مشترک ایمیل شما نمیتواند این آگهی را
بخواند.
جهت نمایش نسخه تحت وب این آگهی کلیک کنید :
http://dd.hypermail24.ir/display.php?M=2898955&C=5397a8768b030af6c80c52b2edc21ced&S=785&L=215&N=207


بمنظور توفق سازی دریافت ایمیل تبلیغاتی
کلیک کنید
:http://dd.hypermail24.ir/unsubscribe.php?M=2898955&C=5397a8768b030af6c80c52b2edc21ced&L=215&N=785
<!-- #*#*# FLIPMODE! #*#*# -->
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to