ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 - 11:18

ΝΟΜΟΣ 4520/ΦΕΚ Α/30/22.02.2018τα τέσσερα πρώτα άρθρα


 

 

Από σήμερα θα ανεβάζω τμηματικά τις σημαντικότερες διατάξεις του νέου νόμου 
4520 για τον ΟπΕΚΑ.

Τις διατάξεις αυτές τις συνοδεύω με την αιτιολογική τους έκθεση για καλύτερη 
κατανόηση.

Εύχομαι οι νέες διατάξεις να μη συνεπάγονται περικοπές επιδομάτων, αλλά να 
λειτουργήσουν μόνο υπέρ των αναπήρων.

Όσα έχω γράψει σε άλλη ανάρτηση για τη λειτουργικότητα με προβληματίζει. 
Εύχομαι να διασκεδασθούν οι φόβοι μου και όλα να εξελιχθούν καλώς.

 

Μανώλης Μπασιάς

 

ΝΟΜΟΣ 4520/ΦΕΚ Α/30/22.02.2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

Τά τέσσερα πρώτα άρθρα

ΜΕΡΟΣ Α'

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Άρθρο 1

Ενιαίος φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης

  1. Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 
4387/2016 (Α'85).

  2. Ο ΟΠΕΚΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην 
Αθήνα.

  3. Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο 
των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2

Σκοπός

  1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκοπός του 
ΟΠΕΚΑ είναι:

  α) Η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών 
παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την 
οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού,

  β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών 
που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  γ) Η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού 
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ν. 3050/ 
2002 (Α'214).

  2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παραγράφου 1: α) Συνιστάται στον ΟΠΕΚΑ 
Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και 
λογιστική αυτοτέλεια, και β) διατηρείται ο ΛΑΕ του ν. 3050/2002, με οικονομική 
και λογιστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 3

Πόροι

  1. Πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι:

  α) Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των παροχών 
του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,

  β) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την προώθηση και 
διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

  γ) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των πάσης 
φύσης εξόδων λειτουργίας, όπως αποδοχών, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων 
προσωπικού, προμηθειών, του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών,

  δ) οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών,

  ε) τα έσοδα από την οικονομική συμμετοχή των προσώπων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 3050/ 2002.

Άρθρο 4

Παροχές και υπηρεσίες

  1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:

  α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/ 2018 (Α'5),

  β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 
93 του ν. 4387/2016,

  γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, 
σύμφωνα με το ν. 1296/1982 (Α'128), το ν. 4093/2012 (Α'222), την παρ. 7 του 
άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος,

  δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το 
ν. 3050/2002,

  ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

  αα) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους 
[(ν.δ. 57/1973 (Α'149), ν. 162/1973 (Α'227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α' 36), 
άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213)],

  ββ) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού 
των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους 
καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α'2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],

  γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, 
άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

  δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

  εε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών - τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων 
ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/ 
1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των 
Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β'572)],

  στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - 
δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση 
(αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, 
ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998),

  ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν. 
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

  ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του ν. 
1904/195 (Α'212), ν.δ. 57/ 1973, ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979 (Α'191), άρθρο 22 
του ν. 2646/ 1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α'69)],

  θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973, ν. 
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/ 1998),

  ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών 
των οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 
(Α'60), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],

  στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και 
κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών 
ομάδων, ιδίως:

  αα) το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες [ν. 
162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ3/2435/1987 
(Β'435)],

  ββ) η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 
27 του ν. 3016/2002 (Α'110), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],

  γγ) η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α'268), άρθρο 
17 παρ. 10 του ν. 3534/2007 (Α'40)],

  ζ) το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α'94), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α'236)],

  η) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται σύμφωνα με 
το άρθρο 116 του ν. 4488/2017 (Α'137),

  θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, 
εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται 
από Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και 
στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,

  ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,

  ια) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε 
άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μέχρι 30.6.2018, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ, καταρτίζεται ο «Κανονισμός Παροχών και Υπηρεσιών 
του ΟΠΕΚΑ» με τον οποίο καθορίζονται:

  α) το είδος των χορηγούμενων από τον ΟΠΕΚΑ προνοιακών παροχών και υπηρεσιών 
και τα σημεία επαφής και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων,

  β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ένταξης των 
ενδιαφερομένων στα σχετικά προγράμματα,

  γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισμού, το ύψος του ποσού, ο χρόνος έναρξης 
καταβολής, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις αναστολής, τροποποίησης, 
διακοπής και επαναχορήγησης των πάσης φύσης παροχών,

  δ) ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων (ανά 
παροχή ή και ενιαία) και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,

  ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, τα αρμόδια όργανα 
παραλαβής τους, το είδος και το εύρος των διοικητικών ελέγχων, όπως 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και δειγματοληπτικοί έλεγχοι,

  στ) τα αρμόδια όργανα απονομής των παροχών,

  ζ) ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχών,

  η) τα θέματα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυγές και το αρμόδιο Όργανο 
εξέτασής τους και κάθε άλλο συναφές με τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ζήτημα.

  3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγράφου 2 τα ζητήματα των 
περιπτώσεων α' έως η' της παραγράφου 1, καθορίζονται, ανά παροχή - υπηρεσία ή 
ομάδα παροχών - υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν 
ηλεκτρονικά, μέσω εξουσιοδοτημένων - διαπιστευμένων από τον Διοικητή υπαλλήλων 
αυτού, τα δηλωθέντα στοιχεία από τους αιτούντες οποιαδήποτε παροχή που απονέμει 
ο ΟΠΕΚΑ με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών Συντάξεων, 
των πληροφοριακών συστημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς και κάθε άλλης 
δημόσιας αρχής, φορέα ή Υπουργείου, που επίσης υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη 
συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στα 
απολύτως αναγκαία στοιχεία και δεδομένα των αιτούντων, με την τήρηση των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  5. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διερευνά τις δυνατότητες σύναψης διμερών ή πολυμερών 
συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής για την ανταλλαγή, με συμβατικό 
ή/και ηλεκτρονικό τρόπο, δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών με φορείς, 
οργανισμούς και αρχές κοινωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και εισηγείται 
σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή.

 

Για καλύτερη κατανόηση αναρτώ και τήν αιτιολογική έκθεση των πρώτων τεσσάρων 
άρθρων του νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σχεδίου νόμου

Του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με τίτλο

«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις»

Α. Επί της αρχής:

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, επιδιώκεται για πρώτη φορά, η ανάπτυξη 
ενός ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού σχήματος-συστήματος 
ανίχνευσης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού αναφοράς, των πολιτικών 
κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων που 
διατίθενται για την μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου είναι συνέχεια των καθοριστικών παρεμβάσεων της 
πολιτείας τα τελευταία δύο χρόνια. Παρεμβάσεις μείζονος σημασίας, όπως το 
Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 4445/2017), η σύσταση του Εθνικού 
Μηχανισμού για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών 
ένταξης και συνοχής (Ν. 4445/2016), ο νόμος για τα δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες (Ν. 4488/2017), η απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α. (Ν. 4331/15) και η κύρωση του Αναθεωρημένου Κοινωνικού 
Χάρτη, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που βιώνουν στην 
καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, αντανακλούν τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης 
για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ανοίγουν μία νέα σελίδα 
στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στην αξιοπρεπή 
διαβίωσή τους. Ανάπτυξη χωρίς αλληλεγγύη και προστασία των ευάλωτων ομάδων, δεν 
είναι δίκαιη ανάπτυξη, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή ανάπτυξη.

Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, το μοντέλο που βασίστηκε στην έλλειψη μιας ενιαίας 
διοικητικής αρχής-φορέα ενισχύσεων έχει φτάσει στα όρια του και πολλές φορές 
αποτελεί τροχοπέδη στην δημιουργία ενός κράτους κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης, στο οποίο θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες και ισότιμη πρόσβαση. Στο 
σημερινό αδιέξοδο μας οδήγησε η έλλειψη ενοποιημένου και επικαιροποιημένου 
μητρώου των δικαιούχων των πάσης φύσης κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, η 
ανεπαρκής ενημέρωση του πληθυσμού αναφοράς, η απουσία γεωπληροφοριακού 
συστήματος, η πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη των σχετικών προγραμμάτων.

Η οικονομική κρίση ήταν καθοριστικός παράγοντας μεγέθυνσης των προβλημάτων. Οι 
δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των ευάλωτων ομάδων, αναπόφευκτα 
αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της δημοσιονομικής στενότητας και των 
περιοριστικών πολιτικών λιτότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της 
κοινωνικής προστασίας κρίνεται επιβεβλημένη για τον καλύτερο συντονισμό, την 
εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση 
των πελατειακών σχέσεων. Και αυτό επιχειρεί η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, 
με την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών, αποδοτικών και συνεκτικών πολιτικών 
οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ευάλωτων-ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
(ανασφάλιστοι, άτομα με αναπηρία και εν γένει άτομα και νοικοκυριά με 
ανεπαρκείς εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους).

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, αξιοποιείται το προσωπικό, η πείρα και οι 
υφιστάμενες κεντρικές και περιφερειακές διοικητικές δομές του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος με το παρόν σχέδιο νόμου, μετονομάζεται 
και μετεξελίσσεται σε ενιαίο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ,Α.), αποτελώντας το βασικό «μοχλό» υλοποίησης των 
πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, υποσυστήματος του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας της 
χώρας (ν.4387/2016).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις 
υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς 
τομείς των οικογενειακών επιδομάτων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και του 
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σας οποίες, σταδιακά, προστίθενται αρμοδιότητες 
που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων 
και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Με τις πάγιες και τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, 
επιδιώκεται, αφενός η ομαλή λειτουργική μετεξέλιξη του Ο.Γ.Α σε ενιαίο 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), με 
όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, χωρίς καθυστερήσεις και 
διοικητικές δυσλειτουργίες αλλά με τις αναγκαίες προσαρμογές της διοικητικής 
και οργανωτικής δομής, των αρμοδιοτήτων καθώς επίσης και της οικονομικής του 
λειτουργίας στους νέους σκοπούς του Οργανισμού και αφετέρου η επίλυση 
υφιστάμενων προβλημάτων.

 

Β. Επί των άρθρων:

Άρθρο 1: Φορέας διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής 
αλληλεγγύης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), 
μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) και ορίζεται ότι συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85). Καθορίζεται η νομική του μορφή (ΝΠΔΔ) και η μετάβαση 
στο νέο διοικητικό σχήμα μέσω του μηχανισμού της καθολικής διαδοχής των μη 
ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου, από τον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 2: Σκοπός

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζεται ο σκοπός του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την επίτευξη των σκοπών του 
συνιστάται ο Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
διατηρείται ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002, με οικονομική και 
λογιστική αυτοτέλεια. Κύριος σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Α είναι τόσο η στήριξη των 
οικογενειών όσο και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται στο όριο του 
κοινωνικού αποκλεισμού, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις ή άλλες μορφές βαριάς αναπηρίας, τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας κ.α

Άρθρο 3: Πόροι

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης του 
ΟΠΕΚΑ. Άρθρο 4: Παροχές και Υπηρεσίες

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 προσδιορίζονται οι παροχές και υπηρεσίες που 
χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ήδη χορηγούμενες από τον 
ΟΓΑ, παροχές και υπηρεσίες, στο πλαίσιο της άσκησης των μη ασφαλιστικών 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4387/2016. 
Επίσης παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση υπουργικών 
αποφάσεων, με τις οποίες αφενός θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καθώς 
και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την απονομή και εν γένει διαχείριση των νέων 
προνοιακών παροχών και υπηρεσιών που ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ καθώς και η έκδοση 
ενός Κανονισμού Παροχών και Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, yia την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τη 
διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ταχείας εξυπηρέτησης των 
πολιτών και για την καταπολέμηση του σφάλματος και της απάτης, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, μέσω εξουσιοδοτημένων - διαπιστευμένων υπαλλήλων αυτού, 
υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία από τους 
αιτούντες οποιαδήποτε παροχή που απονέμει ο ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας, με όλες τις σχετικές διαθέσιμες 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η πρόσβαση περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία, 
για την κατά νόμο χορήγηση των παροχών του, στοιχεία και δεδομένα των 
αιτούντων, διαφυλασσόμενων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στη διοίκηση 
του Οργανισμού να διερευνά τις δυνατότητες σύναψης διμερών ή πολυμερών 
συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής για την ανταλλαγή, με συμβατικό 
ή/και ηλεκτρονικό τρόπο, δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών με φορείς, 
οργανισμούς και αρχές κοινωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και να 
εισηγείται σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή.

 
http://panvian.blogspot.com/2018/03/4520-3022022018.html

 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση