ý¢ŠiÛU±­Æ4…–b¼À$sÓôŸsќý„j»Öä“Æuì¤õèˎÞ/eðš›½Ô³a¾ÈŽßdy «k
¬§\"E•¢éT²¦²µ×¨Ü‰0Ãy NÂ9 “„›MH#¶ã؍‘ÚàŽµ)m欓Ö͏sÎ[2CšÓ¢Ù¨AKää™ßÂDJéoÜÔL²U‹1іe#BÝ¥$!.©´ìëᶢØ`}äö“hܪ£ª©É
 §è/G¤p¡ã¹,I2pí‘mîõ<›1Y“lØu·SÔé;ÁóF×
4¡LHLŒ¹LÁÄ°©&©´d
ߨ´ˆÕ
Ün*f¤Œ¶ÎÛ«´ë[õǁ08ÁTʎúß3 
Ë9‹ç¿bó¬çŠù¥‚š‘šWT§ø‘¯‰Ýa¦ùx»µÃüB©$ŸðEðΓ¾IJ>û…x¾0sÝzg©
`‹ïº‹¥ °íŒï4#°k–´ÑÖ¡»ãēhivâ£gÓ×bŠÓÇAîúyÙöÖ*ºÇ_wÒï•ÃôVÆ|ΐû÷G£cY&R)Îõ“ÖÎÄ:²tÃ<j·þY¡0(±]Šúö´áxMõôZ/aƒ3÷”.∸”>p÷JðEÌy¶¹¸•®Ë”(kØÞx§1š•?v×ûqcw¹ŸE‡)ÙKì°¡ñÐÊ4Z!ÝN~—wÒ³*Î-½-~2ÇÑ»ÁqrpOîvãå.Sü”^úgë¿êfåLØ~KÐ
Þ5珑æô‰Œd ýÑ0ÞssÂÇ
¢%j8¤…µ9Á%És£WF¹³d*
±êúGQýrÄ÷%ˋá&Ë´'Hwöˆµo«|Ý\ó0u„T†™^陿,eX»‰4~!ª2Ú92Ё2z
×&
§Dúþ?XÒE¤…Â¥Îek·»‚„Hë¾'t!‚";‰®û.-;7•>Ä2ÃåÚãR¾Ñr`r÷

--------  Virus Warning Message --------
The virus (W32/[EMAIL PROTECTED]) was detected in the attachment agleiv.zip. The
attached File agleiv.zip has been removed.

Nachfolgender Virus (W32/[EMAIL PROTECTED]) wurde im Attachment agleiv.zip 
gefunden,
deshalb wurde das Attachment agleiv.zip gelöscht.
Für Fragen dazu steht Ihnen der chello Helpdesk sehr gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Virenschutz: http://portal.chello.at/av-info.html

Le serveur de mail chello a détecté le virus W32/[EMAIL PROTECTED] dans le 
fichier
agleiv.zip inclus dans ce mail. Ce fichier agleiv.zip a donc été supprimée
pour en éviter la diffusion. Pour plus d'information, merci de cliquer sur
le lien suivant  http://www.chello.fr

Az Önnek kézbesített levél mellékletében a vírusszűrő rendszer a(z)
W32/[EMAIL PROTECTED] nevű vírust találta, ezért a(z) agleiv.zip nevű
mellékletet biztonsági okokból eltávolította.
További információért, kérjük kattintson az alábbi hivatkozásra:
http://home.hun.chello.hu/upcmnfc/start/szolgaltatas/biztonsag/virussz_res_gyik/

V příloze agleiv.zip byl detekován virus W32/[EMAIL PROTECTED] Příloha 
agleiv.zip byla proto odstraněna.
Pro dotazy kontaktujte prosím technickou podporu.

W załączniku agleiv.zip wykryto wirus W32/[EMAIL PROTECTED] Plik agleiv.zip 
został
usunięty. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
http://home.pol.chello.pl/upcmnfc/start/pomoc/wirusy/

V priloženom súbore agleiv.zip bol zistený vírus (W32/[EMAIL PROTECTED]).
Súbor agleiv.zip bol odstránený. V prípade otázok prosím kontaktujte linku 
technickej podpory.
http://www.chello.sk
----------------------------------------

-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to