Hello again ;]

I've translated file libpq and as usually files attached goes :


libpq-pl.po goes to folder: ~/pgsql/src/interfaces/libpq/po/pl.po nls.mk goes to folder: ~/pgsql/src/interfaces/libpq/nls.mk

greetings toczek.
# LIBPQ Translated Messages into the Polish Language (ISO-8859-2)
#
# Copyright (c) 2005 toczek, [EMAIL PROTECTED]
# Distributed under the same licensing terms as PostgreSQL itself.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpq\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-09 19:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-10 01:27+0100\n"
"Last-Translator: toczek <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"Language-Team:\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: fe-auth.c:232
#, c-format
msgid "Kerberos 4 error: %s\n"
msgstr "Błąd programu Kerberos 4: %s\n"

#: fe-auth.c:393
#, c-format
msgid "could not set socket to blocking mode: %s\n"
msgstr "nie można ustawić gniazda w tryb blokowy: %s\n"

#: fe-auth.c:410 fe-auth.c:414
#, c-format
msgid "Kerberos 5 authentication rejected: %*s\n"
msgstr "Kerberos 5 autoryzacja odrzucona: %*s\n"

#: fe-auth.c:440
#, c-format
msgid "could not restore non-blocking mode on socket: %s\n"
msgstr "nie można odtworzyć trybu nieblokowego gniazda: %s\n"

#: fe-auth.c:507
msgid "SCM_CRED authentication method not supported\n"
msgstr "Metoda autoryzacji SCM_CRED nie jest dostępna\n"

#: fe-auth.c:529 fe-connect.c:1420 fe-connect.c:2631 fe-connect.c:2640
#: fe-lobj.c:556 fe-protocol2.c:1007 fe-protocol3.c:958
msgid "out of memory\n"
msgstr "brak pamięci\n"

#: fe-auth.c:599
msgid "Kerberos 4 authentication failed\n"
msgstr "Kerberos 4: autoryzacja odrzucona\n"

#: fe-auth.c:607
msgid "Kerberos 4 authentication not supported\n"
msgstr "Metoda autoryzacji Kerberos 4 nie jest dostępna\n"

#: fe-auth.c:618
msgid "Kerberos 5 authentication failed\n"
msgstr "Kerberos 5: autoryzacja odrzucona\n"

#: fe-auth.c:626
msgid "Kerberos 5 authentication not supported\n"
msgstr "Metoda autoryzacji Kerberos 5 nie jest dostępna\n"

#: fe-auth.c:654
#, c-format
msgid "authentication method %u not supported\n"
msgstr "Metoda autoryzacji %u nie jest dostępna\n"

#: fe-auth.c:691
#, c-format
msgid "invalid authentication service name \"%s\", ignored\n"
msgstr "błędna nazwa usługi autoryzacji \"%s\", pomijam\n"

#: fe-auth.c:764
#, c-format
msgid "fe_getauthname: invalid authentication system: %d\n"
msgstr "fe_getauthname: błędy system autoryzacji: %d\n"

#: fe-connect.c:469
#, c-format
msgid "invalid sslmode value: \"%s\"\n"
msgstr "błędna wartość sslmode: \"%s\"\n"

#: fe-connect.c:489
#, c-format
msgid "sslmode value \"%s\" invalid when SSL support is not compiled in\n"
msgstr "błędna wartość sslmode \"%s\" gdyż obsługa SSL nie została 
skompilowana\n"

#: fe-connect.c:805
#, c-format
msgid "could not set socket to TCP no delay mode: %s\n"
msgstr "nie można ustawić gniazda TCP w tryb bez opóźnień: %s\n"

#: fe-connect.c:836
#, c-format
msgid ""
"could not connect to server: %s\n"
"\tIs the server running locally and accepting\n"
"\tconnections on Unix domain socket \"%s\"?\n"
msgstr ""
"nie można połączyć się z serwerem: %s\n"
"\tCzy serwer działa lokalnie i akceptuje\n"
"\tpołączenia przy pomocy gniazd dziedziny uniksa \"%s\"?\n"

#: fe-connect.c:848
#, c-format
msgid ""
"could not connect to server: %s\n"
"\tIs the server running on host \"%s\" and accepting\n"
"\tTCP/IP connections on port %s?\n"
msgstr ""
"nie można połączyć się z serwerem: %s\n"
"\tCzy serwer działa na stacji siecowej \"%s\" i akceptuje\n"
"\tpołączenia TCP/IP na porcie %s?\n"

#: fe-connect.c:936
#, c-format
msgid "could not translate host name \"%s\" to address: %s\n"
msgstr "nie można przetłumaczyć nazwy host'a \"%s\" na adres: %s\n"

#: fe-connect.c:940
#, c-format
msgid "could not translate Unix-domain socket path \"%s\" to address: %s\n"
msgstr "nie można przetłumaczyć ścieżki gniazda Unix-domain \"%s\" na adres: 
%s\n"

#: fe-connect.c:1144
msgid "invalid connection state, probably indicative of memory corruption\n"
msgstr "błędny stan połączenia, prawdopodobnie oznajmiający uszkodzenie 
pamięci\n"

#: fe-connect.c:1187
#, c-format
msgid "could not create socket: %s\n"
msgstr "nie można utworzyć gniazda: %s\n"

#: fe-connect.c:1210
#, c-format
msgid "could not set socket to non-blocking mode: %s\n"
msgstr "nie można ustawić gniazda w tryb non-blocking: %s\n"

#: fe-connect.c:1222
#, c-format
msgid "could not set socket to close-on-exec mode: %s\n"
msgstr "nie można ustawić gniazda osługi zamknięcia przy uruchomieniu: %s\n"

#: fe-connect.c:1314
#, c-format
msgid "could not get socket error status: %s\n"
msgstr "nie można otrzymać błędu gniazda: %s\n"

#: fe-connect.c:1353
#, c-format
msgid "could not get client address from socket: %s\n"
msgstr "nie można otrzymać adresu klienta z gniazda: %s\n"

#: fe-connect.c:1398
#, c-format
msgid "could not send SSL negotiation packet: %s\n"
msgstr "nie można wysłać pakietu negcjacji SSL: %s\n"

#: fe-connect.c:1433
#, c-format
msgid "could not send startup packet: %s\n"
msgstr "nie można wysłać pakietu rozpoczynającego: %s\n"

#: fe-connect.c:1498 fe-connect.c:1515
msgid "server does not support SSL, but SSL was required\n"
msgstr "serwer nie obsługuje SSL, ale SSL jest wymagane\n"

#: fe-connect.c:1531
#, c-format
msgid "received invalid response to SSL negotiation: %c\n"
msgstr "otrzymano niepoprawną odpowiedziedź negocjacji SSL: %c\n"

#: fe-connect.c:1588 fe-connect.c:1620
#, c-format
msgid "expected authentication request from server, but received %c\n"
msgstr "oczekiwano prośby autoryzacji z serwera ale otrzymano %c\n"

#: fe-connect.c:1856
msgid "unexpected message from server during startup\n"
msgstr "niespodziewana wiadomość z serwera podczas startu\n"

#: fe-connect.c:1926
#, c-format
msgid "invalid connection state %c, probably indicative of memory corruption\n"
msgstr "nieprawidłowy stan połączenia %c, prawdopodobnie oznajmiający 
uszkodzenie pamięci\n"

#: fe-connect.c:2679
#, c-format
msgid "missing \"=\" after \"%s\" in connection info string\n"
msgstr "brakujące \"=\" po \"%s\" w łańcuchu informacyjnym połączenia\n"

#: fe-connect.c:2728
msgid "unterminated quoted string in connection info string\n"
msgstr ""

#: fe-connect.c:2762
#, c-format
msgid "invalid connection option \"%s\"\n"
msgstr "błędna opcja połączenia \"%s\"\n"

#: fe-connect.c:2984
msgid "connection pointer is NULL\n"
msgstr "wskaźnik połączenia ma wartość NULL\n"

#: fe-connect.c:3223
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Password file %s has world or group read access; permission should "
"be u=rw (0600)\n"
msgstr ""
"UWAGA: Plik hasła %s posiada globalne lub grupowe uprawnienia odczytu.\n"
"Uprawniania powinny być usawione: u=rw (0600)\n"

#: fe-exec.c:479
msgid "NOTICE"
msgstr "OSTRZEŻENIE"

#: fe-exec.c:648 fe-exec.c:700 fe-exec.c:740
msgid "command string is a null pointer\n"
msgstr "łańcuch polecenia jest wskaźnikiem null\n"

#: fe-exec.c:733 fe-exec.c:823
msgid "statement name is a null pointer\n"
msgstr "nazwa instrukcji jest wskaźnikiem null\n"

#: fe-exec.c:748 fe-exec.c:897 fe-exec.c:1572
msgid "function requires at least protocol version 3.0\n"
msgstr "funkcja wymaga przynajmniej protokołu w wersji 3.0\n"

#: fe-exec.c:854
msgid "no connection to the server\n"
msgstr "brak połączenia z serwerem\n"

#: fe-exec.c:861
msgid "another command is already in progress\n"
msgstr "inne polecenie jest aktualnie wykonywane\n"

#: fe-exec.c:1199
#, c-format
msgid "unexpected asyncStatus: %d\n"
msgstr "nieoczekiwany asyncStatus: %d\n"

#: fe-exec.c:1326
msgid "COPY terminated by new PQexec"
msgstr "KOPIOWANIE zakończone przez nowe PQexec"

#: fe-exec.c:1334
msgid "COPY IN state must be terminated first\n"
msgstr "stan COPY IN musi zostać wcześniej zakończony\n"

#: fe-exec.c:1354
msgid "COPY OUT state must be terminated first\n"
msgstr "stan COPY OUT musi zostać wcześniej zakończony\n"

#: fe-exec.c:1464 fe-exec.c:1529 fe-exec.c:1614 fe-protocol2.c:1153
#: fe-protocol3.c:1115
msgid "no COPY in progress\n"
msgstr ""

#: fe-exec.c:1806
msgid "connection in wrong state\n"
msgstr "połączenie posiada błędny stan\n"

#: fe-exec.c:1837
msgid "invalid ExecStatusType code"
msgstr "błedny kod ExecStatusType"

#: fe-exec.c:1901 fe-exec.c:1924
#, c-format
msgid "column number %d is out of range 0..%d"
msgstr "numer kolumny %d wykracza poza zakres 0..%d"

#: fe-exec.c:1917
#, c-format
msgid "row number %d is out of range 0..%d"
msgstr "numer wiersza %d wykracza poza zakres 0..%d"

#: fe-exec.c:2199
#, c-format
msgid "could not interpret result from server: %s"
msgstr "nie można zinterpretować wyników z serwera: %s"

#: fe-lobj.c:410 fe-lobj.c:495
#, c-format
msgid "could not open file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można otworzyć pliku \"%s\": %s\n"

#: fe-lobj.c:422
#, c-format
msgid "could not create large object for file \"%s\"\n"
msgstr "nie można utworzyć dużego obiektu dla pliku \"%s\"\n"

#: fe-lobj.c:432 fe-lobj.c:482
#, c-format
msgid "could not open large object %u\n"
msgstr "nie można otworzyć dużego obiektu %u\n"

#: fe-lobj.c:447
#, c-format
msgid "error while reading file \"%s\"\n"
msgstr "błąd podczas odczytu pliku \"%s\"\n"

#: fe-lobj.c:510 fe-lobj.c:523
#, c-format
msgid "error while writing to file \"%s\"\n"
msgstr "błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"\n"

#: fe-lobj.c:601
msgid "query to initialize large object functions did not return data\n"
msgstr "zapytanie inicjalizujące duży obiekt nie zwróciło żadnych danych\n"

#: fe-lobj.c:639
msgid "cannot determine OID of function lo_open\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_open\n"

#: fe-lobj.c:646
msgid "cannot determine OID of function lo_close\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_close\n"

#: fe-lobj.c:653
msgid "cannot determine OID of function lo_creat\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_creat\n"

#: fe-lobj.c:660
msgid "cannot determine OID of function lo_unlink\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_unlink\n"

#: fe-lobj.c:667
msgid "cannot determine OID of function lo_lseek\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_lseek\n"

#: fe-lobj.c:674
msgid "cannot determine OID of function lo_tell\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lo_tell\n"

#: fe-lobj.c:681
msgid "cannot determine OID of function loread\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji loread\n"

#: fe-lobj.c:688
msgid "cannot determine OID of function lowrite\n"
msgstr "nie można ustalić OID funkcji lowrite\n"

#: fe-misc.c:228
#, c-format
msgid "integer of size %lu not supported by pqGetInt"
msgstr "typ integer o rozmiarze %lu nie jest obsługiwany przez pqGetInt"

#: fe-misc.c:264
#, c-format
msgid "integer of size %lu not supported by pqPutInt"
msgstr "typ intiger o rozmiarze %lu nie jest obsługiwany przez pqPutInt"

#: fe-misc.c:544 fe-misc.c:748
msgid "connection not open\n"
msgstr "połączenie nie jest otwarte\n"

#: fe-misc.c:610 fe-misc.c:701
#, c-format
msgid "could not receive data from server: %s\n"
msgstr "nie można otrzymać danych z serwera: %s\n"

#: fe-misc.c:718 fe-misc.c:786
msgid ""
"server closed the connection unexpectedly\n"
"\tThis probably means the server terminated abnormally\n"
"\tbefore or while processing the request.\n"
msgstr ""
"serwer zamknął połączenie niespodziewanie\n"
"\tOznacza to prawdopodobnie iż serwer zakończył działanie niepoprawnie\n"
"\tprzed lub podczas przetwarzania zapytania.\n"

#: fe-misc.c:803
#, c-format
msgid "could not send data to server: %s\n"
msgstr "nie można wysłać danych do serwera: %s\n"

#: fe-misc.c:923
msgid "timeout expired\n"
msgstr "upłynął limit czasu rządania\n"

#: fe-misc.c:968
msgid "socket not open\n"
msgstr "gniazdo nie jest otwarte\n"

#: fe-misc.c:991
#, c-format
msgid "select() failed: %s\n"
msgstr "select() nie udało się: %s\n"

#: fe-protocol2.c:91
#, c-format
msgid "invalid setenv state %c, probably indicative of memory corruption\n"
msgstr "niepoprawny stan setenv %c, prawdopodobnie oznajmiający uszkodzenie 
pamięci\n"

#: fe-protocol2.c:333
#, c-format
msgid "invalid state %c, probably indicative of memory corruption\n"
msgstr "nieporawny stan %c, prawdopodobnie oznajmiający uszkodzenie pamięci\n"

#: fe-protocol2.c:423 fe-protocol3.c:183
#, c-format
msgid "message type 0x%02x arrived from server while idle"
msgstr "otrzymano wiadomość typu 0x%02x z serwera podczas procesu bezczynności"

#: fe-protocol2.c:462
#, c-format
msgid "unexpected character %c following empty query response (\"I\" message)"
msgstr "nieznany znak %c następujący po odpowiedzi pustego zapytania ( 
wiadomość\"I\") "

#: fe-protocol2.c:517
msgid ""
"server sent data (\"D\" message) without prior row description (\"T\" "
"message)"
msgstr ""
"serwer wysłał dane (wiadomość \"D\") bez wcześniejszego opisu wiersza 
(wiadomość \"T\")"

#: fe-protocol2.c:533
msgid ""
"server sent binary data (\"B\" message) without prior row description (\"T\" "
"message)"
msgstr ""
"serwer wysłał dane binarne (wiadomość \"B\") bez wcześniejszego opisu "
"wiersza (wiadomość \"T\")"

#: fe-protocol2.c:548 fe-protocol3.c:344
#, c-format
msgid "unexpected response from server; first received character was \"%c\"\n"
msgstr "nieznana odpowiedź z serwera: pierszym znakiem otrzymanym był \"%c\"\n"

#: fe-protocol2.c:760 fe-protocol3.c:577
msgid "out of memory for query result\n"
msgstr "brak pamięci dla rezultatów zapytania\n"

#: fe-protocol2.c:1196 fe-protocol3.c:1184
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: fe-protocol2.c:1208
msgid "lost synchronization with server, resetting connection"
msgstr "utracono synchronizację z serwerem, resetuję połączenie"

#: fe-protocol2.c:1343 fe-protocol2.c:1375 fe-protocol3.c:1387
#, c-format
msgid "protocol error: id=0x%x\n"
msgstr "błąd protokołu: id=0x%x\n"

#: fe-protocol3.c:306
msgid ""
"server sent data (\"D\" message) without prior row description (\"T\" "
"message)\n"
msgstr ""
"serwer wysłał dane (wiadmość \"D\") bez wcześniejszego opisu wiersza 
(wiadomość \"T\")\n"

#: fe-protocol3.c:365
#, c-format
msgid "message contents do not agree with length in message type \"%c\"\n"
msgstr "zawartość wiadomości nie zgadza się z długością wiadomości typu 
\"%c\"\n"

#: fe-protocol3.c:386
#, c-format
msgid "lost synchronization with server: got message type \"%c\", length %d\n"
msgstr "utracono synchronizację z serwerm: otrzymano wiadomość typu\"%c\", 
długość %d\n"

#: fe-protocol3.c:522
msgid "unexpected field count in \"D\" message\n"
msgstr "nieznane pole wyliczone w wiadomości \"D\"\n"

#. translator: %s represents a digit string
#: fe-protocol3.c:651 fe-protocol3.c:659
#, c-format
msgid " at character %s"
msgstr " znak %s"

#: fe-protocol3.c:668
#, c-format
msgid "DETAIL: %s\n"
msgstr "SZCZEGÓŁY: %s\n"

#: fe-protocol3.c:671
#, c-format
msgid "HINT: %s\n"
msgstr "PODPOWIEDŹ: %s\n"

#: fe-protocol3.c:674
#, c-format
msgid "QUERY: %s\n"
msgstr "ZAPYTANOE: %s\n"

#: fe-protocol3.c:677
#, c-format
msgid "CONTEXT: %s\n"
msgstr "KONTEKST: %s\n"

#: fe-protocol3.c:689
msgid "LOCATION: "
msgstr "LOKALIZACJA: "

#: fe-protocol3.c:691
#, c-format
msgid "%s, "
msgstr "%s, "

#: fe-protocol3.c:693
#, c-format
msgid "%s:%s"
msgstr "%s:%s"

#: fe-protocol3.c:1000
msgid "PQgetline: not doing text COPY OUT\n"
msgstr "PQgetline: nie działam aktualnie w stanie COPY OUT\n"

#: fe-secure.c:273
#, c-format
msgid "could not establish SSL connection: %s\n"
msgstr "nie można ustanowić połączenia SSL: %s\n"

#: fe-secure.c:344 fe-secure.c:439 fe-secure.c:1042
#, c-format
msgid "SSL SYSCALL error: %s\n"
msgstr "błąd SSL SYSCALL: %s\n"

#: fe-secure.c:349 fe-secure.c:445 fe-secure.c:1046
msgid "SSL SYSCALL error: EOF detected\n"
msgstr "błąd SSL SYSCALL: wykryto EOF\n"

#: fe-secure.c:361 fe-secure.c:456 fe-secure.c:1065
#, c-format
msgid "SSL error: %s\n"
msgstr "błąd SSL: %s\n"

#: fe-secure.c:371 fe-secure.c:466 fe-secure.c:1075
#, c-format
msgid "unrecognized SSL error code: %d\n"
msgstr "nieznany błąd SSL o kodzie: %d\n"

#: fe-secure.c:536
#, c-format
msgid "error querying socket: %s\n"
msgstr "błąd zapytania gniazda: %s\n"

#: fe-secure.c:564
#, c-format
msgid "could not get information about host \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można otrzymać informacji o stacji siecowej \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:583
msgid "unsupported protocol\n"
msgstr "nieobsługiwany protokół\n"

#: fe-secure.c:605
#, c-format
msgid "server common name \"%s\" does not resolve to %ld.%ld.%ld.%ld\n"
msgstr "nazwa serwera \"%s\" nie odpowiada %ld.%ld.%ld.%ld\n"

#: fe-secure.c:612
#, c-format
msgid "server common name \"%s\" does not resolve to peer address\n"
msgstr ""

#: fe-secure.c:782
msgid "could not get user information\n"
msgstr "nie można uzykać informacji o użytkowniku\n"

#: fe-secure.c:791
#, c-format
msgid "could not open certificate file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można otworzyć pliku certyfikatu \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:800
#, c-format
msgid "could not read certificate file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można odczytać pliku certyfikatu \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:813
#, c-format
msgid "certificate present, but not private key file \"%s\"\n"
msgstr "znaleziono certyfikat ale nie znaleziono pliku z prywatnym kluczem 
\"%s\"\n"

#: fe-secure.c:822
#, c-format
msgid "private key file \"%s\" has wrong permissions\n"
msgstr "plik z prywatnym kluczem \"%s\" posiada błędne uprawnienia\n"

#: fe-secure.c:830
#, c-format
msgid "could not open private key file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można otworzyć pliku z prywatnym kluczem \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:838
#, c-format
msgid "private key file \"%s\" changed during execution\n"
msgstr "plik z prywatnym kluczem \"%s\" zmieniony podczas wykonywania\n"

#: fe-secure.c:846
#, c-format
msgid "could not read private key file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można odczytać pliku z prywatnym kluczem \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:860
#, c-format
msgid "certificate does not match private key file \"%s\": %s\n"
msgstr "certyfikat nie pokrywa się z prywatnym kluczem w pliku \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:943
#, c-format
msgid "could not create SSL context: %s\n"
msgstr "nie można utworzyć kontekstu SSL: %s\n"

#: fe-secure.c:982
#, c-format
msgid "could not read root certificate file \"%s\": %s\n"
msgstr "nie można odczytać pliku z certyfikatem użytkownika root \"%s\": %s\n"

#: fe-secure.c:1095
#, c-format
msgid "certificate could not be validated: %s\n"
msgstr "certyfikat nie może zostać potwierdzony: %s\n"

#: fe-secure.c:1109
#, c-format
msgid "certificate could not be obtained: %s\n"
msgstr "certygikat nie może zostać otrzymany: %s\n"
# $PostgreSQL: pgsql/src/interfaces/libpq/nls.mk,v 1.19 2004/12/13 16:30:51 
petere Exp $
CATALOG_NAME  := libpq
AVAIL_LANGUAGES := af cs de es fr hr it ko nb pl pt_BR ru sk sl sv tr zh_CN 
zh_TW
GETTEXT_FILES  := fe-auth.c fe-connect.c fe-exec.c fe-lobj.c fe-misc.c 
fe-protocol2.c fe-protocol3.c fe-secure.c
GETTEXT_TRIGGERS:= libpq_gettext pqInternalNotice:2
---------------------------(end of broadcast)---------------------------
TIP 7: don't forget to increase your free space map settings

Reply via email to