مشترک ایمیل شما نمیتواند این آگهی را
بخواند.
جهت نمایش نسخه تحت وب این آگهی کلیک کنید :
http://ersal-email.tk/display.php?M=724414&C=f5757b7df73e17f1c5bdad4d14440495&S=18&L=57&N=6


بمنظور توفق سازی دریافت ایمیل تبلیغاتی
کلیک کنید
:http://ersal-email.tk/unsubscribe.php?M=724414&C=f5757b7df73e17f1c5bdad4d14440495&L=57&N=18
<!-- #*#*# FLIPMODE! #*#*# -->
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to