User: pere  
 Date: 05/11/13 18:33:16

 Modified:  debian/po sv.po vi.po
 Log:
   [ Petter Reinholdtsen ]
   * Add support for php5 mapscript. New binary package
    php5-mapscript. Based on patch from Jon Saints.
   * Renamed templates name from php4/* to php4-mapscript/* to match
    package name.
   * Fix typo 'Curently'->'Currently' in package description.
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +3 -3   mapserver/debian/po/sv.po
 
 CVSWEB Options: -------------------
 
 CVSWeb: Annotate this file:      
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/sv.po?annotate=1.2&cvsroot=
 
 CVSWeb: View this file:       
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/sv.po?rev=1.2&content-type=text/x-cvsweb-markup&cvsroot=
 
 CVSWeb: Diff to previous version:  
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/sv.po.diff?r1=1.2&r2=1.1&cvsroot=
 
 -----------------------------------
 
 Index: sv.po
 ===================================================================
 RCS file: /cvsroot/pkg-grass/mapserver/debian/po/sv.po,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- sv.po   4 Nov 2005 20:35:04 -0000    1.1
 +++ sv.po   13 Nov 2005 18:33:15 -0000   1.2
 @@ -20,7 +20,7 @@
  "Language-Team: Swedish <[EMAIL PROTECTED]>\n"
  "MIME-Version: 1.0\n"
  "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 -"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  
  #. Type: boolean
  #. Description
 @@ -54,5 +54,5 @@
  "probably cause problems when trying to use PHP."
  msgstr ""
  "Du tar bort ${extname} stödet för php4 och den är fortfarande aktiverad i "
 -"konfigurationen för ${sapiconfig} SAPI. Lämna den aktiverad kan skapa 
problem när du använder PHP."
 -
 +"konfigurationen för ${sapiconfig} SAPI. Lämna den aktiverad kan skapa "
 +"problem när du använder PHP."
 
 
 
 1.2    +26 -16  mapserver/debian/po/vi.po
 
 CVSWEB Options: -------------------
 
 CVSWeb: Annotate this file:      
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/vi.po?annotate=1.2&cvsroot=
 
 CVSWeb: View this file:       
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/vi.po?rev=1.2&content-type=text/x-cvsweb-markup&cvsroot=
 
 CVSWeb: Diff to previous version:  
http://cvs.alioth.debian.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/pkg-grass/mapserver/debian/po/vi.po.diff?r1=1.2&r2=1.1&cvsroot=
 
 -----------------------------------
 
 Index: vi.po
 ===================================================================
 RCS file: /cvsroot/pkg-grass/mapserver/debian/po/vi.po,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- vi.po   2 Aug 2005 09:51:48 -0000    1.1
 +++ vi.po   13 Nov 2005 18:33:15 -0000   1.2
 @@ -15,32 +15,42 @@
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
  
 -#.Type: boolean
 -#.Description
 -#:../php4-mapscript.templates:4
 +#. Type: boolean
 +#. Description
 +#: ../php4-mapscript.templates:4
  msgid "Should ${extname} be added to /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
 -msgstr "Bạn có muốn thêm «${extname}» vào tập tin 
«/etc/php4/${sapiconfig}/php.ini» không?"
 +msgstr ""
 +"Bạn có muốn thêm «${extname}» vào tập tin 
«/etc/php4/${sapiconfig}/php.ini» "
 +"không?"
  
 -#.Type: boolean
 -#.Description
 -#:../php4-mapscript.templates:4
 +#. Type: boolean
 +#. Description
 +#: ../php4-mapscript.templates:4
  msgid ""
  "You are installing ${extname} support for php4, and it is not yet enabled 
in "
  "the configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Do you want this extension 
to "
  "be enabled now?"
 -msgstr "Lúc này bạn đang cài đắt cách hỗ trợ «${extname}» 
trong php4, mà chưa được hiệu lực trong cấu hình cho SAPI 
«${sapiconfig}». Bạn có muốn hiệu lực phần mử rộng này ngay 
bây giờ không?"
 +msgstr ""
 +"Lúc này bạn đang cài đắt cách hỗ trợ «${extname}» trong 
php4, mà chưa được "
 +"hiệu lực trong cấu hình cho SAPI «${sapiconfig}». Bạn có muốn 
hiệu lực phần "
 +"mử rộng này ngay bây giờ không?"
  
 -#.Type: boolean
 -#.Description
 -#:../php4-mapscript.templates:12
 +#. Type: boolean
 +#. Description
 +#: ../php4-mapscript.templates:12
  msgid "Should ${extname} be removed from /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
 -msgstr "Bạn có muốn loại bỏ «${extname}» ra tập tin 
«/etc/php4/${sapiconfig}/php.ini» không?"
 +msgstr ""
 +"Bạn có muốn loại bỏ «${extname}» ra tập tin 
«/etc/php4/${sapiconfig}/php."
 +"ini» không?"
  
 -#.Type: boolean
 -#.Description
 -#:../php4-mapscript.templates:12
 +#. Type: boolean
 +#. Description
 +#: ../php4-mapscript.templates:12
  msgid ""
  "You are removing ${extname} support for php4, but it is still enabled in 
the "
  "configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Leaving this in place will "
  "probably cause problems when trying to use PHP."
 -msgstr "Lúc này bạn đang loại bỏ cách hỗ trợ «${extname}» ra 
php4, nhưng mà nó vẫn còn bật trong cấu hình cho SAPI 
«${sapiconfig}». Nếu bạn cho phép nó tiếp tục bật, rất có 
thể là nó sẽ gây ra lỗi khi cố sử dụng PHP."
 +msgstr ""
 +"Lúc này bạn đang loại bỏ cách hỗ trợ «${extname}» ra php4, 
nhưng mà nó vẫn "
 +"còn bật trong cấu hình cho SAPI «${sapiconfig}». Nếu bạn cho 
phép nó tiếp "
 +"tục bật, rất có thể là nó sẽ gây ra lỗi khi cố sử 
dụng PHP."
 
 
 

_______________________________________________
Pkg-grass-devel mailing list
Pkg-grass-devel@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-grass-devel

Reply via email to