Wat doet onder menu, instellingen, navigatie-instellingen, *Kaartpositie 
volgen *(Auto-center map view) ? Bij OsmAnd 2.7 en Android Nougat (7.0).

Ik heb die waarde op 15 seconden gesteld.

Ik verwacht dat elke vijftien seconden de kaart weer opgemaakt wordt met 
mijn positie in het midden. Dan heb ik 15 seconden een stilstaand beeld en 
dan verspringt de kaart weer zodanig dat mijn positie zich in het midden 
bevindt. 

Maar ik merk daar niets van. De kaart, inclusief de cursor waar ik ben, 
verandert voortdurend. Misschien wel verschillende keren per seconde.

Mijn vragen:
1- klopt de verwachting die ik heb?
2- Doet deze knop het wel? Zo ja...
3- Wat moet ik doen om deze knop aan het werk te zetten.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"Osmand" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to osmand+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to