Hello.
I've made same updates and fixed some errors in file initdb-pl.po.
File is attached.


toczek
# INITDB Translated Messages into the Polish Language (ISO-8859-2)
#
# Copyright (c) 2005 toczek, [EMAIL PROTECTED]
# Distributed under the same licensing terms as PostgreSQL itself.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: initdb-cs\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 13:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-12 15:24+0100\n"
"Last-Translator: toczek <[EMAIL PROTECTED]>\n"
"Language-Team:\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: initdb.c:251 initdb.c:265
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: brak pamięci\n"

#: initdb.c:372 initdb.c:1406
#, c-format
msgid "%s: could not open file \"%s\" for reading: %s\n"
msgstr "%s: nie można otworzyć pliku \"%s\" do odczytu: %s\n"

#: initdb.c:433 initdb.c:1033 initdb.c:1060
#, c-format
msgid "%s: could not open file \"%s\" for writing: %s\n"
msgstr "%s: nie można otworzyć pliku \"%s\" do zapisu: %s\n"

#: initdb.c:441 initdb.c:449 initdb.c:1040 initdb.c:1066
#, c-format
msgid "%s: could not write file \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: nie można zapisać pliku \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:468
#, c-format
msgid "%s: could not execute command \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: nie można wykonać komendy \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:591
#, c-format
msgid "%s: removing data directory \"%s\"\n"
msgstr "%s: usuwanie katalogu danych \"%s\"\n"

#: initdb.c:594
#, c-format
msgid "%s: failed to remove data directory\n"
msgstr "%s: nie udało się usunięcie katalogu danych\n"

#: initdb.c:600
#, c-format
msgid "%s: removing contents of data directory \"%s\"\n"
msgstr "%s: usuwanie zawartości w katalogu danych \"%s\"\n"

#: initdb.c:603
#, c-format
msgid "%s: failed to remove contents of data directory\n"
msgstr "%s: nie udało się usunąć zawartości w katalogu danych\n"

#: initdb.c:612
#, c-format
msgid "%s: data directory \"%s\" not removed at user's request\n"
msgstr "%s: katalog \"%s\" nie został usunięty na żadanie użytkownika\n"

#: initdb.c:638
#, c-format
msgid ""
"%s: cannot be run as root\n"
"Please log in (using, e.g., \"su\") as the (unprivileged) user that will\n"
"own the server process.\n"
msgstr ""
"%s: nie można uruchomić jako root\n"
"Proszę zalogować (używajac np: \"su\") się na użytkownika który\n"
"będzie właścicielem procesu.\n"

#: initdb.c:687
#, c-format
msgid "%s: \"%s\" is not a valid server encoding name\n"
msgstr "%s: \"%s\" nie jest poprawną nazwą kodowania\n"

#: initdb.c:842
#, c-format
msgid "%s: warning: encoding mismatch\n"
msgstr "%s: uwaga: błędne kodowanie\n"

#: initdb.c:844
#, c-format
msgid ""
"The encoding you selected (%s) and the encoding that the selected\n"
"locale uses (%s) are not known to match. This may lead to\n"
"misbehavior in various character string processing functions. To fix\n"
"this situation, rerun %s and either do not specify an encoding\n"
"explicitly, or choose a matching combination.\n"
msgstr ""
"Kodowanie które wybrałeś (%s) i kodowanie które jest używane przez\n"
"reguły językowe (%s) nie zgadzają się. Może to prowadzić\n"
"do błędów w wielu funkcjach operującuch na stringach.\n"
"Aby poprawić ten błąd uruchom ponownie %s i albo nie ustawiaj kodowania\n"
"lub wybierz pasującą kombinację.\n"

#: initdb.c:974
#, c-format
msgid "%s: could not create directory \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:1002
#, c-format
msgid ""
"%s: file \"%s\" does not exist\n"
"This means you have a corrupted installation or identified\n"
"the wrong directory with the invocation option -L.\n"
msgstr ""
"%s: plik \"%s\" nie istnieje\n"
"Oznacza to iż posiadasz uszkodzoną instalację lub wskazałeś\n"
"zły katalog przy użyciu opcji -L.\n"

#: initdb.c:1084
msgid "selecting default max_connections ... "
msgstr "wybieranie standardowej wartości max_connections ... "

#: initdb.c:1120
msgid "selecting default shared_buffers ... "
msgstr "wybieranie standardowej wartości shared_buffers ... "

#: initdb.c:1153
msgid "creating configuration files ... "
msgstr "tworzenie plików konfiguracyjnych ... "

#: initdb.c:1254
#, c-format
msgid "creating template1 database in %s/base/1 ... "
msgstr "tworzenie bazy template1 w folderze %s/base/1 ... "

#: initdb.c:1270
#, c-format
msgid ""
"%s: input file \"%s\" does not belong to PostgreSQL %s\n"
"Check your installation or specify the correct path using the option -L.\n"
msgstr ""
"%s: plik wejściowy \"%s\" nie należy do bazy danych PostgreSQL %s\n"
"Sprawdź swoją instalację lub podaj poprawą scieżkę przy pomocy zmiennej -L.\n"

#: initdb.c:1345
msgid "initializing pg_shadow ... "
msgstr "przygotowywanie pg_shadow ... "

#: initdb.c:1381
msgid "Enter new superuser password: "
msgstr "Podaj hasło superużytkownika: "

#: initdb.c:1382
msgid "Enter it again: "
msgstr "Powtórz podane hasło: "

#: initdb.c:1385
msgid "Passwords didn't match.\n"
msgstr "Podane hasła różnią się.\n"

#: initdb.c:1412
#, c-format
msgid "%s: could not read password from file \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: nie można odczytać hasła z pliku \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:1425
msgid "setting password ... "
msgstr "ustawianie hasła ... "

#: initdb.c:1446
#, c-format
msgid "%s: The password file was not generated. Please report this problem.\n"
msgstr "%s: Plik z hasłem nie został stworzony. Proszę zgłosić ten problem.\n"

#: initdb.c:1474
msgid "enabling unlimited row size for system tables ... "
msgstr "umożliwienie nieskończonego rozmiaru wiersza w tabeli systemowej ... "

#: initdb.c:1547
msgid "initializing pg_depend ... "
msgstr "przygotowywanie pg_depend ... "

#: initdb.c:1575
msgid "creating system views ... "
msgstr "tworzenie widoków systemowych ... "

#: initdb.c:1611
msgid "loading pg_description ... "
msgstr "ładowanie pg_decription ... "

#: initdb.c:1650
msgid "creating conversions ... "
msgstr "tworzenie konwersji ... "

#: initdb.c:1704
msgid "setting privileges on built-in objects ... "
msgstr "ustawianie uprawnień dla wbudowanych obiektów ... "

#: initdb.c:1762
msgid "creating information schema ... "
msgstr "tworzenie schematu informacyjnego ... "

#: initdb.c:1819
msgid "vacuuming database template1 ... "
msgstr "czyszczenie bazy template1 ... "

#: initdb.c:1873
msgid "copying template1 to template0 ... "
msgstr "kopiowanie bazy template1 do bazy template0 ... "

#: initdb.c:1930
msgid "caught signal\n"
msgstr "sygnał otrzymany\n"

#: initdb.c:1936
#, c-format
msgid "could not write to child process: %s\n"
msgstr "nie można zapisać do procesu potomnego: %s\n"

#: initdb.c:1944
msgid "ok\n"
msgstr "ok\n"

#: initdb.c:1992
#, c-format
msgid "%s: invalid locale name \"%s\"\n"
msgstr "%s: błędna nazwa lokalna \"%s\"\n"

#: initdb.c:2059
#, c-format
msgid ""
"%s initializes a PostgreSQL database cluster.\n"
"\n"
msgstr ""
"%s Przygotowanie bazy danych PostgreSQL.\n"
"\n"

#: initdb.c:2060
msgid "Usage:\n"
msgstr "Składnia:\n"

#: initdb.c:2061
#, c-format
msgid " %s [OPTION]... [DATADIR]\n"
msgstr " %s [OPCJA]... [KATALOG-DOCELOWY]\n"

#: initdb.c:2062
msgid ""
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Opcje:\n"

#: initdb.c:2063
msgid " [-D, --pgdata=]DATADIR   location for this database cluster\n"
msgstr " [-D, --pgdata=]KATALOG-DOCELOWY   lokalizacja bazy danych\n"

#: initdb.c:2064
msgid " -E, --encoding=ENCODING  set default encoding for new databases\n"
msgstr " -E, --encoding=KODOWANIE  ustawia podstawowe kodowanie dla nowej 
bazy\n"

#: initdb.c:2065
msgid ""
" --locale=LOCALE      initialize database cluster with given locale\n"
msgstr ""
" --locale=LOCALE            przygotowanie klastra bazy danych z 
podanymi regułami językowymi\n"

#: initdb.c:2066
msgid ""
" --lc-collate, --lc-ctype, --lc-messages=LOCALE\n"
" --lc-monetary, --lc-numeric, --lc-time=LOCALE\n"
"              initialize database cluster with given locale\n"
"              in the respective category (default taken from\n"
"              environment)\n"
msgstr ""
" --lc-collate, --lc-ctype, --lc-messages=LOCALE\n"
" --lc-monetary, --lc-numeric, --lc-time=LOCALE\n"
"              przygotowanie klastra bazy danych z podamymi\n"
"              regułami językowymi dla poszczególnych kategori\n"

#: initdb.c:2071
msgid " --no-locale        equivalent to --locale=C\n"
msgstr " --no-locale            równoważne z opcją --locale=C\n"

#: initdb.c:2072
msgid ""
" -A, --auth=METHOD     default authentication method for local "
"connections\n"
msgstr ""
" -A, --auth=METODA       podstawowa metoda autoryzacji dla lokalnych "
"połączeń\n"

#: initdb.c:2073
msgid " -U, --username=NAME    database superuser name\n"
msgstr " -U, --username=NAZWA    właściciel bazy danych\n"

#: initdb.c:2074
msgid ""
" -W, --pwprompt      prompt for a password for the new superuser\n"
msgstr ""
" -W, --pwprompt      proś o hasło dla właściciela bazy danych\n"

#: initdb.c:2075
msgid ""
" --pwfile=FILE       read password for the new superuser from file\n"
msgstr ""
" --pwfile=PLIK      czytaj hasło dla właściciela bazy z pliku\n"

#: initdb.c:2076
msgid " -?, --help        show this help, then exit\n"
msgstr " -?, --help              pokaż tą pomoc i zakończ 
działanie\n"

#: initdb.c:2077
msgid " -V, --version       output version information, then exit\n"
msgstr " -V, --versin             pokaż informacje o wersji i 
zakończ\n"

#: initdb.c:2078
msgid ""
"\n"
"Less commonly used options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Rzadziej używane opcje:\n"

#: initdb.c:2079
msgid " -d, --debug        generate lots of debugging output\n"
msgstr " -d, --debug              wyświetlanie informacji 
debugger'a\n"

#: initdb.c:2080
msgid " -s, --show        show internal settings\n"
msgstr " -s, --show              pokaż wewnętrzne ustawienia\n"

#: initdb.c:2081
msgid " -L DIRECTORY       where to find the input files\n"
msgstr " -L KATALOG              gdzie szukać plików 
wejściowych\n"

#: initdb.c:2082
msgid " -n, --noclean       do not clean up after errors\n"
msgstr " -n, --noclean             błędy nie będą porządkowane\n"

#: initdb.c:2083
msgid ""
"\n"
"If the data directory is not specified, the environment variable PGDATA\n"
"is used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Jeśli katalog nie jest wskazany wtedy używana jest zmienna PGDATA\n"
"do określenia tegoż katalogu.\n"

#: initdb.c:2085
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <pgsql-bugs@postgresql.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Błędy proszę przesyłać na adres <pgsql-bugs@postgresql.org>.\n"

#: initdb.c:2178
msgid "Running in debug mode.\n"
msgstr "Działanie w trybie debug.\n"

#: initdb.c:2182
msgid "Running in noclean mode. Mistakes will not be cleaned up.\n"
msgstr "Działanie w trybie nonclean. Błędy nie będą porządkowane.\n"

#: initdb.c:2219 initdb.c:2236 initdb.c:2456
#, c-format
msgid "Try \"%s --help\" for more information.\n"
msgstr "Spróbuj \"%s --help\" aby uzykać wiecej informacji.\n"

#: initdb.c:2234
#, c-format
msgid "%s: too many command-line arguments (first is \"%s\")\n"
msgstr "%s: za duża ilość parametrów (pierwszy to \"%s\")\n"

#: initdb.c:2242
#, c-format
msgid "%s: password prompt and password file may not be specified together\n"
msgstr "%s: podane hasło i plik hasła nie mogą być podane jednocześnie\n"

#: initdb.c:2248
msgid ""
"\n"
"WARNING: enabling \"trust\" authentication for local connections\n"
"You can change this by editing pg_hba.conf or using the -A option the\n"
"next time you run initdb.\n"
msgstr ""
"\n"
"UWAGA: metoda autoryzacji ustawiona jako \"trust\" dla połączeń.\n"
"Metodę autoryzacji możesz zmienić edytując plik pg_hba.conf\n"
"lub używając opcji -A przy uruchomieniu initdb.\n"

#: initdb.c:2272
#, c-format
msgid "%s: unrecognized authentication method \"%s\"\n"
msgstr "%s: błędny sposób autoryzacji \"%s\"\n"

#: initdb.c:2282
#, c-format
msgid ""
"%s: must specify a password for the superuser to enable %s authentication\n"
msgstr ""
"%s: musisz podać hasło superużytkownika aby aktywować %s autoryzację\n"

#: initdb.c:2297
#, c-format
msgid ""
"%s: no data directory specified\n"
"You must identify the directory where the data for this database system\n"
"will reside. Do this with either the invocation option -D or the\n"
"environment variable PGDATA.\n"
msgstr ""
"%s: nie ustawiony katalog danych\n"
"Musisz podać katalog gdzie dane bazy danych będą przechowywane.\n"
"Możesz tego dokonać używając opcję -D lub przy pomocy\n"
"zmiennej środowiskowej PGDATA.\n"

#: initdb.c:2329
#, c-format
msgid ""
"The program \"postgres\" is needed by %s but was not found in the\n"
"same directory as \"%s\".\n"
"Check your installation.\n"
msgstr ""
"Program \"postgres\" jest wymagany przez %s ale nie został znaleziony \n"
"w tym samym folderze co \"%s\".\n"
"Sprawdź instalcję.\n"

#: initdb.c:2336
#, c-format
msgid ""
"The program \"postgres\" was found by \"%s\"\n"
"but was not the same version as %s.\n"
"Check your installation.\n"
msgstr ""
"Program \"postgres\" został znaleziony przez \"%s\"n"
"ale nie jest w tej samej wersji co %s.\n"
"Sprawdź instalację.\n"

#: initdb.c:2355
#, c-format
msgid "%s: input file location must be an absolute path\n"
msgstr "%s: lokalizacja plików wejściowych musi być bezwzględna\n"

#: initdb.c:2363
#, c-format
msgid "%s: could not determine valid short version string\n"
msgstr "%s: nie można ustalić poprawnego skróconego opisu wersji\n"

#: initdb.c:2416
#, c-format
msgid ""
"The files belonging to this database system will be owned by user \"%s\".\n"
"This user must also own the server process.\n"
"\n"
msgstr ""
"Właścicielem plików należących do sytemu bazy danych będzie użytkownik 
\"%s\".\n"
"Ten użytkownik musi jednocześnie być właścicielem procesu serwera.\n"

#: initdb.c:2426
#, c-format
msgid "The database cluster will be initialized with locale %s.\n"
msgstr "Klaster bazy zostanie utworzony z zestawem reguł językowych %s.\n"

#: initdb.c:2429
#, c-format
msgid ""
"The database cluster will be initialized with locales\n"
" COLLATE: %s\n"
" CTYPE:  %s\n"
" MESSAGES: %s\n"
" MONETARY: %s\n"
" NUMERIC: %s\n"
" TIME:   %s\n"
msgstr ""
"Klaster bazy danych zostanie utowrzony z zestawem reguł językowych\n"
" COLLATE: %s\n"
" CTYPE:  %s\n"
" MESSAGES: %s\n"
" MONETARY: %s\n"
" NUMERIC: %s\n"
" TIME:   %s\n"

#: initdb.c:2454
#, c-format
msgid "%s: could not find suitable encoding for locale \"%s\"\n"
msgstr "%s: nie można znaleźć odpowiedniego kodowania dla reguł językowych 
\"%s\"\n"

#: initdb.c:2455
#, c-format
msgid "Rerun %s with the -E option.\n"
msgstr "Włącz polecenie %s ponownie z opcją -E.\n"

#: initdb.c:2462
#, c-format
msgid "The default database encoding has accordingly been set to %s.\n"
msgstr "Podstawowe kodowanie bazy danych zostało ustawione jako %s.\n"

#: initdb.c:2503
#, c-format
msgid "creating directory %s ... "
msgstr "tworzenie katalogu %s ... "

#: initdb.c:2517
#, c-format
msgid "fixing permissions on existing directory %s ... "
msgstr "ustalanie uprawnień katalogu %s ... "

#: initdb.c:2523
#, c-format
msgid "%s: could not change permissions of directory \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: nie można zmienić uprawnień katalogu \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:2536
#, c-format
msgid ""
"%s: directory \"%s\" exists but is not empty\n"
"If you want to create a new database system, either remove or empty\n"
"the directory \"%s\" or run %s\n"
"with an argument other than \"%s\".\n"
msgstr ""
"%s: katalog \"%s\" istnieje ale nie jest pusty\n"
"Jeśli chcesz stworzyć nową bazę danych usuń ten katalog,\n"
"wyczyść katalog \"%s\" lub uruchom program %s\n"
"z innym parametrem określającym katalog niż \"%s\".\n"

#: initdb.c:2545
#, c-format
msgid "%s: could not access directory \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: brak dostepu do katalogu \"%s\": %s\n"

#: initdb.c:2554
#, c-format
msgid "creating directory %s/%s ... "
msgstr "tworzenie katalogu %s/%s ... "

#: initdb.c:2622
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Success. You can now start the database server using:\n"
"\n"
"  %s%s%s%spostmaster -D %s%s%s\n"
"or\n"
"  %s%s%s%spg_ctl -D %s%s%s -l logfile start\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Utworzono. Teraz możesz uruchomić serwer bazy danych używając:\n"
"\n"
"  %s%s%s%spostmaster -D %s%s%s\n"
"lub\n"
"  %s%s%s%spg_ctl -D %s%s%s -l plik_z_logami start\n"
"\n"

#: ../../port/dirmod.c:75 ../../port/dirmod.c:88 ../../port/dirmod.c:101
msgid "out of memory\n"
msgstr "brak pamięci\n"

#: ../../port/exec.c:193 ../../port/exec.c:306 ../../port/exec.c:349
#, c-format
msgid "could not identify current directory: %s"
msgstr "nie można zidentyfikować aktualnego katalogu: %s"


#: ../../port/exec.c:322 ../../port/exec.c:358
#, c-format
msgid "could not change directory to \"%s\""
msgstr "nie można zmienić katalogu na \"%s\""

#: ../../port/exec.c:337
#, c-format
msgid "could not read symbolic link \"%s\""
msgstr "nie można odczytać odwołania symbolicznego \"%s\""

#: ../../port/exec.c:585
#, c-format
msgid "child process exited with exit code %d"
msgstr "proces potomny zakończyl działanie z kodem %d"

#: ../../port/exec.c:588
#, c-format
msgid "child process was terminated by signal %d"
msgstr "proces potomny został przerwany przez sygnał %d"

#: ../../port/exec.c:591
#, c-format
msgid "child process exited with unrecognized status %d"
msgstr "proces potomny zakończył działanie z nieznanym stanem %d"
---------------------------(end of broadcast)---------------------------
TIP 5: Have you checked our extensive FAQ?

        http://www.postgresql.org/docs/faqs/FAQ.html

Reply via email to