مشترک ایمیل شما نمیتواند این آگهی را
بخواند.
جهت نمایش نسخه تحت وب این آگهی کلیک کنید :
http://www.visaco.ml/display.php?M=4448&C=2492fd9f1993a2f8ada72718e4e3e8dd&S=3&L=2&N=2


بمنظور توفق سازی دریافت ایمیل تبلیغاتی
کلیک کنید
:http://www.visaco.ml/unsubscribe.php?M=4448&C=2492fd9f1993a2f8ada72718e4e3e8dd&L=2&N=3
_______________________________________________
pkg-kde-extras mailing list
pkg-kde-extras@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-kde-extras

Reply via email to