به نام خدا

تالارگردشگری مه سفر درتاریخ۳۰ شهریور۹۳باهدف تبادل تجربیات گردشگران فارسی زبان
واطلاع 

رسانی تورهای ارزان قیمت داخلی، خارجی ومعرفی مکانهای گردشگری وتوریستی کشورمان
ودیگر

کشورهای جهان راه اندازی شده است.

امیدبه اینکه باهمکاری آژانسهای مسافرتی وهمچنین شما دوستان عزیزبتوانیم فرهنگ
گردشگری

راگسترش دهیم.

درمه سفر شماباجاذبه های گردشگری،هتلها،مراکزخریدوغیره درکشورهای مختلف
آشناخواهید

شد،کارشناسان ما درمه سفر آماده ی پاسخگوئی به سؤالات شمادرکوتاهترین زمان ممکن
هستند.

آژانسهای مسافرتی با ثبت نام درتالارمیتوانند به عضویت این تالارگردشگری درآمده
وباکمترین

مبلغ آگهی تورهای خودرادرتالارگردشگری مه سفر منتشرسازند.

منتظرپیوستن شما به جمع گردش دوستان مه سفرهستیم.این فرصت را غنیمت بشمارید.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ـــــــــــ‌ صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 

http://www.mahsafar.com ( http://mahsafar.com/forum/register.php )

لغو اشتراک از خبرنامه (
http://www.mykoreavip.tk/index.php?subid=153321&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=18&key=085c773b76d75a2bfba08077b4b9ddf7
 )

_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to