Accepted:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Format: 1.8
Date: Fri, 02 Mar 2018 16:28:28 +0100
Source: vlc
Binary: vlc libvlc-dev libvlc5 libvlccore-dev libvlccore9 libvlc-bin vlc-bin 
vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-access-extra 
vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization 
vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-qt vlc-plugin-fluidsynth vlc-plugin-jack 
vlc-plugin-notify vlc-plugin-svg vlc-plugin-samba vlc-plugin-zvbi
Architecture: source
Version: 3.0.1-2
Distribution: unstable
Urgency: medium
Maintainer: Debian Multimedia Maintainers 
<pkg-multimedia-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Sebastian Ramacher <sramac...@debian.org>
Description:
 libvlc-bin - tools for VLC's base library
 libvlc-dev - development files for libvlc
 libvlc5  - multimedia player and streamer library
 libvlccore-dev - development files for libvlccore
 libvlccore9 - base library for VLC and its modules
 vlc    - multimedia player and streamer
 vlc-bin  - binaries from VLC
 vlc-data  - common data for VLC
 vlc-l10n  - translations for VLC
 vlc-plugin-access-extra - multimedia player and streamer (extra access plugins)
 vlc-plugin-base - multimedia player and streamer (base plugins)
 vlc-plugin-fluidsynth - FluidSynth plugin for VLC
 vlc-plugin-jack - JACK audio plugins for VLC
 vlc-plugin-notify - LibNotify plugin for VLC
 vlc-plugin-qt - multimedia player and streamer (Qt plugin)
 vlc-plugin-samba - Samba plugin for VLC
 vlc-plugin-skins2 - multimedia player and streamer (Skins2 plugin)
 vlc-plugin-svg - SVG plugin for VLC
 vlc-plugin-video-output - multimedia player and streamer (video output plugins)
 vlc-plugin-video-splitter - multimedia player and streamer (video splitter 
plugins)
 vlc-plugin-visualization - multimedia player and streamer (visualization 
plugins)
 vlc-plugin-zvbi - transitional dummy package
Changes:
 vlc (3.0.1-2) unstable; urgency=medium
 .
  * debian/patch: Add missing files for arm64.
Checksums-Sha1:
 4eecb2e8568e7493424169833673bfc78cb4c27c 6166 vlc_3.0.1-2.dsc
 3b4c8bfa6d8f249917b1f34aa7a23a609233af1b 63212 vlc_3.0.1-2.debian.tar.xz
Checksums-Sha256:
 29df6d3d5cdde3e68f3d9c590f73c95a981bb44799347d5ec34961700ad4d159 6166 
vlc_3.0.1-2.dsc
 32ae20cdecf8eb6ecbf7f0763dd3291b32b81e3c816dc8ce31b71e677e00f06b 63212 
vlc_3.0.1-2.debian.tar.xz
Files:
 a847c1ac95be5a3d98430954c1c801ba 6166 video optional vlc_3.0.1-2.dsc
 2f0b5651cb895face7b042e81846c05d 63212 video optional vlc_3.0.1-2.debian.tar.xz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIyBAEBCAAcBQJamXJRFRxzcmFtYWNoZXJAZGViaWFuLm9yZwAKCRBp8vxRbqcZ
kzb7EAC53YzTCaHhKr0Mm5zKxqydwnwuPTA01RxtDBBW/S7rwdNDOAexSdld6ATh
lRD2ERFebyTXOxQWn1/fGA/wDAjpclZEui8rLcyk2skYqqpuCXJZ7e9ecKQx8jH2
w8A6QCRoS2vLR+nJVXpu/+NFUBY3TO+ag3xwQlsyesA2Y6+Axm5MCOU7vut+nUbe
GuTsGJvH5blj/kajjMSjFqRC9OQPOtBHb7YKDso0dqv/Pm4t4Q6Nam14I81wdgh3
nIfzUupF7gM28ST0ekUOqtw1/PRP74Q4lHvjhtacO5hMgOIpz6KF8pmI8jKK/NJQ
v32RMLTM2hz6lMwwcR0H0Ju4Fr7UZR5+pwYQtLM3YiQQUCJ/cOxKbSxC1xs0NJfJ
TPe7cRQWd5E8C1/0M2xxJArxzQEfFkPb1ipL1/Kq6TRps5jckii+4l4mjC0l4QNo
kNUIIFvhh8pP8M0O3yGfz4fq8/MjBiKnZi0OfQKGMP78ju2AsKzvF1E3wvHtghcM
XoGwLdzu2bITVTlPXAHY4G7PCutm3Fvyr2la1tNyHwp9TIXSFwBontPQmOWge9DL
KO1jS9JcMjhwVS4Qzq+LF0xoY9hWEjd6pVwcRQjXvsEicK+3nsnbrZAYKmKJrm9g
JI4WuBpTNEBlGXv6cnQE5mjXKYQt3bkjjSLNJjUAqSB2Z5ct3g==
=7iQn
-----END PGP SIGNATURE-----


Thank you for your contribution to Debian.

_______________________________________________
pkg-multimedia-maintainers mailing list
pkg-multimedia-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-multimedia-maintainers

Reply via email to