ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ. - Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 - 08:59

Ο νέος εκπαιδεύτικός νόμος 4559 και οι αναπηρικές διατάξεις αυτού


Ο νέος εκπαιδεύτικός νόμος 4559 και οι αναπηρικές διατάξεις αυτού
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αρθρο 3
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Με την παράγραφο 1 ιδρύονται από την 1.10.2018 στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων νέα 
Τμήματα. Τα Τμήματα που ιδρύονται είναι το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Λογο- 
θεραπείας, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Τμήμα 
Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα 
Ψυχολογίας, το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων 
και Διατροφής και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
Άρθρο 3
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   1. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 τα εξής Τμήματα:
   α) Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη 
Σχολή Επιστημών Υγείας.
   β) Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη 
Σχολή Επιστημών Υγείας.
   γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των 
Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α' 109)
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23 εναρμονίζεται με τις διατάξεις του ν. 
4547/2018 (Α' 102) το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολειών» (Α' 109). Η αντίστοιχη προσαρμογή των διατάξεων για τα 
γυμνάσια και τα λύκεια θα πραγματοποιηθεί με υπουργικές αποφάσεις, κατ' 
εξουσιοδότηση της περίπτωσης ε' της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017, καθώς και της παρ. 
8 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 80 του ν. 4485/2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του π.δ. 79/2017 (Α' 109)
Το π.δ. 79/2017 τροποποιείται ως εξής: α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 
του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και το σύλλογο 
διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του νηπίου.»
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχολική περιφέρεια των τμημάτων ένταξης στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά 
σχολεία καθορίζεται με απόφαση του οικείου διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων.»
δ) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, ως πρόεδρο, 
και δύο (2) διευθυντές ή προϊσταμένους νηπιαγωγείου, ως μέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι 
γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ. Ε.Σ.Υ.) ή δημόσιο ιατροπαι- δαγωγικό κέντρο ή 
άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει 
με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ. 
Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή 
εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή 
εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για 
να παρακολουθήσει την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.»
ε) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, 
και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.»
ββ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 
γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδα- 
γωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί 
προϋπόθεση εγγραφής.»
γγ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α' τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 
8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με 
βεβαίωση Κ. Ε.Σ. Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγι- κής υπηρεσίας ή δημόσιου 
νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης 
καθυστέρησης.»
στ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη 
του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία 
συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αρθρο 26
Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 26 κατοχυρώνεται το δικαίωμα των μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να φοιτούν στο Λύκειο του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.). Έως σήμερα 
στις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ' Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφαρμόζονται τα ωρολόγια 
και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α' 193). Μετά την ισχύ του άρθρου 105 του ν. 
4547/2018 (Α' 102), η φοίτηση στα ημερήσια, καθώς και στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι 
τριετής. Σοβαροί εκπαιδευτικοί λόγοι επιτάσσουν τη διάρκεια φοίτησης στα
Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. σε τέσσερις τάξεις, καθότι η συμπύκνωση της διδασκαλίας 
σε τρείς τάξεις θα λειτουργούσε επιβαρυντικά στην μάθηση των συγκεκριμένων 
μαθητών, με πιθανό αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του σχολείου σε σημαντικό βαθμό. 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η τετραετής φοίτηση θα δώσει στους μαθητές του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκεί- ου τη δυνατότητα καλύτερης 
αξιοποίησης των γνώσεών τους.
Άρθρο 26
Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
1. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της παρ. 1 
του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α' 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις 
τάξεις Α' , Β' Γ' και Δ' . Η Α' τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο 
πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού 
και μαθήματα επιλογής. Οι Β' και Γ' τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 
διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και 
τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η 
Δ' τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας 
και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β' 
και Γ' τάξεων και οι επιμέρους ειδικότητες της Δ' τάξης συστήνονται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α' 193). Δικαίωμα πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους 
υποψηφίους των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί 
τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων, 
τα ωρολόγια προγράμματα, η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των 
κλάδων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α' και Β' , ανάθεση όλων των τάξεων του 
Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που 
αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Λυκείου του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
10 του ν. 4186/2013.».
2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του 
ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, 
καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων. Επιπλέον:
α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από την Α' 
τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή της Α' τάξης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 
έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β' τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία 
της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας αυτών,
β) μαθητές που προήχθησαν από την Α' Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 
έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β' τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019,
γ) μαθητές που έχουν προαχθεί από την Β' και Γ' τάξη του τετραετούς Λυκείου του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολικό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την 
τετραετή φοίτησή τους με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στην 
υπουργική απόφαση 68755/Δ3/26.4.2017 (Β' 1606), όπως κάθε φορά ισχύει,
 

http://panvian.blogspot.com/2018/08/4559.html

 ________

Orasi mailing list
για την διαγραφή σας από αυτή την λίστα στείλτε email στην διεύθυνση
orasi-requ...@hostvis.net
και στο θέμα γράψτε unsubscribe

Για να στείλετε ένα μήνυμα και να το διαβάσουν όλοι οι συνδρομητές της λίστας 
στείλτε email στην διεύθυνση
Orasi@hostvis.net

διαβάστε τι συζητά αυτή η λίστα
http://hostvis.net/mailman/listinfo/orasi_hostvis.net

Για το αρχείο της λίστας
http://www.mail-archive.com/orasi@hostvis.net/
Εναλλακτικό αρχείο:
http://hostvis.net/pipermail/orasi_hostvis.net/
παλαιότερο αρχίο (έως 25/06/2011)
http://www.freelists.org/archives/orasi
__________
NVDA δωρεάν αναγνώστης οθόνης ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού
http://www.nvda-project.org/
_____________
Τα ηχογραφημένα βιβλία με φυσική φωνή που ανεβαίνουν στις βιβλιοπροτάσεις 
προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν οι φορείς των τυφλών
____________

Απαντηση