Για την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών ΙΧ από τα διόδια: Και άλλα αιτήματα 
της ΕΣΑμεΑ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Επιστολή στην Επιτροπή της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου που επεξεργάζεται το 
νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις" απέστειλε η 
ΕΣΑμεΑ, με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της.

13.03.2018
Αρ. Πρωτ.: 339

Επιστολή στην Επιτροπή της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου που επεξεργάζεται το 
νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις" απέστειλε η 
ΕΣΑμεΑ, με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της.

Αρχικά ζητείται να διορθωθεί σε όλο το κείμενο ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ)» και να γίνει «άτομα με αναπηρία».

Ζητούνται επίσης τροποποιήσεις σχετικά με τους σκύλους οδηγούς/συνοδούς ατόμων 
με αναπηρία, για οχήματα διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για 
την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και διατάξεις για 
κωφούς οδηγούς.

Τέλος η ΕΣΑμεΑ αιτείται για μία ακόμη φορά την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών 
αυτοκινήτων από τα διόδια όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας ανεξαρτήτως της 
παρουσίας ή μη σε αυτά του ατόμου με αναπηρία.

Εδώ θα βρείτε όλο το κείμενο της επιστολής.

Αθήνα: 12/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 337

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα 
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη 
- Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη 
- Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ν. Μαυραγάνη 
- Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Αθ. Βούρδα 
- Φορείς Μέλη της ΕΣΑμεΑ

Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν: ¨Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις¨

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που αποτελεί τον 
τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των 
οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής 
Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της καταθέτει τις 
προτάσεις της επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» και ζητάει να κληθεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε 
ακρόαση κατά τη συζήτησή του στη συνεδρίαση της Βουλής, προκειμένου να 
αναπτύξει τις προτάσεις της.

Λαμβάνοντας υπόψη:

. την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι 
Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,

. την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα 
άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

. τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, 
ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα 
εξής:

«1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα 
συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και 
κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό 
Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και 
τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 
αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον 
για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»

. την ορολογία για την αναπηρία, όπως αυτή αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό 
πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ 
τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας 
υπαγορεύονται επίσης τα εξής:

«1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν 
την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών 
για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της 
αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[...] β. Να 
λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, 
προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, 
κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με 
αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει και αιτείται ανά άρθρο του παρόντος σχεδίου νόμου τις 
ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:

1. Να διορθωθεί σε όλο το κείμενο ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)» και 
να γίνει «άτομα με αναπηρία».

2. Στο άρθρο 1 να προστεθεί (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)

6. Με τα ΕΔΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά από τον επιβάτη μικρών ζώων 
συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν.4039/2012 (Α15), με την προϋπόθεση ότι είναι 
τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη 
μίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση 
σκύλου οδηγού/συνοδού ατόμου με αναπηρία για τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τον ν.4235/2014 (Α32), άρθρο 46, ή αν αυτό 
δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό 
γιατρού με το οποίο είναι εφοδιασμένος.

3. Στο άρθρο 13 να προστεθεί (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)

8. Τα οχήματα, με τα οποία παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες κατόπιν 
διαμεσολάβησης φορέα, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την παρ. 2, φέρουν 
διακριτικό γνώρισμα σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του ΕΙΧ 
οχήματος, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει και άτομα με αναπηρία. 
Με απόφαση του [...]

4. Στο άρθρο 14 να προστεθεί παράγραφος 4α όπως παρακάτω (βλ. κείμενο με 
έντονους χαρακτήρες)

4α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του ν.4070/2012(Α82) προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής «Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός που συστήνεται από την έναρξη ισχύος του 
άρθρου αυτού οφείλει ανά τρία (3) οχήματα που θα θέτει σε κυκλοφορία το ένα εξ 
αυτών να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την 
εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.»

5. Στο άρθρο 63 να προστεθεί παράγραφος 7 όπως παρακάτω:

7. α. Απαλείφεται από το σύνολο του κειμένου του ν. 4413/2016 ο όρος 
«κωφάλαλος» και αντικαθίσταται με τον όρο «κωφός».

β. Καταργείται η επιβληθείσα με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ 
επιβολή χρήσης ηλεκτροακουστικής συσκευής ή κοχλιακού εμφυτεύματος ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης τόσο για την Ομάδα 1 όσο 
και την Ομάδα 2 των οδηγών.

γ. Καταργείται η επιβληθείσα με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ 
διενέργεια ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο ως προϋπόθεση για τη 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε κωφούς-βαρήκοους. Οι όροι χορήγησης και 
ανανέωσης των αδειών οδήγησης όσον αφορά τους κωφούς-βαρήκοους υποψήφιους 
οδηγούς και οδηγούς εξομοιώνονται με τους ισχύοντες όρους για τους ακούοντες.

δ. Καταργείται ο επιβληθείς με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ 
αποκλεισμός των κωφών από την Ομάδα 2 των οδηγών.

ε. Η άδεια οδήγησης σε κωφούς-βαρήκοους χορηγείται και ισχύει μέχρι το 65ο έτος 
της ηλικίας τους και εφόσον δε συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι.

στ. Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης των κωφών και βαρήκοων που έχουν 
χορηγηθεί με πρoγενέστεpες διατάξεις μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.»

ζ. Χορηγείται άδεια οδήγησης μοτοσυκλετών σε όσους κωφούς-βαρήκοους επιθυμούν 
να την αποκτήσουν".

η. Παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων για απόκτηση αδειών οδήγησης σε όσους κωφούς-βαρήκοους το 
επιθυμούν.

6. Να προστεθεί νέο άρθρο όπως παρακάτω (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)

«Επιβάλλεται η ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια όλων 
των αυτοκινητόδρομων της χώρας ανεξαρτήτως της παρουσίας ή μη σε αυτά του 
ατόμου με αναπηρία.»


Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος


Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
 


 
 Κοινοποιήστε το στο Facebook twitter Εκτύπωση  
 
 
Αποστολή με e-mail  
 
 
Αποθήκευση  
 
 
Προηγούμενη σελίδα  Αρχή Σελίδας  Υποκατηγορίες 
 
Δελτία Τύπου 
 
Ανακοινώσεις 
 
Ο Τύπος έγραψε 
 
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

Ε.Σ.Α.με.Α. 
 
Θέματα Αναπηρίας 
 
Δείτε εδώ Μενού Αρχική / 
 
Ε.Ο.Τ. / 

Επικαιρότητα / 
 
Νομοθεσία / 
 
Θέματα τυφλότητας / 
 
Πολιτισμός / 
 
Αθλητισμός / 
 
Επικοινωνία / 
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!  Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα απο 
την προσβάσιμη πλατφόρμα του 
 Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών  Di-net 1,56 
created by Thanasis Ilias 
 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση