ol.com.br, [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] Message-Id: <[EMAIL PROTECTED]>


NOMES DE JAPAS!!!!!!!!

Bicha............TAKOKU NAVARA
Assassino.....OKIMATARO ATIRO
Pobre...........TAMISHO PABURO
Rico.............TAKANOTA NAKASAKA
Mágico.........TIRAGATO DAKASAKA
Louco...........SHUTAKOKO NAKARA
Inteligente.....KIKUKA BAKANA
Veterinário.....KURAGATO NAKASA
Assaltante.....FUGIRO NAKOMBI
Acidentado...MASSARO MIAMOTO
Ladrão..........SHUMIU KOTUTU
Agredido.......MISHUTARU NOSSAKU
Médico..........SEDOE EUKURU
Porco............SOKAGA NAKAMA
Travesti.........SOKOME KUDEMASHO
Romântico.....NOKU TIA! MO
Corno.............KOMERU MIAMADA
Brocha...........TASHOSHO NAKAMA
Sadomasoquista...MITAKA NAKARA
Poderoso.......MIJANOMURO MUROKAI
Investigador...EXPIAGATO NOMURO
Ricardão........KUTUKAKU KATAKUARA
De pinto grande..KASO RARO


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Lista [EMAIL PROTECTED]
- Para assinar esta lista, envie e-mail para
[EMAIL PROTECTED]
- Para se desinscrever, envie e-mail para
[EMAIL PROTECTED] - mas pense bem antes! :)
- Para mais informacoes sobre esta lista, va' no endereco
http://www.grupos.com.br/grupos/piadas.news
- Qualquer duvida sobre a lista, escreva para
[EMAIL PROTECTED]
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


clique aqui Grupos.com.br
página do grupo diretório de grupos diretório de pessoas cancelar assinatura

Responder a