Request by: glen

Files fetched: 1

STORED: https://github.com/neovim/neovim/archive/v0.1.5/neovim-0.1.5.tar.gz
        27598e4ee52b6c02af2b5353fe99b6e4  neovim-0.1.5.tar.gz
        Size: 7813974 bytes


-- 
Virtually Yours: distfiles.
_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to