Gặp bạn mới ngay!    Chào Trương Kim Loan,  Hàng triệu thành viên đang vui vẻ 
trên Twoo!  Đăng nhập ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE4JnU9JTJGJTNGc2tpcFNwbGFzaCUzRG1haWwmdD02NiZ1aT0xNDc0MjY0NTczMDQtOTA4ODc1OTM3LTY2JTJGMTAlMkYxJTJGNzEwJmE9cHp6OGFwX2U2MzUzMzYxNTU
 ) 

 ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 ) ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 ) ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 ) +8 8 ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 ) người đang đợi bạn trả lời những thông điệp của họ ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE
 
5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 ). Hãy tử tế và hồi âm ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTE5JnU9JTJGbWVzc2FnZXMlM0Zza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 )! 

 ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTI1JnU9JTJGNTAzMDQ5NjM3JTNGc2tpcFNwbGFzaCUzRG1haWwmdD02NiZ1aT0xNDc0MjY0NTczMDQtOTA4ODc1OTM3LTY2JTJGMTAlMkYxJTJGNzEwJmE9cHp6OGFwX2U2MzUzMzYxNTU
 ) ? ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTI2JnU9JTJGMTA2NjQ4NzQ3NyUzRnNraXBTcGxhc2glM0RtYWlsJnQ9NjYmdWk9MTQ3NDI2NDU3MzA0LTkwODg3NTkzNy02NiUyRjEwJTJGMSUyRjcxMCZhPXB6ejhhcF9lNjM1MzM2MTU1
 ) ? ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTI3JnU9JTJGNjU5MjU2OTMzJTNGc2tpcFNwbGFzaCUzRG1haWwmdD02NiZ1aT0xNDc0MjY0NTczMDQtOTA4ODc1OTM3LTY2JTJGMTAlMkYxJTJGNzEwJmE9cHp6OGFwX2U2MzUzMzYxNTU
 ) ? ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTI4JnU9JTJGMjExNjE4NjE5MyUzRnNraXBTcGxhc2glM0RtYWlsJnQ9NjYmdWk9MTQ3NDI2NDU3MzA0LTkwODg3NTkzNy02NiUyRjEwJTJGMSUyRjcxMCZhPXB6ejhhcF9lNjM1MzM2MTU1
 ) ? ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTI5JnU9JTJGNjYzMTczNDMxJTNGc2tpcFNwbGFzaCUzRG1haWwmdD02NiZ1aT0xNDc0
 MjY0NTczMDQtOTA4ODc1OTM3LTY2JTJGMTAlMkYxJTJGNzEwJmE9cHp6OGFwX2U2MzUzMzYxNTU ) 
? ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTMwJnU9JTJGNjQ1OTU4OTg3JTNGc2tpcFNwbGFzaCUzRG1haWwmdD02NiZ1aT0xNDc0MjY0NTczMDQtOTA4ODc1OTM3LTY2JTJGMTAlMkYxJTJGNzEwJmE9cHp6OGFwX2U2MzUzMzYxNTU
 ) ? 

    Twoo ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTMxJnU9JTJGJnQ9NjYmdWk9MTQ3NDI2NDU3MzA0LTkwODg3NTkzNy02NiUyRjEwJTJGMSUyRjcxMCZhPXB6ejhhcF9lNjM1MzM2MTU1
 )  Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Trương Kim Loan 
(pgcluster-gene...@pgfoundry.org ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTMxJnU9JTJGJnQ9NjYmdWk9MTQ3NDI2NDU3MzA0LTkwODg3NTkzNy02NiUyRjEwJTJGMSUyRjcxMCZhPXB6ejhhcF9lNjM1MzM2MTU1
 )) trên Twoo - Hủy đăng ký ( 
https://www.twoo.com/mailurl/aT0xY3MtZjE0ZDV0LTJxNnBrYjZsLWMxMCZsPTMzJnU9JTJGc2V0dGluZ3MlMkZlbWFpbHMlMkYlM0Z2aWV3JTNEdW5zdWJzY3JpYmUlMjZhY3Rpb24lM0R1bnN1YnNjcmliZUZyb21UeXBlJTI2dmFsdWUlM0ROTyUyNnR5cGVpZCUzRDglMjZza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTY2JnVpPTE0NzQyNjQ1NzMwNC05MDg4NzU5MzctNjYlMkYxMCUyRjElMkY3MTAmYT1weno4YXBfZTYzNTMzNjE1NQ
 )Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, 
belgiumbe0537240636.info...@twoo.com ( mailto:info...@twoo.com )  
_______________________________________________
Pgcluster-general mailing list
Pgcluster-general@lists.pgfoundry.org
http://lists.pgfoundry.org/mailman/listinfo/pgcluster-general

Reply via email to