لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=15&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=15&key=d332475f848674ce077609c9fe48df63&subid=2427-ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
) فروشگاه گلباران سبز

در مشاهده تصاویر مشکل دارید؟ لطفا اینجا کلیک کنید ( 
http://mailskin.net/golbaranesabz )

ادرس = تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - برج شهاب - طبقه دهم - 
واحد 1006

تلفن = 02188710005 فکس = 02188721230 i...@golbaranesabz.com

لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=15&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
ویرایش اشتراک خبرنامه خود (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
یکشنبه, 31 فروردين 1393
فروردين
یکشنبه
2427
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
یکشنبه, 31 فروردين 1393 18:34
0
Pkg Kde Extras
31 فروردين 1393
27 فروردين 1393

1393-01-31
برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=confirm&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )

Attachment: 09128466174.png
Description: Binary data

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to