This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

abe pushed a commit to branch master
in repository debsums.

commit a76e2dbcfb424f38a155c551916f769b4749b076
Author: Francois Marier <franc...@debian.org>
Date:  Wed Oct 1 09:13:39 2008 +1300

  Updated debconf translation
---
 debian/changelog | 3 ++-
 debian/po/vi.po | 39 ++++++++++++++++++---------------------
 2 files changed, 20 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 5311942..7a2cfc4 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -6,8 +6,9 @@ debsums (2.0.38) UNRELEASED; urgency=low
  * Updated Swedish debconf translation
  * Updated German debconf translation (closes: #500470)
  * Updated Japanese debconf translation (closes: #500466)
+ * Updated Vietnamese debconf translation (closes: #500666)
 
- -- Francois Marier <franc...@debian.org> Mon, 29 Sep 2008 21:06:38 +1300
+ -- Francois Marier <franc...@debian.org> Wed, 01 Oct 2008 09:13:15 +1300
 
 debsums (2.0.37) unstable; urgency=low
 
diff --git a/debian/po/vi.po b/debian/po/vi.po
index 704c07c..f399891 100644
--- a/debian/po/vi.po
+++ b/debian/po/vi.po
@@ -1,53 +1,46 @@
 # Vietnamese Translation for debsums.
-# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>, 2005.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>, 2005-2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: debsums 2.0.16\n"
+"Project-Id-Version: debsums 2.0.38\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debs...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-25 21:05+1200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-22 23:10+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-30 18:44+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <cly...@riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-l...@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi...@googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "Should debsum files be automatically generated by apt-get?"
 msgid "Should md5sum files be automatically generated by apt-get?"
-msgstr "Trình apt-get nên tự động tạo ra các tập tin debsum không?"
+msgstr "Tập tin md5sum nên được apt-get tự động tạo không?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Not all packages contain debsum information as is. However, debsums can "
-#| "be installed so that apt will automatically generate debsum files of "
-#| "installed packages. This may be useful for checking system integrity "
-#| "later, though it should not be relied on as a security measure."
 msgid ""
 "Not all packages contain md5sum information as is. However, debsums can be "
 "installed so that apt will automatically generate md5sum files of installed "
 "packages. This may be useful for checking system integrity later, though it "
 "should not be relied on as a security measure."
 msgstr ""
-"Không phải mọi gói tin chứa thông tin debsum theo mặc định. Tuy nhiên, có "
-"thể cài đặt debsum để mà trình apt sẽ tự động tạo ra tập tin debsum cho mọi "
-"gói tin đã cài đặt. Có lẽ làm như thễ hữu ích để kiểm tra tính nguyên vẹn hệ "
-"thống lần sau, dù bạn không nên nhờ nó như là phương tiện bảo mật."
+"Hiện thời không phải mọi gói đều chứa thông tin kiểu md5sum. Tuy nhiên, cũng "
+"có thể cài đặt debsums để mà apt tự động tạo tập tin md5sum của mỗi gói được "
+"cài đặt. Chức năng này có thể hữu ích để kiểm tra về sau tình trạng nguyên "
+"vẹn của hệ thống, dù không nên nhờ nó bảo mật hệ thống."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "Run daily debsums security check?"
-msgstr ""
+msgstr "Chạy hàm kiểm tra bảo mật debsums hàng ngày không?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -57,9 +50,13 @@ msgid ""
 "night to make sure that none of the files have changed since the package was "
 "installed."
 msgstr ""
+"Mặc định là một công việc định kỳ (cron) sẽ thẩm tra thông tin tổng kiểm của "
+"mọi gói trong mỗi đêm, để chắc chắn rằng không có tập tin bị thay đổi kể từ "
+"gói đó được cài đặt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:2001
 msgid "This security check takes some time to run but is highly recommended."
 msgstr ""
+"Tiến trình kiểm tra bảo mật này kéo dài một lát, nhưng cũng rất khuyến khích."

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on 
/srv/git.debian.org/git/pkg-perl/packages/debsums.git

_______________________________________________
Pkg-perl-cvs-commits mailing list
Pkg-perl-cvs-commits@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-perl-cvs-commits

Reply via email to