Author: tmancill
Date: 2012-03-21 00:51:05 +0000 (Wed, 21 Mar 2012)
New Revision: 15867

Added:
  trunk/jspwiki/debian/po/pl.po
Modified:
  trunk/jspwiki/debian/changelog
Log:
add pl.po debconf translation (Closes: #664649)

Modified: trunk/jspwiki/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/jspwiki/debian/changelog   2012-03-18 19:22:06 UTC (rev 15866)
+++ trunk/jspwiki/debian/changelog   2012-03-21 00:51:05 UTC (rev 15867)
@@ -8,8 +8,10 @@
   - Thanks to Jeroen Schot
  * Update Danish translation debconf template da.po (Closes: #619304)
   - Thanks to Joe Dalton and Christian Perrier
+ * Add Polish translation debconf template pl.do (Closes: #664649)
+  - Thanks to Michał Kułach
 
- -- tony mancill <tmanc...@debian.org> Sun, 18 Mar 2012 10:29:53 -0700
+ -- tony mancill <tmanc...@debian.org> Tue, 20 Mar 2012 17:49:32 -0700
 
 jspwiki (2.8.0-4) unstable; urgency=low
 

Added: trunk/jspwiki/debian/po/pl.po
===================================================================
--- trunk/jspwiki/debian/po/pl.po                (rev 0)
+++ trunk/jspwiki/debian/po/pl.po    2012-03-21 00:51:05 UTC (rev 15867)
@@ -0,0 +1,280 @@
+# Translation of jspwiki debconf templates to Polish.
+# Copyright (C) 2009
+# This file is distributed under the same license as the jspwiki package.
+#
+# Michał Kułach <michal.kul...@gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: jspw...@packages.debian.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-13 19:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-19 16:01+0100\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kul...@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-pol...@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:2001 ../jspwiki.templates:3001
+msgid "Default application name:"
+msgstr "Domyślna nazwa aplikacji:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:2001
+msgid ""
+"Please enter the name of the wiki. This name appears in HTML titles and log "
+"files, and is usually the same as the top level URL (for instance 'http://";
+"www.example.org/JSPWiki')."
+msgstr ""
+"Proszę podać nazwę wiki. Nazwa ta pojawia się w tytułach HTML i plikach "
+"dziennika i jest z reguły taka sama jak główny URL (np. \"http://www.example.";
+"org/JSPWiki\")."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:3001
+msgid ""
+"Please enter the HTTP prefix of the wiki. This rewrites all JSPWiki internal "
+"link references, so it needs to be correct. It also needs to contain the "
+"trailing slash."
+msgstr ""
+"Proszę podać przedrostek HTTP wiki. Nadpisuje on wszystkie wewnętrzne "
+"odniesienia linków JSPWiki, tak więc musi być poprawny. Musi również zawierać 
"
+"wiodący ukośnik."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:4001
+msgid "Page storage mechanism to be used by JSPWiki:"
+msgstr "Mechanizm przechowywania stron używany przez JSPWiki:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:4001
+msgid "Please choose the mechanism that should be used for storing pages:"
+msgstr ""
+"Proszę wybrać mechanizm, który powinien być użyty do przechowywania stron:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:4001
+msgid ""
+" FileSystemProvider:   simply storing pages as files;\n"
+" RCSFileProvider:    using an external Revision Control System;\n"
+" VersioningFileProvider: versioning storage implemented in Java."
+msgstr ""
+" FileSystemProvider:   proste przechowywanie stron jako pliki,\n"
+" RCSFileProvider:    użycie zewnętrznego systemu kontroli zmian RCS,\n"
+" VersioningFileProvider: przechowywanie wg wersji zaimplementowane w\n"
+"             Javie."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:5001
+msgid "Should JSPWiki use a page cache?"
+msgstr "Czy JSPWiki ma używać pamięci podręcznej stron?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:5001
+msgid "Page caching usually improves performance but increases memory usage."
+msgstr ""
+"Pamięć podręczna z reguły zwiększa wydajność kosztem większego użycia 
pamięci."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:6001
+msgid "JSPWiki base URL:"
+msgstr "Bazowy URL JSPWiki:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:6001
+msgid "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references."
+msgstr ""
+"Podstawowe URL-e są używane do nadpisania wszystkich wewnętrznych odwołań "
+"JSPWiki."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:6001
+msgid "A trailing slash ('/') character is mandatory."
+msgstr "Wiodący ukośnik (\"/\") jest obowiązkowy."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:7001
+msgid "Page encoding:"
+msgstr "Kodowanie stron:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:7001
+msgid ""
+"Please choose which character encoding should be used by JSPWiki. UTF-8 is "
+"strongly recommended."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać kodowanie znaków, które będzie używane przez JSPWiki. "
+"Najlepszym wyborem jest UTF-8."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:8001
+msgid "Break at capitals in page names?"
+msgstr "Oddzielać wg wielkich liter w nazwach stron?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:8001
+msgid ""
+"Please choose whether page titles should be rendered using an extra space "
+"after each capital letter. This causes 'RSSPage' to be shown as 'R S S Page'."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać, czy tytuły stron powinny być wyświetlane przy użyciu "
+"dodatkowych spacji po każdej wielkiej literze. W efekcie \"RSSPage\" będzie "
+"wyświetlana jako \"R S S Page\"."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:9001
+msgid "Match plural form to singular form in page names?"
+msgstr "Dopasowywać liczbę mnogą do pojedynczej w nazwach stron?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:9001
+msgid ""
+"Choosing this option will cause JSPWiki to match 'PageLinks' to 'PageLink' "
+"if 'PageLinks' is not found."
+msgstr ""
+"Wybranie tej opcji spowoduje dopasowanie przez JSPWiki \"PageLinks\" do "
+"\"PageLink\", jeśli \"PageLinks\" nie zostanie znaleziony (dla języka "
+"angielskiego)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:10001
+msgid "Use CamelCase links?"
+msgstr "Używać odnośników CamelCase?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:10001
+msgid ""
+"Please choose whether JSPWiki should consider traditional WikiNames (names "
+"of pages JustSmashedTogether without square brackets) as hyperlinks."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać czy JSPWiki powinno używać tradycyjnych NazwWiki (nazw stron "
+"PoProstuPołączonychRazem bez nawiasów kwadratowych) jako odnośników."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:11001
+msgid "Generate RSS feed?"
+msgstr "Utworzyć kanał RSS?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:11001
+msgid ""
+"JSPWiki can generate a Rich Site Summary feed so that users can track "
+"changes to the wiki."
+msgstr ""
+"JSPWiki może tworzyć kanał Rich Site Summary, dzięki któremu użytkownicy mogą 
"
+"śledzić zmiany w wiki."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:12001
+msgid "RSS refresh time in seconds:"
+msgstr "Czas odświeżania RSS w sekundach:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:12001
+msgid "Please choose the delay between RSS feed refreshes."
+msgstr "Proszę wybrać odstęp pomiędzy odświeżaniem kanału RSS."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:13001
+msgid "RSS channel description:"
+msgstr "Opis kanału RSS:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:13001
+msgid ""
+"Please give a channel description for the RSS feed, to be shown in channel "
+"catalogs. There is no maximum length, so include whatever details users may "
+"find helpful."
+msgstr ""
+"Proszę podać opis kanału RSS, wyświetlany w katalogach kanału. Nie ma "
+"ograniczenia długości, więc można umieścić wszystkie szczegóły, które będą "
+"przydatne użytkownikom."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:14001
+msgid "RSS channel language:"
+msgstr "Język kanału RSS:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:14001
+msgid ""
+"Please choose the RSS feed language. This should match the language of the "
+"wiki."
+msgstr "Proszę wybrać język kanału RSS. Powinien być taki sam, jak język wiki."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../jspwiki.templates:15001
+msgid "nothing"
+msgstr "nic"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:15002
+msgid "Attachment storage mechanism to use:"
+msgstr "Mechanizm przechowywania do użycia:"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:15002
+msgid ""
+"'BasicAttachmentProvider' uses the same directory structure as the selected "
+"page storage mechanism. It simply stores the attachments in a dedicated "
+"directory for a page."
+msgstr ""
+"\"BasicAttachmentProvider\" używa tej samej struktury katalogów, jak "
+"mechanizm wybranej strony. Przechowuje on załączniki w wydzielonym katalogu "
+"dla danej strony."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:16001
+msgid "Should all wiki pages be deleted on package purge?"
+msgstr ""
+"Czy wszystkie strony wiki powinny zostać usunięte w trakcie czyszczenia "
+"pakietu?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../jspwiki.templates:16001
+msgid ""
+"Please choose whether you want all wiki pages to be removed when the package "
+"is purged."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać, czy wszystkie strony wiki mają być usunięte podczas "
+"czyszczenia pakietu."
+


_______________________________________________
pkg-java-commits mailing list
pkg-java-comm...@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-java-commits

Reply via email to