Kena register dulu ke atau main redah je?

Harisfazillah Jamel <linuxmalay...@gmail.com> wrote:

>FYIDalamhalini,pihakMAMPUdengansukacitanyamenjemputtuanuntukmenghadiripersidangantersebutsertamemanjangkanjemputaninikepada50ahliKomunitiOSS.
> 
>(Masukpercuma)---JEMPUTANKEPERSIDANGANKETUAPEGAWAIMAKLUMAT(CIO)MALAYSIANGOVERNMENTOPENSOURCESOFTWARE(MyGOSSCON)2013Salamsejahteradansalam1Malaysia:Rakyatdidahulukan,Pencapaiandiutamakan.Selanjutnya,sayamemohonperhatiantuantentangperkaradiatas.2.
>   
>Untukmaklumantuan,PersidanganCIOdanMyGOSSCON2013akandianjurkanbertujuanuntukmemberipendedahan,ruangperkongsiandanpertukaranmindaalamperkembangandantrendICTsemasa.Persidanganinijugamerupakanplatformkolaboratifstrategikdiantarasektorawam,industriICTdankomunitiOpenSourceSoftware(OSS).3.
>   
>Sehubungandenganitu,PersidanganCIOdanMyGOSSCON2013yangbertemakan“ChartingTheNextLevelofS.M.A.R.T.Government”akandiadakansepertiketetapanberikut:Tarikh
>   :    10Disember2013(Selasa)Masa    :    9.00pagihingga5.30petangTempat  :   
> GrandPutrajayaBallroom              HotelMarriotPutrajayaAturcara :    
>SilarujukBukuProgramPersidanganyangdisertakan4.   
>PersidangantahunaniniakandirasmikanolehYangBerhormatDatukJosephEntuluAnakBelaun,MenteridiJabatanPerdanaMenteri.Dalamhalini,pihakMAMPUdengansukacitanyamenjemputtuanuntukmenghadiripersidangantersebutsertamemanjangkanjemputaninikepada50ahliKomunitiOSS.5.
>   
>Sukacitasekiranyapihaktuandapatmemaklumkankehadiranmelaluie-melkepadasayadengankadarsecepatmungkinpada8Disember2013.Sekiranyaterdapatsebarangpertanyaan,silahubungisaya,SitiHawabintiMahadi,ditelefon:03-88725106ataue-mel:h...@mampu.gov.myataupegawai-pegawaisaya:a)CikVeronica(emel:veron...@mampu.gov.my);danb)Pn.Isnomaria(emel:ma...@mampu.gov.my).6.
>   
>Sesungguhnyaataskehadiranpuandidahuluidenganucapanterimakasihjua.Sekian.“BERSAMAMELAKSANATRANSFORMASI”“BERKHIDMATUNTUKNEGARA”Sayayangmenurutperintah,(SITIHAWAMAHADI)UrusetiaPersidanganb.p.KetuaPengarahMAMPU-----Tounsubscribefromanddetailaboutthisgrouphttp://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-informationOSDC.myDiscussionGroupInFacebookhttp://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/MalaysiaOpenSourceConference2013(MOSCMY)MOSC2013http://www.mosc.my/---AndamenerimamesejinikeranaandamelanggankumpulanOSDC.myMailingListGoogleKumpulan.Untukmenyahlanggankumpulaninidanberhentimenerimae-meldarikumpulan,hantarkane-melkeosdcmy-list+unsubscr...@googlegroups.com.Untukmengirimkepadakumpulanini,hantarkane-melkepadaosdcmy-l...@googlegroups.com.Lawatikumpulaninidihttp://groups.google.com/group/osdcmy-list.Untukmelihatperbincanganinidiweb,lawatihttps://groups.google.com/d/msgid/osdcmy-list/CAAOQdMU0P7dnuBOr4S_cdAtZ7y0jyqJWqwU0rOfaJVXSxZ%2Bu%3Dg%40mail.gmail.com.Untukmendapatkanpilihanlanjut,lawatihttps://groups.google.com/groups/opt_out.

-- 
--- 

To unsubscribe from and detail about this group 
http://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-information

OSDC.my Discussion Group In Facebook
http://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/

Malaysia Open Source Conference 2013 (MOSCMY)
MOSC2013 http://www.mosc.my/
--- 
Anda menerima mesej ini kerana anda melanggan kumpulan "OSDC.my Mailing List" 
Google Kumpulan.
Untuk menyahlanggan kumpulan ini dan berhenti menerima e-mel dari kumpulan, 
hantarkan e-mel ke osdcmy-list+unsubscr...@googlegroups.com.
Untuk mengirim kepada kumpulan ini, hantarkan e-mel kepada 
osdcmy-list@googlegroups.com.
Lawati kumpulan ini di http://groups.google.com/group/osdcmy-list.
Untuk melihat perbincangan ini di web, lawati 
https://groups.google.com/d/msgid/osdcmy-list/a0kb6st6k1kiw2sllfkvvyc8.1386304973120%40email.android.com.
Untuk mendapatkan pilihan lanjut, lawati 
https://groups.google.com/groups/opt_out.

Kirim email ke