Accepted:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Format: 1.8
Date: Thu, 25 Jan 2018 16:18:14 -0500
Source: golang-github-mgutz-ansi
Binary: golang-github-mgutz-ansi-dev
Architecture: source
Version: 0.0~git20170206.9520e82-2
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Debian Go Packaging Team 
<pkg-go-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Alexandre Viau <av...@debian.org>
Description:
 golang-github-mgutz-ansi-dev - Small, fast library to create ANSI colored 
strings and codes
Changes:
 golang-github-mgutz-ansi (0.0~git20170206.9520e82-2) unstable; urgency=medium
 .
   * point Vcs-* urls to salsa.d.o subproject
Checksums-Sha1:
 1865ccd3d6b1ace0c9a05394abd0a56dd361948a 2378 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.dsc
 248011be8abbdd3bbb9dbdf8323658756f02c0b6 2000 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.debian.tar.xz
 b2dfa89bf37bbbba73a6fe1efe572f4ebaa68f1e 5754 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2_source.buildinfo
Checksums-Sha256:
 c10b620a526f42979695567fc60d3c3b9f48fa60d8dfa21cba303c7c16b508f2 2378 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.dsc
 ef5370fe7829e54f546de74f86eb8c975c1b0912f93f01d4e7af302d64e99fe6 2000 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.debian.tar.xz
 7f02a1b5bd2af2ed08b2c50e1f6a3eb6b466c8031e4253ba8b6484588193a37e 5754 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2_source.buildinfo
Files:
 4a7e90d0d694e21bd0a17e5a00d29938 2378 devel optional 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.dsc
 c05fff3f274a5d0ee18c23fe2bbf44fa 2000 devel optional 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2.debian.tar.xz
 3e9fb5c089f99b377f2dfc3d4d651e76 5754 devel optional 
golang-github-mgutz-ansi_0.0~git20170206.9520e82-2_source.buildinfo

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQJFBAEBCgAvFiEEB0B3ii38SjnAyLyMjysRPGU1xacFAlpqSaMRHGF2aWF1QGRl
Ymlhbi5vcmcACgkQjysRPGU1xafyrA/+P+gzA7DCv2HhjCmTiBLUvG+K8gqgbzyL
66N3d77qYHS/4g7BTXoNbnSVkkUXXZg0wZ7oVl0voKNon/77dT3xvkoSLEbkVlzX
ZKsGcyyjbV1PlLhV846LNq61ADDqr6WbgAmg4R8//fUwaBcI/VQa4zXDYdzpMju1
B4cjjzA5QeRgPWygcaz74akC4MNkOlfq33UE87A5UqFcb10V+PptyKvas890Ngzh
sZ/vqDF9brPLdq8ghJuzi2PFVquKYb6SPH5Cv4noh4UH8vGc9D22krCnl9bXwptt
9CQ/o4tjSzLiPYILmcLayH45HWGUzMAcWmgVDuQHTWP2ctPuENhCa2NVYXHZc0Vg
CgGOCh2g7bNC70mcbY2hrcgznaDfcFmDohK6H0sp7RXV6pNhzyl9yl/E1/Ct09Js
Cjice2pPcsOFKnpSoBvyBnsLAPqZnJIIM4EDN1HgJPDkfCM8ShiH9wl+nNAc35Np
0CkeBTFsJXRBMjToQGfI1hF8c3znNbmuvpIgFmtIGwiIcMk4hE3IH7xd/UyE2UJk
yi1ef224J+TbHbV+yqBjcf4viAssLXIBsDu1sUSoXkVW2EiXCL7QIRpzjCDPjfUr
lFMIubdwD3bDD0fR1SBhIwbkrsidgVZVxfLhsby/uZQQytqCLlNlTeSe0/dw4nLI
0icxUf+moH4=
=NBuE
-----END PGP SIGNATURE-----


Thank you for your contribution to Debian.

_______________________________________________
Pkg-go-maintainers mailing list
Pkg-go-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-go-maintainers

Reply via email to