مشترک ایمیل شما نمیتواند این آگهی را
بخواند.
جهت نمایش نسخه تحت وب این آگهی کلیک کنید :
http://psmsmail.tikbar.ir/display.php?M=507936&C=53861c435211d078aab9b8a6c71a3de2&S=30&L=24&N=19


بمنظور توفق سازی دریافت ایمیل تبلیغاتی
کلیک کنید
:http://psmsmail.tikbar.ir/unsubscribe.php?M=507936&C=53861c435211d078aab9b8a6c71a3de2&L=24&N=30
<!-- #*#*# FLIPMODE! #*#*# -->
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to