ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 - 04:02

Απόφαση Προέδρου της ΑΑΔΕ «Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα 
ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»

«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία 
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2758/08.08.2017
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης 
ΓΓΔΕ.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/
2013 (ΦΕΚ 287 Α ́), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του
άρθρου 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́) και ειδι-
κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ́).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β ́ 478
και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Τις ΠΟΛ 1212/2015 και 1081/2016 (Β’ 2120 και 2163
αντίστοιχα) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη διαδικασία
χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πλη-
ρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α
του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1212/2015 (ΦΕΚ 120 Β ́) απόφα-
σης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
http://panvian.blogspot.com/2017/08/blog-post_10.html

________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθώνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Κατάλογος ηχητικών βιβλίων για ανάγνωση
http://www.hostvis.net/audiobooks/katalogos.xls
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που 
λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση