ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 - 22:28

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με ΘΕΜΑ : Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει 
του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16.


Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας με ΘΕΜΑ : Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει 
του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16.

 

Από την εγκύκλιο αυτή φαίνεται ολοκάθαρα ότι τα επιδόματα απολύτου αναπηρίας 
για τις μετά τις 13 Μαϊου 2016 συντάξεις έχουν καταργηθεί.

Για κατανόηση του όλου ζητήματος επισυνάπτω και το άρθρο 96 του νόμου 4387 και 
την εισηγητική έκθεση του άρθρου αυτού.

Μανώλης Μπασιάς

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑKAΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 10 / 4 / 2018

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320

FAX: 2105228747 Τ01/652/34

 

ΠΡΟΣ

1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΚA

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο

Των Υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων.

2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού

11745 ΑΘΗΝΑ

3. ΕΤΕΑΕΠ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Φιλελλήνων 13- 15 10557 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16.

ΣΧΕΤ : Το 84395/30-3-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ.

 

 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, 
σύμφωνα με το οποίο, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16 (13-5-2016), το πρώην 
ΕΤΕΑ και από 1/1/2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, χορηγεί 
αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 5 του Ν. 
4387/16 και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλήν της επικουρικής σύνταξης, όπως 
έξοδα κηδείας, επιδόματα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω 
οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου- τέκνων).

Ενιαίος

Φορέας

Κοινωνικής

Ασφάλισης

Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν 
υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό 
πλαίσιο(καταστατικές , γενικές ή ειδικές διατάξεις , ενώ η προσαύξηση της 
σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή 
τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του Ν. 4052/12, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

Επομένως, αιτήσεις στο τ. ΕΤΕΑΜ για χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας 
από 13/5/2016 και μετά καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες η έναρξη καταβολής 
του επιδόματος ανατρέχει μετά την 13/5/2016, θα απορρίπτονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω.

 

 

 

Συν: To 84395/30-3-2018 έγγραφο ETEAΕΠ

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

 

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

Συνεχίζω με το άρθρο 96 του νόμου 4387.

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 19.05.2017

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΤΕΑ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου

Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων

Σχόλια

- * Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του παρόντος η φράση «από την 1.1.2018» 
απαλείφθηκε και η εντός «» φράση στην παρ. 6 προσετέθη με τις παρ. 10α και β 
αντιστοίχως του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/6.6.2016) 
======================================================= - Η παράγραφος 2 του 
παρόντος αντικατεστάθη με το άρθρο 56παρ1 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α 
236/19-12-2016) - Η παράγραφος 6 του παρόντος αντικατεστάθη με το άρθρο 56παρ2 
του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α 236/19-12-2016) 
======================================================= - Η παρ.7 προσετέθη στο 
παρόν, από τ ό τ ε που ί σ χ υ σ ε (: 12.5.2016), με την παρ.2 του άρθρου 2 του 
ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74/19.5.2017).

Κείμενο Αρθρου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του Ν. 4052/2012 
αντικαθίσταται.

«2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους 
ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 
37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 
για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της 
παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική 
ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση 
εφαρμόζονται αναλογικά και στο Ε.Τ.Ε.Α.. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 
17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί 
στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.»

3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, 
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής τους και 
αναπροσαρμόζονται στη συνέχεια βάσει των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου.

4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές 
συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το 
ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται 
[απαλείφεται φράση * βλ. σχόλια] για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό 
σύστημα. Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο 
ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α' 115), 
όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 
(Α' 152), όπως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την 
αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του 
ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού 
καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου 
καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των 
οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την 
επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων 
καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά με 
τους όρους του παρόντος.

«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ο επανυπολογισμός και η 
αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. με τις 
προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ή 
μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων με τις 
προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο 
υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιμη 
ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α.».

«7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή 
επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον 
επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής 
απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της 
επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω 
αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης».

 

 

 

Τελειώνω και για καλύτερη κατανόηση με την εισηγητική έκθεση του άρθρου 96 του 
νόμου 4387

Αρθρο 96

Παροχές ΕΤΕΑΕΠ Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων

Κύριος σκοπός του άρθρου 96 είναι η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων δομικών 
ελλειμμάτων του Ε.Τ.Ε.Α. και ο καθορισμός των συνταξιοδοτικών παροχών του 
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας ανάλογα με 
τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου. Προς το σκοπό αυτό, εισάγεται 
μηχανισμός εξισορρόπησης για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων που θα δίνει 
τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των συντάξεων και χρήσης των περιουσιακών 
στοιχείων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης. Ο ως άνω μηχανισμός εξασφαλίζει τη 
μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ε.Τ.Ε.Α. και εγκαθιδρύει 
αντιστοιχία μεταξύ εισφορών και παροχών. Παράλληλα, προβλέπεται αναπροσαρμογή 
των καταβαλλόμενων συντάξεων με γνώμονα την προστασία των μεσαίων και 
χαμηλότερων συντάξεων αλλά και την αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας 
εισφορών-παροχών, με δεδομένο ότι ένα μεγάλο ποσοστό επικουρικών συντάξεων 
υπολογίστηκε βάσει ποσοστών αναπλήρωσης που παραβίαζαν βασικές αναλογιστικές 
αρχές ισορροπίας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 99 
αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 (Α' 41). Ειδικότερα, το ποσό της 
καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) ορίζεται βάσει δύο παραγόντων. Πρώτον, των 
δημογραφικών δεδομένων που προκύπτουν από εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες 
θνησιμότητας. Δεύτερον, του πλασματικού ποσοστού επιστροφής που θα εφαρμόζεται 
στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το ως άνω ποσοστό θα υπολογίζεται βάσει 
της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Για την 
αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα λειτουργεί μηχανισμός εξισορρόπησης οποίος 
θα περιλαμβάνει και χρήση περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών. Για την 
εφαρμογή των ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι 1.6.2016, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.). Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση 
εξειδικεύονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και άλλα θέματα λεπτομερειακού 
χαρακτήρα, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Όσον αφορά 
στον υπολογισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης, γίνεται διάκριση μεταξύ 
ασφαλισμένων από 1.1.2014 και ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2013 που καταθέτουν 
αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εντεύθεν. Για τους ασφαλισμένους 
από 1.1.2014 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται βάσει 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 
31.12.2013 που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εντεύθεν, 
το ποσό της σύνταξης ισούται με το άθροισμα των εξής δύο τμημάτων: i) το τμήμα 
της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 
υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης 
αντιστοιχεί σε 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου 
ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης, 
ii) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 
και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου αυτού. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως προς τον τρόπο 
υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο 
υποβολής τους. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές 
συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Σε 
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και 
επικουρικής σύνταξης του αυτού προσώπου να είναι κατώτερο των 1300 Ευρώ. Για 
τον καθορισμό του κατώτατου ορίου, προσμετρούνται το καταβαλλόμενο ποσό, η 
εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου , το 
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 99. Κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη καταργείται. 
Περαιτέρω, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσον αφορά σε 
επικουρικές συντάξεις που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
καταργούνται τα κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων, όπως ισχύουν. Η χορήγηση 
των επικουρικών συντάξεων γίνεται αποκλειστικά με τους όρους του νόμου αυτού. 
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζεται η εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα καταβάλλονται οι 
συντάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις.
http://panvian.blogspot.com/2018/04/96-5-438716.html

 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση