بسم الله الرحمن الرحيم
 
امام صادق (ع)فرمود: کسى که چهل حديث از احاديث ما را حفظ کند خدا او را روز قيامت 
عالم و فقيه مبعوث کند.
 
اصول کافى جلد 1 ص :62 روايت : 7
 
1- امام صادق عليه السلام مى‏فرمود: همه علم مردم را در چهار چيز يافتم: اول اينکه 
پروردگار خود را بشناسى . دوم اينکه بدانى با تو چه کرده (بخلقت موزون و 
حکيمانه‏ات و نعمت عقل و حواس و ارسال رسل و انزال کتب پى ببرى) سوم اينکه بدانى 
او از تو چه خواسته است، چهارم اينکه بدانى چه چيز ترا از دينت خارج ميکند 
).گناهان و موجبات شرک و ارتداد را بشناسى (.اصول کافى جلد 1 صفحه: 63 روايت: 11
 
2- امير المؤمنين عليه السلام مى‏فرمود: اى مردم بدانيد کمال دين ، طلب علم و عمل 
بدانست، بدانيد که طلب علم بر شما از طلب مال لازم‏تر است زيرا مال براى شما قسمت 
و تضمين شده. عادلى (که خداست) آنرا بين شما قسمت کرده و تضمين نموده و به شما 
مى‏رساند ولى علم نزد اهلش نگهداشته شده و شما مأموريد که آنرا از اهلش طلب کنيد، 
پس آنرا بخواهيد .اصول کافى جلد 1 ص :35 روايت: 4
 
3- - امام باقر عليه السلام فرمود: کمال انسان و نهايت کمالش دانشمند شدن در دين ، 
صبر در بلا و اقتصاد ( ميانه روي ) در زندگى است.
 
اصول کافى جلد 1 ص :39 روايت: 4
 
4امـيـر المـؤ مـنـيـن عـليـه السـلام فرمود: جز اين نيست که من بر شما از دو چيز 
مى ترسم : پـيـروى هـواى نـفـس و درازى آرزو ، امـا پـيـروى هوا ي نفس ، پس همانا 
که از حق باز مى دارد و اما درازى آرزو ، آخرت را فراموش سازد.اصول کافى جلد 4 
صفحه :31 روايت :3
 
5- رسـولخـدا (ص ) فـرمـود: روز قـيـامـت در ترازوى کسى چيزى بهتر از حسن خلق 
گذاشته نميشود.اصول کافى ج : 3 ص : 156 روايت :2
 
6- امام صادق (ع ) فرمود: به روزه و نماز مردم گول نخوريد، زيرا بسا انسان به نماز 
و روزه شيفته ميشود تا آنجا که اگر ترک کند به هراس افتد، ولى آنها را براستگوئى 
واداء امانت بيازمائيد.اصول کافى ج : 3 ص : 162 روايت :2
 
7- رسـول خـدا (ص ) فـرمود: بهترين اخلاق دنيا و آخرت را بشما خبر ندهم ؟ گذشتن از 
کسى است که به تو ستم کرده و پيوستن با کسي که از تو بريده و نيکى باکسي که به تو 
بدى کرده و بخشيدن بکسي که ترا محروم ساخته .اصول کافى ج : 3 ص : 166 روايت :1
 
8- رسـول خـدا صـلى الله عـليـه و آله فرمود: سه چيز است که هرکه نداشته باشد، هيچ 
کـارش تـمام نيست ، پرهيزکارى که او را از نافرمانى خدا باز دارد، و خلقى که بسبب 
آن با مردم بسازد و بردبارى که نادانى نادان را با آن رد کند.اصول کافى ج : 3 ص : 
179 روايت :1
 
9- امـام صادق (ع ) فرمود: از تواضع است که در نشستن به پائين مجلس راضى باشى و 
بهر کـه بـرخـورى سـلام کـنـى و مـجـادله را تـرک کـنـى ، اگـر چه حق با تو باشد، 
و دوست نداشته باشى که ترا به تقوى بستايند.اصول کافى ج : 3 ص : 186 روايت : 6
 
10- عـلى بـن الحـسـيـن صـلوات الله عـليـهـمـا فـرمـود: هـر کـه بدانچه خدا بر او 
واجب ساخته عمل کند، از جمله بهترين مردم است . اصول کافى ج : 3 ص : 128 روايت : 1
 
11- رسـولخـدا (ص ) فـرمـود: سـر آغـاز نـافـرمـانـى خـداى عزوجل شش چيز است ، 1ـ 
دوستى دنيا 2ـ دوستى رياست 3ـ دوستى خوراک 4ـ دوستى خواب 5ـ دوستى استراحت 6ـ 
دوستى زنان اصول کافى ج : 3 ص : 397 روايت :3
 
12- امام صادق عليه السلام فرمود: بهترين عبادت همواره انديشيدن درباره خدا و قدرت 
اوست .اصول کافى ج : 3 ص : 91 روايت :3
 
13- امام باقر (ع ) فرمود: اسلام روى پنج ستون بنا نهاده شده : ولايت ، نماز ، 
زکات ، روزه ماه رمضان و حج .
 
اصول کافى ج : 3 ص : 33 روايت :7
 
14- امـام صـادق (ع ) مـى فـرمـود: هـر کـه خـشـمـى را فـرو خـورد کـه بـتـوانـد 
آن را اعمال کند (يعني بتواند از طرف خود انتقام بگيرد ولي انتقام نگيرد )، خدا 
روز قيامت دلش را از رضاى خود پر کند.اصول کافى ج : 3 ص : 170 روايت : 6
 
15- امـام بـاقـر عـليـه السـلام فـرمـود: بـراى هر چيزى قفلى است (که آنرا بدو 
نگهدارند) و قـفـل ايـمـان نرمى و ملاطفت است . (چه آنکه هر کس نرمى را از دست دهد 
و خشم و قهر و خشونت پيش گيرد، ناچار باعمالى دست زند که ايمانش از دست برود . )
 
اصول کافى ج : 3 ص : 180 روايت :1
 
16 - امـام صـادق (ع ) فـرمود: صله ارحام ، خلق را نيکو ، دست را با سخاوت ، نفس 
را پاکيزه ، روزى را زياد کند و اجل را به تأخير اندازد.
 
اصول کافى ج : 3 ص : 221 روايت :6
 
17- امـام صـادق (ع ) فـرمـود: سـه کـس روز قـيـامـت از هـمـه مـخـلوق بـخـداى 
عـزوجـل نـزديـکـتـرند تا از حساب مردم فارغ شود: مرديکه قدرتش او را وادار نکند 
که در خـشـم بر زير دستش ستم کند، و مرديکه ميان دو کس ميانجى شود و باندازه جوى 
از يکى عليه ديگرى طرفدارى نکند، و مرديکه حق را گويد چه بسود يا زيانش باشد.اصول 
کافى ج : 3 ص : 215 روايت:5
 
18- رسولخدا (ص) فرمود: سرور اعمال ، انصاف دادن مردم از خود ، مواسات (ياري دادن 
به مال)با برادر دينى و ياد خداى عزوجل در هر حال است. اصول کافى ج : 3 ص : 215 
روايت :7
 
19- حـضـرت صادق (ع ) مى فرمود: بنده چون گناهى کند از بامداد تا شب مهلت دارد، پس 
اگر آمرزش خواست (آن گناه ) بر او نوشته نشود.اصول کافى جلد 4 صفحه : 170 روايت : 1
 
20- امـام بـاقـر (ع ) فـرمـود: رسـول خـدا (ص)فـرمـودند : هـر کـس مـؤ مـنـى را 
شـاد و خـوشـحـال سـازد پـس بـراسـتـى کـه مـرا خـوشـحـال سـاخـتـه ، و هـر کـس 
مـرا خوشحال سازد براستى که خدا را خوشحال نموده .اصول کافى ج : 3 ص : 271 روايت : 
1
 
21- امـام صادق (ع ) فرمود: گام برداشتنم براى بر آوردن حاجت برادر مسلمانم ، نزد 
من محبوبتر اسـت از اينکه هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب زين و لجام کرده در راه 
خدا برم (يعنى به جهاد بفرستم .(اصول کافى ج : 3 ص : 283 روايت : 4
 
22- امـام صـادق (ع ) فـرمـود: چـه زشـت اسـت بـراى مـؤ مـن کـه ميل و رغبتى ( طمع 
)در او باشد که او را خوار کند.
 
اصول کافى جلد 4 صفحه :9 روايت :1
 
23- رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بزرگترين مردم از لحاظ مرتبه نزد خدا در 
روز قيامت کسى است که براى نصيحت خلق در زمين بيشتر دوندگى وتلاش کند.اصول کافى ج 
: 3 ص : 296 روايت : 5
 
24- امـام صـادق (ع ) مـيفرمود: هرگاه مرد گناهى کند، در دلش نقطه سياهى بر آيد، 
پس اگر تـوبـه کـنـد، محو شود، و اگر بر گناه بيفزايد، آن سياهى افزايش يابد تا بر 
دلش غالب شود، سپس هرگز رستگار نشود.اصول کافى ج : 3 ص : 373 روايت :13
 
25- امام صادق (ع ) فرمود: ريشه هاى کفر سه چيز است : حرص و تکبر و حسد. اصول کافى 
ج : 3 ص : 396 روايت :1
 
26- حـضـرت صـادق عـليـه السـلام فـرمايد: براى مسلمان سزاوار نيست که با فاجر 
(هرزه ، تبه کار، نافرمان ) و نه با احمق و نه با دروغگو رفاقت کند.اصول کافى جلد 
4 صفحه :84 روايت :5
 
27- امام صادق (ع ) فرمود: آفت دين حسد ، خود بينى و به خود باليدن است .اصول کافى 
ج : 3 ص : 418 روايت :5
 
28- حضرت صادق (ع ) فرمود: ريشه و سر هر خطا کارى دوستى دنيا است .اصول کافى جلد 4 
صفحه :2 روايت :1
 
29- امام صادق عليه السلام از پيغمبر (ص) نقل مى‏کند که فرمود: اى على هيچ تهيدستى 
سخت‏تر از نادانى و هيچ مالى سود بخش‏تر از عقل نيست.اصول کافى جلد 1 ص :30 روايت: 
25
 
30- امـام صـادق (ع ) فـرمـود: بـد خـوئى کـردار را تـبـاه سـازد چـنـانـچـه 
سـرکـه عسل را تباه کند .
 
اصول کافى جلد 4 صفحه :11 روايت:1
 
31- حضرت صادق (ع)فرمود: هر که با مسلمانان به دو رو و دو زبان برخورد کند، روز 
قيامت بيايد در حاليکه براى او دو زبان از آتش باشد.
 
اصول کافى جلد 4 صفحه :42 روايت :1
 
32- حـضـرت صـادق (ع ) فـرمـود: رسـول خـدا (ص) فرمودند که غيبت در (نابودى ) دين 
مرد مسلمان زودتر کارگر شود از بيمارى خوره در درون او.اصول کافى جلد 4 صفحه :59 
روايت :1
 
33- از امـام صـادق عـليـه السـلام حـديـث شـده کـه فـرمـود: از پـيـغمبر صلى الله 
عليه و آله پرسيدند: کفاره غيبت چيست ؟ فرمود: از خداوند طلب آمرزش کنى براى آنکه 
غيبتش کردى هر زمان بيادش افتادى .اصول کافى جلد 4 صفحه :61 روايت :4
 
34- امـام صـادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرموده : هر که بخدا و روز جزا ايمان 
دارد بايد به وعده اي که ميدهد وفا کند .
 
اصول کافى جلد 4 صفحه : 69 روايت :2
 
35- رسولخدا (ص ) فرمود: از نشانه هاى شقاوت خشکى چشم (از گريه ) و قساوت قلب و 
حريص بودن در طلب دنيا و اصرار بر گناه است .
 
اصول کافى ج : 3 ص : 397 روايت : 6
 
36- از امـام صـادق عـليـه السـلام روايـت شـده اسـت کـه رسـول خـدا (ص ) فـرمـود: 
بـدترين مردم در روز قيامت نزد خدا کسانى هستند که از ترس بدى و شرشان احترام و 
اکرامشان کنند.اصول کافى جلد 4 صفحه :18 روايت :2
 
37- امـام صـادق (ع) فرمود: خداى عزوجل براى بدى قفلهائى قرار داده ، و کليد آنها 
را شراب قرار داده ، و دروغ بدتر از شراب است .
 
اصول کافى جلد 4 صفحه :35 روايت :3
 
38- حـضـرت صادق عليه السلام فرمود: اگر خداوند چيزى را (در آزردن پدر و مادر) 
کمتر از اف مـى دانـسـت از آن نـهـى مـيـکرد، و آن کمترين مراتب آزردن است ، و از 
جمله آزردن است که کسى به پدر و مادر خود خيره نگاه کند. اصول کافى جلد 4 صفحه :50 
روايت :7
 
39- حـضـرت صـادق عـليه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست بر خلقش ، پس 
سـزاوار اسـت بـراى شـخص ‍ مسلمان که در اين عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزى 
پنجاه آيه از آن بخواند.اصول کافى جلد 4 صفحه : 412 روايت : 1
 
40- امـيـر المـؤ منين عليه السلام فرمود: رياکار سه نشانه دارد ، چون مردم را 
بيند (در عبادت ) بنشاط آيد، و هر گاه تنها باشد کسل شود، و دوست دارد که در هر 
کارى او را بستايند.اصول کافى ج : 3 ص : 402 روايت : 8
 
اللهم صل علي محّمد وآل محّمد و عجل فرجهم

Reply via email to