commit 776759e0b342e7c9fcb45814e1d0e9ea7f32307d
Author: Arkadiusz Miśkiewicz <ar...@maven.pl>
Date:  Fri Feb 9 15:50:26 2018 +0100

  - initial

 php-symfony-le.spec | 86 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 86 insertions(+)
---
diff --git a/php-symfony-le.spec b/php-symfony-le.spec
new file mode 100644
index 0000000..82a191e
--- /dev/null
+++ b/php-symfony-le.spec
@@ -0,0 +1,86 @@
+%define        pkgname symfony-le
+%define        php_min_version 5.3.4
+#include    /usr/lib/rpm/macros.php
+Summary:    Open-source PHP web framework
+Summary(pl.UTF-8):   Szkielet aplikacji WWW w PHP o otwartych źródłach
+Name:     php-%{pkgname}
+Version:    1.5.10
+Release:    1
+License:    various free licenses (distributable)
+Group:     Development/Languages/PHP
+Source0:    https://github.com/LExpress/symfony1/archive/v1.5.10.tar.gz
+# Source0-md5: a864bb61f8b9ac78514297d3d36f9016
+URL:      https://github.com/LExpress/symfony1/
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.654
+Requires:   Smarty
+Requires:   php(core) >= %{php_min_version}
+Requires:   php(ctype)
+Requires:   php-pear-Archive_Tar
+Requires:   php-pear-Log
+Requires:   php-pear-PEAR-core
+BuildArch:   noarch
+BuildRoot:   %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define        _noautoreq_pear Doctrine/.* PHPUnit/.* PHPUnit2/.* 
phing/.* propel/.* simpletest/.*
+
+%description
+Based on the best practices of web development, thoroughly tried on
+several active websites, symfony aims to speed up the creation and
+maintenance of web applications, and to replace the repetitive coding
+tasks by power, control and pleasure.
+
+Symfony provides a lot of features seamlessly integrated together,
+such as:
+- simple templating and helpers
+- cache management
+- smart URLs
+- scaffolding
+- multilingualism and I18N support
+- object model and MVC separation
+- Ajax support
+- enterprise ready
+
+This is LExpress fork of no longer maintained official symfony 1.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Oparty na najlepszych praktykach tworzenia aplikacji WWW, gruntownie
+wypróbowany na kilku aktywnych serwisach moduł symfony próbuje
+przyspieszyć tworzenie i utrzymywanie aplikacji WWW oraz zastąpić
+powtarzające się zadania kodowania potęgą, kontrolą i przyjemnością.
+
+Symfony udostępnia wiele zintegrowanych w sposób przezroczysty cech,
+takich jak:
+- proste szablony i odwołania
+- zarządzanie pamięcią podręczną
+- inteligentne URL-e
+- scaffolding
+- obsługa wielojęzyczności i międzynarodowości
+- rozdzielenie modelu obiektowego i MVC
+- obsługa AJAX
+- gotowość na zastosowania enterprise
+
+To jest fork autorstwa LExpress oprogramowania symfony 1.
+
+%prep
+%setup -q -n symfony1-%{version}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{php_data_dir}/%{pkgname}}
+
+cp -a data lib $RPM_BUILD_ROOT%{php_data_dir}/%{pkgname}
+ln -s %{php_data_dir}/%{pkgname}/data/bin/%{pkgname} 
$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/%{pkgname}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc licenses CHANGELOG.md COPYRIGHT.md LICENSE.md README.md UPGRADE.md 
WHATS_NEW.md
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%dir %{php_data_dir}/%{pkgname}
+%dir %{php_data_dir}/%{pkgname}/data
+%dir %{php_data_dir}/%{pkgname}/data/bin
+%attr(755,root,root) %{php_data_dir}/%{pkgname}/data/bin/*
+%{php_data_dir}/%{pkgname}/data/[!b]*
+%{php_data_dir}/%{pkgname}/lib
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/php-symfony-le.git/commitdiff/776759e0b342e7c9fcb45814e1d0e9ea7f32307d

_______________________________________________
pld-cvs-commit mailing list
pld-cvs-commit@lists.pld-linux.org
http://lists.pld-linux.org/mailman/listinfo/pld-cvs-commit

Reply via email to