اگر نمی توانید تصاویر را ببینید بر روی " Show images " یا " Display images 
below " در بالای ایمیل
کلیک کنید.

در صورتی که این ایمیل را در پوشه اسپم خود دریافت کرده اید، لطفا بر روی گزینه 
Not Spam
بالای ایمیل کلیک کنید تا لینک ها فعال شوند.

برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=39&key=f702e714a721aec280c93e1dd5cb5844&subid=2427-ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
)

Best Regards,
Support Team

Tel: +98 21 26212778
Email: e...@crmroom.com ( mailto:e...@crmroom.com )
Website: www.crmroom.com ( http://www.crmroom.com/ )

برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید
لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=39&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 ) (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=39&key=f702e714a721aec280c93e1dd5cb5844&subid=2427-ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
)
ویرایش اشتراک خبرنامه خود (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )
شنبه, 06 ارديبهشت 1393
ارديبهشت
شنبه
2427
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
شنبه, 06 ارديبهشت 1393 22:01
0
Pkg Kde Extras
06 ارديبهشت 1393
27 فروردين 1393

1393-02-06
برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید (
http://www.parandtabligh.com/baba/index.php?subid=2427&option=com_acymailing&ctrl=user&task=confirm&key=ed0a57b8057ce116969224abe53d894d
 )

Attachment: 09128466174.png
Description: Binary data

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to