مشترک ایمیل شما نمیتواند این آگهی را
بخواند.
جهت نمایش نسخه تحت وب این آگهی کلیک کنید :
http://mtpanel.ir/display.php?M=566033&C=ca237305f7d7e16d7880a42b253aeae9&S=176&L=59&N=78


بمنظور توفق سازی دریافت ایمیل تبلیغاتی
کلیک کنید
:http://mtpanel.ir/unsubscribe.php?M=566033&C=ca237305f7d7e16d7880a42b253aeae9&L=59&N=176
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to