با سلام و خسته نباشيد
من يك پايگاه داده روي يك سرور دور مي خواهم ايجاد كنم  براي اين كار من از پايگاه داده محلي local  خود (بوسيله Generate Sql) كد sql راب ايجاد كرده و آنرا در سرور اصلي اجرا كرده و
پايگاه داده و تمامي جداول را ايجاد كرده‌ام و لي موقع وارد كردن داده با مشكل مواجه شدم و آن اين است كه داده هاي ذخيره شده در سرور اصلي البته داده هاي متني بصورت علامت سئوال نمايش داده مي شوند.
كد پيج صفحات وب من يوني كد مي باشد.
از كساني كه در اين رابطه مي توانند مرا كمك كنند نهايت تشكر و قدرداني را دارم.
ضمنا بنده يك عكس از نمايش داده بصورت query  ضميمه نامه ارسال كرده‌ام.
با تشكر
 
كد sql من از جدول ايجاد شده در پايگاه داده در سرور اصلي ايجاد كردم در ذيل امده است همان طور كه در ذيل مي توانيد مشاهده كنيد  كدپيج  جدول بصورت COLLATE Arabic_CI_AS مي باشد ولي در نمايش داده در Enterprize Manager و هم در Query Analyzer به جاي نمايش صحيح دادهها علامت سئوال نشان مي دهد كه من يك عكس از انرا ضميمه‌ي ايميل خدمت شما ارسال مي ‌كنم.
باتشكر از حوصله‌تان.
در ضمن كدپيج صفحات وب من يوني‌كد utf-8 مي باشد.
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Member_Info]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Member_Info]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Member_Info] (
 [id] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
 [First] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Last] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Father_Name] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Date_Birth] [decimal](18, 0) NULL ,
 [Birt_num] [bigint] NULL ,
 [Birt_Place] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Mariage_Condition] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Colg_cond] [nchar] (20) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Job_Cond] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Sabegeh_Khosos] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Sabegeh_Dolati] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Last_Activity] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Year_OF_Gov] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Year_OF_Priv] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Address_Pos] [nvarchar] (150) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Field] [nchar] (10) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Year_OF_Graduate] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Profess] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [In1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [In2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [in3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Tel] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Address_Job] [nvarchar] (150) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [email] [nchar] (30) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [nation_ID] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [IT_Consultant] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Ict_Proj] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Project_Personal] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Membership_In_ICT_State] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_SuperViser_Project] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Personal_Project] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [ICDL_Trainer] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Soldier_cond] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [UserName] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Password] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY]
GO
 
 


Do you Yahoo!?
Protect your identity with Yahoo! Mail AddressGuard
--- Begin Message ---
با سلام و خسته نباشيد و تشكر و قدرداني بخاطر حوصله‌اي براي حل مشكل بنده صرف نموديد من مشكل خويش در
 
كد sql من از جدول ايجاد شده در پايگاه داده در سرور اصلي ايجاد كردم در ذيل امده است همان طور كه در ذيل مي توانيد مشاهده كنيد  كدپيج  جدول بصورت COLLATE Arabic_CI_AS مي باشد ولي در نمايش داده در Enterprize Manager و هم در Query Analyzer به جاي نمايش صحيح دادهها علامت سئوال نشان مي دهد كه من يك عكس از انرا ضميمه‌ي ايميل خدمت شما ارسال مي ‌كنم.
باتشكر از حوصله‌تان.
در ضمن كدپيج صفحات وب من يوني‌كد utf-8 مي باشد.
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Member_Info]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Member_Info]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Member_Info] (
 [id] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
 [First] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Last] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Father_Name] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Date_Birth] [decimal](18, 0) NULL ,
 [Birt_num] [bigint] NULL ,
 [Birt_Place] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Mariage_Condition] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Colg_cond] [nchar] (20) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Job_Cond] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Sabegeh_Khosos] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Sabegeh_Dolati] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Last_Activity] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Year_OF_Gov] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Year_OF_Priv] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Address_Pos] [nvarchar] (150) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Field] [nchar] (10) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Year_OF_Graduate] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Profess] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [In1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title1] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [In2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title2] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [From3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [To3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [in3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Title3] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Tel] [numeric](18, 0) NULL ,
 [Address_Job] [nvarchar] (150) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [email] [nchar] (30) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [nation_ID] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [IT_Consultant] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Ict_Proj] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_Project_Personal] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Membership_In_ICT_State] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Technical_SuperViser_Project] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Personal_Project] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [ICDL_Trainer] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Soldier_cond] [nchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [UserName] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL ,
 [Password] [nvarchar] (50) COLLATE Arabic_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY]
GO
 
 


Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business $15K Web Design Giveaway - Enter today

<<inline: sqserver_error_image.gif>>


--- End Message ---
_______________________________________________
PersianComputing mailing list
[EMAIL PROTECTED]
http://lists.sharif.edu/mailman/listinfo/persiancomputing

Reply via email to