερόμενη ενότητα Β), υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του 
άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του 
ν.3986/2011.

β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα 
υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω 
παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας.

3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν 
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη , όπως ορίζεται 
στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου 
ποσόν ισούται με 1.913,24 € ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της 
ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €. Στο ποσό των 
2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
(6%*2000=120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000-120)*6%=112,80 
€]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-112,80 = 1767,20 € 
(μικρότερο των 1.913,24€) .
Σε συνταξιούχο που πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται 
στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.015,80 € ( της οποίας το καθαρό προ φόρου 
ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του 
μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του 
μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως 
σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €.
Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από 
οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που 
χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής 
παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των 
λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Ως καθαρό ποσό εννοείται:
α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου , ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει 
κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ.
β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο 
ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων 
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής 
προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της 
προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), 
αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του 
ν.3986/2011
-ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13)
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5)
- ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β)
- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 
περ.α)
- των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη
γ) Διευκρινίζεται , τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού 
ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με 
αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με 
αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα 
που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας 
(επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα).
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) 
λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ
των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την 
προαναφερόμενη ενότητα «Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» 
(περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του 
ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται 
του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.
Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και 
την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω 
αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται ( μετά τις 
μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η 
δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €.
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο 
καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€). Το ποσό 
αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως, 
το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό 
των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε αυτές. Έτσι η πρώτη 
σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016
1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που 
έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του 
άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των 
καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των 
συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των 
οικείων ασφαλιστικών φορέων .
2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου 
είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως 
θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 
, 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρ.
5. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Κ.Α.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
5. Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. (Δ13)
6. Τμήμα Γραμματείας & Ενημέρωσης
του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)
7.Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και
Επιθεώρησης Ν.Π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

http://panvian.blogspot.com/2016/12/13-4387.html

http://panvian.blogspot.com/2016/12/13-4387.html
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση