در مذاکرات حرفه ای پیروز شوید ...

جهت رزرو وثبت نام لطفا با شماره های 02122882237 و
02122872080 تماس حاصل فرمایید و یا عدد 10 را به شماره
3000210290 ارسال نمایید.
unsubscribe (
http://www.ghaffaribusiness.tk/index.php?subid=2753&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=21&key=8d84751ab2c86b2666e7ff72de519480
 )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to