Do you need a loan? If yes, Email us the loan Amount Needed, Phone Number & 
Duration?


Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o 
protegida legalment i està adreçat exclusivament a la persona o entitat 
destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada de 
rebre’l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, 
distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest 
correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que 
elimineu del sistema el missatge i el material annex que pugui contenir. 
Gràcies per la vostra col·laboració.

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o 
legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad 
destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de 
recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, 
copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico por 
error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y 
el material anexo que pueda contener. Gracias por su colaboración.

This email message and any documents attached to it may contain confidential or 
legally protected material and are intended solely for the use of the 
individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if 
you are not the intended recipient of this email message or the person 
responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, 
modify, send, copy or disclose any of its contents. If you have received this 
email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of this and to 
eliminate both the message and any attachments it carries from your account. 
Thank you for your collaboration.
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to