«Χαράτσι» υπέρ πρόνοιας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Η παρακράτηση υπέρ πρόνοιας ακολουθεί τη βάση υπολογισμού των μισθωτών για 
κύρια σύνταξη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 και επιβάλλεται επί των πάσης 
φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω 
γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Υπογράφηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου 
Πετρόπουλου για την επιβολή της εισφοράς 7% για το επικουρικό και 4% για το 
εφάπαξ σε μερίδα των ελευθέρων επαγγελματιών. Και οι δύο αυτές εισφορές θα 
επιβληθούν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος των επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των 
ασφαλισμένων και των εργοδοτών προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 
31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς.

Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ 
των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών και όλων των πριν και μετά 
την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων ορίζεται σε ποσοστό 4%, 
υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως 
προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί 
του εισοδήματός τους.

Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 
ασφαλισμένων μισθωτών, εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των 
εντασσόμενων Ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, με 
εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος.

Αναλυτικότερα:

Α. Για τους μισθωτούς

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι

α. Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις 
επιμέρους καταστατικές διατάξεις των Ταμείων / τομέων/ κλάδων / λογαριασμών 
προνοίας που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ σε ό,τι αφορά τα ποσοστά (ή ποσά κατά 
περίπτωση) και τη βάση υπολογισμού τους.

β. Ειδικά για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» μισθωτούς των τομέων του Κλάδου 
Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ήτοι των Τομέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου, Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, 
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης), ισχύουν τα οριζόμενα 
από τις επιμέρους καταστατικές διατάξεις ποσοστά εισφορών και υπολογίζονται επί 
των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 
4387/2016.

Στο άρθρο 38 καθορίζεται γενικότερα η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών για κύρια σύνταξη. Από τον συνδυασμό της 
παρ. 1 και της παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ. 27 του ν. 
4445/2016, προκύπτει ότι οι εισφορές που προβλέπονται από τις καταστατικές 
διατάξεις των εντασσόμενων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ τομέων πρόνοιας 
του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρακρατούνται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις 
κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και 
βαριάς αναπηρίας, με τα προβλεπόμενα όρια των παρ. 2 α, β και γ.

γ. Συνεχίζουν να είναι σε ισχύ τυχόν εργοδοτικές εισφορές υπέρ των ενταχθέντων 
στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ φορέων.

2. Νέοι ασφαλισμένοι

α. Για τους «νέους ασφαλισμένους» το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο 
Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38 του ν. 4387/2016.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους που είχαν ασφαλιστεί σε φορέα 
κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993, ανεξάρτητα εάν πριν από τη 
δημοσίευση του νόμου 4387/2016 καταλαμβάνονταν ή όχι από το άρ. 37 του ν. 
2084/1992 που όριζε την εισφορά για εφάπαξ παροχή των «νέων ασφαλισμένων».

Επομένως η παρακράτηση υπέρ πρόνοιας ακολουθεί τη βάση υπολογισμού των μισθωτών 
για κύρια σύνταξη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 και επιβάλλεται επί των 
πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές 
λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους μισθωτούς του δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο 
μισθολόγιο) και μέχρι τις 31/12/2016 υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
Δημοσίου, γίνεται χρήση της βάσης υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών για κύρια σύνταξη, όπως η βάση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των 
άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2016.

β. Τυχόν εργοδοτική εισφορά που ίσχυε υπέρ των εντασσόμενων φορέων στον κλάδο 
εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ φορέων καταργείται από 1.1.2017.

Β. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται από 1.1.2017 σε ποσοστό 
4%. Το ποσοστό αυτό ισχύει για «παλαιούς ασφαλισμένους» και για «νέους 
ασφαλισμένους». Βάση υπολογισμού θεωρείται το εισόδημα, όπως ειδικότερα 
προσδιορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, (εφαρμοζόμενου και του άρθρου 98 
του ανωτέρω νόμου για τους αυτοτελώς απασχολούμενους που προέρχονται από το 
ΕΤΑΑ).

Γ. Στους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς, «παλαιούς» ασφαλισμένους 
στον Κλάδο Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, που παρέχουν μισθωτή εργασία ή 
απασχολούνται με έμμισθη εντολή, δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του τρίτου 
εδαφίου του κοινοποιούμενου άρθρου 96, αφού το εδάφιο αυτό αναφέρεται σε 
«παλαιούς» ασφαλισμένους σε πρώην φορείς πρόνοιας μισθωτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα πρόσωπα αυτά, που ασφαλίζονταν σε πρώην φορείς 
αυτοαπασχολούμενων, από 1.1.2017:

. Καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά 4% των αυτοτελώς απασχολούμενων, και

. Βάση υπολογισμού της ανωτέρω εισφοράς αποτελούν οι αποδοχές του άρθρου 38 
όπως αντίστοιχα προβλέπεται για την κύρια ασφάλιση των προσώπων αυτών στον ΕΦΚΑ.

Ειδικά για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, ασφαλισμένους στον Κλάδο Πρόνοιας 
του πρώην ΕΤΑΑ, μηχανικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται 
στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και σε δικηγόρους με 
σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ως αποδοχές για τη βάση υπολογισμού 
νοούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προκύπτουν από 
τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του ν. 4387/2016.

Τέλος, για αυτούς που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), βάση υπολογισμού για τον 
υπολογισμό της εισφοράς αποτελούν οι αποδοχές που προσδιορίζονται στο άρ. 38 
του ν. 4387/2017, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού 
χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς 
αναπηρίας.


Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών» 
www.eotyy.gr
________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση