با شرکت در کارگاه دوروزه محمد غفاری هیچ مشتری ای را از دست ندهید...

جهت رزرو وثبت نام لطفا به آدرس http://mohammadghaffari.com/workshop مراجعه 
فرمایید ( http://goo.gl/70TWrM ) یا
عدد 10 را به شماره 3000210290 ارسال نمایید.
در صورت باز نشدن عکس اینجا کلیک کنید... ( http://goo.gl/70TWrM )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to