ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 - 16:53

Νόμου 4520 ΟΠΕΚΑ άρθρα 47 και 48 Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)Λειτουργική 
διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας


Νόμου 4520 ΟΠΕΚΑ άρθρα 47 και 48
Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας

 

Δημοσιεύω σήμερα τα άρθρα 47 και 48 του νόμου 4520 για τον ΟΠΕΚΑ.

Εκείνο που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η περίπτωση γ της 2 παραγράφου που 
κάνει λόγο για έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Μπορεί η υπουργός να διαβεβαιώνει ότι δεν θα τεθούν κριτήρια στα επιδόματά μας, 
τα κείμενα όμως λένε το αντίθετο.

Το ίδιο συμβαίνει και με την προ ημερών αναρτηθείσα διάταξη του άρθρου 215 του 
νόμου 4512 που καθιερώνει τη λειτουργικότητα στην εξέταση των αναπήρων.

Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων φοβάμαι μη μας δημιουργήσει μελλοντικά πολλά 
προβλήματα.

Μανώλης Μπασιάς.

 

 

ΝΟΜΟΣ 4520/ΦΕΚ Α/30/22.02.2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

Νόμου 4520 ΟΠΕΚΑ άρθρα 47 και 48

Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)

Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας

 

Άρθρο 47

Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)

  1. Στον ΟΠΕΚΑ δημιουργείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, με βάση τις 
σχετικές έγγραφες επιχειρησιακές οδηγίες και αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις 
των αρμόδιων για τη χορήγηση, διακοπή, επαναχορήγηση, τον καταλογισμό και την 
είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, υπηρεσιών του Οργανισμού, 
«Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (Ε.Μ.Ο.), στο οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των 
πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του Οργανισμού, καθώς 
επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.

  2. Στο Ε.Μ.Ο. καταχωρίζονται όλα τα αναγκαία, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά 
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες για: α) την 
ταυτοποίηση των δικαιούχων προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων, β) 
τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους του ποσού αυτών,

γ) τον έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων και των σχετικών 
μεταβολών τους, δ) την παρακολούθηση των πληρωμών και των μεταβολών τους, ε) 
τον προσδιορισμό των οφειλετών και του ύψους της οφειλής τους, καθώς και στ) 
την εν γένει υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης ή μη, αναστολής, 
επαναχορήγησης, διακοπής και ανάκτησης των απαιτήσεων του ΟΠΕΚΑ από αχρεωστήτως 
καταβληθείσες παροχές.

  3. Τα απαραίτητα για την τήρηση του Ε.Μ.Ο. δεδομένα, στοιχεία και 
πληροφορίες αντλούνται με απευθείας και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση του 
ΟΠΕΚΑ, ιδίως από τις βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., των αρχείων της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), καθώς και από κάθε άλλη ψηφιακή 
βάση δεδομένων και Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που τηρεί δεδομένα και 
στοιχεία που σχετίζονται με τη σύννομη χορήγηση των προνοιακών παροχών του 
ΟΠΕΚΑ, με τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με το φορολογικό απόρρητο. Τα ως άνω στοιχεία 
και δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων που 
διέπουν τη χορήγηση των παροχών του ΟΠΕΚΑ και απαγορεύεται οποιαδήποτε 
δημοσιοποίησή τους.

  4. Δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης, αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του παρόντος, των δεδομένων και στοιχείων του Ε.Μ.Ο. έχει 
συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Διοικητή του Οργανισμού 
προσωπικό του ΟΠΕΚΑ.

  5. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούμενων στοιχείων ορίζεται η καθ' 
ύλην αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ.

  6. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ'του άρθρου 
2 του ν. 2472/1997 (Α'50), πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, 
ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση 
παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 
2472/1997.

  7. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

  8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, καθορίζονται:

  α. τα κοινά ή και ανά παροχή, στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, που 
καταχωρίζονται και τηρούνται στο Ε.Μ.Ο.,

  β. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ε.Μ.Ο.

  γ. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Ε.Μ.Ο. με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα,

  δ. οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και 
χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα και

  ε. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Μ.Ο. στο 
πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016.

 

Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 47

Άρθρο 47: Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ (Ε.Μ.Ο.)

Οι διοικητικές διαδικασίες απονομής, παρακολούθησης και εν γένει διαχείρισης 
των υφιστάμενων παροχών του ΟΓΑ και των αντίστοιχων μητρώων δικαιούχων 
(καταργηθείσα σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, νέο επίδομα κοινωνικής 
αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, οικογενειακά επιδόματα) υποστηρίζονται 
ηλεκτρονικά από εφαρμογές της ΓΓΠΣ και της ΗΔΙΚΑ και δευτερογενώς από την Δ/νση 
Πληροφορικής του ΟΓΑ. Συγχρόνως η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ στο 
πλαίσιο της μετεξέλιξης του σε ενιαίο Οργανισμό προνοιακών επιδομάτων επιτάσσει 
την δημιουργία Ενοποιημένου Μητρώου δικαιούχων των πάσης φύσης παροχών και 
οφειλετών, προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, η διαφάνεια της 
διοικητικής δράσης καθώς επίσης η αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάκτηση των 
απαιτήσεων του φορέα από αχρεώστητες καταβολές παροχών. Ειδικότερα προβλέπονται:

α) ο τρόπος δημιουργίας του και οι εμπλεκόμενες προς τούτο οργανικές μονάδες, 
β) τα καταχωρούμενα και τηρούμενα σ' αυτό στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες 
για την ταυτοποίηση των δικαιούχων, τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους 
του ποσού των παροχών, τον έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
και των σχετικών μεταβολών τους, την παρακολούθηση των πληρωμών και των 
μεταβολών τους, τον προσδιορισμό των οφειλετών και του ύψους της οφειλής τους 
καθώς επίσης και για την εν γένει υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών 
χορήγησης ή μη, αναστολής, επαναχορήγησης, διακοπής και ανάκτησης των 
απαιτήσεων του φορέα, από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές,

γ) οι πηγές και ο τρόπος άντλησης των ανωτέρω δεδομένων και στοιχείων, δ) το 
δικαίωμα πρόσβασης,

ε) ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα ζητήματα απορρήτου και παραβίασής του, καθώς 
επίσης και στ) ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων.

Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ του ΟΠΕΚΑ, για την έκδοση 
απόφαση με την οποία καθορίζονται: α) τα, κοινά ή και ανά παροχή, στοιχεία, 
δεδομένα και πληροφορίες, που καταχωρίζονται και τηρούνται στο Ε.Μ.Ο. β)οι 
τεχνικές και λειτουργικές     απαιτήσεις

γ) ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Ε.Η.Μ.Ο. με άλλα 
πληροφοριακά συστήματα, δ) οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και 
πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως 
κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια    επικοινωνιών,              
  εμπιστευτικότητα,                και

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Μ.Ο. στο πλαίσιο 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85). 
Σκοπός της δημιουργίας και τήρησης του Ε.Μ.Ο. είναι η προάσπιση του κοινωνικού 
δημοσίου συμφέροντος, η εξασφάλιση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης, η 
αποδοτική διαχείριση των πόρων και η αποτελεσματική ανάκτηση των απαιτήσεων του 
Οργανισμού από αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά παροχών

 

 

Άρθρο 48

Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας

  1. Για την εκπλήρωση των σκοπών του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα προγράμματα των προνοιακών 
παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα 
Κοινότητας.

  2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ, υποχρεούται να 
παρέχει στα Κέντρα Κοινότητας: α) επικαιροποιημένο πληροφοριακό-ενημερωτικό 
υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράμματα παροχών και υπηρεσιών που 
διαχειρίζεται, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο των 
ενδιαφερομένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του, β) οδηγίες 
σχετικά με τη διοικητική διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων και των απαιτούμενων, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και γ) δυνατότητα πρόσβασης, σε εξουσιοδοτημένους 
- διαπιστευμένους από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του δημάρχου 
του οικείου ΟΤΑ α' βαθμού, υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές με 
τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' και β' ηλεκτρονικές εφαρμογές.

  3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού του 
ν. 4445/2016 (Α'236) και της εκπλήρωσης του σκοπού τους: α) να υποδέχονται τους 
ενδιαφερομένους, β) να τους παρέχουν ενημέρωση για τα προγράμματα προνοιακών 
παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς 
και γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των ενδιαφερομένων στα εν λόγω προγράμματα, 
όπως με την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραπομπή αιτήσεων και τυχόν 
δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία 
του ΟΠΕΚΑ.

 

Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 48

Άρθρο 48: Λειτουργική Διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται το ζήτημα της λειτουργικής 
διασύνδεσης του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Κοινότητας. Η ανωτέρω διασύνδεση κρίνεται 
απαραίτητη, τόσο για την εκπλήρωση των σκοπών του ΟΠΕΚΑ όσο και αυτών των 
Κέντρων Κοινότητας.

 
http://panvian.blogspot.com/2018/03/4520-47-48.html

 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση