il.com, [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] Message-Id: <[EMAIL PROTECTED]>
begin 666 285.JPG
M_]C_X `02D9)1@`!`0$`2 !(``#_VP!#``@&!@<&!0@'!P<)"0@*#!0-# L+
M#!D2$P\4'1H?'AT:'!P@)"XG("(L(QP<*#@R/"XS-#+_
MVP!#`0D)"0P+#!@-#1@R(1PA,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R
M,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C+_P `1" 'D`8 #`2(``A$!`Q$!_\0`
M'P```04!`0$!`0$```````````$"`P0%!@<("0H+_\0`M1 ``@$#`P($`P4%
M! 0```%]`0(#``01!1(A,4$&$U%A!R)Q%#*!D:$((T*QP152T? D,V)R@@D*
M%A<8&1HE)BM=G=X>7J#A(6&AXB)BI*3E)66EYB9FJ*CI*6FIZBIJK*SM+6VM[BYNL+#Q,7&
MQ\C)RM+3U-76U]C9VN'BX^3EYN?HZ>KQ\O/T]?;W^/GZ_\0`'P$``P$!`0$!
M`0$!`0````````$"`P0%!@<("0H+_\0`M1$``@$"! 0#! <%! 0``0)W``$"
M`Q$$!2$Q!A)!40=A<1,B,H$(%$*1H;'!"2,S4O 58G+1"A8D-.$E\1<8&1HF
M)R@I*C4[EMAIL PROTECTED]$149'2$E*4U155E=865IC9&5F9VAI:G-T=79W>'EZ@H.$
MA8:'B(F*DI.4E9:7F)F:HJ.DI::GJ*FJLK.TM;:WN+FZPL/$Q<;'R,G*TM/4
MU=;7V-G:XN/DY>;GZ.GJ\O/T]?;W^/GZ_]H`# ,!``(1`Q$`/P#W^BBB@ HH
MHH **** "BBB@ HHHH **** "BBB@ HHHH **** "BBB@ HHHH **** $)KA
M_%?Q)T?PM>BRN4O+FZ6/SY(K2'S#%'_>?/W:[23[C5\WZO'XCD^-VH:5;7.G
M37^H0M!_ID'[AH-OF[67YOX46N6JVYM-]S;NY_VOE:K_AOQOHOBBRN;O3+OS8;9MLKO$T>W_OJO.);F33_BO8^'TLM.
MCAMM(;:T5LNY?W3-M1_O;=U>DOU@N$V;O.5E7Y?]FLH
MQE;W9 ?2>M>+M)T+15U:\NE6Q9U03QJ95^;_`':HZ]J$.N_#W4;K3B\\=U8.
MT&Q&W/N7Y?EKROQ%IFMV'P*8ZMJD5Y \5F]G$L:KY"_+\O\`M4>'M5\7Z%XT
M\/>$[S5X!8W>G(8$@C7;&OEML;YE^]N2B,JEN92"43JM'TR_BT>PB:SG65;5
M=ZM$WR_+6EI]G.UPVV"7Y?O?+7GL7Q'\51:)JN@WE]_Q5":K!:6LODHI^9O[
MNS;M^3_Q^MG7/%'BK5_B6G@K1M873EABQ)=F!&>1O*WLW_[-;>UJG)]3C_,=
M)XC@N&TKY(G:6*>"541/F^656J*^L+V*XEEDM953=]]E^6L4^*_%VF>$-3?6
M=2TBUOK:=(K;5)Y5994;=_RSBW?-\O\`=_\`0:R-&\>>(++QMH>G7.MW.JVN
MI%?,6ZTW[-M#_+NC_B==V[T^Y2]M4["[EMAIL PROTECTED]]E^[:SM_P%JO0Z$S)%Y]
MU!;2S_ZN*1MK25P%[XM^(.M:WXGT[0+L'^RKYUCBB@3S6C\UD"_RJ'4#XRU?
MXJ:!:/JT=IJB60GCW6R[;-GB_>IM_BZ5,JU7^[$<,!2C\1T'@K3[R)M3LV@E
MW6>J3HVQ?^!5U,\4J7&QD?=_^/K'P3I>J1V4\=LDEY?B%6$
MK^7N9MO]VLS1OBQJR>"?$,^H11S:SI+)'%,T>W=O?;\R_P"S1"M5^*Q4L+'^
M8]0\06Y;P_;-_%!LW+7,+:W#[-MO*V[[GR5Q<7CCQAX9E\-:EK>J#4=.UU?-
M:W^SJOEK\OW6_O?-6EJ'C3QM=>*?%>D:+?:=''I:/.LD\?S11)]Y4^7YF_WJ
MMU:H2PL92/0/"R2P:I+%+$Z[HOFW+639V=U!?ZW<7-O+%Y^HL\6Y?O)\J[JX
MI?'OC"^^%UIJ\,DAF^W-!>7D%JKR+!_>VXVUK_#KQHFNWVH66H>(WOH%M_-B
M2^M%@FBV_>;4[G0_^0I%_P`#JE-:W$6MZM++$ZP2
MSHT3[?E;Y*P?''C6/PWX&35?#=[;7T]U=>0MRFV18_E9F_\`0:J:)>^/;#4-
M#DO]6M=7TW5(5EN8Y/(@>%7_`+F65GJ98B=N>)4:'N\LCOM(BE6_BE,3;/G^
M:NGW+ZU\Y-X\\9:SHVN>+K#58[/3M,G58['[.K;E=E4;LCLK5K^(OB?KDFA>
M"]1T:2"VEU=I4GBECW+O1T3_`+YW;ZOVM7L7"ERQ/=MZ^M 96'!KY[&O?$:W
M^($G@MO$%H]_:=OR_P!U=M=1\(_%7B#6=0UW2->NENIM-D5$
MD**I'S,K+\O^[2]K**YI&G*>OT445U$A1110`4444 @GN[J
MQ\O?!;JK/\_2N>7XP:,K*ESIFLVO]YFLV95_[YK!*/>>+O$3;F_>ZCY2[O\`
M814K)TBX\4:[;/=Z7X4:YL-[)%/]OB7=M^7[K?-67-(KE.Y_X7#X9_Y]]7V?
MWOL#;:;_`,+>TC=\NC:\T?\`?^P-\UMS;O_`'MFJ+N_\>6CFD/W3=?XQZ:?]5X?U^3_`+==O_LU/C^,.ELJ>9H>O1,W
M\'V*N8G77XOD_P"$1UQI_P")5\IE_P"^E:JWVG7.57PAXCW_`,0^RKM_[ZW?
M-1S2#W3LXOC#H;#]YI>N1_\`;@S5.OQ=\*%L/-?QO_=EL95_]EKBHD\47!,<
M'@W5M[=I6BB7_P`>:EG@\8VKJESX.O6_V[>XBEHYI"Y8G8GXP^$D^]+?JO\`
M?-C+MI?^%R>#-^S^T)]VW=_QZR__`!-<-]JUE9/+D\'^(]W_`%Z[U_\`0J=Y
MNM?P^#M?_P# 5?\`XJCFD'*=NWQ@\*)_K7OXO]IK"7_XFF_\+C\*-]PZBW^[
M82__`!-<--J.JPG9-X.\3;_]FP\Q/_':8NKW\K;8_"WB9F_N_P!G,M/FD5RQ
M.[_X7!X;V;OLNM,O_8.>D_X7%X6;[JZJ_P#>VV$E<4^H:R/N^#_$S?\`;G4R
MMXA;_5>#]<_X$D2_^S46)ULOQB\.H,0V>LSO_=2P9?\`T*JLGQCA'^J\
M*Z]+]856L"6W\711[F\&WY7_`&+J#_V5JMS2'[IKR?&&Z96^S>#-7:3^'S655JJ/B5XS9-Z^$[+;_SR^W_`#K6=-I?CV ;
MW\'K)$OWDBU%6;_@-4-+\0->:U%IMWHVHZ?=2Q,Z_:HMF[;_`':.:17+$](^
M'/BR\\6:+/+J5NL%]!.T4L4?W5IC?#RU;XBQ^,_MMQ]I7Y?L^%\O_5>54'PI
M5$TW6U5-K?VM+O\`^^4KT&IE3Y]2#B9_`%E/XX;Q4]U<_:G@\EHLKY?W-GUK
M)MO@_HUMX4U#P\EW?-97DZ7'F,R^9&R_\!KTVBL_J[_F#F/,K;X1:<-%OM.O
MM3U.^-XD4;3O(NZ-8ON*M3ZYX'0:Y9^*;.2>>^T;3C%:V7R[9]BOM5F_VMU>
MC5R_CZ_NM,\$:KJ-E*T-U;0>;$W^U0\._P"8.8\F\/63^,OBY!XFET&YTN"V
M@\Z\2=6V^>NY5^;:O^PW_ :ZG7_"&A>+M6&L1W]]I.J!=K3VK;?,3_\`9J\-
M8U&\L(HKF7YV5?-VIMW?+3;/_6O5+#S;YF<,L5[WNF0_PL\*-X:;14OKL2M/
M]I>\R-S,-R?-_L_,U,@\`Z%!KFEZO<^)M4NKS373:UP^_=M;Y4^[\J__`!5=
M36#/_P`?$O\`OT_J[_F)EC)1+VC:1X=T+Q%JOB#3KR\:\U+>TL$OW-SMO^7Y
M?_9JJ>(O">C>)-8'B :W?:1?+!YM_P#X[1]65[\P1QDI$-QX+\*>)=/TNXTS5+^QEM+58+>\A.UI(E^[N_RM:6D^
M#_"^BZ#?:'B>]BU+`N[J5OFDY^7_`+YJKX:B\KPMI/\`UYQ?=_W5K4H^KJUN
M8KZU(SM&^#NCVU]9WT^JZAJ5K:/OM+:>3]W%_G:OY5;CT#PW!K.MZFM_>?:=
M9@:"?=]V-7_N_+74:->_\2BYB_CB5VKCJ/JSE\4BJN*E&,>4BA\%:%;>$HO#
M46NWT2Q7#745U VR16_NTW1_"&@2)=:I>Z_?Z_)J%FUG]HG?[L3?>VUHV,7F
MW\$7]YEK.\)I]GT66R;_`)<[R>W_`.^96H^K/^8F.*EREBS^'_A6/PO-X71;
MR6TGG^T>;*W[Q9?N*RMM_P#9:KZ7\-=%\/:[!J-[J^H:IM=F^VX7_>7_T*K>O_`/(4_P" K1]6?\Q?MY?"OP[JNI3RVFLZA86M[+
MNFL(&VQ,U=)JOPPT358-#@WW=M#HV1:QPR+U^5OGW*W]VDL_ENH'_P!I?_0J
M[X=*/J[_`)C6E5YCA[[P;H]KXQA\9S3727ZND("MF-F=?(7Y=O\`M5/X9\!Z
M?X6U;4]3LI[J674I/,G6=E*K\S-\NU?]JMK71YD=A%_?OXO_`!UM_P#[+6S4
M?5U:W,;M=PB-D^>SJ5^;=YK[_P#QZN5O'\CXG^)57M$;6B>>+_`+XE=:B/Q%2-CP[XET[Q1IOVS3F?:K>7)%*NUXF_NLM;M>':%)/H
M5AI?BV%OFGU-].U92W^O5IV19?\`?7Y:Z'QNFN:SXXTBP\-WAM+[3;:6^GF?
M)BVM\JHR_P"UM:K)/4**XK2?&7VWP=J6KW-FUO?:4LJWEGUVRQKDBJ7@6Q\5
M9M=7U77A>VNI6WGS6LD?^HE;YE\K_8V]J /0J*\Q\3:AXAUGQB_A/2M9CT+9
M9_:([ADW2W3?W4_V5_[ZKO=*M[JUTNV@OKK[5=1Q*LL^W;YK?WJ -&BBN1^(
M&JW>F>&2NFOLU"^GBL+:3_GF\K;=U &Q9:[I.I7D]G9:C:W-S VV6**16:/_
M`'JUJ\OU7X=V^@^%K>Z\,N\6KZ1NNHIV^=I_XGB9O[K5LW'C)SH?AG5+"W66
M/6KN")][?ZI'7+?^@T =K3JXF9)[7XOVMRS\5CXAP:8WBJ>ST?5_->W^S1INB9%7]W\U 'K-1,ZHNYFKFM9\(#7+73[>Z
MU?5(H[;_`%OV>?RFN?\`?VUQ_@/P7HOB#PK%JFJ13WCRW$Z1>;=2M^Z25D5?
MO?[-`'J,=U!*S)'+&[+]Y5;=7!_$U(X)?"M\!AXM76/=_LO&Z_\`Q-=-H?A+
M0?#L\LNDZ7;VMBWN4_P"!Q?-_Z#7I=>4_#6Z\WQSXCB_Z=;5O_0J]6[4H_"5(6BBBJ)"N#^+=
MQY7PWU)/^>K11?\`D5:[RO/?B]!YW@J)/74;7=_M?O* ,VI[/[[5$R?-5JQ^
MX]!XT?C+5<;:3RRZUK-O(SLD4L4L7^ZR_P#Q2UV#?(C/_=KB+%97\5ZS+L?R
MDB@B5]GWF^9J"IG06O\`%4&N;&T#4D;[OV67?_WS4]I_%4'B'_D6]4_Z]9?_
M`$"@FD7M(39X+T'^\UJG_H*U8J*Q^3PWH:?W;"+?_P!\T^@TG\1/!MQ1.E9=79?N-5*J,IE_1EW:S:_P"]67H*NFH>(T;_`*"DNS_OE:U-&_Y#-M_O
M5G:1O35_$:-L_P"/_>G_`'RM,UA\!O6W_'PG^^E6-?\`^0HW^ZM5[/\`X^D_
MWTJ;7_\`D+-_NK4&OV"C`VVXB?\`NNM>@#I7G2O\Z5Z&NUA0:84R]7?_`$W1
ME_O7O_M*6MFLC5VVW>D_]?G_`+2EK7H.P**** "BBB@`HHHH`\;U%MWQ-\2M
M\WR?947_`+];O_9JZKX8J(=&U>!3N6#6[R)6]O-KG;V+_BKO$LN[=_I\2_\`
MD"*MSX6E)-$UF]5OW5YK=Y.B_P!U=_\`]C64?B*D>>:IJ%I%\-?$NA^>K:G+
MX@EBL+4?ZW=YZLM=]>3IX<^)]KJ&HS)%9ZMIR6GGL/E2YC;<%W?[2LWY5N6O
M@;PY::_/KB:9$=1GE\UI6^;:W]Y?[M;.IZ99:O9/:ZA:Q7=N_P!Z*5=RUJ2>
M7F%MM2])L-%L5L]+M8K2V7[L<2_+7.:C\-O#VH7=Q<>5=6;SOOE2RN7B25O[S*M %
M_6-"T?Q?IL+S/YBK^]M[RUEVRP-_>B?M69X8U74;+7;GPKK<_P!IN8(5N;.\
M(V-=09V_-_MJ?O?6M>?PS8MX1E\.6A>TLW@:",Q-M:.L?PMX3U/3-7.K^(-6
MAU"_CM5LX&BBV*L6[=G_`'F:@#N:Y/QWIEUJ7A6X.GIYFH6DL5Y;)G[TD3JV
MW_QVNLHH`\YU3XAC^QK#7-+MX[[1#N751N_?VGW?X/\`9^;=6'!!/:_!OP_J
M*Q/*NCWB7JIM^9K=97_]I-7;:I\/?"NK7CW=WHT#3RV_>J7PAX
M#[8\_E?\`
M+-&@_B_X%MIOQ,\4Z7H?B;PF9)3]LL[WSY8HEWLD#HR,U>@V^DZ;9W3W=MI]
MK!=.NUI8HE5F_P!G=4W]G67V_P"WM:0-=[-OVCREW[?]Z@!MA>P:G807MM(7
M@G3S$M;?[U`$M>7?&-MJ>%E;[K:LF5_P" M7J%>8_&")I(?##M_JEU==S?\!;;4R")
M5^'7R_$'7/\`KP@W?]]-7K/:O*OALC2^-O$LI7Y(H+6+=_WVU>J]J4/A*D+1
M115DA7#_`!4;9X$N6S]RZM6W?W?WZ5W%<%\6)&_X0Q+=>MS?VL7_`)%6@"IJ
M2[=4NE_Z:M3[/_5/_OTS5%_XFEY_UU:GVW^J;_?H/*?QEF#Y[A$;YDW_`'*Y
MVNDM?^/R'_KJO_H5)6V^&-7?_IUE_\`0:NV?^J?
M_?K-\6,R^$=6;^+[*U!5(VX/^01I"?W;"W_]!I].GB^S^1%\^R*")/\`QVFU
M!4_B&LOR-5*M2VV++OE3M)?\`R%5S3U9M2M=NS=YJU27?%X^OXM_^OL(G_P"^&9*#6'P&_;-Y4OFM]R+Y
MZCO[Z+51:ZC;[A%M_P!EVU!?_+HNUW]FVZSMV_O(O_H->>UWNE-YFEVS^L=!IA1NI+NGT[[O_'U_
M[(U:59EVS/J5A$J;E7?*S?W?EV_^SUIT'<%%%% !1110`4444 >2ZHCIX[\2
M_/\`([V@\O_`)^KK_T:U9GB#9%\0-63=_K+.SE;
M_>WRI_\`$5I_")ED\!1.O\5Y=,W_`']:H^T7]D[^BBJEU=6]E:R7%S*D4$2[
MG=VVJM60M8/M442/\S1?WJXW5=/N]!U*7QGX;5KZRO%675+!/F^U1?\]8O]M5_P"^JQ-0
MTW3/&/Q%L-0TZ^DMA?Z%YVGWMNVUXYXI>G_?+_,O^S0!ZS]L@^U_9?M$7VK9
MO\K?\VW^]MJOJ.L:7I(B_M+4K6S,S;8OM$JQ[F_V=U>*6TNI76OW'C;6;5X+
M_2M4M;.79NV>5M\J7;_L[GWUU]CHFF>*?'OBU]?MX[S[,;>SMXI3N\B)HE?Y
M?]YF- 'H%Q?6E@D37EU%")9%BC\UE7MO\6VO+8[>6]^&GB30Y9_M#^'+QEL[I_G?\`"9>(;OQI
M\T=D(!8:>A^]M^]*W_?7_H- '?I<12RR1)*C218W*K_,O^]2Q7$,S,LMVUU5ONM7%>1%H_QABGA55CUW395E"_Q3P.OS?]\-7*6UAJFG>./&&O:!YL\M
MI?1>?8!OEN8FB5VV_P"W0!ZB^LV4?B&+16+?;I+9KI5"\>6K;?\`V:J5SXKL
MK;Q;9^&5AEGO;F)I6\OYE@7_`&JY6P\3:+K/Q*T+5--N4D_M#3[BPDB;Y98F
MB9955E_[[JMHVIO:OXTO[+[&WB=M3>+R+J7RML2[4B^]_#M^:@#UBBO)O!E_
MJDOCTVX\33Z[`+%FU%T5?LT,^Y=JQ;?^!UZS0 VO._BQM^Q^'-WWO[9BV?\`
M?+UZ**\W^*K;9?"?_877Y?\`MF] 1#X61HQ\27__`#UU+RO^^$5:])KSSX1+
MCPK?N?O/JETS?]]UZ'4Q`****H KA?B>K/HVC*J[MVMV?_H==U7'^/U#6&C!
MON_VS:[O^^Z */B"+RM9G_VMC5!9_P"J?_?K3\5Q[;R"4?Q+C_/_`'U63:?Q
M4'FS]VJ7K1MMY W_`$U6N:E_UK?/_&_SUT<2[I53_:KG9/\`6O\`[[4&%4N6
M?^JK.\6?\BGJGWU_=5HV/^J>J?BI-_A/5/\`KW>@JD=!JZ[=5E7^[LJK4NH2
M^;?M*WWF57;_`+Y6HJ"I?$5[9V_MC5DW_*MA$WWO[S5!3%E2+Q)>)\_^DZ6O
M_CDO_P!G3ZL*IJ>'U\W7(/\`9WO67?*Z?$2U^3[UA/O_`._JUL>&5W:S'_LH
MU9.H?\E+5/[NG2O_`.1:#6'P&U;?)=1?[ZUAQ)LUWQ'_`'/[2_\`'O*6MR+Y
M71ZAN_#_`/99O[YKAY)=1O/M$C[=JQ_+L5:@/^74BG79^'6W:-;^VX?^/5QE
M=9X6E5M/>,?P24!A?B.AHHHH/0"BBB@`HHHH`**** /*O%R?\709A_T!HMW_
M`'_:M#X./CP)Y#_>M[ZXB_\`'_\`[*JGBGY?'UUOE^]I<#(G^Y++N_\`0JM?
M!^3?X?UJ/_GEK=TO_H+?^S5'VB_LGHU9NK:;:ZWI5SIMY'YEMM@\PM_#/Q%TV$Z-IOB+3QI07;#?W,#/=1K_=V_=K6TGX=V&D3>')(;VY9]#6=
M$^[^_P#-^_N_X$U=7IVK:?JR2-I]Y!.@+XF\+W^C>?
MY/VQ=GF[=VWYMU9FJ_#K0=;E@N-0@E>\BB6)IXIVB:3_`'MM=C3:`,2V\,Z7
M8Z!+HEC;+;6;_>KDK'X-^%;&TAMT74?, RTZWDJ,S?WOE^6O1-
MR;]NY=W_`(]4F[:M`'$KX!M]/OO#LNDSO!%I%Q+*ZSLTK2+*NUOF:MG1_#-E
MHNJ:KJ%M),TNIR^=*KMN56_V:T;34K*_65K6ZBG$3>7(T;[MK_W:H:AXIT'2
M;837VKV<2?P_OERW_ : ,?5/ASHFI^++'Q*IEM-0MI5E=H/E6?;_`'JU]5\)
M^'MSNYE^Z\L6YJ==^)-(T[1DU>]O8K:RD3&?&E
MMXINKJ*RL-1B@@1&2ZNH/+CGW?W:`.@LK"UTVT2ULK:*W@3[D<2[56K=%% !
M7FGQ:;R?^$5N/[NLHG_?2-7I=>??&! /`%S=\;K.YMYT_P" RK_]E0!+\-42
MWM-;M5V;4U)I?E_VU5J[RO+OAK,#XK\3P_PR):SI_P!\LM>HU,0"BBBJ`*X_
MX@2[-(TO_;U>S_\`1JUV%<5X\E7S_#%I_%/K<7_CJNU %KQ=UL_JU8EC]YJZ
M'Q8O^AP2_P!R6N9MI4BN%=ON_<>@\^O_`!37M(MUY O^U7*M]]]U=[H\$4LG
MGHZ,J_W:\XMIWGNM41G^>#4;BW_X"C?+_P".U1E7A[O,;.F?M,:HG_3K+_P"@U+I3K]H:)OXE^2K'B&+9X8U=V_ALI?\`T&I"D)$WFV]G+_>M
M8'3_`+]+3Z8D?D6]G%\WR6L"?-_UR6EH"?Q&'JK^5XGT;^_+%/%L_P"^6J_6
M;K2;_$_A[[_RM@UMOR_]-:W?
M!Z_-=2_[JUA:\W_%R=-E1ODELIT;_:V;6H.F'\(T5^]6YXA7_B1_[K+6,OWU
M_P!^NCUQ/^)'.G^Q4!#X)'#5TGA&3)N8O]UJYNMWPFW_`!,)U_Z9?^S4&>'^
M,[*BBB@](**** "BBB@`HHHH`\=\3K_Q=J_=O^@7!M_[[>M7X3N(?^$GL#NQ
M%JK2J?\`KHBFLCQ*_P#Q=C4?E^[I<&[_`+Z:M+X6[O\`A)/&/]WS[7;_`'?]
M56?VB_LGJ5PO(EDM9T:*5
M&_B6M"##\,>"]'\,QP/86L4-RMLL$LL7_+7_`&FKSN:W\3V6L>,/$FGZ]=3K
MI%]F/39FW++%M6656_NIM;Y?]VNJ3PIXSLX/L&G>,EBLE 2"6ZT]9;B)?[N[
M=\__``*IM0^&\&HAI'US5H)9[=(-0D@E5/MRJFS=*NW[VV@"/6;W[9XJ\":I
M;7%PMG=M+\JR;5;?%N3@U"#QIK=OIMU/'/J?A]Y;?ROX9XFV_+_`-]K
M72:YX5M]4\/6^E6UQ)8O9^4UG<1?,\#)]VJGASPG>:;J-SJNNZT^L:G)#]G6
M?[.L"QQ?>VJJT >??#ZRMM8U_0=4T1+IA9VV_6-1EF?_`$F=XO\`4?[6UFKK
M?'7AO7M8U6VNK;;J>CQK_I&C&Y:U\QO[VY?O?[K4ZS^$/A_3EVV5[K-LN[.R
M"_>)?_':V+/P9:V7AN[T6/4]6\FY;=]H:[S/%]W[C_P_=H Y*:?3+GPCJWA6
MTT6Y\-ZK/:RRQ66U4\]T7[R,OW_NK4'PSETN?3].NK3P5:Z?:^6BMJD[1;Y9
M?N_+_%]ZNKT7P'%IVL+K.H:OJ.L7\*-';RWDF1 C==JK4D'PY\+0>(/[9BTT
MFY\WS55I6\I&_O*GW: '^+/!EIXK>PN)[F>UN]/=I;6>#;\A.W^%O]T5R>H:
MQ>^%[J2U;XE:=+/!]ZUU:!=W_?2?-7K58[^']&DOI+]M*LFNY-N^X:!=[_\`
M`J ,WP1XHE\6>'%U26S^S-YC)\K[EDV_Q+_LUU51*BHNU555J6@`KDOB5:B\
M^&_B"'^[9.__`'Q\W_LM=;7)_$2Y6U^'7B&9FVDV$J?\"9=M`'G_`,/;K_BX
M5M(K_)>Z&OR_WMK+_P#%5[7VKPCP?;^1XS\'(=RSQVLJ/_N>4O\`[-7N_:IC
M\)4A:***HD*\U^(,G_%?> 8/^G^5_P#QVO2J\L^*8^S^)?!-[_SPU+_T)DH`
M[#Q9_P`@^)O^FO\`[*UMS_U
MU_\`9:\]B^7Q#XHB7[JZLS_]]HM>A>%&5;.YW,NWS?\`V6N6UBWBB\07TL"8
M2>7MOY8M#B@9OW"W]O*Z_P#;5:LY\//EERG6ZNJKJ\ZKMVKL5?\`OBJM2Z@V[4KI
MO^FK5%4%S^(R;R)WUVSE_P">22I_X[5JJ$\O_%16L7]ZWE?_`-!J_5FMD6TT)Y?^6DS[5KF]51V\6:"_S[=EU_Z"M7[:=WM8D;[J[MO_`'U56^^?7]$?
M^!?/3_QU:@Z83-FV3?>Q)_MUNZ]_R!+K_M:#6/P'$5O>$_^0E+_P!MJ%%%% !1
M110`4444`>1>*T1OBA=M`-P728//_P!E_-;;_P".UG_#CQ%IVC>-?%-CJ%]!
M;"XEBEB,\JIO^6MFXT^YN?'7C:9;2=C]FLV@D1/EDV(VY?\`>_PKS2^UGPS>
M:@\MRD45PR[&2ZM65E_WJRE[LBH^\?15OXAT>[_X]]7L)/\`KE=(U6/[3L/^
M?VU_[^K7S>=$\/7:JZVMGM_A>)U7_P!!J*YL/"=G_P`?*647^PS?-2]J5R'T
MNM_9M\J7<#?[LJU)]HB_YZQ?]]5\L-/X'^[LB9O^F22[J:R>#-F9$N8$;[DK
MK.J_]]57M">4^J&EB1?FE1?[OS4]&1U^5MRU\MSV?@^W95^WQ,WWMZWS/M_[
MY:BV_L:)MMCXDNH&_P"F6H[:.8.4^J**^M_%\MWX[U?YOX?[1VTO:1#E/HYG5$W,VU5_B:HTNH)69(Y8W=?O*K5\PS_P#"
M-W#_`.G:_+>?]=;]FJ*6+P2J?Z^)?^N4[;J/:!RGU917RC'-X;@=3::IJD#_
M`/3O+/NJ>74=+B7=+XA\1Q+_`'VEG7_V6KY@Y3ZGHKY8_M;P]+\LGBG4F_ZZ
MW4]/6+P?-_S%$_O?-?2I_P"A-4>T#E/IN:Z@MU_?3QQ_[S[:\P^*OBO0;KPN
MNBV^JV\\]]ZW?^SUKZ5_8%A*
MB0)9>4S([Q(Z_-4^U*Y#9\+*D_Q5TM5^Y;6$\O\`Z"E>U=J\J^',<5UXY\57
M\2HL4"P6L6U]RK]YFKU7M6L?A)D+1115$A7F?Q@LI+G2=">#Y9?[7@B_[Z__
M`&5KTRN+^(*>;#X<7;NW:]:_^S4`:'BG_D'Q_P#75?\`V:L>725M]-:665_/
M_NI]VMW71YDMG_<5F=O^`UE:G+_H3?[3T'#5^*0:0K-I$X5=VV?YO^^:BU--
MVGR_MM[KY2K+\G^RRM6S6;XA7=X;U16_Y]6_]!IG'#XCHY7\V5Y5^XWSTUGV157L7
M\W3;)_[T$3_^.K3YV^1$J"S!N?\`D;]+V[?^/6XW?^.UK-63,=._V;.=
M_P#QY:UI:LF9=BE^2H;G9]MT:X_NW31?]]Q-_P#$U K[*-0^31;>ZW[?*U*W
M??\`[.[9_P"S4&E+XCM=*78\LO\`P!:H^)=3'G7&G,J_+%%*O]YOFK2L_P!U
M%_P.N:\6/_Q6D47_`%#MW_D6H.R?\(H5TOA&/$MU+_NK7,5UWA%-MG._]Z6@
MYL/\9TU%%%!Z045YO\0/B%?^'/$,&BZ2;%;HZ>]XRWD$DK7+EQ'!! L;@M(S
MY!!'"_-S@BKFN^-[[P^/!MGJ7]FZ?J&K.&U&2\?;;VZ1QAIU5]_#[F"IDL">
MIZ&@#O**\OUGXK?9Y?%=YI#6-[I&A:?#B:,^89;R=L1[65]K0C@-T8$'&:U-
M3\:ZEHWB"RTN\@M&-EH4VLZVT*,<J@VA;;+#GS W#@?+CG- '>45X/:?'B_D
M^'5[JDMM8R>(4NRD-K;P2-%'`/*S+,-^57,A0'(RQ4 '#5WEOXH\3:MXGF\,
MV%IIMO=Z7;V[ZOJ4P:6!99(RWEPPAE=@3@AF88 ;(SC(!WE5+RRMK^%H;NWC
MGC/5)4W*:\ND^+ER_@[PEJ3'3=,N]9>X:YGO$>2WABM]PE90K*Y=B%V)SDG;
MG."?0/!]_K6I^$["^\0V,=CJDZ,\UNBE0@W'9P22#MVD@G()(..@`,MOAAX+
M;=N\-6/S?[%7=+\$>&M$7_B7Z!8PO_>6%6?_`+Z;FNCHH JI96Z?M4Z2%98VBD175OX67Y:L44 8,_@[PY=(JSZ#ISHO1?LJ5')X(\+RP>1)X=TLQ
M>GV5*Z*J6H7]KI=A/>WLR06L";Y97^ZJT MX9M3=7^D:':1]FG@B_\`'=U<_J7QFM%C8:+H][>L1A9;A?(B_P#'OFKS6]N;
M_7=1;4==N%N;K^!%_P!5`O\`=5:RE5C$N,.8[^Y^)7@&SF_XE?AR6]1?^6UK
MIJJO_CVVNL\)>+O"GB-G_LE(K:^7[]K+$L4Z_P# :\4W_)5CPYIU[J/CFU;3
M6M8KS3(FNM]UNVR_P[?E_AJ85>8J5(^EJ1EW5P`\9^*;8.E[X->;;_RVT^\1
MU?\`W5?:U:OA_P`=:-XANVL(FN+34D70-%+C^]MK7F,N4T[KPUHU\[S7
M.EVLK/\`>8Q?,U9W_"O/"F/FT.RE_P"NJ;JZJBG8#E'^''@Z5M[>&M-+>JP;
M:A;X6^"&_P"9@>'/"FC>%;:X@T:T-M%/)YCKO9OF_X%6_110`
M4444`%<1\097BF\*[?XM>M]W_?+UV]><_%.5HKOP:ZOM_P")]!0!UFL-\T2_
M[U<]J;_ND_WJV-9?_3-O]U*Q-0^XM!PU3H/"_P#R"?\`MJU<,NS_`(23Q4Z_
MQ743_P#D*NIT354L[/RY5.W@)S_=M`!)=7^3=_H%QL3_@+58V4RY^31=6=O\`GPN/_0:LYJ7Q!HN_^P-+W??^QQ?^
M@K4\GWZ;8Q/%I5DC?>6UB1_^^:=)]^H"9CS[$\66#_Q-:SHK_P#?-7F^]67J
M;;?$F@[=GS/.C_\`?JM7Y_M%61(*DU='7P1>O\_R^4Z;/]B5:NZKIO\`9KQ;
M7W(R???^_4&K[%\(72-O^9(D_P#(JT&M*/+(Z^+_`%J(O]^N7\5?-X^3_9TO
M_P!JUU%LOF747^]7(^(6\WX@7G_3.PB7_P`?>H.FK_"(:[;PLFS20?[S5Q-=
MUX=7;HD'_ J#/"_$;5%%%!Z!Y_J7PR_M'6-0UIM7V:G<:K::E PMLPQ?9E*1
MHR;]SY5FW$.N3@@+@@]!#X8V^/KGQ5->;Y&T]=/M[=(MHCCW^8Q9B3O8MT("
M@#C!/-=!10!YW)\,9CI<,<6MQKJ \1_\)%+.UF6B:;GY%C\P%4^[U<G@\\\2
M:A\,O[6T?6+:_P!7\R^UV[@EU2\2VV;X8F!CBA3>1'M `#-O/4G=D8] HH \
M[D^$&B_\)+#K4$\B3G6/[7N9)$#RNX)9(D?@1Q!F)8;6+MZ]:6_BB>#0M@ @Y)] HH \[USX36.MF
M_1M0DM;=]'ATBQAACS]FBBD652Y9B9#O1?[ORY').X>@0"9;>);B2.2<(!(\
M:%%9L)5@0_,T
M6[YMW^S7HUY>P6C6R32A&N9A#$#_`!N06V_DI_*OG;Q%;7\?CG6[C5()5G:X
M?R)6W;6@_P"66UZF5BE\M+M>BF+%=7M[%8:;;_:;^?[D7\*I_>9O[
MM<)V#E^YOKI/AA&7\4:W(^W=%:P1)_N_-7-7VEZEX?UYM(U*ZBG9H$NHI8EV
M_+]UJZ+X;W'D>.;^W;_EZL%=/^ M_P#951)ZK6#XJ\-+XCLHGBE>VU2S;S;.
M]3[T3?\`Q%;F^F;OGK/GY3:4.8?X%\1OXH\.+<7,0BOX)6M[R+^Y*M=7VKRV
M\A7P[XQTG5[%Y(HM5OEL]0MU;]U*[JWE2[?[VY:]3KOA+FB>?./+(****LD*
M*** "BBB@ KSOXE1)+J/@Y&^[_;<1/\`P%6:O1*\^^)'_(2\&LW_`$&XOE_X
M"U &SJC?\3&2L>^^ZM:>I?\`(1GK,O/NI0>?5&+\L58-G_R-FK+\WS6MJW_H
MVMYON5@P;U\:7_W]K:=$_P#Y%:@R-395#6F2#0K]VWLOD,C[/XOEK2V5B^+-
MZ^%;_;\K>503#XCH;F+RKAXO[NS9_P!\U0E_UK5J:@FW4)?O_+M_]!K+E^\]
M`53&U?9_:_A_=_S]/M7_`+9-6SIZ[]2B_P!EM]8VJ[/[=T'=]_[1*Z_]^JWM
M,3_37_W:L/Y37U=O-T]_]EM]8?B/]UH$$3?\M;JUB_\`(JO_`.RULRIYL3I_
M>2L[7$_T?2$V;MVI0?\`H+5!O'XN8[338O-;[1N^6N%UGYO'.LM_TR@7_P`=
M:O0-+7;8*/[VZO/;UD;Q=KS*NUO-B1_^^*#>K_"&UWOA[_D"P?2N"KN/#'_(
M%7_?:@PPOQ&Y1110>@%%#0_#T4$VL;/,EEG;;!9Q_WY>?XOX5J
M#6O%U^NAQ?V7+:OJR['9'5O(D_O+NI71482D=_17"^&?B+8ZS=_V;J4#Z1JW
M_/K<,NV7_KDW\==U3)"BBB@`HHHH`**PO$'B?2?"]E]JU:[6&-VV(GWFE;^Z
MJUR,FI^,/$]PO]GQ'PYHK+_Q\74:O>2_W=L7\'_ J /0)-5TZ&^CLI;^UCNY
M%WI TRB1E]0N#M-TR^>]0WM[JM_=_^QKJH=,5&WLW_``#^&JY>YESRZ(A\165IJ-I;B95D>WN$GB(?:R. 0&#?
MPGD\^]>5WWA^5-0L/"NHZ[?KHM_T[=RUR?BO0/
M[;T"YTY&\NZ_UMK*G_+.=?F5O^^J25Q\SB[L\L\5^!9_"&LV<>GSW-]8ZDOD
M*;J56>.=?F1=WR_>K>^'7AJ]L!+K>I*]M>7D2Q-:[?NK_#_^S752D_$+XMGV>^9=VW/S07<3?=_P"^UHT'6?[>T6UU)EVRRILG3_GE*ORLO_?5MYCSGQQ=;O&-Y:L\4JQ10.K_Q0?*VY5_]"VT_X9P?;/%FHZE'N:UMK-;7S?X6
M9F^[76ZA\.?#.J:O/JE]82SSW+[Y?W[JOW?]FNCM+6UL+5;6TMXK:")?EBB3
M:JUE*<36,/>!ODIM.;YZ9/<16MNUQ/*D4$2[F=_E5:P-S'\3QK>2^'[#MZS T6W[RK%^]9_\`OE?_`!ZO2J\Z\'64OB#6/^$RO4,=MY3P:3;M_!%N^:5_
M]I__`$&O0Z]"E'EB>=5ES2'4445J9A1110`4444`%<'\18MT_A)O[NN0?^@O
M7>5Q?C<[M7\(6X^])K*/_P!\12M0!+J#;K^?_>K.N?N)6CJ'_'_/_O50G^XE
M!Y\R"6L9?^1R?_:T[_VK6M+63LV^,=_][3O_`&JM!D:U8GC'Y?"M[_N+_P"A
M5O;*P/&._P#X1NZ1?XEJ@@=1JO\`R%)_N?>K+D^_6MJW_(6N?]ZLJ?[]2%7X
MC&U!=VOZ-]_Y6N'_`-G[M:UM+Y6H([?MS.1TU9VM?\?&D_\`7^O_`**EJU8R_:+5';[_`-QZI:TVR]TA_D^665]G_;)O
M_BJ@Z('>V:^790)Z(M><7/S^)->?:Z_Z4B_>^]M5:]+M_P#41_[M>;7>S^V=
M6VRM)_IC;O\`8^1:#HK_`,,CKN/#'_(%7_?:N'KN/"W_`"!5_P!]J##"_$;E
M%%%!Z!X7HCW,MB][>N[7FIO]LNO]YE^1?]U5^[6C23Q102M%$VY8FV*W^S3=
M]MXIXE_@=/NTRPN_$?A9E;1KU]0LU;Y]+OY=W_`'ZE
M_AK06)VIZH\3H^S[M$)\I,Z49&Y;_%?P^DJ0:NM_HUQTVW\#*O\`WTORUUNF
M:]I&MQ,^F:E:WBK][R)5?;7!;HKI/*9/-B_C5UW+6%=^"?#URWFI8)9SI]R6
MS;R&7_OFMO:G++#GMU<=XC\;V.BR+I]C#_:FMR?+%IUJWS_5O[JUQ5A-XN\+
M)LTO4EUNS_Y\]19EE7_=EJ[H?CCPMH]Q)!J/AZ7PS<7;?O)I8%V2-_UU7_V:
MKC(PG"436T?0KHZC_;_B&6*^UM_]5M'[JS3^[%_\5_%75VT'GMO;=MJ6S@M;
MB/[1!.LT3?=96^6M$*JKP*TYC&,?YBM)^X3;"E5U@N)?O/6G14E@@EB?[
M^Y:G95:I*AEE2)-TC[5H%\)PEW&_@[QW:WL.XZ9K\JV]TB+N\NZ_@E_X']VJ
MKVS>&OB#>([/3[=[N]=;:SC^]/*VU:
M\_\`%?BS1?&/AR7_`(1V]EEUO3W2_LXDC9969&_N_P`2[6:IG#FB72J^\=I3
M6^[5?3YY;K3;6XGMW@GEB65XO^>3?W:YSPQXWLM;M;W^T);>QO+%I?M$3-\J
MQ*WWJ\_D/2YXFSK<6N?8E;0&L&NEE^;[;NV[?^ _Q5R_A'5_$?B7QA?>&_$^
MDZ?%916K/<0;&^97^[MK6TCQOI>KW\%FB74#7,32V;W47E)I_P#$
MD^)'A[7UWK;WV_2[K_@?S1?^/5O2]V7+(PJ^]'FB>F11101+%$JI$B[55?X:
MFIU%=9R!1110`4444 %%%% !7!>,)%;QYX'M?[][/+_WQ$W_`,57>UYOXH7?
M\9?!>[[JV]TW_CM &SJ7_(1G_P!ZJ$_W*N:HNW4YS_M53E^Y0>?/XBK+]^LF
M7Y/%]K_M6$J?^15K6E^_63+_`,C99/\`W;*7_P!"6@R-NN>\8J[:!<(OWF7Y
M:Z2N9\;2^5HLK_)L7[__`'TM`'7:M_R%IO\`>K*G6M;5_P#D*S_[6W_T&LR=
M?DH"K\1SVH;$\2:#_M>>G_CM:4_\-9NJMLUK0?\`:GE3_P`=:M2?[E692^$L
M6,[VZ;U_X&E7-3B2XU_1K=MNSR+JX9?^^%6LZ#_5)_OUIS*__"7JW\$6C?\`
MCSRM_P#$U!OASM[3_CSB_P!Q:\TN77^W];B6+9MO/G_VOD7YJ]*L?^/*#;_S
MR6O,[E]WBSQ'_LW46S_OTM!U5_X0^NX\,+MT:(_WF8UP]>@:"NW1K4?[%!AA
M?B-2BBB@] \-TB]_M'2+6];?OEB3S?\`?^ZW_CVZKB_?J/4]-_X1GQ==V=S+
M%%IVKW3W%A/*VU5E;_6Q,_\`#\WW:O-82Q/LEV*ZUS3@>E2J\T05MB?*E'F_
M[--9D5/F>DWI*F]=C5!8_>C_`-^I?-=?[DJU!LH5W1_EH#E+7GH_WJT8)]+N
M+=[74((KF)O^64J?+61L27[OWZCV4R.3F"/P7I<3N^ERWNE/\^U["Z957_@-
M1P^*_$WA*]E74KC^V])B9O-?:J7,"?WO]NK$4MQ$_P"XE:*7^\M9S,[NWF[V
M??\`/5&T#?95V7]
MG_LHWRLO_?2_^/5Z@:Z3AG[I4OKQ;.+=]YF^ZM84US)_@'\-:^H6#7C
M(T;?,G]ZJ,WAV"\TV\LKUV:*YB:)_+;:VRM8RC&)S3C*4CA]!TB'Q?>7'B36
MW^TZ=%=/%I-J_P`T6U&V^;M_B9FW5V3(DMPLJQ+YJKM5U7YE7_>HBLX+"WM=
M+M8_+MK95@B7_=6MN&QB2/YE&_\`B:D'+S'!>(+_`,2:3J27]E91:EI*Q?Z5
M9Q?\?.[^^M<_X'\+:?XX\#6]QK%FD0BU&>6V"_*PB\WMXOXJY6W;_A$?&,;1_+H.O2_=_AMKS_XE_P#T*L^2,?>-X592]V1N^*?"&G^*
M-&6QE7R)8/GM+B+Y6MG_`(2M>:^,-9O+?P;=:9XEL[RTU6U598+^"%I;:>5/
MF5E=?N_\"KW*H71)596565OE8-4RCS&G,4-"U$:UH%AJ6QD^U0)-M;^'M1*B1)M7Y5J6J)"BBB@`HHHH`****`"O,_$D_F_&GPG;^5N2"UG=FV_=9O_V*
M],KSK5K69OB_I;QQ(VZS65BW\.QF5MO_`'VE`&MK/_(4G_X!5#^"M'7EVZEO
M_O*M9E!Y]7XBO+]^LAMG_"7VOS_/]@E^3_MJOS5KR_?K)B7?XQE_V;!/X/\`
MIK091-ZN4\?[?^$=O-WW?(_]GKK:Y#QUM?2GM_DW2^5$G_ F6@#M-0;=>[O^
MF2_^@U0G^Y5K?Y]O;O\`],EIC)N2@)',:TO_`!,-!E^7Y;__`-#5JU)/N5EZ
MY_Q\:-_V$D_]FK4;[M692^$=;?/L3_;K1G7_`(K1T7^+1OF7_MJU9UC]Z+_?
MK1F_Y'JS;^)M)EW/_P!M:@Z,/\)VFG_\@VVW?\\EKS*9D;Q7XB^7:WVI-W_?
MJO2-*G6>PC_O+\K5YK+_`,C?XC3_`*;Q?^@T&V(^`L/7H^G)LTZV3^[&E><5
MZ9:_\>\?^[03A2Q1110=QG:EIECJ]E)9ZC:QW-M)]Z*5=RUY5K_A]/A[>0:C
MI\L__".3R^5GSKNBN8FB=?\`>J9%0ERG
MD6M(Z>4__+!ON5G12RQ/OBJQX6NF33;K1;OYY]*E^ROO_BB_Y9-_WS3M5T&+
M443R[VZL95^=6MVKEE'WCTX5?='KJDO\2(U7(K^WE^1OW7^_7--I?B2S^[<6
M6II_TU5H&JNFMK%*L6I6]QI\[?*OF_,K-_LM4\A7/$[7Y:=OW?/6)%<2Q?=?
MY:T;:Z26@.4NJ^UZI7B[;AW_`(6^>K513IOB_P!VJ)&^$&\KXG6>W_EYTZ5'
M_P" LK_^S5[":\B\'KN^(=D_R_+83_\`H:UZ]VKHI?"<&(_B"T445H8E9K6+
MS?-V?/4].HH`I7T7FVK?WE^9:YCQ#I,NO>%M1TV!MMUM\^U;^[*OS+_X]3;K
M3+R7XA6^I6MA$88[58I+VYF9ODWMNCBB7^+^\S5OV_[J]V?[U492]V7,5_"F
MMP^(_#-AJL8&Z>+,J_W7_C7_`+ZK?K@?" .E^,O%>A[@(/M$>HVZKV6?._\`
M\>3_`,>KO*DU'4444 %%%% !1110`4444 %<;=)O^+6G-_=TB7_T:M=E7*?+
M_P`+2;=_T!TV_P#?UJ '^)/^/R+_`':Q-];'B3Y;V)_[T=82RT'GU?C"7[]9
M=G\_BJ_^?[MK`FS_`($U:TGWZQ],_P"1OU;_`*][7_VK09'05QOC5_\`2-)B
M^]YM_ CI_P`"W?\`LM=E7'>,0[ZUX?B5_O7B/_WPK-0!T^F2^;:[-GW6>M;3
M]B7J;ON['WUCZ1_Q[RI_MUJ0?ZU*`I&1XEM;?9HB+$B_\3)/GV?[+5%6IK2O
M*^G(O_/^G_LU9-6%4+;[CUL2KO\`$NEW'R?-ITZ;_P#@25DP?Q?[U:BMNU#1
M)=S?+;WD6W_OG_XFH*H&UH%Q^]E@_P!GM7YVV5S*IL\3Z]_UUB_B_V6H'.?[LNK\[[=M>FI\J*M>91?ZU/]]*]/7[M!I@
MQ]%%%!W!1110!X;8[&UKQ+=+\OFZM+%_P"+Y?_BJT=]9TP2/XD>+E@CV0^;
M^T_=\W9\S?\``JOUS3^(]*C\(Y_N)44]K;WD36]S;I/$WWD==U6)?^/6"F1?
MZU:@LY*^T:]\.,\ND>;>:MUTMY_P`?&^N=UKPY;WOFW]H[V>J(OR3Q?+N_WJ81YH_";=M=)+\G\57&_P"/
M5G_V_P#V6N0T:_:_TBSO6VJTJ_-M_O5U6GR_;[5HF?:_\;TBI?S#_!2M_P`)
M]$^WY%TZ7_T-*];KS+P=&@\=SP[OWL&F`M_P*5J]-KIA\)YE7XA:**;5F8ZB
MFT4`,=E1=S5S]W.TD[2IO6JFN^(G$W]G:1:I?ZD/F96?;!;+_>G;^'_=^]6)
MX$\1W_BYM1BN[""%+1]BWEIO\BY_W=]5"48F%6,I"F]33/B=IMUS:Q
MW,-NV5'WQ?\`?2LRUZ3BN$\1:%;ZI93Z7=[MC?ZJ5/O1-_"Z?[2U?\!:SMX8BDOV1K^VEDM;EE'WI(VV[J)1*I2^R=;1114FH4444`%%%%`!1110`5QU])
ML^*6C+MXGTZY5O\`@#I_\578UQNO#R_B1X49$R[17BO_`+NU* *_BZ\W:DD2
M_P#+):P%N*L^*I=FOW7S_P!W_P!!6L?S:H\:K/\`>R.@^_;Q2_WEK+TS_D;-
M93Y/^/>U_P#:M6M/N'ELD1O^67W*@T__`)'2_P#^O*#_`-#:I-(&]LKC_$J[
MO%F@I_ OGR_^._\`V5=ELKE?$Z;?$F@R_P`'[^)_^_6[_P!EJ@E\)K:+]RX2
MM>#_`%M9&B_@I\GS:BNY?\`@+52N8O*NI8O[KO4
MNHS[;S1FE_AU&+_V:K.OPI-OW9?GH-:OPF9%_%_OU?@9V?3=O\,L__HJJ
M$56+;YM7TN+8^QFG_P#15!E0^(E@?;+$_P#=>L9DV>-_$:?[5N__`(ZU:E9]
MRNWQMK/_`$U@M9?_`!V@/LR+%>E1-OB5O[RUYK_!7HNF2>;IML_K&M!OA2[1
M110=P444UON4`>#K(\OQ#\7_`//(SP??_O;?_B:U*Q-#9[K5_$M__P`]]29/
M^^*VZY)_$>G2^$M3_P#'K%44'^M2K%S_`,>ZI5>+_6TBB6ZJ!*GG_P!34% 1
M.>L["RTN*ZTVTN'E^RS_`#HZ?=W_`#K6OHK[;B5/[R57GTY+6]O[_P`W=]L9
M?D_N[%V4[3&V7J?[E3]HJ/PG0^%/W'Q,NO,&U;S2U\K_`(!*V[_T*O42*\DT
M^?R?''AIOXI6N(M__;+=M_\`':]:KKA\)YE;W9'FOC'X?:QXAU5K^VUV5K5U
M7=I-U+*MLW_?MJX;3?$MG\//$$>GM:S[IY-GV/2=8^U0;ON?ZITW)_WUNKUS
MQ%XKL]$@3.^>ZG^6WM;?YI9W_NJO_LU<3X3^&5E9ZG_;^J:=:QWS.LL5G!N:
M.V_B^]_$U:\ICS'97WB&PN[R?3+._C-Y;/MN8-^UUXW?=J?3=1V[H+F5O+;[
MC[JJ>(/#6B^)-IOH'@OD'[B^@^6>+_@7_P`57,SWM_X5NELO%+HUG*^R#5T^
M59?]F5?X&_VONU<>7EY3"?-SMH7Y?G;[S;MM=K!#%;P)#!&L<:KM5%7Y5KF[*^GMXU$+;D?YE_B6M+[5//\J_
MQ?PK2E2*C5B6=3MA/$)%7M5T^V6)OF?_QZN"\?>*(X+BV\-6>HVEI/?<7UQ),L;6<'\3?[_6C[(0]Z7,=%
MXF^(.G^%]2@L;FQU">6=E2-HH?D9F^Z-U+X4^(5CXDM;R:>%M+^S7/V?9>2J
MK,:XZ[G^&&M3V<-_JEE>RV<"P12SW3?=7_:K9;X?^ VL&NFTBP^R;=_VA7^7
M;_O;J\F681A\49'7RGI6X,,_PTZO*H-$U[PI:B\\(ZG)J>GA=W]EWC[UD7_I
ME+76Z!XUTG7_``W+KD:)/*=317.>'/&&@>
M*XW?1M2CNFC^^N&1E_X"U=#6Y(ZBBB@`KC[E4E^*MC_T[Z3*R_\``Y47_P!E
MKL*Y3;O^*$K_`,,6C)_X]*W_`,10#.)U>7S]7O)5^;=*VRJ=.O'1KJXW?+NE
M;Y*B_P"^Z#Y^>YLZ1_Q[M_OTS2O^1QU9_P#IWM4_]&T:1_Q[R_?^_P#^RU'I
M_P#R,FO?]NO_`*"U!T4OA.J:+:C/6'K5O%.EJ[)N\J7>G^R];/FNZ*C.^RLS
M5?\`514%U?A#1?\`57'^_5]ZI:1]R5/]M*N-]Z@(?"9.O+_H]@Z[]ZW\3K_X
M]6[KO^DV%C>K_=VM65J[;+6W?_IZB^__`+;;:U;9/M/A^YM?XK9MRT&OV3%2
MI-/=4\4Z(C?Q-MR?\`"7S_`"K_`,@NU_\`9JV=2B\K4IU_VJP9?^1LNO\`L'6_W/\`>:K*^S(N
MUWV@?\@:U_W*X&N^T#_D#6O^Y4%X7XC4HHHH/0"HI/\`5-_N_P`-2U#.^R"1
MO[JT`> ^%55;"_\`[_\`:-UN_P"^JZ.*UEGM9[A=FV#;NKE_!3>;X6@N&7;Y
M\LLO_CS5V^GZC]EL);?^]]ZN1_&>E#X""Y_X]ZJP?ZVK-S\]O5:#[](O[):D
M^Y5*KK?QU2H"`7GS6M4K/Y+C?_LU?E^:WV-59D1/G6I*&2.Z:YX8NE_Y8:LB
M._\`UU5EKM_B#K.IZ/HRKI%I)2I;6RHFY=[;OF;_`("MM`-;JUO\`+_>V;J]VKII?">?BH^\<=X:\$VNAI]MN6:\U:5/](O[AMTK-_LM_
M"M7=>\5:-X=MQ]IO[6!V^5-[UN74K16LCQ_,ZK7G^D>#M!T>ZGO+;3E>ZDE>
M5IY?G;_@&^NF$>8X:LN472/%+:_J426.EZE)9M\TNHRQ>5 O_?7WZ[>YDL[J
MW:UG59XF7:R,FY6K'67^]3_-3?5\G,91J\OPG)WGAW4/"DTM[X3B?4-+9]\^
MC,WS1?[4'_Q-=#H>KV/B#28M1T^;=&[;M1I5J\[VR11&YD\V7:NW>W]ZH]XOW9"VT")NEE==JUBVGAGP[I]]
M7$[3RW,Z>:V]O[KO743K!*JHTFW^*HULK79L^9J"N67V3'O]*TC7$CBU;2;.
M[CC;M-Y2_/4V@7'F/!OM,N@6%Y%%K=_X@R^,
MO$,6JS>'9]&TEXE?48)6V?VA.OW?W7]W=_WU71^*GMX/&VF74\&YM#TNZU3_
M`'_X52M;PUXCB\0:'IVI-M@GO$;]QN_C7[U^(Y;Q7;SVWC'1)
M/"UM!_PD,2NSQ;/+B:U_Z:M_O_=KJ?#OC+5+S7O[`\0:2NFZA)%Y]JT4_FQ7
M*+][:U;C;&^?:N[^]_%7GNN:5/X;\;V?C>:XO=0T^%Y5NK?[WV.)EV[T7^[_
M`'J*4_LEU8'L5%4K"_M=4T^"]LI4EMITWQ.O\2U=KM7_H;5TUC_`#_NT^@^
M?9K:0G^A/_#\]0:8W_%3Z\G]U;7_`-!:KFE?\@]/]Y__`$*J&E?/XQ\0HO\`
M#%:_^@M0=-+X3J*I:G_Q[K_O5=JKJ'_'I_P.K*G\)7TC_CX9/]FM*7[_`/'6
M;IC;-07[_P`R-6U4%4OA.>\1_)I&_P#YY7%N_P#X\M='HW_(2O(/^>BUS7BQ
M]GAN=_D^66W_`/1JUT%HWE:Y`X^ZWR-07 QF1XG=&_A>LYOG\66#_P#/K:RR
M_P#?;+_\36[J\7E:I.O^UOKG[/Y_$^J/_P`\K>W3_P`=9ZLR^&1U6NI_Q-&8
M?\M$5JY5GW^*KI_[MA;I_P"/-6RTKO\`ZUW;:G\=8*[/^$OU+YW_`./*#_T)
MJ F:5=]H#?\`$CM?]RN!KOO#W_(#M?\`@>,+O[!X+URY
M5MK16,[HW^UL:M^N1^)%N;KX<>(57K]B9_\`OGYJ`/-M(MEL]&L+5?E,<"KM
M_P" _/5_?5>)_-MU?^\N_P#\=I_F_)7">O T9_\`CR7_`(!4$'_'PM3M_P`>
M2?[E00?ZU*HDM50E;;\G\=7ZS;G_`(^&H" SS7=?FI=N^F158@E\B59=F[:Z
M[DJ2C)U"[N-*\0Z!.EJ\_DW+3[/NK]UE^]_P*NAD^(_BMAB/1M&7_?NI6_\`
M9*@U>]2_>+R$=8E_OUF>4U7S\IG[",O>D69?'GQ E^[_`&!!_P`!E:JG]O>,
MF;YM6TN+=_SRT[=M_P#'J3:_]QZ;5>UD$L+2D2RZIXI_A\61-_W!HO\`XJJ[
M7_C%'5XO%SM\OSI+IT6VGT4?6)$?4J0S^TO%SOO_`.$L=?\`8338J/[1\8Q/
MOB\3Q2[?^64NG1;6_P"^*EHH^L2+^IT/Y2Y#XW\71!4N=&TB[VKMWI=-$O\`
MWS5VV^(OB:SG9Y_",5S;;=\O]FWGFLG_``&LFG1?(^]7?_8>J]O(RG@Z?V3U
M;0==MO$>D0:IITGFVL_*?PLO^RU;"^;_`!;:\1\->)]0\*ZSK-G!I$M]9M<+
M?SK$W[R*)D^=D7^/YEKU73/%^@ZO8)=V6K6C1,N[YYE5U_X#6ZES'#*'+(Y#
MXI:'J+6+^(=(023P0FWO+?9N:>#>K_+_`+2[?_0JRM;T+4M'FUK7+"/RH+29
M=>L_-^7]XRM]J@_X$E>K6.H66J6OVBQNHKF$MM\R)]RUR/Q9OA:?#?5%1=\M
MSMM8E'WF9VV__%4`:]K>_;[*UO8E:-+F!9=C?>7M5KG9.L3[&6U7YI?^^E^6G1+XQUNWB2"VM_#=GY2JTLO[^Z^[_ OW$JROPU\+
M^3NN[*6^O.LE]<3OY\K?[35PRJTJ4O>D;\WNG;6=C;V%G#9V\*Q00(L4<:_P
MJOW:N5YT^GZ_X6;[3H5[=:OIT7^OTN]D\R7;_P!,I/[W^RU==HNL67B#3(-1
ML)/,MYERN?E9?]EEKII58U(\T3 UZS)--MVU7^U-S>?Y'V?/^SG=6G36^ZU:
M@SQ-OO4M.97\UTV;6W?M>5\FS;Y6Q=M6/"S)Y&I+_'Y:_P#?.ZM.@ZZ7P!4$Z;HJGIK?=JRBK9Q;+K?_
M`'4K1J"/^.IUJ B5Z9+%%/\DL22JK
M;TW_`#?/1<_\>_\`P.@"SK\>;J.X7[LD:M7)V;;/%6HIO^]:V[_^A)762K]L
M\/1,O^MMFVM7(V.^7Q?JTO\`!%!!$G_CS_\`LU 2^(V:R[.))?$^K[M__'O;
M_P#LU:E9=C_R,^LO_=6U3_QUJ"2XR[7V5WGA[_D!VO\`N5PT_P!^NX\/?\@2
MV^E4:X7XC7HHHJ3T!.UM4CEEW[%GN-B;E5=ZLN[_`+YJ9SY2H1YI&!%:O%IZ(SI^ZB1*I>:^RMJ5=\3I
M_>K#KCD>O Z/_EW_`. U5B_UM/MKV*XBV;_GV?JH@NM*D2;V?;6=
M/+YLN_9MIDLKROO:FU(X#EV4[9\KTL?W*E5?GH KT4-]]J;062I3ODJ"B@"5
MHK=_[E,:"W_YZO3:* &-$G\+TWRJEHH`9L_VZ>J44Y: #0Y_L?Q0T&79_P`?
MUK/9,W^Y\]9WB?X4>(]?\437\5MX>BM1*^V*)GB\Q-WR^;M7[U.?5+/1O&?A
MC4+^5([.*>XW-_=WQ?>KV.UU'3]6B^V:9>P7D3?QV[J]*I.5./M(GG5?B.!B
M\!^*H=%BL+'Q):Z-!$NZ.UTNU94W?WFE9M[51C\+>.X=7M;_`%R6U\2+:2>;
M:P?;O(1)/[VWROFKU=6=4^9:-N[^/=7++&U)2]TSY#RS4M;\:V'B**ZO=FBV
M%SMBB6XVW5MYO^VZ[6BW5T2^+]2T:(_\)3H-Q:1+]Z^L/])@_P!YMOSK_P!\
MUO:_H=OXCT:YTN]5_LTZKNV-\RTMW>V6@V"2WMU%;6<6V+S96_[YK.=6,MXC
M)=-O[#5K-;S2[R"[B_OQ/N6N1U5W\!ZPVO6R-_8E].IU6U_YX.WR^>O_`+-5
MS5?#X8)KWA5[>VU-,RJUN%6.^7_GG+M/S;OX6_AJQI_B/2/$^D7ZW,?EM!$R
MZC87"_/!\OSJR_\`?7S4Z7[K]Y3 [-&25-RMN5JD/2O"]"\7:IX(UNVTZ\E;
M4?"%XOFZ=?\`WFC@_P![_8_B7[U>VQ2Q7$2RQ,K12+N5UKV8RYHF)Y;J%OMU
M6]^_M^T-4#15O:I9NNN7GR_?;>M02VOR?WO]BK/&G2]\?X9M2W]IW!^ZD&T?
M^A?^RUM.H+&_P`=,G_X]Y?]RG-]ZFR_\>[?[E!!/H,J?:)8&_U4Z[:Y^STF73M7U:XG
MN/-:ZG38NW;M15V[:T8&>+8Z_*Z_=J_J6R>)+^+[DOR2_P"RU _LF961IB?\
M3_7G^?\`UL7_`*#6O67IB[-=UOY'^:6)_P#R%007Y_X:[W1X_*TBV3TBK@IZ
M]$LO^/.'_KFM!OA?B+=%%%!W%6[G2TLYKE_N1(S-7BFB2OJ,$NN2KMNM5E^U
M2_[/]U?^^?EKO/BIJ$MCX"O8X799KUDLDV_]-6V_^@[JY#]UIMO%;Q?M5A5.G"Q]XGEWK:RW"Q.RQ+O9ZY"+7K>XNOL]RDMG.WW8I?EW?[K5UZZ]LL);
M)K6)HI?O?/\`-6)+I=E?K]G9U\IOX)5W+6!W>\15.MT_\6]JRY?#^I:M=/+$O_+K.VY67^ZK-\RU%!K=OO\`*NT>QG7[T5Q\O_?+?Q4M'4J_?V+6>NQDWJZ,G]^I8KB6)]ZO4E&O!:OLI^W9]ZK.@W5K=177VN5(&B7=
M\W\549;A)W=U^[NK0R*[(^_?1LJZL4NS?Y3[/[U'E)_=J0*6RC95W[*E'V)/
M[[T!S%+9_MT;&JTUDG_/5ZB:U1/NN] $&S_ZTR@L?LIU-J6@"O;1;_
M`!OX:^5&W2W2;-O\'E?-797WA#2+B;[1!;MIMY][[58/Y#_^._>_X%7.6*+_
M`,)9X2VO^]WW\K+_`+/E*E=XW^MHG[IR_%*1SL>OZUX5V1^(]VH:9_T%K6+Y
MHO\`KO%_[,M:UW=ZOJ)@U#PE?Z-?6.S][%*V[E6M]%3
M'I>L`89$7]Q<_P"Q*O\`[-6<8TY&4Z4OLF)XV^(_C3PRMJL^AVMI'*R[;J&3
MSU9MWS+_`-\UZ%IVK:1XQT5;F#R+RSG7YXI55]O^RRUY_=^+O^%@> -7M+:Q
M:#7;:-)6L6;YMR-NWQ5)+I^CZ'X&;Q9X5N)OML 6YGE:3?\`:MSC=%.O^=M3
M5A*I'E^U$P.CD\'3Z-*]YX.NOL4G\6G2LS6L_P#\:_X#3_#G]E:WJDVOBR>T
MUN*+['?V[M\\3_W6_O?[+_W:Z:*7S8DEB_B7?7,ZGIFJ6OC"PUW1((I?/VVN
MK1,VW=%N^67_`'E^:N&&(]I[DOB+Y3G]9\-/;7__``CUO+Y&EZK*]QIDO_0.
MO%7K9\*ZK%X3N)/"&M7BPM ^=,GG?8L]NWW55C_$GW=O^[6CX
MPT:\US2XO[,GBM]0L[I+JVEE7Y59?[U9;:_:Z[+;Z'XD\)7OVN:78T4MKYL"
M_P#359?N[:[,/B9M%=?:YUC1KUO"1D2.UM[._;RMW_356?=_Z#7IM_\`$OPEHD45KIL\>HW+NL45
MGIWSLW\->I&7,+Y5[.O]UJZ]6WIN^[7-:NNW4I7
M_O*M437^$I1(\LJ(OWVI_E/OV;'W?W:=8_\`'_!_O+76LB,/FH,*5+F.5G3:
M^S^.JK??KKY;>*6+:T2M_O+7'-_=H"K#E#^.D;[KU=TVS^V2R[MRJJ_>_NM5
M?4K5K"58MRMYJ_?H)Y/=YBBJ_(M212NEO/%\FQD^>FU>M+7S=+OI?]E5_P"^
M/FH,H&5679KY7B?5$_YZV\$J?^/)6I67.WE>++7_`*>K-T_[X;?_`.S4`:,J
M[T>O0K#_`(\8/^N:UR.D6'V^Z^;9Y2[7:NWH.G"Q^T.HHHH.P\U^+;,UAH%O
M_!-J\1;_`(#N:N>O(/-E^79OKJ?BS&5\,6=_C_CQU&WF9_[B[MN[_P`>KD=5
M_P"/O_@%1Z946Y_[U-K [BXMP^S8S[EIT\45U%Y4\22Q?W)=
MK53J[$NV)-W\543,QI?"MA\[V/FV,O\`?M9=O_CM5)4U_2T\V7RM3M5^_P"4
MFV?;_NUTU/HYB.7^4Q;:ZM[^U6XM)4EB_OI_#_O58MF=;V+;_>^Y39]!L);U
M+V.)[:Z1U=I;?Y=W^]5]8HHGW[$6B1492^T=>V]7K)N51;J7;6;!K;W5JLMI
M=+)$WW95^:JLOVB6)TBO98G;^-/O+5&<8FS3]C_W'KC_`.Q+V7_7^)-7;_MV_\`H-1/X-TV;_CYEO9W_ORW3,U,/>.R:HF^Y5#3X$TNRBLK;?Y47W-[;JL-
M*](HAD^_4;T[_:H5-WWGVK4EC:EIVW:ORONHH M:"B2^/-(16_U&DWDK?[.Z
M55KM][J^Y:X'P5+%=?$76/WO[VSTN*)5_O;FWM_[+7>/15^RMME,6G;=[JBU@:G)_$6>>PTC3M>L(MVHZ=>HL7]YE;Y&B_P!UJJZE'I&J:AH&
MI62O;6?B82VNHQ)\JS[XF^__`--5;^*KWC_>NEZ;I?\`RWOM4M4B_P" MO:L
M2VL[Z_G^QV$"RV.G>,6EWJRKY$"-N;_QYFK:4?=YCCG\7NF]'>ZIX @CM]6N
M&U/P[%MBBOT3]_;?W?-7^)?]JNQ@O;>ZM8+J.5?(G17B9OEW;ONU,VS:S-]V
MLG5['3M;TW[!?VJR6S?>5OX*\B,?;S^$J,)&W\NWYE;=_LUP?B[P=_:UM>7]
ME<:I=7C[&BL/[1:*#_OG_=K1\ :FVH>!M+GNIVDEVO%YK)_K55W56_[Y6MF1
MMT[,OR_-6U*E.E,(PYCRFZL/(LW34E\<:?:LO[^)MM];[?\`Q[_OJNC\$W7P
MOTF1;NPUFWDU%EVM<:C+ME7_`+[^[7;?VC+%_%N_V:I7R66HH\5[I=AM8%>O4I5^6/O$RP\CIK6^M;^+S;.ZCGC_`+T3JPK,UBREDD6>)2_R[65:X*;P
M-HWV]KS37O=&E9?G72YV@5_^`U%_PA%N[_Z7KGB&\3^[+J3;?_'*U^L4S.6%
ME(Z\3V>DSK=:M>V]C&OS?Z1*JM6;+\9/!J7?V>*_GG/\4L%L[)63!X&\+0?=
MT.UE?^]/NE;_`,>9JZ&VV6<216R)!$OW$B7:M9RQD2H8.42BOQ:TR_D:#1M(
MUG4K@?P);>6G_ F;[M8M[+X[U&\:>TL])TB)ONP7$K3O_O\`R?=KJ-[N_P`S
M_>I\43R_=K+ZU+[)O]3C]HP-.\5>*M"_=:IX72^5OO7&ES[_`/QQJ6^^(GA[
M5;F"*6XGTVZ7M7!QE'EB55_>[/+_>[ON[/XJZNVLFMM%:"7;O*-NKS1$O_AI_ING.U]X8W?Z3
M9RMODLU_B>)O[O\`LUZU%+'<0++&VZ.1=RM73&<9'#'"^R^(X"L'5_E\2>'/
M]J6X3_R%702KLE9/[K,E4[FPBNKJSNI=_FV;.\7]WYUVU1YYT_A;_CXN?]U:
MZFN9\++\]U_P'_V:NFH.ZA\`ZBBB@W,[5=-M]7TJZTZY7=;W,31/]&KPRQ>X
M?3_(N]_V^QE>SNMWWMR__%+7T'7C/C&R73?B/.(T?RM5LDN6_P"NJ-L;_P`=
MVUE5C[IOA9\LS)BMY97_`'2NU*T$J/L9'6M;2FB@O=\NS[FQ=]03R^;<2O\`
MWGKF/3YS&EO;6*X^SRW5O%+_`''==U3KL9-ZNC)_?_AK1\ >#M&\3:WXGU75
M+""]B6Z6UA67^%T7][_Z$M=3>?"/1=[7&B75[HT[_P#/K+NC_P"^&K7V!Q_6
MO>.%WO\`P[Z/-?\`OU=US0?$/A=6GU"SCUC3!\TEY8KLEC7^\T7_`,35>W:S
MU"SCN;*7S()/NLM92A*)TQJQE\(+M?6[W&FW2;/O0.E!M`+M:.RB9$ I],I]!8Y:?46^G;Z""*5'1_P#8J)I?DV5.S;/O.E4[EOWO_ *"
MR6"7Y]E6JR%>M16?_;H"18\)HZ_$2_V_<;1EW?\`?WY:[=OOUS/AC31!XVUU
MV'[ZUTZU@E_WW9I6_P#9:ZAOO5.(.6E\4AJT^F)]]Z9=2I:VLMU*Z+% KRM_
MNUE U.?5&UGXG-<2OYMKH5JOE?W?M$O_`-C6IX>T&W\.:?<6L%Q+/YL[7#O+
M_M55\#P2IX6BO[E66XU666_??][Y_NK_`-\[:Z%ZWG_*80_F&?\`?=5YXO/M
MY;=MVV567Y6^:IGHK W,W0=$@\.Z':Z7:/++!!NVM+][YFW5I444`5Z*EV4W
M94E!113-] #MB?Q;*78E144`2[$_N)4Z[$_N5 E2*WR54"9CV2A8OG^Y13XJ
MHDBGMXI[>6WG1&BE38R?[-9GPMFEA\.7.B73,;K2+E[-M_\`<^]'_P".M6O+
M]S_>K#T!&L_BIJB;ODOM+@N-O^TK,E;T'[W*88B/NEC58O*U2=?]K?5.MOQ+
M%LO8I?[R[*Q*[#P:L.61TOA;_CUG_P"NOWJZ.L'PU R6+2-UE;-;U!VTOA"B
MBB@U$[5YC\4H=NI^&M15ON74MDR_]=8MW_LE>G=JX'XLQ?\`%)VEQ_SZZG:R
M_P#C^W_V:IF5#XCCFJK?7BV%A/>-]V")I:NLE8VMQ->16>E!"S:C?06^P?W=
MVYO_`!VN:/Q'JSERP/4_AKHDFB^!].@N#F[G5KF?_?E^:NQI%7:BK3ZZSR!M
M>':E8KX;\M[?[R[E_]!J*GPFM#XC'^U;O]:B4DOE7"7%NKHS[=CI_=^6J=9E[X:M=1N'NU
MNKJTNFVM++!+MW5R0/2G_=+WA^UNK+0;.UNU59X%=&56W?QUJ+7/^%O"/B'7
MM>U2+3_$=Q%9VLJQ2SSKYKO\M>BP?"JYA82_\)CJXE_V$B5?^^=M:^RYC"6(
MC$YW[]#?[7_C]=7'\*=)W;[G5MM`#\W4K_^S57LB?K1PC7EJOWKBW7_`'Y:KSZWI4#_`+W4K5?]^5:]1A^'/@V!
M-L?AW3O^!1;JU+?PUH5F/]'T:PBV_P!RV1?Z4>R(^M'BT%_:W^]K2ZBG5?OO
M$VZG2_(]:?C;1;;0OB':7=K$L,.LVK1.B+M7SHMK9_[YJG?6J16Z.OS-N^>L
M*L.4[,/5YHE.NC\-1?:M:L-W][?7.?P5MZ#=?8XKR_W_`/'G9SR_^.T0*K?
M=+X,3[;;>(M=S\FIZB[1-_TRB_=)_P"@5JR_?K-\'1-8>$-(M?\`IS7MZM1MC_>HJRYCFH1Y1L5MTI?FB@>75)_]V+Y8O_'F7_OFII?$%67NDO@RZ^V^"]&E^?\`X]5B^_\`W/D_
M]EK>KE_ 2>5X.@3^[=72+_W_`&KHV>B?Q!#X0^39\U142_?HK(U"C97/ZAXY
M\/:3K[Z1J%[]FG2+S7=E^7_=_P!ZMFQU2PU&)9;"_M;E?X6BG5JKDD3SQ)_N
M4;Z>RO\`W'IFU_[CU)05%]]ZM1*_W]E4-5U33=&BEGU"_@ME5=S)*Z[O^ K1
MR!SEI4IZP(U97A[6[?Q!IOV^VBEB@9V2+S5V^;_M5M*VVCD#G&21)%_%45#-
MO>B@!Z_/4_\`JDH^2)/FJ)FWO5?"2-;YOO5D>&=VJ?$?7;_'[G3[6#3HG7NW
MS2M_Z$M2ZYJ\6@Z%=:E+O;RE_=(GWI9?NJO_`'U6KX&T)O#?A:VM;H[KZ7=/
M>2?WI7^9JZ,/'[1RUY_9-?4K!-1M?*;Y77YE;^[6#'X=O6DVRM$J?WD:NOI:
MZSAE2C(KP0);VZ11?=5?EJQ110:A1110`@KA?BPK?\(+,R_=CNK5V_[_`*5W
M-<+\690G@KRO^>M]:Q?^14;_`-EH80W..>I/!^G?VW\15E;=]ET6#S7_`-J>
M7[O_`(Y4$LJ1(\K?=56=ZZGX/63)X2DU:==DNJW3W7_ /NK7-2C[QZ&*G[G*
M>CT445TGGA7"?%?3?[0\`WMQ&R^?8[;R,_[GS5W=96OVR7WA[4;1O^6]K*O_
M`([0"/$HG\V))5^Y*F^K$#_/L_O5G:5_R!;!]^[]POS_`/ :N+\C[Z\\]N'O
M0.L^"\K2Z1KKM_T%9?\`V6O4>U>8?!U!%8^(H#_RRU5O_05:O3^U=L/A/&G\
M0ZFTZBK)"BBB@#SCXN6RGPI;ZHL6^33+^"XW_P`2KNVM7,ZA\UO+_P".5Z3X
MZLSJ'@77;5?OO9R[?^^*\NLW^V^';>X_YZVJ/L3_`'5K"J=F%,O=\E2RW7D>
M&-;B7;YMS MK%_VUE5-U5_X*CV/=:UH-DO\`RWU&WW_[6WYO_9:PI?$=U?\`
MA2/1? ]Q<77@W3GN96EN(M\4K/\`>^5MG_LM=#_!7/>$EVPZS$NWRHM9O%7_
M`+^M70M]RLY_$<]+X1J5F^&%^V?$/Q!>[/EL;6WL%;_:^:5__0UK1W(GSM]U
M?GJG\+XG'@>VU"==MSJM:Q>)*K?P[FW+_P"A5T?RUS7BN[O/!7B+4O$+Z;+>:+?01?:O(?YH)4W+O9?[
MC+6ZEQ;S1>:EPNQ565T=E^567MBMX%WRO_`'4K!N_'6@64OV>TEEU6_P#X8+!?/;_OJHK#PMK7C._BO_%L9T_2
MXG#0:,K;O,V_Q2M_[+4TJ7,%6KRC/A[X:37DOO%NMV2?:=5N-T$,L:_NH%^5
M:Z*]^%_@[4B7N="@\UO^6D9:)O\`QS;7:?=K@_'FMW@6+PQH&U];U577=_S[
M0?Q2M_[+7=RG'S'GUOX.L-9\42+HT^I6NB:?*T4MU]LE=[F7^Y%_LI_>KHU\
M`HJ[(/%/BF+_`'-1KH].L+72=-M;"T7;:VR+$NWY?^!?\"^]5U*X9U?>.Z$?
M=./G^'-O=+_I/B3Q-/\`[]__`/85@ZS\/_#EDUAI%G!+/JFINRO=74OFM%$G
MS2O_`'-]>H5RFAK_`&SXIU3Q"WS6L2?8+!_[RK_K6_[Z_P#0:J,I$RC$Z.UM
MXK*UBM;9$B@@7RHD_NK3Z**P-PI\7W][?PTRI53Y: !F=Z;3JYGQ#?7E[?6_
MA?1Y674;Y=UQ.O\`RZ6O\4G^]_=JX0YB)SY1VG6@\9>,?M#[9-%T.7]USN6Z
MNO[W_;/_`-"KTWM6;HVCV>A:3;:98Q^7;0+M5:TZ[XQY3SYRYF%%%%62%%%%
M`!1110`VO/?BPS/H>E6B??NM6@3_`+YW/_[)7H5>6?%.4S>)/"UBO2-Y[IO^
M`KM7]6J)?"5#XCCO$LK1>&[SRM_FRK]G3;_>9MM>YZ+8)I&A6%@JKMM8$B_[
MY6O$[FU;4==\/Z;!]Z?48G?Y?X(OG;_T&O?:FE\)OBOB'4445JMJ?10!\]Z?;O%I%K$WWH);BW9/]M)66K6RK4\7_$Z\0)_"NK2[?\`@:J]'E?)
M7'+XCU:$_P!T=%\(WW?\)*W_`%$57_R$E>F=J\X^%"B*+Q+"_P!]=4;=_P`"
M5:]'[5TP^$\R?Q#J*;3JLD**** *EY$L]G/$WW6C9:\+\+[W\(6"-L^6)HO^
M^&9*]]KP?14^RRZSIK)M^QZC/$B?[#MN7_T*LJITX7XC->GZ+_R4;PI_U]2_
M^@M3?XV_V:S?[4?2_'/A^Z^RSW*6S-+Y5O\`.S?+MKFI?$=U?^%(]0\&/OM]
M9E^;:VLWCJW_``*NC:O,_!_CG2]-TBZBOK?4XKB6^GE6(6ME-]W2M?EW?\`3AM_]"JYT9RD<<*T(Q-3Q==/9^"]9N%;;+]C=%?_`&F^1?\`
MT*L[1/'Y\.6%GI?B+0)]*@MD2W2Z@E6Y@3^%=Q3[MMLI=KO=7LJ^;\FUONKNJK?+J2>'+?P_->)=ZIJMHQ]XY*]>,I>Z>S^)-$3Q%X>O-):=X%NXMC2Q_>K(T+X=:#H>CWNF""6[2^55
MO);EMS3[?NUM+J"6\2Q11,RJNU=S5$^HSO\`Q;?]VL_;Q*Y)$^E:%I>BP+!I
M=A!:1?W8HMM:M8UG>2^:J2/N5O[U;-53G&6P2,3Q+X@L_"^BW&I7>YDB7Y(D
M^]*W\*K7(>'=/OHY+S7M:5%UO4E7?$G_`"YP?PQ+39I_^$M\;RWCC=I'A^5K
M>!'^[/>?Q-_P!:W?O?W_`)JSKU>7W3?#TN;W@J5?NU"OWJL5QG8<]XGU&[\R
MRT/39?*U'4V=/-_YX0+_`*V7_>_NUKV=K;V%E!96R;;>!%BB2N<\.>5J^M:S
MXDW;D:7[!9M_=@B^]_WTVZNFJY_RD0_F'444VH+)8D^>G4U*DS$EO+=7,L4$
M$2[I96^55JH>\1.?*9VN:O%H.D3W\Z/+Y6U$BB^]+*WW57_:J;P3X:N-(M[K
M5=699=;U5EFNG4?+%_=B3_96L'1$/B'5H_$VJ1M]A@;=HUG_`'%_Y[O_`+3?
M^.UV;:H\K_ZKY/\`>KHC*-,Y*O-(WJ3-9D&HQ+$J[6JW'MREFBH/-B_B9*/M,7_/5:.8DGHJK]JM_^>M.^U0?WQ1S@6**B65&^ZRT[>O\`
M>HY@"O(/&Y^U_$]"NXI::6JM_O/*W_Q->L7-QY ^[EJ\>U"=[SX@^)96V_NF
M@M4_X N[_P!FJ9S-:$?>+7@^);KXFVJ-_P`N>G2S_P# G=4_^+KV"O)_AU&]
MQXF\2ZC_``1&"PB?_=W,_P#X\RUZ;'*W]ZIC+E"K[TBRS*OWJ@:Z3^'YJK7+
M_.M1>;_=HE5(C O?:O\`9J59,UG+*Z?>V4YKA_N?=J?:ARGFNO6JV?C;64W[
M5N?L][M_X#Y7_LM:D6FHUKO_`+R52\>+]E\2:)=>5_Q^07%D[_\`?,J_^SU?
MT&_\W3;JR9$\V*!WB?\`O4?%(ZH?PB?X6?-I>LR%EW-JTZ_+_L[5KOCTKS+X
M77BP:!J\H7M'^MW?[M<_+YLOWF=J;LK">*E]DOV1M/K42CY8G;_`,=J/^W?F_U'_CU9/E4>
M5_NUE]8JE>RB=/;7D5VFZ-J\7G5X/'?B]/FV"ZBE^[_TR6O3](;R+I_,9%7;
M7F^O1>1\0_%#JVY9;>UE_P#'62NF-7FIA2CRU3!V51LV"^/;/YGVQ6<[LNWY
MO^ UJJE9,4OD?$&P=G6)?LM'Q;J6KW3Q3W^D:8FS[\K[O\`OGYJZ^77/#VER^4U[90?QND2_-_XY3;[6]#N
MM-@O7N+?['.K[6E3[W^Q\]>K;^\?/^[_`"F:NDZK<)N;Q-/Y3?=^RQ*J_P#
M6KO/"OA""PM[._U"5[[48'E>">X^]$K5PVE_\(3/-<7"^(+?1G5-Z-:R[-S?
MP[HONM_NUZ'X*E\0W>EO>:Y=:=.L[)]C^P?=:+^]_P`"KFQ4_=-J$#H?^^:/
M^^:E:)_[Z5%7F'8.B9$E1V^XM2^)=731/"^IZJ&'^C6KRK_O;?EI+:V:>7_8
M_BK$^*:C"-O[]X(/F_VY56NJ@92*?AS3)-$\+:3ILWS7,4'FS[_`/GK
M+\S?^/M6E5F^BVWLN[_?J-*Y:WQGH4?=@(J?)OK"\8ZI+I?AV7[,W^GWC+96
MO_75OEK>WURVN*NI>.?#6F[GV6JRZE*O^[\J_P#CU. Y&UI&DQ:/HMGIMJK:)8M_]_P#OU:JY.J^0K+]ZJ=1,J ;Z***DH/O?WZ\XUFQO?B)JEQ;Z?J<]
MIH5C^ZED^\MS.K;ON_[/]ZNM\3ZE+I>A.UI_Q_W3K:V:_P#3=_N__%5?T;1K
M71M(M=-@7]U!%L_WO[S5K#W3*?O>ZM;Y:@_P"%GK:KNO?#.O0,S;55[7[U=WLV4,]%R>0XAOBS8/:F+3]&U9]6D;9!
M:RVVWY_X=S4VR\%ZS+:K+JWC#6DOI?GE2UN-L2-_LUVE%5S_`,H>R_F.7?0?
M%=G&LNE^-KJYG7_EWU&!6BE_V6_N5T7AC7D\2Z6TI@\J\@E^SWEO][R)5_\`
M9:LU@:AX=N$U>77/#^HMIFK2JJR[DW03_P#75?\`V;[U5"?-\1E.E_*=KY$O
M_/)JBG66*)G9=MM+=NL]Y9?NE_WF7=BM?91E\)AS&[1YO\`>>F%X)K:*XM)X[B"7YEEC?MS_-7-[W-RFIMW*Q,R[I57;7ANC3SRVFO>(;V+;%+?SRL_P#LK_\`LUZTM>?6
MWPWU3[$FAW?B99/#_P!H\][>*UVRS_-N96:M^>,B8^Z2: NJ:/X`T>#3PD6M
M^(;QI6DD7UV+,K?M`MVW^]3-0\;6$_BS2;?3=+U>^^QM=1-;V]KM5FV[?XMO^U3=*M[C7O%>M1:K
M9II&E)I<5K+I;,LC.K;F5]R_M@9E=7_WE7>M:4GC/PVBWS1ZM#*UB0EQ%$K,V[[JJO][YJ\N'B9Y/A396VC6=
MS)=:-MN)-1=-L5NRLWW=WWGVM_X_]ZM^%M.M_'W@G0[.S5O[-TYIRV?[Z_\`
MH6[=_P!]42A$/>/0?#^I_P!OVDLRVL]E+#*]O-;W(^>-L+_[*RUT$=JJ?>^:
MO.K'Q38:+J.OW&H7D%HE[K+1P/+_`!;(D1O_`$&KGAOQD_B2YU26TU&WN;.)
MHO(6*!HI(]R_Q;JGFC$KED)\48/]%\/W7\,&J(G_`'TK+3=/TN#^S9;CS_*O
M/^63K_!57X@RRRZ%8-)*S;=7L_\`T.E_TB+>JN^WYZ.:,O>-Z7P\I#\/HT7P
M?N7^+4;K?_O;ZZ;_`,=KE_AHNWP-:R_\]9YY?_(K5U3)N2N.K\0AOR?[%/JO
MLHK+F*+%%5Z?O_WZ.<"6O.?%43V'Q#@E\IVM]8L_LJ[/^>J5Z#\UM_2;^!O*EL=4@E\W^ZGW:UI2]X/A,A;=%3YOOUQFO>'_^$G\91::L_D+!9>:S
M[=W\7W:]*ETUY97EB=5W-]RN+M)X[+QGXGO7_>?8;>*-&7^/Y=SK7=AX^\5C
M*O[HBC^'5E81)Y&I:E%.WWO*;9\U12^&M96W\K^V;>YMT;]U%=6:M_#42_$I
M+S]U8Z#=7,O\*[__`(FF2ZWXPN&_T;P]+;*O\7E;F_\`'J]#W3QO?-FTO+W0
M-*O]1OM%T:*6TM]T3HJM%/\`[.VO8;69I=/LF>UBMW:!-\$?W59E^9%KYIU^
MU\475S%_;?VQK:>7;!&KQ;BW^XK5[AX#\5W?B?3+J+5;66RUC3-D5Y%*C)NW
M?=;;_#]VN3%>]$Z:!UFRBF;VIN^O..PM+.T7W6VU1URVA\0:->:1>JK6]S$Z
M[OXE_P!I?]VIM]&]/]FK]K(CD..@UC7O#UE;6OB?2[B[MX5\M-8TY6E5E_Z:
MQ?>KX@F\_5
M-#LYYV^5I57;+_WVM5*5.7Q%0E*)?5'W_,CUR'AV=-6^)'B74H-S6MM!%8([
M_P!Y?F:K4GPKB1XKS0/$FLZ>^S;M\_S5_P#'JJ_#ZS?2_P#A);5Y99VBU9T:
M67[S?*OS-3Y>6)7/S2.R^X^Q7INW?1OHKG.H%BIWV=]E"[ZY?QQXPB\-6$5K
M%/%'J5]^YMWE;:L'_35O]W=5PAS$3GRD5F[>(/'C7$2[M.T)7MT;^&6Z;[W_
M`'RM='?:C8:7$DNH7MO9Q-]QKB55KRIE^&"Q0)M?2O#GPUUW]UIL5GU.@7XA^%I7V6U_+<[?XK6SE9?^^M
MM#>.]#V[E75&_P!W3I__`(FNABB2")8HHDBB5=B(B;5J*6X_@6L_:P*YY'/3
M_$/0+-_],34K9?\`GK<6$JK5^V\9>&;I5:/Q#IOS?=WS[&_\?J_YKM\C/\G]
MQZSI]!T:\_X^=&L)-WWMUJM'M:0.@U*M@_
MP]H^N1:O::6L%POW%BE95_[YK4U1M?EOVN-&O=(6!D7_`$.]M6^5_P#KJE5'
MEE]H/:FXM3K]W_9;[W]UJ\WU#QWK.B7'V?4(O#/FK]Y$U9E;_P`>6K$'Q(U3
MRXW;P5J,JR?@_X0GQ=9?8(R^CZ]+Y36$7WH)_
MO>;$O]W^]7=KIUTC?+LKC?\`A,==GN[/R?A]K,D+;FWRLL3*W^?]VI_!V@ZW
MI^N7%T]C+I&D2Q$-83:BUX\DN[_6[OX?^^JV]ES>](PYS?:7^[3=V]/OO3&E
MB_VZ;YZ?[=>9S'09NN074MQI%_;1>9]AO$:5?^F3JR2M_P`!5ZX71_$JPS^+
M]9FWFXOI42PM1]^7MV?AK0].UEM4@LU^U>4L2,_\`RR54V?)71&<>4DX^-TOO`>B>"AOM-4N]MO=6
M[I\T$6[?++_XY_X]5_PKX:O_``YK^J:_XBE@EBL[!8H+I/XD5/F;_OFNW\U&
M??Y2;ON;_P"*LO7M"U'7KBPM7NHH-'W[[^U_BGV-N5/]W^]1"KS"Y3E4^'\'
MC#PCHSZE+/!=;I;QWB3>S>:V[;_Z#76^$?!=KX3LY8([B6YEE=?-EE^]M7Y5
M6NC5?]BG-\B;]CM_L)5>^2MI&HW_P!Y(+=W3_:K2\06MQK&D7]FT3HL\$L2+M^7YEKSV^UG[?X(BT.;?!K;
MSP:7=02_ZU6_O?[NU:JE(H[CPK:II/A/2;#YMT5JN_\`WOOM6HTN_P#X%4+(
MZO3V_P!5_P`#KDG+F+"C?3:94 2[Z/-IM,H`L>;_`+#5E^([/^V?#>J6$2?O
M9[5D7_>^^O\`X]5RBB$^4#FO"FJ?VQX>LY\L9T7RIU_BCE3[R_Y_OUY)XWU;
M1U\::M);6D-RP,42R[OW6]4_>OM_B;=7JVJ>$&N=7FNK+4I;*UO/^0C!!]ZY
MV_W6_A9OXJ^>]9/FZQ>$VGV)49E6W=-OE+_"O^]7JT)QE\)E5.K/Q*NHX(K?
M2]-M8/EV?<^]_P`!6LN]\:>)C*JRZA+$S+]U45:QH+6Z@TZ2_78B;]BO_%_P
M&JMQ-%*5\N%8L?\``MU=/.M&$6LZ[=7M\JP?9WQ)\VW_P"QKAMS[-FYMOWJ60*KXC?^(H^Q-&
MUBP\1:X\W3KV>V?UB?;7K7ACX
MU-NBM?$D&]?^?R+[W_ EKBJX?^4WA,]HHJI!=17MO%=6TL4L$OSK*GS*U3;_
M`/FMOIGST?^/58&CI5TRR^4WW&^Y7 ^$8I677K^?=YM]K,^]?[JQ-M
MKL$KBO";+:ZEXETO>VZ#5'N$1O[DJJU:\W-2E$*4?WAU<3[4J194J-5^?YON
MTYE^=_GW+7/ ZRAK&B/K]L8(MWFQ63>5Y_\`P*JMGX2\/:;<>;;:
M1;_:/^>LNZ5O^^GK7;Y*95RJRY>4/9#][[/ONM8>I>$]#U;YKG2X/-/W9XE\
MJ56_O;DK9HJ>O_`*3L_N;JE7QN\7R:EX9U
MRS;_`&+7S5KM%^Y1\W]]JTYXR^(Q]E_*<@OC[0T?_24U*S7^_=6;*M7[;Q?X
M;NEW1ZY8?\#G5/\`T.N@W_WOF3^X_P`U4Y]&TJZ_X^=(L)=OW-\"U/) CV4B
MJWB/0XHOM$NM6'E+_']H5JYJV?4?'MT\\%U/IOAN"7RD:W?;+?-_O?PK70-X
M+\,RWZWC:#9K.O\`M(=&L_F^\TL7FLW^\SUG7WA.725EU#P@_]GWB_,UDO_'K<_[#+_>KJ*G6B$Y&
MLJ423PCXMTOQ%9K%;2^5>0+MGLY?DEB;_=KJJ\]UKPKI^N2Q73>;;:C!_JKV
MU;RIU_X%5*;1/$\7RV/CV_2)E^;[1:Q2M_P%J[H58G#*A(U]K_W'I_E-_<:N
MJOKRVTZTDNKR>*"WB7<\LK;56N>'CSPQ]@:];4]L*RK$VZWE5PY^ZNS;NK#Z
ME_>#VI6\IO[C4SRG_N/5R3Q[XMHZ8-2M96:UVMEI8GB^[_`+++NH^I_P!X7M3+T^+YWW)_N5H[?]BJ%WX\\+V#
M;+G6[6*9D64(6^;:R[E;;_NU,?%VB):2W;7RK;1E4\R16P[,NY57^\_^S]ZM
M88?E%[4GEE2)/FWU4;4O^>43U=T[7=-U;2Y=2M;K=:Q[][.K+MV_>W*U95C\
M0/"M]'+)!JR!8X6G8S1/$K(/O,NY5W4I4)?S"YQ6NKI_[R_["5DSZ%IUYJUM
MJUSIRR7UM_JY_P"*MB'QWX:N;2YNEOG6UME1I9I+65%3M%E>YV,L6Z6)X@[-NVJN]5W?=/W:S^JR_F'[4H*C[-FQZ:V]ODV/MKJ(KVWEN
MI[6-PT\&WS%_N[JQCXMT%=7DTH:C&;M-P9 K<.OS,N_[N[_9H^I_W@]J9WS_
M`-QZ9\__`#R?_OBNH_M&S6Q@O&GC^SS[=DN?E;=6+9>//#.I22K:ZD6\N)Y7
ME:"5(U1?O-O9=M'U/^\/VI1^;^XU-V/_`''_`.^*U]'\7Z'KE[+:Z?J"W$\:
M^;L\IUW+_>7=M3]2_O#
M]J8NQ_[C_P#?%'E-_<:MO2?$^BZ]-/#IU]%7/WE_VEK2-[:#4
M%L6EC^U-'YBQ?Q;:7U#^\'M3DMC_`-QZQI?!>@W%_/?W.C03W,_^M:5=W_CE
M=S_PD&D&SM;K[?!Y%TC2Q2G[K*J[F/\`WS5B]UC3]-?9=W"1,(GG^;^XGWFJ
MX8/D^T+VIYW_`,(-X9W;O^$;LMW_`%RJGJ'PU\+ZGLW:1]F;^]:_NJ]*OO$&
MEZ;;Q7%]>100SKN1Y?N[=NZLZW\>^%[EYQ;:W:SBWB:>5T.Y53_>J_83_F)]
MH>5W/P2T&67?%>ZE$NW[GR/_`./5B:C\"[LOOTO5H7_V;J%D_P#BJ]ST[QIH
M.K1SO97Q>."+S9))8)8E5/[VYUJ;1_$VD^()98M-NGE>)59U>!X_^!?,M:1I
MU8_:)YHGS?\`\*-\4[O];8;/[WFM_P#$U3G^#7C"*38MG!)_M).M?5?]I6/]
MJ?V7]H3[9Y7G>5_%MZ;J1M1LOLJW(N(FA=TC5U^;YF<(O_CU7^\_F#W3QOX:
M>&/%OAA[JUU9$32V7;_LUZ/M?^X]7(_&7AR?6?[)AUBSDU#=L\A9?
MXO[O^]6BVH6<>I16#S(MT\;2K%_>7^)JQGA>:7,7[4Q=C_W'HV/_`''JQJ/B
MW0M+MTN+J_18WE>)-JLS,R-M?Y5'\-:%KJ]A>S+#;74MJH>U,?8_]QZR/[#2+7Y=97S?/G@6"5/X6V_=K@V2R/M=57_`'LQ/\O^S4+?$#PNMG'>'5#Y4DC1(/L\F\NOWEV;=WZ4?5?[Q4:_*5MC
M_P!QZ-K_`.W70Z1J5IK6G1W]G([P2CY6>)H__'6K'7QYX8:62(:M&OEJ[O(Z
MLL>U?O,K[=K8J?J?]XT^M,K?O?\`;HV/_._#%]).EIK%O/Y$+3
MRO$=RJB_>^:MV&\@N&E2*1)#$X$@7^$[=U'U/^\/ZY_=.6\IO[C4[RG_`+CU
MU"SP27$D"2HTL>UF3^):2XN8+=$::5(U=E1=QV_,Q^457U4/K7]TYCRG3^!Z
M/F_N-6Y>ZUIFG"?[9=)$+:+SI=W\*_=K.B\<>&7TY;]]8MXK9I3 6F_=[9.N
MUE;^*CZJ'UK^Z5-S_P!QZ-[_`-VMK1?$.D>(HII=)O8KN*)MC-%]VJZ^*-$;
M5ETI;Y/M>_RMNQMN_P"]MW[=N[_9S1]5_O!]:_NE#S6_YY-3EE?_`)Y/4^G>
M-?#FIZH-.LM5BN+E]VS:K;9-O78V-K?\!J__`&YI/V2\NOMD)@LI&BN)/X8F
M'WMU'U7^\+ZU_=,:7>S?ZK;_`,!I5>7^X_\`WQ707%[;6AA\Z5$$I;R_]K:I
M;_T%6ID6J:?-9->QW436ZQ^:SK_"NW=N_P"^:/JO]X/K3,'?+_MX]6+GQ7H=EJ$-GM$^J)ILD=U'+!+(JLKNOW596^]7$7^MZC>:]I-K/?:2TUCJS1Q:CY;+!(OV5M
M_P`N_P"^N_\`OUZA?6%KJ5LUO>VT%S _WHY4W+59]"TB2TBLI=+LWMH&W10-
M`NQ/]U:[#D..U*_GE\1>'S!KFBM=1P7GFW31?NO^67W4\W_:_O5TEY=BX\'W
MTRW<%VRVM,&/]7$FU?^^:`.'MHHOMGPZW(OF_9Y?O_>_X]:U/$>E)+?Z==6VK6VEWMO)+
M)$)8E=)RZ;7^7)&>+_5MM^[_`+M0ZCI5AJL*QZCI]M>(
MGS*L\2NJM_P*@#GM-U:YUCPEJ-Q>O:RB,7$7VBU_U4ZKN7::W?7\G
MA;1[>]ETMK==)5[?[*S,T#[57?+N_AVMMKW..U@CMQ;+$BPA-GEJOR[?[M48
M?#FB6EK-;PZ38Q03_P"M1+=563_>XYH`XCQ7?SOH4,$NLZ-/=?VI9%?(BV+%
M^]7[W[UO[O\`LU-XGCGUK2M,LO[9LY[]-6B9+BPBVK WS.FY=[_W:ZY?#6AI
M$T:Z-IRI)MWK]E3YJFM=#TNP'^AZ=9VWS*W[B!4H`Y;P/?MJFK^(;B:V-M?K
M+!%=6[)S$ZQ?^/+_`':Q[*6RNO"?@[2[9XY+[^T8FECX:6)D9GGW+_WVK?[U
M>G)%%%*SJBJS_>;^]5:'2]-M;^74(+"VCNY_];.D2J[?[S=Z`/+?M5U<6]QH
M%8+SSV?[C+Y3+;?^.-_X[5B>ZF'PCOK6ZUG2[@OHG[NWM8]LG^J_O;V
MW?\`?->H?9(/WNZ*+][_`*WY/]9_O50M_#FB6K[[?1K")]FSMPG<#7/$USJ>HN;35K:'[+%I#KL:TBWYW-_?W?+\R_+_#4/B2:PO'U#2]/:".
M6VBGG;RF57GO'B;8J_[?\7_?->@^3%YOF^6OF[=N_;5)=!TE=0_M!=+L_MC-
MN\_[.OF?]]4`<[8W.GW>O^&!I,D4L*Z;+_JV^[;_`+K;_P"/*MMLGUZQWM]E:+1MO\`#MG^\W_ 69*])M-+T_3I)7LK""V:=MTK0Q*N[_>J9+6!
M-^V)?F?S6^7^*@#QF\M3:^'7T-MS+I,6LV7_``#R-\7_`(XRT_Q$9=/AO= O
MYY9)]/T26.*>5?\`7P>;%M;_`+YWJ_\`NU[!]AM?W_[B+]^?WOR_ZSY=OS?\
M!IT]K;W'^O@BDW*R_,N[Y: .3N]1TV^\6^&8+*\M;ED\]V6)U?Y/*V__`!-<
M_<^5%\%M7:!8HO-N;Q?G^[_Q^.M>A6&@:1ID[3V&E65G*R[7:W@6-C_WS4[:
M?92VC63VD#6TN[=$T:[&_P" T ?\`$ST:YL+_`,3Z4L^^*5)K.)56+:R[
M=RO*^[YDJSX;U?4;C6]4TR[N;"]6SBB9;NSB9?F;?^Z9=S_,NW^]_%6O%XM.&&:*/1M.CBG7;*B6J+N7_:]:MV-A9:;;+!8VL%M`/\`EG BJM 'F&HZI?6W
MBZ+Q++H;)8Q:C]C;5-R?\>K?NMK)][_6U!IKW&B6MK%.\SZ9K&MK+$W\,$_V
MQ?W7^ZWWO^ M7K%S:6M[:RVL\"2V\B;'C9?E96HCM8(;=;>."-8D^ZFWY5^:
M@#R2T,6J>!M$T:P59-3GU1KKY?O0*MTS-*W]VNS\=P/'HW]MVMMW*S/\OE,O\`=;Y/_':Z.RTVPTY95L;*WMEE;<_E1JNYO]JIGABN(]DT:2KN
MW;6^;ON6@#A;&+3O"_B6.UO[F*-;?0D2.6=MJR;9&:=O_0#5'P!=66F7$OVV
MZ@MI9;.!H(IW5&\IF=E_]"KT&_TK3M36)=1T^VO!$VY!/$K[6_V=U,OM`TC5
M&1[_`$NSNW1=JM/ K[: /-M2O);/PMX5U?2].;4I_P"UI98HHOO3IY5UM_\`
M':BTME36M,O]/U[3FN[Y+JZN;V[B;RR_RKY:1;UV[?\`>KU>*SMXXH(U@B58
M/]6JK_J_]VJUWH>EW[;KO3;.=MV[=+ KT 596M]3\,3K-J,+I) TM+\S+][;6'HVHZA8:[8:"^HZ=JUNUDS^;;0>5+"J[55F^9U;=_P`!KK+?3K.U
MM!96UE!!;?-^ZBB54_[YING:3INEHRZ;I]K9JWWO(A5-W_?-`'!V*(OP8\0/
M!$OS1:E]Q?\`:EK8T+6=)L+C7OM>H6EM(M_\Z2SJNW;%$G_LM=5%;000^5!$
MD47S?*B[:H7/AG0[RZ:ZN=&TZ>X8?-++:H[-0!BZ;KNDP^(O$$L^HVL!W09:
M65%^7ROE:CQS;V_B+P8EO!=?N+R\LT2ZMW5M@:X3YE:MF?PSH=S+YMSH]A-+
MM5-TMLCMM6KRVEI';1VZ01+!%MV1*ORK_=^6@#RQ=4:;Q5+_`&L#'/83V<%\
MTORK\C2[)?\`=?Y&K2U.2"]L_B+>P>5)9FP\KS%^96E2!M__`*$G_?-=_ME?1RQ7-K!.LR;)5E16WK_=:FP:986]@+*&R@BM-FW[.D2JFW_=H`2TBV:';Q
M6VU6^SKM_P"^:XWPUJFEQ^!["UG>-KSYK=X/O2K/\V[Y?^^VKT%4"KM7[M9Z
MZ-I::FVHKIEHM\R_/=+ OFM_P+[U`'DWA35%NM.T=]3WV9T/3!/86#+\]ZWD
M?Z]6_N[=^U?^!-5[P_'=Q:GAOI-OX@L'W#SE99;K_EJWR_WE=?]KY*]
M3^R6X6)?L\6V/_5+L7Y?]VFW-C:7@N
M(;V)C)X>TR>UN6V?>NF^7Y?^V2?^1:R9/M.C:+J.KH\K6$^EVMK?PA?]5_HJ
M[95_]!KV-((H6?9&BM(VY]J_>I?L\6UE\I=K??\`E^]0!YCIFLW=AI6H76F_
M8&U!M399[6X=O-E7Y5B5?]K97IT,\-PGF0NCK]W@M?MJ)M
M6X\I?-5?]ZIK:WMK*/RK>-(5W,VU%VKN/S,:`+M%%% !1110`4444 %%%% !
M1110`4444 %%%% !1110`4444 %%%% !1110`4444 %%%% !1110`4444 %%
E%% !1110`4444 %%%% !1110`4444 %%%% !1110`4444 ?_V0``
`
end=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lista [EMAIL PROTECTED]
- Para assinar esta lista, envie e-mail para
[EMAIL PROTECTED]
- Para se desinscrever, envie e-mail para
[EMAIL PROTECTED] - mas pense bem antes! :)
- Para mais informacoes sobre esta lista, va' no endereco
http://www.grupos.com.br/grupos/piadas.news
- Qualquer duvida sobre a lista, escreva para
[EMAIL PROTECTED]
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


clique aqui Grupos.com.br
página do grupo diretório de grupos diretório de pessoas cancelar assinatura

Responder a