در مذاکرات 100% موثر و تأثیرگذار شوید ...

جهت رزرو وثبت نام لطفا به آدرس
www.mohammadghaffari.com/workshop1 مراجعه و یا عدد 10 را
به شماره 3000210290 ارسال نمایید.
در صورت باز نشدن عکس اینجا کلیک کنید... ( http://goo.gl/jnu85x )

unsubscribe (
http://www.ghaffaribusiness.tk/index.php?subid=2753&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=16&key=8d84751ab2c86b2666e7ff72de519480
 )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to