Γεια σας. Microsoft προέκυψε e-mail σας εννιακόσιες χιλιάδες
δολάρια. στείλετε τα στοιχεία, όνομα, αριθμό τηλεφώνου και τη χώρα 
 
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to