For some experiments I wanted to run the regression tests using a different 
database (possibly using pg_regress --dbname=), but the name "regression" is 
hardcoded in a few places. It's trivial to fix, see attached patch. Quick 
explanation: The fact that psql's \z prints the database name has always been 
an inconsistency, so it's good to get rid of anyway. The majority of the 
diff in prepare.out is whitespace differences. Objections?

diff -ur ../cvs-pgsql/doc/src/sgml/ref/grant.sgml ./doc/src/sgml/ref/grant.sgml
--- ../cvs-pgsql/doc/src/sgml/ref/grant.sgml	2008-06-08 10:31:25.000000000 +0200
+++ ./doc/src/sgml/ref/grant.sgml	2008-07-01 16:06:32.000000000 +0200
@@ -419,7 +419,7 @@
   to obtain information about existing privileges, for example:
 <programlisting>
 =&gt; \z mytable
-  Access privileges for database "lusitania"
+        Access privileges
 Schema | Name  | Type | Access privileges  
 --------+---------+-------+----------------------
 public | mytable | table | miriam=arwdxt/miriam
diff -ur ../cvs-pgsql/src/bin/psql/describe.c ./src/bin/psql/describe.c
--- ../cvs-pgsql/src/bin/psql/describe.c	2008-06-08 10:31:43.000000000 +0200
+++ ./src/bin/psql/describe.c	2008-07-01 16:05:32.000000000 +0200
@@ -515,8 +515,7 @@
 	}
 
 	myopt.nullPrint = NULL;
-	printfPQExpBuffer(&buf, _("Access privileges for database \"%s\""),
-					 PQdb(pset.db));
+	printfPQExpBuffer(&buf, _("Access privileges"));
 	myopt.title = buf.data;
 	myopt.trans_headers = true;
 	myopt.trans_columns = trans_columns;
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/dependency.out ./src/test/regress/expected/dependency.out
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/dependency.out	2008-06-08 10:32:04.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/expected/dependency.out	2008-07-01 16:12:04.000000000 +0200
@@ -68,7 +68,7 @@
 GRANT ALL ON deptest1 TO regression_user2;
 RESET SESSION AUTHORIZATION;
 \z deptest1
-        Access privileges for database "regression"
+               Access privileges
 Schema |  Name  | Type |        Access privileges        
 --------+----------+-------+------------------------------------------------
 public | deptest1 | table | regression_user0=arwdxt/regression_user0
@@ -79,7 +79,7 @@
 DROP OWNED BY regression_user1;
 -- all grants revoked
 \z deptest1
-       Access privileges for database "regression"
+             Access privileges
 Schema |  Name  | Type |      Access privileges       
 --------+----------+-------+------------------------------------------
 public | deptest1 | table | regression_user0=arwdxt/regression_user0
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/prepare.out ./src/test/regress/expected/prepare.out
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/prepare.out	2008-06-08 10:32:05.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/expected/prepare.out	2008-07-01 16:14:37.000000000 +0200
@@ -16,7 +16,7 @@
 SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements;
 name |     statement      | parameter_types 
 ------+------------------------------+-----------------
- q1  | PREPARE q1 AS SELECT 1 AS a; | {}       
+ q1  | PREPARE q1 AS SELECT 1 AS a; | {}
 (1 row)
 
 -- should fail
@@ -35,8 +35,8 @@
 SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements;
 name |     statement      | parameter_types 
 ------+------------------------------+-----------------
- q1  | PREPARE q1 AS SELECT 2;   | {}       
- q2  | PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b; | {}       
+ q1  | PREPARE q1 AS SELECT 2;   | {}
+ q2  | PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b; | {}
 (2 rows)
 
 -- sql92 syntax
@@ -44,7 +44,7 @@
 SELECT name, statement, parameter_types FROM pg_prepared_statements;
 name |     statement      | parameter_types 
 ------+------------------------------+-----------------
- q2  | PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b; | {}       
+ q2  | PREPARE q2 AS SELECT 2 AS b; | {}
 (1 row)
 
 DEALLOCATE PREPARE q2;
@@ -58,10 +58,10 @@
 PREPARE q2(text) AS
 	SELECT datname, datistemplate, datallowconn
 	FROM pg_database WHERE datname = $1;
-EXECUTE q2('regression');
- datname  | datistemplate | datallowconn 
-------------+---------------+--------------
- regression | f       | t      
+EXECUTE q2('postgres');
+ datname | datistemplate | datallowconn 
+----------+---------------+--------------
+ postgres | f       | t
 (1 row)
 
 PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint) AS
@@ -71,35 +71,35 @@
 EXECUTE q3('AAAAxx', 5::smallint, 10.5::float, false, 500::oid, 4::bigint);
 unique1 | unique2 | two | four | ten | twenty | hundred | thousand | twothousand | fivethous | tenthous | odd | even | stringu1 | stringu2 | string4 
 ---------+---------+-----+------+-----+--------+---------+----------+-------------+-----------+----------+-----+------+----------+----------+---------
-    2 |  2716 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |     2 |    2 |  4 |  5 | CAAAAA  | MAEAAA  | AAAAxx 
-   102 |   612 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |    102 |   102 |  4 |  5 | YDAAAA  | OXAAAA  | AAAAxx 
-   802 |  2908 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |     802 |    802 |   802 |  4 |  5 | WEAAAA  | WHEAAA  | AAAAxx 
-   902 |  1104 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |    902 |   902 |  4 |  5 | SIAAAA  | MQBAAA  | AAAAxx 
-  1002 |  2580 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |    1002 |   1002 |   1002 |  4 |  5 | OMAAAA  | GVDAAA  | AAAAxx 
-  1602 |  8148 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   1602 |   1602 |  4 |  5 | QJAAAA  | KBMAAA  | AAAAxx 
-  1702 |  7940 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |    1702 |   1702 |   1702 |  4 |  5 | MNAAAA  | KTLAAA  | AAAAxx 
-  2102 |  6184 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   2102 |   2102 |  4 |  5 | WCAAAA  | WDJAAA  | AAAAxx 
-  2202 |  8028 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   2202 |   2202 |  4 |  5 | SGAAAA  | UWLAAA  | AAAAxx 
-  2302 |  7112 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   2302 |   2302 |  4 |  5 | OKAAAA  | ONKAAA  | AAAAxx 
-  2902 |  6816 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   2902 |   2902 |  4 |  5 | QHAAAA  | ECKAAA  | AAAAxx 
-  3202 |  7128 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |    1202 |   3202 |   3202 |  4 |  5 | ETAAAA  | EOKAAA  | AAAAxx 
-  3902 |  9224 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |    1902 |   3902 |   3902 |  4 |  5 | CUAAAA  | UQNAAA  | AAAAxx 
-  4102 |  7676 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   4102 |   4102 |  4 |  5 | UBAAAA  | GJLAAA  | AAAAxx 
-  4202 |  6628 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   4202 |   4202 |  4 |  5 | QFAAAA  | YUJAAA  | AAAAxx 
-  4502 |   412 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |     502 |   4502 |   4502 |  4 |  5 | ERAAAA  | WPAAAA  | AAAAxx 
-  4702 |  2520 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |     702 |   4702 |   4702 |  4 |  5 | WYAAAA  | YSDAAA  | AAAAxx 
-  4902 |  1600 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   4902 |   4902 |  4 |  5 | OGAAAA  | OJCAAA  | AAAAxx 
-  5602 |  8796 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |    602 |   5602 |  4 |  5 | MHAAAA  | IANAAA  | AAAAxx 
-  6002 |  8932 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   1002 |   6002 |  4 |  5 | WWAAAA  | OFNAAA  | AAAAxx 
-  6402 |  3808 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   1402 |   6402 |  4 |  5 | GMAAAA  | MQFAAA  | AAAAxx 
-  7602 |  1040 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   2602 |   7602 |  4 |  5 | KGAAAA  | AOBAAA  | AAAAxx 
-  7802 |  7508 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |    1802 |   2802 |   7802 |  4 |  5 | COAAAA  | UCLAAA  | AAAAxx 
-  8002 |  9980 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   3002 |   8002 |  4 |  5 | UVAAAA  | WTOAAA  | AAAAxx 
-  8302 |  7800 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   3302 |   8302 |  4 |  5 | IHAAAA  | AOLAAA  | AAAAxx 
-  8402 |  5708 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   3402 |   8402 |  4 |  5 | ELAAAA  | OLIAAA  | AAAAxx 
-  8602 |  5440 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |     602 |   3602 |   8602 |  4 |  5 | WSAAAA  | GBIAAA  | AAAAxx 
-  9502 |  1812 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |    1502 |   4502 |   9502 |  4 |  5 | MBAAAA  | SRCAAA  | AAAAxx 
-  9602 |  9972 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   4602 |   9602 |  4 |  5 | IFAAAA  | OTOAAA  | AAAAxx 
+    2 |  2716 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |     2 |    2 |  4 |  5 | CAAAAA  | MAEAAA  | AAAAxx
+   102 |   612 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |    102 |   102 |  4 |  5 | YDAAAA  | OXAAAA  | AAAAxx
+   802 |  2908 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |     802 |    802 |   802 |  4 |  5 | WEAAAA  | WHEAAA  | AAAAxx
+   902 |  1104 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |    902 |   902 |  4 |  5 | SIAAAA  | MQBAAA  | AAAAxx
+  1002 |  2580 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |    1002 |   1002 |   1002 |  4 |  5 | OMAAAA  | GVDAAA  | AAAAxx
+  1602 |  8148 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   1602 |   1602 |  4 |  5 | QJAAAA  | KBMAAA  | AAAAxx
+  1702 |  7940 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |    1702 |   1702 |   1702 |  4 |  5 | MNAAAA  | KTLAAA  | AAAAxx
+  2102 |  6184 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   2102 |   2102 |  4 |  5 | WCAAAA  | WDJAAA  | AAAAxx
+  2202 |  8028 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   2202 |   2202 |  4 |  5 | SGAAAA  | UWLAAA  | AAAAxx
+  2302 |  7112 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   2302 |   2302 |  4 |  5 | OKAAAA  | ONKAAA  | AAAAxx
+  2902 |  6816 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   2902 |   2902 |  4 |  5 | QHAAAA  | ECKAAA  | AAAAxx
+  3202 |  7128 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |    1202 |   3202 |   3202 |  4 |  5 | ETAAAA  | EOKAAA  | AAAAxx
+  3902 |  9224 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |    1902 |   3902 |   3902 |  4 |  5 | CUAAAA  | UQNAAA  | AAAAxx
+  4102 |  7676 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   102 |     102 |   4102 |   4102 |  4 |  5 | UBAAAA  | GJLAAA  | AAAAxx
+  4202 |  6628 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   202 |     202 |   4202 |   4202 |  4 |  5 | QFAAAA  | YUJAAA  | AAAAxx
+  4502 |   412 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |     502 |   4502 |   4502 |  4 |  5 | ERAAAA  | WPAAAA  | AAAAxx
+  4702 |  2520 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   702 |     702 |   4702 |   4702 |  4 |  5 | WYAAAA  | YSDAAA  | AAAAxx
+  4902 |  1600 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   902 |     902 |   4902 |   4902 |  4 |  5 | OGAAAA  | OJCAAA  | AAAAxx
+  5602 |  8796 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |    602 |   5602 |  4 |  5 | MHAAAA  | IANAAA  | AAAAxx
+  6002 |  8932 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   1002 |   6002 |  4 |  5 | WWAAAA  | OFNAAA  | AAAAxx
+  6402 |  3808 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   1402 |   6402 |  4 |  5 | GMAAAA  | MQFAAA  | AAAAxx
+  7602 |  1040 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   2602 |   7602 |  4 |  5 | KGAAAA  | AOBAAA  | AAAAxx
+  7802 |  7508 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   802 |    1802 |   2802 |   7802 |  4 |  5 | COAAAA  | UCLAAA  | AAAAxx
+  8002 |  9980 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |    2 |      2 |   3002 |   8002 |  4 |  5 | UVAAAA  | WTOAAA  | AAAAxx
+  8302 |  7800 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   302 |     302 |   3302 |   8302 |  4 |  5 | IHAAAA  | AOLAAA  | AAAAxx
+  8402 |  5708 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   402 |     402 |   3402 |   8402 |  4 |  5 | ELAAAA  | OLIAAA  | AAAAxx
+  8602 |  5440 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |     602 |   3602 |   8602 |  4 |  5 | WSAAAA  | GBIAAA  | AAAAxx
+  9502 |  1812 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   502 |    1502 |   4502 |   9502 |  4 |  5 | MBAAAA  | SRCAAA  | AAAAxx
+  9602 |  9972 |  0 |  2 |  2 |   2 |    2 |   602 |    1602 |   4602 |   9602 |  4 |  5 | IFAAAA  | OTOAAA  | AAAAxx
 (29 rows)
 
 -- too few params
@@ -127,22 +127,22 @@
 SELECT * FROM q5_prep_results;
 unique1 | unique2 | two | four | ten | twenty | hundred | thousand | twothousand | fivethous | tenthous | odd | even | stringu1 | stringu2 | string4 
 ---------+---------+-----+------+-----+--------+---------+----------+-------------+-----------+----------+-----+------+----------+----------+---------
-   200 |  9441 |  0 |  0 |  0 |   0 |    0 |   200 |     200 |    200 |   200 |  0 |  1 | SHAAAA  | DZNAAA  | HHHHxx 
-   497 |  9092 |  1 |  1 |  7 |   17 |   97 |   497 |     497 |    497 |   497 | 194 | 195 | DTAAAA  | SLNAAA  | AAAAxx 
-  1173 |  6699 |  1 |  1 |  3 |   13 |   73 |   173 |    1173 |   1173 |   1173 | 146 | 147 | DTAAAA  | RXJAAA  | VVVVxx 
-  1849 |  8143 |  1 |  1 |  9 |   9 |   49 |   849 |    1849 |   1849 |   1849 | 98 |  99 | DTAAAA  | FBMAAA  | VVVVxx 
-  2525 |   64 |  1 |  1 |  5 |   5 |   25 |   525 |     525 |   2525 |   2525 | 50 |  51 | DTAAAA  | MCAAAA  | AAAAxx 
-  3201 |  7309 |  1 |  1 |  1 |   1 |    1 |   201 |    1201 |   3201 |   3201 |  2 |  3 | DTAAAA  | DVKAAA  | HHHHxx 
-  3877 |  4060 |  1 |  1 |  7 |   17 |   77 |   877 |    1877 |   3877 |   3877 | 154 | 155 | DTAAAA  | EAGAAA  | AAAAxx 
-  4553 |  4113 |  1 |  1 |  3 |   13 |   53 |   553 |     553 |   4553 |   4553 | 106 | 107 | DTAAAA  | FCGAAA  | HHHHxx 
-  5229 |  6407 |  1 |  1 |  9 |   9 |   29 |   229 |    1229 |    229 |   5229 | 58 |  59 | DTAAAA  | LMJAAA  | VVVVxx 
-  5905 |  9537 |  1 |  1 |  5 |   5 |    5 |   905 |    1905 |    905 |   5905 | 10 |  11 | DTAAAA  | VCOAAA  | HHHHxx 
-  6581 |  4686 |  1 |  1 |  1 |   1 |   81 |   581 |     581 |   1581 |   6581 | 162 | 163 | DTAAAA  | GYGAAA  | OOOOxx 
-  7257 |  1895 |  1 |  1 |  7 |   17 |   57 |   257 |    1257 |   2257 |   7257 | 114 | 115 | DTAAAA  | XUCAAA  | VVVVxx 
-  7933 |  4514 |  1 |  1 |  3 |   13 |   33 |   933 |    1933 |   2933 |   7933 | 66 |  67 | DTAAAA  | QRGAAA  | OOOOxx 
-  8609 |  5918 |  1 |  1 |  9 |   9 |    9 |   609 |     609 |   3609 |   8609 | 18 |  19 | DTAAAA  | QTIAAA  | OOOOxx 
-  9285 |  8469 |  1 |  1 |  5 |   5 |   85 |   285 |    1285 |   4285 |   9285 | 170 | 171 | DTAAAA  | TNMAAA  | HHHHxx 
-  9961 |  2058 |  1 |  1 |  1 |   1 |   61 |   961 |    1961 |   4961 |   9961 | 122 | 123 | DTAAAA  | EBDAAA  | OOOOxx 
+   200 |  9441 |  0 |  0 |  0 |   0 |    0 |   200 |     200 |    200 |   200 |  0 |  1 | SHAAAA  | DZNAAA  | HHHHxx
+   497 |  9092 |  1 |  1 |  7 |   17 |   97 |   497 |     497 |    497 |   497 | 194 | 195 | DTAAAA  | SLNAAA  | AAAAxx
+  1173 |  6699 |  1 |  1 |  3 |   13 |   73 |   173 |    1173 |   1173 |   1173 | 146 | 147 | DTAAAA  | RXJAAA  | VVVVxx
+  1849 |  8143 |  1 |  1 |  9 |   9 |   49 |   849 |    1849 |   1849 |   1849 | 98 |  99 | DTAAAA  | FBMAAA  | VVVVxx
+  2525 |   64 |  1 |  1 |  5 |   5 |   25 |   525 |     525 |   2525 |   2525 | 50 |  51 | DTAAAA  | MCAAAA  | AAAAxx
+  3201 |  7309 |  1 |  1 |  1 |   1 |    1 |   201 |    1201 |   3201 |   3201 |  2 |  3 | DTAAAA  | DVKAAA  | HHHHxx
+  3877 |  4060 |  1 |  1 |  7 |   17 |   77 |   877 |    1877 |   3877 |   3877 | 154 | 155 | DTAAAA  | EAGAAA  | AAAAxx
+  4553 |  4113 |  1 |  1 |  3 |   13 |   53 |   553 |     553 |   4553 |   4553 | 106 | 107 | DTAAAA  | FCGAAA  | HHHHxx
+  5229 |  6407 |  1 |  1 |  9 |   9 |   29 |   229 |    1229 |    229 |   5229 | 58 |  59 | DTAAAA  | LMJAAA  | VVVVxx
+  5905 |  9537 |  1 |  1 |  5 |   5 |    5 |   905 |    1905 |    905 |   5905 | 10 |  11 | DTAAAA  | VCOAAA  | HHHHxx
+  6581 |  4686 |  1 |  1 |  1 |   1 |   81 |   581 |     581 |   1581 |   6581 | 162 | 163 | DTAAAA  | GYGAAA  | OOOOxx
+  7257 |  1895 |  1 |  1 |  7 |   17 |   57 |   257 |    1257 |   2257 |   7257 | 114 | 115 | DTAAAA  | XUCAAA  | VVVVxx
+  7933 |  4514 |  1 |  1 |  3 |   13 |   33 |   933 |    1933 |   2933 |   7933 | 66 |  67 | DTAAAA  | QRGAAA  | OOOOxx
+  8609 |  5918 |  1 |  1 |  9 |   9 |    9 |   609 |     609 |   3609 |   8609 | 18 |  19 | DTAAAA  | QTIAAA  | OOOOxx
+  9285 |  8469 |  1 |  1 |  5 |   5 |   85 |   285 |    1285 |   4285 |   9285 | 170 | 171 | DTAAAA  | TNMAAA  | HHHHxx
+  9961 |  2058 |  1 |  1 |  1 |   1 |   61 |   961 |    1961 |   4961 |   9961 | 122 | 123 | DTAAAA  | EBDAAA  | OOOOxx
 (16 rows)
 
 -- unknown or unspecified parameter types: should succeed
@@ -154,20 +154,20 @@
   ORDER BY name;
 name |               statement               |          parameter_types           
 ------+---------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------
- q2  | PREPARE q2(text) AS                         | {text}                        
-   :     SELECT datname, datistemplate, datallowconn                                     
-   :     FROM pg_database WHERE datname = $1;                                        
+ q2  | PREPARE q2(text) AS                         | {text}
+   :     SELECT datname, datistemplate, datallowconn          
+   :     FROM pg_database WHERE datname = $1;             
 q3  | PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint) AS       | {text,integer,"double precision",boolean,oid,smallint}
-   :     SELECT * FROM tenk1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR                              
-   :     ten = $3::bigint OR true = $4 OR oid = $5 OR odd = $6::int)                             
-   :     ORDER BY unique1;                                                  
- q5  | PREPARE q5(int, text) AS                      | {integer,text}                    
-   :     SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = $1 OR stringu1 = $2                               
-   :     ORDER BY unique1;                                                  
- q6  | PREPARE q6 AS                            | {integer,name}                    
-   :   SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = $1 AND stringu1 = $2;                                
- q7  | PREPARE q7(unknown) AS                       | {path}                        
-   :   SELECT * FROM road WHERE thepath = $1;                                         
+   :     SELECT * FROM tenk1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR   
+   :     ten = $3::bigint OR true = $4 OR oid = $5 OR odd = $6::int)  
+   :     ORDER BY unique1;                       
+ q5  | PREPARE q5(int, text) AS                      | {integer,text}
+   :     SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = $1 OR stringu1 = $2    
+   :     ORDER BY unique1;                       
+ q6  | PREPARE q6 AS                            | {integer,name}
+   :   SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 = $1 AND stringu1 = $2;     
+ q7  | PREPARE q7(unknown) AS                       | {path}
+   :   SELECT * FROM road WHERE thepath = $1;              
 (5 rows)
 
 -- test DEALLOCATE ALL;
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/privileges.out ./src/test/regress/expected/privileges.out
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/privileges.out	2007-02-01 20:10:30.000000000 +0100
+++ ./src/test/regress/expected/privileges.out	2008-07-01 16:00:41.000000000 +0200
@@ -582,7 +582,7 @@
 (1 row)
 
 -- clean up
-\c regression
+\c
 DROP FUNCTION testfunc2(int);
 DROP FUNCTION testfunc4(boolean);
 DROP VIEW atestv1;
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/temp.out ./src/test/regress/expected/temp.out
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/expected/temp.out	2007-04-20 04:37:38.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/expected/temp.out	2008-07-01 16:00:36.000000000 +0200
@@ -42,7 +42,7 @@
 DROP TABLE temptest;
 -- test temp table deletion
 CREATE TEMP TABLE temptest(col int);
-\c regression
+\c
 SELECT * FROM temptest;
 ERROR: relation "temptest" does not exist
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/prepare.sql ./src/test/regress/sql/prepare.sql
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/prepare.sql	2007-06-21 11:36:52.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/sql/prepare.sql	2008-07-01 16:12:50.000000000 +0200
@@ -34,7 +34,7 @@
 	SELECT datname, datistemplate, datallowconn
 	FROM pg_database WHERE datname = $1;
 
-EXECUTE q2('regression');
+EXECUTE q2('postgres');
 
 PREPARE q3(text, int, float, boolean, oid, smallint) AS
 	SELECT * FROM tenk1 WHERE string4 = $1 AND (four = $2 OR
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/privileges.sql ./src/test/regress/sql/privileges.sql
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/privileges.sql	2006-09-05 23:08:36.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/sql/privileges.sql	2008-07-01 15:58:07.000000000 +0200
@@ -334,7 +334,7 @@
 
 -- clean up
 
-\c regression
+\c
 
 DROP FUNCTION testfunc2(int);
 DROP FUNCTION testfunc4(boolean);
diff -ur ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/temp.sql ./src/test/regress/sql/temp.sql
--- ../cvs-pgsql/src/test/regress/sql/temp.sql	2007-04-20 04:37:38.000000000 +0200
+++ ./src/test/regress/sql/temp.sql	2008-07-01 15:58:19.000000000 +0200
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 CREATE TEMP TABLE temptest(col int);
 
-\c regression
+\c
 
 SELECT * FROM temptest;
 
-- 
Sent via pgsql-patches mailing list (pgsql-patches@postgresql.org)
To make changes to your subscription:
http://www.postgresql.org/mailpref/pgsql-patches

Reply via email to